Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1926 (26. évfolyam, 1-104. szám)

1926-11-27 / 95. szám

november 27 Kiskunhalas Helyi lírtesitője 3 l ien-áu LÓ [OS í, К [, э­c 5­■ |i in 58 I­a ttel hat Színház Kedden Rostand világhírű drá­mája : Cyrano de Bergerac szerepelt a színtársulat műsorán. Szép elő adásban pergett le a klasszikus szép­ségekkel telt dráma és a társulat bebizonyította, hogy nagy és komoly feladatok megoldására is alkalmas. Zilahy János a címszerepben kiváló művészettel és nagy beszédtechnikával adta vissza Cyrano de Bergerac szí­nesen gazdag egyéniséget. Nagysze­rűen festette meg a vad, de nemes indulata* a szellem nagy gazdagsá­gával megáldott lovagot. Roxán sze­repét Málnaffy Otti alakította helyes felfogással és végtelen melegséggel. Jók voltak: Földvári Sándor, Sötét Balázs, Perónyi Kálmán és Korda Sándor. Szerdán Polgár Ferenc jutalomjá- téba a Diadalmas asszony szerepelt a színtársulat műsorán. A pompás zenójü, kedves Operette igazi sikert hozott a társulatnak. Bronin Vaszili gróf szerepében Polgár Ferenc elsőrendű figura volt és alakítása életet lehelt ki magából Polgárt a közönség melegen ünne­pelte. Földváry Sándor gerinces, erős férfiassága alapos tudásról tet­tek tanúbizonyságot. Zilahy János jó színészi rutinnal oldotta meg feladatát. Torma Guszti, Véghelyi Iza ragyogó játszási felkészültséggel és szép énektudásukkal arattak sikert. A többi szereplők is hozzájárultak a sikerhez. Csütörtökön Málnaffy Otti juta­lomjátékául: Szeretek egy színész­nőt adták. Málnaffy Otti finoman, nagy virtuozitással játszotta meg Éva szerepét. Nagyszerűen domborodott ki alakításából a szerző szerinti M a i idők Nője és a csillogó tudás szép köntöséből fokozatosan tűnt elénk művészete folytán az a nőzsáner, amelynek valódi megtestesítője Dr. Szabó Juci volt. A közönség mele­gen ünnepelte. Sötét Balázs a ter­mészetességig hatoló hűséggel ját­szotta meg György szerepét. Zilahi János, Korda Sándor és Torma Guszti és Burányi szintén erősségei voltak az előadásnak. Minden dicséretet megérdemel Perényi Kálmán első­rangú figurája, amellyel egy ideges utazót alakitott. Pénteken este a színházban nem tartanak előadást. A színház a Király- szinház operettujdonságára, a Cirkusz­hercegnőre készül és minden idejét igénybeveszi az operett előadása és emiatt elmarad a pénteki előadás. A Cirkuszhercegnöt pompás előadás­ban hozza színre a színház, amelyre felhívjuk a közönség figyelmét, HÍREK — Naptár. November 27, szombat Mária, november 28, vasárnap István, november 29, hétfő Szaturnin, no­vember 30, kedd András. — Báró Prónay György ál­lamtitkár ma szombaton este a 9 órakor érkező vonattal jön városunkba. Megérkezése után a Keresztes féle vendéglőben lesz összejövetel. — Kihallgatás. Báró Prónay György miniszterelnökségi ál­lamtitkár vasárnap délután 3 és 5 óra között a városi szál­lodában fogadja azokat, akiknek valami kérése, vagy panasza van. — Képviselő választási aján­lási iveket tegnap délig kétezer­nél többen Írták alá, ami bizo­nyitéka a megértő összefogás­nak, mellyel a város a kor­mány zászlója alá állott. — Társas ebéd. A Kiskun­halasi kisgazda földmives és polgári párt báró Prónay György miniszterelnökségi államtitkár tiszteletére holnap, vasárnap déli 1 órakor a városi nagy­vendéglő külön termében tár­sasebédet rendez, melyre jelent­kezni lehet ma este 7 óráig a párt körhelyiségében. — A Prot. Nőszövetség szuretet- vendégsége. A Protestáns Nőszövet- sóg f olyó hó 28 án d. u. fél 5 órai kezdettel műsoros seeretetvendégséget rendez a városi közgyűlési teremben. Műsor: 1. Körének. 2. Ima, 3 Kar­ének. Előadja s polg. isk. énekkara. 4. Beszéd. Tartja Szabó Zsigmond lelkész. 5 Mödalokat énekel Stepa- nek Ilonka. Zongorán kiséri Berta­lan István tanár. 6. Trió. Előadják Soohr Zoltán, Stepanek Ernő, Ber­talan István. 7. Szaval: Keresztúri Erzsébet. 8. Ima. 9. Hiszek egy. Énekli a polg. isk. énekkara. Belépti- dij 10000 K. Mindenkit] szívesen lát a rendezőség. — Vármegyei közgyűlés. Pentvár- megye közönsége f. hó 30-án d. e. 10 órakor rendes évnegyedes bi­zottsági közgyűlést tart. — A Ref. Önkepzö Kör táncmu­latsága. A kiskunhalasi Ref. Önbépző Kör 1926 december 5-őn tartja a szokásos őszi táncmulatságát. A meghívók kiküldése folyamé,than van. — Felülfizetések. A Stefánia Szö­vetség nov. 14 én tartott teadélután- s ján felülfizettek: Dal Istvánná 1 | torta, Soehr F. Zoltánná sütemény, Nagy Pá! Ferenenó rum, cukor, Szabó Gusztáv 24 üveg szóda, Keller és Kál­mán 5 kg, cukor, Vozáb Józsefoé sü­temény, Dobó Kálmánné tea sütemény özv. Babenyecz Balázsnó cukor, Tiszt viselők szövetkezete 1 üveg ram, Zá- bolyi László 5 kg. virsli és torma, Fridrich Lajosáé tál felvágott, Szabó Zaigmondnó sütemény, Baky Józeefoé 1 torta, Szántay Istvánná 1 kosár alma, Kőrösy Jenő 10 kg. kenyér, Hangya rum, cognac, citrom, szardínia, ringli, tea, sütemény, Szekér József 1 liter rum, Mészöly Károlyné 1 kosár alma, dr. Szabó Jánosné 1 tálca teasüte­mény, dr. Mészöly Istvánné 3 liter tej, Tyukody Jenőné teasütemény, Szalay K. ímréné tea sütemény, alma, dr. Keresztes Béláné 3 tál szendvics, dr. Monszpart Liszlóné 1 tál szend­vics, Kovács Lajosné 2 üveg fekete kávé, dr. Ján JánoB 1 tálca sütemény. (Folytatjuk) — Szombathelyen uj hajtások nőt­tek a szőlőtőkéken. A szokatlanul meleg novemberi időjárás miatt Szombathelyen az egyik kertben a napokban uj hajtások nőitek a sző­lőtőkéken. Hontmegyében több he­lyen az elhullajtott bab kikelt s mint­egy tiz centiméternyire bujt ki a földből. — Sakkhirek. A helybeli Sakkör által rendezett verseny eredményei: November 23-án: Dr. Csehó—Láng 1—1, Dr. Bódi—Oravecz 1—1, — Választmányi ülés. A Gazda­sági Egyesület f. évi november hó 27-én szombaton d. e. 7*H órakor választmányi gyűlést tart. Tekintet tel a fontos tárgysorozatra kéri a vezetőség ezúton is a választmányi tagokat a pontos megjelenésre. — A cukor árát a gyárak szer­dán, november hő 24-én ismét emel­ték 250 koronával s igy a cukor ára novemberben 1200 К val drágult. Hogy drágul- e tovább, azt nem ud- jub, de valószínűnek tarjuk a további emelést, hisz közelednek a karácsonyi ünnepek s nagy lesz a fogyasztás, mo3t kereshetnek a gyárak. — A posta Kalocsa és Baja kö­zött autóbusz járatokat akar létesí­teni, mely részben személyforgalmat is fog lebonyolítani. — Újra jár a hatalmas Pulman kocsi a délutáni vonatokkal a buda­pesti gyors közvetlen kocsijaként Halas Baja között. Remélhetőleg most már véglegesen és nem ideiglenesen. — Nagykőrösön a napokban több rablótámadás történt. A rablók után, akik arcukat, bekormozták, a esendőr- ség erélyes nyomozást indított. Kecskeméten ebben a hónapban lett százesztendős a kecskeméti kis templom, amelyet annak idején egy derék házaspár építtetett. — Szegeden fölborult egy autó­busz és tizenkettőn súlyosan meg­sebesültek. Szegeden megrenditőon súlyos autobuszszerencsétlenség tör­tént. A város egyik autóbusza mely az alsóközpont felé bonyolítja le a közlekedést, a röpülőtér közelében eddig meg nem állapított okból ne­kifutott egy fának és fölborult. A zsúfolt kocsi utasai közül tizenkettőn súlyosan, sokan pedig könnyebben megsebesültek. A súlyos sebesül­teket, akik közül többnek az állapota válságos, a szegedi sebészeti klini­kára szállították. ­— Földgáz tört fel a szabolcsi bányában. A szabolcsi bányatelepen egy robbanásnál földgáz tört fel, amely meggyulladt. A tűz átterjedt ti szomszédos bányákra. Oltás közben több ember megsebesült. Gleichmann—Keresztes 1 —l,Szimon —Láng 2—0. November 24-én : Januskó—Ádám Gy. 2—0 Novem­ber 25 én : Dr. Csehó—Oravecz 2 —0, Schiffert—Gleichmann 1—1, Januskó—Karácsony 1 */*—*/*• — A verseny tovább folyik. — Dunapataj a kalocsai járáshoz való csatolását szorgalmazza. Duna­pataj község képviselőtestülete ok­tóber 30-án közgyűlést tartott, me­lyen egyhangú határozattá emelte, hogy a dunavecsei járásból való ki­válását s a kalocsai járásba való beosztását kérelmezi az alispán utján. — Adóstatárium a Bánságban. Nagy elkeseredést keltett a Bánságban, hogy a jugoszláv pénzügyi hatóságok kérlelhetetlen szigorral megkezdték az 1917—21. évre visszamenően kivetett vagyon-jövedelem és hadinyereségadó behajtását. A legtöbb esetben arány tálasul nagy összegben megállapított adó fejében lefoglalják a hátralékos bútorait, a kereskedő árukészletét és aki 15 napon belül nem fizet, annál jön a lefoglalt holmik elárverezése. A bánáti lakosság nem tudja a rövid határidőn belül előteremteni a pénzt. a. bánáti kereskedők ezért együttes akeiót indítottak és elhatározták, bogy küldöttséget indítanak a pénzügymi- niszteihez. Kérik, hogy részletekben törleszthessék le badinyereségadó tar­tozásaikat. Prima akáctiiziía Terézhalmán vagy Kisszálláson va­gonba rakva minden mennyiségben kapható Kassovitz Jenó fakereskedőnél, Jánoshalma. Telefon 29. Pontosan, gyorsan, finoman darál a Halasi Villamossági Rt. daráló malma Gabonapiac-tér 2 Negyvenmilliós kasz- szafurás Kunbaján Kunbajáról írja tudósítónk : Koller József kereskedő üzletében nemrég jártak betörők s a kézipénztárból néhány millió korona aprópénzt vit­tek el. Nov. 21-én este újra besur­rant valaki az udvarba s amint Kol­ler József nejével távozva a kaput is bezárta, a körülményekkel isme­rős betörő benyomta az udvari ab­lakot, behatolt az üzletbe, minden utbaeső tárgyat óvatosan félreemelve, most már a főpénztárt törte fel. Mintegy 36—40,000.000 К elemelve a kerteken át távozott a vakmerő tettes. Este 9 órakor hazatért Koller Jó­zsef. A belülről eltorlaszolt kapuból sejtett már valami bajt s az akadá­lyokon át bejutva, hamarosan hült helyét találta a nehezen összegyűj­tött millióknak. Ismeretlen tettesek ellen a csendőrség erélyesen nyomoz. ítélet kivonat A m. kir. állami rendőrség kiskun­halasi kapitányságának alulirt rendőri büntető bírója 1926 évi november hó 3-án dr. Papp Elemér szakképvi­selő részvétele mellett megtartott tár­gyaláson 574/1920. kig. számú jog­erős ítéletével Szabó Mihály 35 éves, rkath. kiskunhalasi vendéglőst a bor­nak vizzel történt meghamisítása, a hamisított bornak forgalomba hozatala, a bor minőségének a tartályokon való meg nem jelölése, a bortörvénynek kinem függesztése miatt 4 napi el­zárást helyettesítő 400000 korona pénzbüntetésre, mint főbüntetésre és 400 000, 80 000, 80 000, 80 000 korona mellékbüntetésre, amely be­hajthatatlanság esetén további 4—1 1—1 napi elzárásra lesz átváltoztatva, azonkívül 1 181 600 korona eljárási költség és 37 500 korona kár megfi­zetésére ítélte, egyben az ítéletnek terhelt költségére a Kiskunhalasi Helyi Értesítőben és a Borászati Lapok cimü szaklapban, valamint a városi hirdető tábláü és az Ipartestület he­lyiségében való közzétételét és az íté­letnek a budapestvidéki Pénzügyigaz­gatósággal való közlését elrendelem. P. H. Kiskunhalas, 1926 évi novem­ber hó 20 án. Mesterháey Márton sk. rendőr s. fogalmazó, mint rendőri büntető bíró. Közgazdaság Budapest, november 26 A gabonapiacról a következő jelentést kaptuk: búza 390—395, rozs 305, árpa 240—245, zab 225 —230 ezer korona mázsánként. Sertéspiac: Prima szedett 16500— 17000, Szedett közép 15 500—16 000, Szedett könnyű 14—14 500, I. rendű öreg 15500—16.000, II. r. öreg 14500 15000 K. M A megpróbáltatás Folytatás 8 Branting a szálló szobaasszonyával ereszkedett beszédbe. A kezébe nyújtott pénzdarab meg­tette a hatást. — Nem tudná megmondani Lujza kisasszony címét ? kérdezte. — Hogy most hol lakik, azt nem tudom, — volt a válasz. — Barátnője Klára, aki a szomszéd hotelben lakik, talán tudja. Tessék nála próbálkozni. — Milyen nő volt Lujza kisasz- szony ? — faggatta Branting a szoba­lányt. — Derék, jóképű ieány. Egy baja

Next

/
Oldalképek
Tartalom