Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1926 (26. évfolyam, 1-104. szám)

1926-01-02 / 1. szám

XÄVI. évfolyam. 1. szám. ___ Szombat, 1926. január 2 V Közgazdaságé társadalmi és politikai heti néplap, Etőfffetécl ár egy évre: fittyben . . 160.000 kor, j Vidékre • - 200.000 kor. Egy szám ára 1500 korona. Alap itatta PRAGER PEREN SZ Hirdetmények dija: Egy cm. maga« eoronkfc öarraondból 10000 korona — Petitből 11000 кого«* Magán hirdetés szavak szerint. Szerkesztőség: Molnár-ufcza 2. C5E-----—-- ■ ... ---- -------------- ■ ■■ ......——-——■ ----—— Megjelenik szeró án és szombatot) Kiadóhivatal: Az uj városháza épfileté^Jp' Több mint 2000 ember vett részt a sorsoláson Csele P"sp Untai ffldmim nyerte meg a 108 kilés disznót Szerdán cióíután már в borai dél­utáni órákban hatalmas néptömeg lepte el a 48-as kör környékét. Mi*- denfelöl feketólő embercsoportok siettek oda, hogy rósztvegyenek a Helyi Értesítő ajándékkisorsolásán. Fél három órakor már teljesen megtelt a 48-as kör nagyterme és legalább 2000—2200 ember szoron­gott abban. Az ezután jövök már be sem fértek a terembe, ugy-hogy 300—400 ember kinszorult az ud­varon. A jelenlevők óriási tömege fényes bizonyságát szolgáltatta annak, hogy mily szeretettel és ragaszkodással viseltetnek az olvasók lapunk iránt és hogy nincsen olyan kicsiny ház, gunyhó ahová lapunk el nem jut. A szeretetnek, a ragaszkodásnak e fényes tanujele bennünket hitünk­ben, elveinkben csak meg fog erő­síteni, mert most már még erőseb­ben hisszük, hogy az az ut, amelyen több mint két évtized óta haladunk: az igazak útja. A sorsolás Hárotn óra előtt néhány perccel kezdődött meg a sorsolás. A lap felelős szerkesztőjének meg­nyitó szavai után a közönség sorai­ból kijelöltek egy kis leányt: Hu­nyadi Margitkát, hogy az urnából hozza ki a kockákat. A sok ezer kockát néhány perc alatt betették az urnába, ott jól összekeverték és átadták a szót a szerencsének. Ä teremben levő feétezernyi em­ber lármája hirtelen elcsendesedett *ós néma csendben várta mindenki, hogy Hunyadi Margitka kihúzza az első kockát. Felelős szerkesztőnk nagy csend­ben olvasta fel az első szerencsés nyerő nevét. Juhász János Yörös- marti-u. 9 sz. lakos volt az. Egy kiló csokoládét nyert. Ott szorongott a tömeg soraiban és boldog öröm­mel vette át a nyereményt. Folytatódik a sorsolás. Egy-egy kgr. csokoládét nyertek még: Ko­vács Ferenc, Szalai K. Imre, Komlós Esztike és Varga István. A könyvekre kerül a sor. Látszik a jelenlevőkön, hogy ezt mindenki pont másnak akarja juttatni és azt szeretné, ha kockáját az értékesebb nyereményeknél húznák ki. A könyvek is hamarosan gazdát találnak. A szerencsés nyerők: Mé­száros btván, Takács János, Gyóni Kálmán, özv. Opóczki Sándorné és Murgács János. A berliner kendőre kerül a sor. Hatalmas, szép fekete kendő az és a közönség soraiban levő asszony- sereg láthatólag szeretné a saját nemebeliek részére megtartani. A közönség kívánságára az urná­ban újból jól összekeverik a kocká­kat. Csend lesz. Majd erős lárma váltja azt fel, mikor felhangzik a szerencsés nyerő : Jóná3 György Öregszőlők 50/2 sz, alatti lakos neve. Az asszonyok haragszanak, hogy nem ők nyerték meg a kendőt és aázal vigasztalódnak, hogy bizonyára van Jónásnak felesége és igy mégis a legjobb helyre kerül a kendő. A nőket úgy látszik tovább ül­dözte a balsors, mert a női selyem fejkendöt is férfi: Nagy F. Jenő nyerte meg. i Erre elküldik a kockákat keverő asszonyt és kívánságukhoz képest férfivel kevertették azt össze, de ennek dacára is a hát pár női haris­nyát Siskovits Antal nyerte meg. Hiába, a szerencsének nem lehet parancsolni, azt nem lehet irányítani. Teljesen szeszélyes az és minden­kinek egyforma esélyeket kínál. A másik hat pár harisnyát már nő nyeri meg: Benedek Zsófi. Következik az ezüst óra kisorso­lása. Az izgalom erősen fokozódik. A jelenlevők látva a szép ezüsV órát, — természetesen szeretnének nyer­tesek lenni. Mély csend fogadja az eredmény kihirdetését: Kovács Mihály a nyerő és a közör/íg .soraiban erősen mon­dogatják. hogy mily s^erenfcsés .etnhbr. A hat pár alpakka evőeszköz, — mely egy gyönyörű készlet és nagyon szép tokban van, — láthatólag meg­nyeri mindenki tetszését. Erősen megkeverik a kockákat, de hiába minden keverés, a szerencse úgyis azt juttatja nyeréshez, akit akar. Jelen esetben nyertesként Dancsó Fran­ciskát jelölte ki, aki a jelenlevők szerint menyasszony. Egy ruhára való finom női szövet következik. Legfinomabb sötétkék kelme. Egy egész kosztümre elég. Mindenki izgatott. Várja, hogy 6 legyen kihirdetve nyertesként. És a jelenlévő Gyenizse Eszternek valóban igaza volt, amennyiben hite betel­jesült és ő nyerte meg a szövetet. Egy vég finom Liliom vászon került ezután kisorsolásra. A nyertes Göncöl Sándor volt. A főnyeremény kisorsolása Ekkor аз izgalom tetőpontra há­gott. Következett a főnyeremény kisorsolása: a 100 kilós disznóé. Ezt szerette volna a legtöbb olvasó megnyerni. Mint ott mesélték, sokan már a szalmát is elkészítették a pörkölésre. Az eredmény kihirdetése sokakra nézve csalódás volt, de boldoggá tette a jelenlevő Csete Papp Antal Felsökistelek puszta 376 sz. alatti lakost, mert a sok ezer ember közül őneki juttatta a szerencse kegye a nagy ajándékot. Mindenki szinte irigyelte, csak mikor megtudták, hogy bizony ráfért az ajándék, mert csa­ládos szegény ember, lehetett hallani: hogy a szerencse igazán megfelelő egyént juttatott a nagy ajándékhoz. Es ezzel befejeződött a nagy sor­solás. A nagy tömeg lassan oszlott szét. Tiz-tizenöt percig feketélett az Eötvös ucca környéke a hazatérő rengeteg tömegtől. Mindenki a nyer­tesek szerencséjéről beszólt. Némelyiknek ugyan rosszul esett, hogy nem nyert, de rövidesen meg­vigasztalódott, midőn hallotta, hogy a Helyi Értesítő hamarosan ismét még több ajándékokkal fog kedves­kedni olvasóinak és as a remény vert bennük tanyát, hogy akkor szerencsésebbek lesznek. A főnyeremény nyertese A 100 kilós, illetve a 108 kilós disznót, — mert az erre a célra hizlalt disznó 108 kilóra hízott meg, — Csete Papp Antal Felsőkistelek puszta 376 sz. alatti lakos nyerte meg. Beszélgetést folytattunk Csete Papp Antallal, ki végtelenül örül szeren­cséjének. Elmondotta, hogy édes­apjának 8 holdas homokja van Felsőkisteleken. Ö ott dolgozik és napszámba jár. Nős és három gyer­meke van. Éléskamrája bizony sűrűn üres ős igy nagyon örül, hogy a szerencse őt fogadta kegyeibe. Hü és állandó olvasója a lapnak, de nem is gondolta, hogy 6 lesz a szerencsés nyerő. Szinte nem is akart hinni füleinek, midőn hallotta, hogy 6 nyerte meg a disznót. A nyertesek A Helyi Értesítő ajándékait az alantiak nyerték meg : A főnyereményt megnyerte: Csete Papp Antal t ecsoKistéieK puszta i/6 sz. alatti lakos A 11-iTt nyeremény nyertesei: Az egy ruhára való finom női szövetet megnyerte: Gyenizse Eszter Avar-u. 12 sz. Az egy vég vásznat pedig Gönczöl Sándor Felsőöregszőlők 133 sz. alatti lakos. Ili ik nyeremény nyertesei: A dupla fedelű ezüst órát megnyerte: Kovács Mihály Alsószállás puszta 294 sz. alatti lakos. A hat pár al­pakka evőeszköz készletet pedig Dancsó Franciska 90 es sz. őrház alatti lakos nyerte meg. IV-ik nyeremény nyertesei. A ber­liner kendőt megnyerte: Jónás György Öregszőlők 50/2 sz. alatti lakos, a női selyemkendőt Nagy F. Jenő Kosár-u. 3 sz., a hat pár finom női harisnyát Siskovits Antal Fehértó a város tanyája — és végül ismét hat pár harisnyát: Benedek Zsófi Mérleg utca 6 sz. alatti lakos. Az V ik nyeremény nyertesei: 1— 1 kgr. csokoládét nyertek ; Juhász Já­nos Vörösmarti u. 9. sz., Kovács Ferenc .Nyil u. 4., Szálai K. Imre Alkotmány u. 2. sz., Komlós Esztike Csiga u. 5. sz. és Targa István Zsana puszta 168. sz. alatti lakosok. — Egy-egy könyvet nyertek: Mé­száros István Kossuth u. 34. sz., Takács János Álsóöregszőlők 376 sz., Gyóni Kálmán Alkotmány u. 10. sz., özv. Opóczki Sándorné Kisfaludi u. 25. sz. és Murgács János Jókai u. 5. sz. alatti lakosok. A nyertesek legnagyobb része az ajándékokat már átvette. Akik még nem vették át, megkaphatják lapunk kiadóhivatalában. A sorsolás eredménye igazolta azon hitünket, hogy olvasóink szere­tettel, ragaszkodással viseltetnek irán­tunk. És igy az általunk hozott áldozat nem volt hiábavaló, kárpó­tolta azt az olvasók szeretető. Véres bél a szegedi tanyákon A karácsonyi ünnepek alkalmával mintegy ötven bálát rendeztek a Sze­ged alatt elvonuló tanyákon és e bálok egyikén vasárnap éjszakára gyilkosság történt. Mindszenti Lajos dorozsmai le­gény szivén szúrta vetálytársát, Francz Józsefet. Az úgynevezett forráskuti dűlőben nyitották meg a bálát, amelyen megjelent Mindszenti Lajos jegyese, Tót Juli is. к bál során észrevette Mindszenti, hogy fiatal jegyese állandóan Francz Jó­zseffel táncol és állandóan viaszéi utasítja őt, amikor táncra felkéri. A két legény között már a bál­teremben összeütközés támadt, majd jmikor 12 óra után a csendőrök kiürítették az ottani korcsma helyi­ségét, a két legény egyenként társa­ságot szervezett és azután néhány lépésnyire a korcsmától összeütköz­tek. Pofonok csattantak, majd Mind­szenti hirtelen meglátva vetélytársát, Fraucz Józsefet, még mielőtt az védekezhetett volna, előrántotta hatalmas bics káját és vetélytársa szivébe döfte. * \ Francz egyetlen hang nélkül össze­esett és ez éjszaka sötétjében Mind­szenti elmenekült. A többi legények a gyilkosságot nem is vették észre és tovább folytatták a verekedést. Mindszenti Lajos a mezőn el­bujdosott, majd lelkiismeretének sza­vára hallgatva, a reggeli órákban bement Szegedre és órák hosszat ácsorgott a szegedi törvényszék folyosóin, de nem mert jelentkezni a vizsgálóbíró előtt. Félkettőkor aztán izgatottan be­rontott Zombory János vizsgálóbíró szobájába és a következőket mondta : — Megöltem vetélytársamat, azon­nal tartóztassanak le. Mindszenti Lajost azonnal letar­tóztatták. £—■■■■■*—•—яшашаиашшшш-—a Kis hírek Tizenkétezer rádióelőfizeíő van Buda­pesten. — A pengő-mérleg rendelet 100 vidéki pénzintézetét kényszerít felszámolásra — Zalaszentgrót fő­jegyzője hivatalénak rovanesolása köz­ben agyonlőtte magát. — Merényletet terveztek a szerb király ellen. — Egy 13 éves fiú Miskolc melletti Tiszalue községben kapával úgy vágta fejbe Listyák Ferenc földmivest, hogy az holtan ввей össze —- Füzesi József hajdubagosi gazdálkodót, aki kocsijá­val a debreceni határban lévő nagy­erdőn ment keresztül, az erdő sű­rűjéből egész farkaecsorda rohanta meg. Füzesi nem vesztette el lélekjelenlétét, baltát ragadott és azzal kezdett csapkodni a feléje ro­hanó farkasokra. Füzesi csak nagyne- hezen tudott megmenekülni a farka­soktól. — A népjóléti miniszter az Országos Közegészségügyi Tanács ja­vaslatára január l-étől kezdve uj gjógy- szerárszabást léptet életbe. Az uj gyógyezerárszabást a Budapesti Köz­löny szerdai száma közli.

Next

/
Oldalképek
Tartalom