Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1926 (26. évfolyam, 1-104. szám)

1926-11-13 / 91. szám

Kiskunhalas Helyi Értesítője november 13 Hogy feleségének tartásdijat ne kelljen fizetni, megölte kisfiját Piksi községben 1924 októberben gyanús körülmények között meghalt Böbék Ferenc gazdálkodó három és fél éves kisfia. Kiderült a nyomozás során, az apa tette el láb alól azért, hogy a feleségétől könnyebben elvál­hasson és hogy különélés esetén ne keljen tartásdijat fizetnie. A borzal­mas terv kivitelére testvéröccse, Bö­bék Pál, a kisgyermek nagyanyja, id. Böbék Jóxsefaé szintén segítették. A kisfiút mérges redőszirommal igyekeztek megmérgezni, úgyhogy a nagyanya a rétestésztába keverte a mérges magokat és a tésztát meg­etette a kis unokájával. A gyermek kihányta a mérges anyagot és felgyó­gyult. A mérgezési tervet néhány nap­pal később megismételték, de ismét sikertelenül. Akkor elhatározták, hogy végkép fognak végezni vele. Megful- lasztották éjjel álmában és a kis holt­testet bedobták a szemótgödörbe, úgy mintha a gyermek játékkőzben esett volna bele. Mikor a nyomozás kiderítette a tényállást, az ügyészség gyilkosság büntette címén emelt vádat mind a három tettes ellen. A törvényszék el­ítélte az apát életfogytiglani fegyházra, Böbék Pált és Böbék Józsefnél; nyole nyolc évi fegyházbüntetésre. A kir. ítélőtábla a gyermekgyilkos apát halálra ítélte, — Böbék Pál büntetését pedig 14 évre emelte fel. A Kúria most hagyta jóvá az ítéletet. Hírek a megszállott Bácskától Kettős rabldgyilkosság Szikicsen Csütörtökön reggel bestiális gyil­kosságot jelentettek a topolyai csend­őröknek. Lehr János sxikicsi gazda tanyáján Freitag Gottfried 24 éves béres aDgyonlőtte Angyal Imre 14 éves kanászgy ereket és halálos sebe­ket ejtett késével Kovács Tamásnén, aki ellen merényletet is akart elkö­vetni. I к csendőrség letartóztatta Freitagot, aki Lehr cselédje és aki gazdája fegyveréért kopogtatott be szerdán este Kováesékhoz, ahol csak a fiatal­asszony volt otthon. Az asszonytól megtudta a béres, hogy van párezer dinárjuk, mire hirtelen elhatározással a vadászfegyverrel az asszonyra lőtt. A sörétek a mellette ülő gyereket I találták, a lámpa elaludt a lövéstől és Korácsné a sötétben menekülni próbált. a A béres utánarohant, az udvarban ttel erőszakoskodni kezdett vele, majd hat közvetlen közelből belelőtt a seretés H puskával, aztán pedig harminekétsxer forgatta meg bicskáját a fiatalasszony testében. A lövések zajára figymessé vált om tanyaszomszédok közeledtére elmene­ves kült a gyilkos béres. Hazafutott gaz­k- dája tanyájára és lefeküdt. к csendőröknek a halállal vívódó > asszony megnevezte a gyilkost, aki * csak letartóztatása után tudta meg, bogy a pár ezer dinár, melyért két к emberéletet kiöntött, nem is volt a lakásban, mert azt a távollevő férj magánál tartotta. nta Rövid hírek. Ifjú Ráca György a ot- leégett topolyai Ríez-malom csődbe­sli, jutott tulajdonosa péntek reggel 9 ,ek órakor, az egyik legforgalmasabb szabadkai uccán revolverrel ötször at rálőtt dr. Dimitrievics Drágó ügyvédre, di- a malom csődtömeggondnokára, akit ál- anyagi romlása okozójának tartott, te- Az ügyvéden csak egyik golyó ejtett könnyebb sebet. — Szabadka—Zombor n között a nyiit pályán kifosztottak egy ^ vasúti vagont. — Ackerman János iz) fiatal, apatini földbirtokos revolverével agyonlőtte magát, mert 200 íánefőid jéu kétszeri árvíz és jégeső pusztítá­sai miatt teljesen tönkre ment. ш у a írtó­sakis Г L, lü. és pőt téli (Г80­>!í. sön­át fc )k, I, i 8­k |6­>i ón 33 HÍREK — Naptár. November 13, szombat Szaniszló, november 14, vasárnap Jozefát vf., november 15, hétfő Gertrud sz., november 16, kedd Ödön pk. — Az időjárás A Meteorológiai Intézet jelentőse szerint egyelőre még csapadékra hajló idő, mély le­hűléssel várható. — Református istentisztelet lesz vasárnap, azaz nov. 14-én délelőtt 10 órakor Felsőkisteleken, délután fél 3 órakor pedig Pirtón az állami iskolában. — A halasi Szimfonikus Zenekar hangversenye Kiskőrösön. A halasi Szimfonikus Zenekar Kiskörösön az Iparos Dalkör közreműködésével, no­vember 13-án a ref. egyház javára hangversenyt rendez. A hangverseny műsora : 1. Verdi: Nabucodonozor nyitány. Játsza a Zenekedvelők Szimfonikus Zenekara. 2, A puszta rózsája. Énekli a Kiskőrösi Keresz­tény Iparos Dalkar. 3. Haydn. F dur trio op 29, Előadják hegedűn Do- bozy Heliy, cellón Fridrich Lajos, zongorán Dobozy Éva. 4. a) Schu­bert : A vándor, b. Massenet: Elégia. Énekli Stepanek Ilonka, zongorán kí­séri Dobozy Éva. 5 a) Grieg : Peer Gynt-ből Ase halála, Anitra tánca, b) Bach : Idyl. Játsza a zenekar. 6. Liliomszál. Énekli a Kiskőrösi Ke­resztény Iparos Dalkar. 7. Bachhir- monium quartet. Előadják hármon u- mon Bertalan István, zongorán Do­bozy Éva, cellón Fridrich Lajos, he­gedűn Zoohr Soltán. 8. Balázs nótá­kat énekel Hajóssy István, zongorán kiséri Bertalan István. 9. Beszédet mond Kudar Dezső ref. lelkész. 10. Eilenberg; A postakocsi érkezése. Játsza a zenekar. — Népművelési értekezlet. A hely­beli Népművelési Bizottság novem­ber hó 15-ön, hétfőn délután 3 óra­kor a város közgyűlési termében ér­tekezletet tart, amelyre a Bizottság tagjait, az iskolák, egyházak ős egye­sületek megbízottait, illetve elnökeit és titkárait ezúton is meghívják. Az értekezlet tárgya, a tél folyamán rendezendő népművelési teendők megbeszélése. — Ahol 95 hektót szüreteltek két lánc szőlőről. Kunbajai tudósítónk Írja azt a meglepő hirt, hogy az idei sok helyen fekete szüret helyett bő­ségesen szűrték a szőlő levőt Szu jer Péter kunbajai gazdaköri elnök szőlőjében. Nem kevesebb mint 95 hektó tiszta bort adott a két lánc szőlő, melyből az egy lánc Szlan- kamenka maga 60 hektót adott. A másik láncon Rizling és Kövidinka termett 35 hektót. A ritka szép ter­més a gazdaköri elnök hozzá­értő és költséget, fáradtságot nem kimélő munkájának érfékesbizonyitéka — Tanító választás, a halasi izr. iskolaszék november 7-én tartott tanító választás alkalmával a 16 pá­lyázó tanító közül Schey Lipót ede- lényi igazgató-tanifót igazgató-taní­tóvá választotta meg. — Öngyilkos lett a poszton. Szer­dán este a bajai Kamarásduna part­ján szolgálati őrhelyén agyonlőtte magát Koch András 21 éves katona. Állítólag családi bajai miatt követte el végzetes tettét. — Birkózóverseny. Vasárnap dél­után 5 órai Kezdettel rendezi meg a KáC osztályozó háziversenyét, me­lyen a bajai versenyre való váloga­tás is megtörténik. Érdeklődőket szívesen lát a vezetőség. Beléptidij nincs. — Árverés. A m. kir. állami rend­őrség október 28 án talált kender­zsák szecskát november hó 16-án délelőtt 11 órakor a 2 es sz. szobá­ban nyilvános árverésen értékesíti. — Felülfizetések. A Gazdasági Egyesület f. hó 6-án tartott és jól sikerült bálján felülfizettek : dr. Gesz- telyi Nagy László, Onody Dezső 500 —500.000 K, dr. Zilah Benő, dr. Thuróczy Dezső 200—200000 K, Mezőgazdasági Kamara, Keresztes Lajos. Babö Károly, Nagy Biró Sán­dor, dr. Schuller Imre, Nagy Kálozy József, Borbás Imre, id, Nagy |Pál Ferenc 100—-100.000 K, dr. Nagy- pá! Ferenc 150 000, Kis 0. Imre 80 000, Gáspár K. Benő, Matkó Ká­roly, Jakab Antal, Pataby Dezső 50—50.000, Babó Lajos 75.000, Ke­resztes László 25.000, Kis F. János Mácsife Jenő, Gyenizse Károly 30— 30.000, Tumó Veronka 25 000, ifj. Babó Sándor 75.000, Szente István 25.000, Egregi Horváth István 25.000, dr. Kafhona Mihály 25.000, N. N. 15.000, Csonka Imre 15.000, Jakab- csics Jenő 5000. Várady Kálmán 5000, N. N. 5000, Borbás István 25.000 K. A szívás adományokért, köszönetét mond a Gazd. Egyesület vezetősége. — A halasi II. sz. vadásztársaság Kiskunhalas határában Göböljárás, Zsana, Pirtó, Alsószálíás, Balota, Eresztő, Bogársó, Debeák, Rekettye, Felsőkisteiek pusztákon a ragadozó és kártékony állatokat mérgezés ut­ján irtani szándékozik az 1927. év folyamán. Erről a rendőrkapitányság azzal értesíti az érdekelteket, hogy észrevételeiket, vagy kifogásaikat a halasi kapitányságnál 8 nap alatt bejelenthetik, az ezen határidőn túli észrevételeket az engedély kiadásinál figyelembe nem vesvib. Közgazdaság Budapest, november 12 A gahonapiseról a kővetkező jelentést kaptuk : búza 395—400, rozs SCO, árpa 255—265, zab 2S5 —240 ezer korona mázsánként. Sertéspiac; Prima szedett 17250— 17500, Szedett közép 16.500—17 000, Szedett könnyű 16—16 500, I. rendű öreg 16500—17.000, II. r. öreg 15000 15500 K. Pontossá, gyorsan, finoman darál a Halasi Villamossági Rt. daráló malma Gabonapiac-tér 2 Német tanfolyam az ifjúság számára kezdők és haladók részére november 15-én veszi kezdetét. Jelent­kezni egész napon át lehet: Schey Lipót igazg.-tanitónál Petőfi-utca 4 sz. ÁRBAN MINŐSÉGBEN ÍZLÉSBEN vezet FARAGÓ SÁNDOR órás és ékszerész cég! ÉBRESZTŐ ŐRÁ garantált jó mi­nőség — — — 60 000 К ÉBRESZTŐ ÓRA egész kicsi »0 000 К NICKEL ROSKOPF SZEBÓR* 75 000 К ARANY NŐI KARÓRA 297.000 К D0UBLÉ FÉRFI LÁNC 90000 К EZÜST FIULÁNC — 40000 К ARANY NYAKLÁNC — 88.000 К EZÜST SÉTABOT — 350 000 К GYÖNGYSOR — — 35.000 К ARANY, EZÜST BEVÁLTÁS!| 3 A megpróbáltatás Folytatás 6 —■ A múltban — ez s férfire vo­natkozik — egy véres sáv vonult ke­resztül, amely kiontott vért jele'nt. A jövőd homályba van burkolva, azon keresztül is kilátszik azonban egy koponya, amely az »kasztófáról vigyo­rog le reám. Tereád szomorú sors vár; tested nem lehel utolsót roko­naid körében. A férfi kimeredt szemmel hallgatta a vén asszony jövendölését. Látszott rajta, hogy komolyan veszi; egész magaviseleté elárulta, hogy erős oka vau a jövendölés beteljesülésétől tartani. Rémüldözve fordult ezárt a vén asszonyhoz.: — Nem tévedsz Larobeg anyó ? Rosszul látod a jövőt. Sértődötten tekintett az asszony a férfire; — Hogy beszélhetsz így. Tudhat­nád, hogy én csak axt mondom, amit látok, Az én jövendöléseim be­szoktak teljesülni, ha csak ... — Mit hacsak? — vágott közbe izgatottan a férfi. — A Sorsot nehéz megváltoztatni. Néha azonban erős akarattal, erős lélekkel sikerül. — En pedig akarom. — Aki akar, annak gyakran si­kerül is. — Mondd, mi az ára annak, hogy a jövendölés ne következzék be — az nem tőlem függ. A cselek­vés forrása te vagy. En csak taná­csolhatok. — Beszólj hát I — Ha sorsodtól megakarsz mene­külni, győzedelmeskedned kell. Nem szabad ellenfeledet életben hagynod., Az élő ellenség veszedelmes, a halottól pedig nem kell tartanod. S ki az ellenfelem ? — Az, aki az akasztóiéra jutathat. — Ismered? — Sohase láttam De érzem, hogy hatalmas ellenfél, akit nehezen tudsz legyűrni. A férfi pénzdarabot dobott a vén asszony elé, aki azt mohó kapzsiság­gal felkapta. Egy pillanata! később már suttogva tanácskozott a férfi a vén asszon­nyal. Mikor távozott, elégüifc mosoly ült arcán. Látni lehetett az ördögi mo­solyról, hogy valami gaztettet gon­doltak ki. A kísérő nő kíváncsian tudakolta. — Mit tárgyaltál. A férfi, aki félt a nőtől, óvatosan válaszolt: — A vén banya tanácsokat adott, miként védekezzem. De nem veszem igénybe. Túlságos kockázattal járnak. En pedig már meguntam a rabló- életet, nyugodtan, kényelemben akarok élni. — Igazat adok ebben. Szökjünk ezért idegen országba és kezdjünk uj életet. A nő azt várta, hogy a férfi öröm­mel fogadja a tervet. A férfi arca azonban nyugodt, hi­deg maradt. — Jól van. Majd gondolkozom ! még esen. * ф * I Mig ezek az események történtek, Branting se maradi tétlenül. Sarkalta, munkálkodásra késztette E?elinnek tett Ígérete és az, üogy a szerencsét­len Sótár a börtön dohos levegőjét kénytelen ártatlanul szívni. (Folytatása következik.) Köszönet-nyilvánítás Mindazoknak, akik édesatyám elhunytéval fájdalmamat enyhítették, hálás köszönetét mond. Mesterházy Márton r. fogalmaző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom