Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1925 (25. évfolyam, 1-103. szám)

1925-03-18 / 22. szám

ik 21 ei l\ E E vá­lók séf tt, к к к za- St а ш SZ. н 11 ia! rpád ü ) este ettel ly a és dók iává) [élt XXV. évfolyam. 22. szám. Szerda, 1925. március 18. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben . . 160.000 kor. ! Vidékre . ■ 200.000 kor. Egy szám ára 1800 korona. Alapította PRAGER FERENßZ . Hirdetmények dija: Egy cm. magas soronként Garmondbőf 10000 korona — Petitből 11000 korona Magán hirdetés szavak szerint. ■' ■■ -------—-------- ----------------­;--------:— .........—— ■« и. T* 111 -rИ..:..,та Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. gisgsss = =-----:———:----------------- -----------:——— Megjelenik szerdán és szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épüleftiSt^ Hágán hirdetések. Mélykúti ut 5 sz. lakóház ebdó. Tudakozódhatni a helyszínén Orbán Beaó borbélynál. Egy fias birka eladó Árpád a. 13 sz. alatt. Orbán Sándor 80—40 év körüli emberi béresnek azonnal felfogad. Tudako­zódni Petőfi a 16 sz. alatt vagy balotai tanyáján. Bútorozott szoba esetleg koszttal kiadó. Cim a kiadóhivatalban. Juhász József Kisbócsán 82 V> bold birkajárást elad 140 mázsa búzáért, Tuda­kozódhatni Pirtón Müller féle szólóben. Ifj, Steimeez János Eáuitzer féle 465 n. öl szőlőjét lakóházzal eladja, Tuda­kozódni a helyszínén 100 kéve nád eladó VII kér. Toldi n. 19 sz. Eladó 4 drb éves befogni való süldő Alkotmány u. 6 ez. Eét hold jók&rban levő szőlőm évi kezelésére megbízható szőlőmunkást azonnal felfogadok 8 mázsa rozsért. F5 u. 58 sz. Juhászt és kocsist kommencióra felfogad Morava Fereno, Gfiböljárás Schneider cég ügyes, megbízható kocsist és egy idősebb embert udvarosnak azonnal felfogad Nem beszélhet szép filmről, ha asm látja szombaton a Notre Damo-i toronyért Keiebián házhelyek hosszabb részlet- fizetésre eladók Tudakozódni Lévay Gyula kereskedőnél, Keiebián özv. Weisz Simonné örökösei elad­ják Székely u. 11 sz. házukat. Tudakozódni Weisz Endrénél Fő u. 20 sz Fehértón Borda István melletti ‘/e láne föld március 39-áu d. u. 2 órakor ön­kéntes árverésen eladatik. Tudakozódhatni Gáspár Sándor állami rendőrrel a rendőrségen Kerékpárok, alkatrészek, gummik, ölesén kaphatók Weisz Endre mechanikus­nál Fö u. 20 sz., javitcmnhely Tanács Imre szegedi müuí mellett 11 klméterné! kováesmiihely felszerelést ha­szonbérbe kiad vegy elad. Tudakozódni a kelyszinén Id Szanyi Lajos bárkái tanyáján nagyobb mennyiségű verni való nádat elad Mészáros János eresztői birtokára marhákat vállal nyári legelőre Tudakozódni fenti tanyáján vagy Eskütér 2 sz. alatt Mészáros Imre fejetáki 1 lánc földjét és Vitéz u, 8 sz. lakóházát eladja. Tudako­zódhatni fenti lakásán Ügyes szobalányt, Ы a vikszelést érti felfogadnak. Jelentkezhetni a kiadóhivatalban Kisebb Dianás üvegeket minden mennyiségben vásárol Báez János gyógyszer­tára Kossuth u. Takaréképület Temetések rendezését a legegy­szerűbbtől a legdíszesebbig pontos kiszolgálás me'lett legolcsóbban válla.unk és raktáron tartunk kész síremlékeket. Készítőnk betű- vésést, aranyozást és mindennemű teme'ői kőfaragó munkákat Tisztelettel az nj temet­kezési vállalat, Bodiesi, Lakos és Gulyás, Mélykúti ut 3 ez. Magyar u. 2 sz. lakóház 688 n. öl telekkel kedvező fizetési feltételekkel eladó Ugyanott koaztosokat vállalnak Kmeth Sándor u 7 sz alatt jó házikoszt kapható Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kárpát u 2 sz alatt, volt Gyevi István féle üzlethelyiségben mészáros és hentes üzletet nyitottam Naponta friss marha, borjú, birka, báráoy és sertéshús a leg­olcsóbb napi áron kapható Kérem a kö­zönség szives pártfogását Tisztelettel; Nénrieth Lászlé Jókai u 26 sz lakóház és esy jó- karban levő 4-ei (őiefőplógarnittri kedvező feltételekkel eladd. Megtekinthető fenti ház­nál bármiket. önálló székácsáét felfogadnak. Je­lentkezhetni n kiadóhivatalban „IBIS“, „IRIS“ „IRIS“ Crém, arevi* stb (szappan, pouder) használata eltüntet ezep- ISt, májfoltot, mittessert s minden más aro- tleztátalanságot, az aroot. a bőrt alabástrom fehérré, üdévé varázsolja Ezen „Irls“ készít­mények eredeti velódlságukbao beszerezhetők csakis Mak*y „Kígyó“ uj patikájában a Kossuth-uteán Gimnáziummal szemben a vas­úti állomástól bejövei „Irls“ Kölnivíz és Párfüm különlegességek I Elveszett f. hó 11-én, szsídán reg­gel a Szabadkai ntban egy papiresomegban levő női ruha. Becsületes megtaláló kellő jutalom ellenében adja be Árpád u. 21 sz. alá Vasmunkások figyelmébe 1 Oeska- reszetők ujravágását vállalja, elsőrendű kézi­munka, 10—Í5°/0-kal olcsóbb mint Buda pesten. Úgyszintén mindenméretü sodronyfo­nat olcsó árban kapható К Molnár János motoreróre berendezett lakatosáru gépműhe­lyében Soltvadkerten. Egy fiatal lakatossegé­det és egy jóházból való fiút tanonenak ellátással felvesz Ön nem leméri Sándor Stefit ée Yirágh Jenőt ? Özv Zseni Sándornó V. ker. Sáros utea 6 sz lakóházát eladja Répamag, bükköny, tavaszibuza, he­remag minden mennyiségben kapható Schön­feld Izidornál (Hofmeister ház) Zseni Sándor FelsŐBzáiláso'ü krumpli­földet ad ki n. lánconként Rozsszalmát, ku- korieaszarat elad Tudakozódni a piacon vagy felsőssállási tanyáján Nyárfa u 7 sz. lakóház üzlethelyi­séggel, azonnali beköltözéssel eladó Tuda­kozódni Eötvös u 13 sz Ternyi« Károly szőlőbe’; lakásán Baki kastély mellett elsőrendű 10 kéve szegni és 50 kéve vernivaló nádat elad Babó Dezső konmeaeiós vagy ben- tartós koesist azonnal felfogad Krumpliföldet is kiad Két kövér malacot és kisebb nagyobb mennyiségben szilfát elad Lakás takarításért kiadó Posta u. 9 sz alatt Makai Antal uj ref. temető mellett 2 drb feketeföldet és öregszőlőkben 1 hold szőlőt rajta levő kis épülettel, elad Toldi и 12 sz. alatt szobabútor darabonként is eladó Mélykúti ut melleit 111 n. öí vete­ményes eladó Tudakozódni VI ker Hattyú n 15 V. ker. Oaillag-u. 8 sz. alatt 1 gyermekkocsi eladó Cserfcó Ferenc Zsanin szénát, nádat és 12 családra való Dzirzon kaptárt elad Son­kolyt és viaszkot állandóan vásárol Viaszkot 2 (0/, levonása mellett elvállal mülépre fel­dolgozni Tudakozódhatni Páva u. 3 sz. vagy a helyszínén Felhívás a t. gazdaközönséghez. Mind­azok, akik cukorrépát termelni óhajtanak, jelentkezzenek Künstler Béla g tisztnél, vagy Babó Béla szikvizgyárosnál. Szer­ződő felek kapnak répa mázsájától 2 30 aranykoronát, holdanként 1 millió korona előleget, ingyen magot és 10 kilogram cukrot. Jelentkezhetnek délelőtt a nagy­kávéháznál, délután a lakáson Város alatt, kis majsai útnál a Bíró tanya mellett 7 és fél hold fekete föld eladó. Tudakozódhatni ifj. Murgács mé­szárossal, Tudatja, hogy a marha és birkahús kilóját leszállította 18000 koro­nára, nagybani vásárlásnál még 2 száza­lék engedményben részesíti a husfo- gyasztó közönséget Kútnak, járdának, kemencének való égetett aeélas tégla állandóan kapható Ja- kabcsics Ш. Eötvös я. 19 sz. Práger Dávid fakereskedőnek 8000 drb, hasított száraz akáeszőlökarója van eladó. Árpád u. 6 sí. lakóhá* kedvező­fizetési feltételek mellett eladó. Szekulesz H. Hermann értesl a közön­séget. hogy hasáb és vágott szárazfát, bükk és akácfát, porosz szenet, kokszot mélyen leszállított árban árusít. Nagyobb vételnél házhoz szállítva. Akácfát bármily mennyiségben megvételre keres Tavaaz I izeplők ellen a legjobb iser aa Ámor krém él ssappan. dtak Berger Miksa UletnertArában каркай Szerdán Jönnek a Pál utca! fiuk a moziba özv. Boibds Imréné alsószállási, flizesi és gőböljárási tanyás birtokait több évre haszonbérbe kiadja. Gőböljárási birtokából 40 holdat kisebb részletekben is elad. Tu­dakozódhatni Dohány ucca 3 sz alatt Husvétra kosztümök, tavaszi kabá­tok és ruhák, ölesén és Ízlésesen Borussné Goezol Rózsik» varrodájában készülnek. Kis­kunhalas Sziv-u 4. Briliiánst, hamisfogat, arany, ezüst én*t. aranyat, ezüstöt — töröttet is — magas ron vesz Farkas Kálmán a Gazdasági Bank épületében levő órás üzletében. Gópirónő állást keres, vagy más irodai munkát vállal. Cim a kiadóhivatalban Mindenki meggyőződhet róla. hogy milyen olcsón és jól lehet vásárolni Az Ellő Halasi Dlvatkötöfiében, hol kötött kabátok, divatmellények, gyapjú kendők, gyermekru­hák, garnitúrák, női és gyermek harisnyák, selyem jumperek mindennemű fosaláru dús választékban, mélyen leszállított árban kap­ható. Egyben értesítem a t. hölgy közönséget, hogy mindennemű kézimunkát, fehérhimzést, azsurozást, till bedolgozást elvállalok Ugyanott előnyomda dús választékban. Berger Anna (Úri Kaszinóval szemben) Váczi Balázs egy portát és felső- öregszőlőkben ’/, hold szőlőt elad Tudako­zódni Akáefu-n 41 sz alatt Csuma, szalma eladó Vörösmarty u. 22 ez alatt Szobafestést, ajtó, ablak, butorfes- tést és eimfestést mérsékelt áron vállal Kohn Sándor szobafestő IV ker Kalsp-u 5 sz Ugyanott egy magános özvegy asszony in­gyen lakást kaphat Takarításhoz krunolin, terpentin, sósav, padiófesték, zománefesték, sidol kap­ható Berger Miksa illatszertárában Tisztelettel érteBitem a n. ó. közön­séget, hogy Kigyő tér 1 sz. Gál knttal szem­ben levő üzletemben a legmérsékeltebb árban készítek mindenféle kötött dolgokat, savét- tert, női ruhákat, mellényeket, gyermekgar- niturákat a legszebb kivitelben. Fehórhimzés- a legolcsóbb árban készítünk. Cérnát, pamut tot a legolcsóbban árusítjuk Fiié csipkékben nagy választék. Megtekinthetők Bergl Albert s Fia üzletében. Kérem a közönség szives éárifogáeát Büehler Mariska. Tanuló leá- pyokat felveszek. Juhász Vida Imre féla zssnai 248 hold tanyás birtok haszonbérbe kiadó Érte­kezhetni Fadgyas Áronnal Szabadkai ut 2 sz. lakásán, hol 1 használt szekeret is elad Gubodi útban 1093 n. öl föld olcsón eladó Tudakozódni Tó u, 12 sz. Szaíai K. Antal szegni és vernivaló nádat, 2 sveioer flastehenet, bika borjut, gazdasági szerszámot, szekeret, igás kocsit, vetőgépet, szánkót, disznófelhajtójárdát elad. Csépit gépét haszonbérbe kiadja, Tudakozódni Alkotmány u. 7 ez. Bástya и 2 sz. ház eladó, azonnal átvehető. Tudakozódni a tulajdonossal ugyanott Egy mázsa és egy asztali mérleg eladó. Árpád n. 41 sz. Sürgősen eladó Besnyei telep Sóstó ueeábau kis nádfedeles lakómentes házHan- csák mellett Tudakezódni Alkotmány-и 3 sz Dohány tőzsdében Bóröczi Imréné tudatja, hogy sző­lőbeli lakását Bálvány n 5 sz alá, Bikityné házába helyezte át. Mosást, vasalást házaknál és lakásán is elvállal Meszelni is megy Mácsai Gergely féifimbó tudatja, hogy tavaszi és nyári szövetekből mintái megérkeztek, melyekből ruhákat jótállás mel­lett legújabb divat szerint olcsón és ponto­san kéazit Kéri a t. közönség pártfogását Hízott sertéseket is elad Lakása Bét-u 3 ss Uj kórházzal szemben Csorna István Eáro!y-u. 18 ss. há­lát azonnali beköltözéssel kedvező feltételek­kel eladja Hat közhelyet is elad Tndakosódni fenti háznál Juhász Pál ssstslokat, székeket, vendéglői pultot ée egyéb berenleiési tár­gyakat f hó 18-án, sserdán délután % éra­kor Kerena-n Ifi es házánál önkéntes ám- rései slid Szép Gábor kukorienszárat elad. Tndakosédni Kisfalud] я 86 В „IRIS“ Sósborezesz olcsó erős, „Iris“ Szájvíz megszünteti a szájbűzt, fog­romlást, „Iris“ hatásos Keserűvlz liter számra a hozott üvegbe töltve „Iris“ Marha- és Ba­romfi táppor, „Iris“ Expeller erős, bedörzsölő stb stb „Iris“ készítményeket eredetiben árnsit az uj „Kigyó“ patika (Mukay-féle) a vasúti állomástól bejövöt Kossuth-u Gimnázi­ummal szemben Ugyanitt Dlanuáe sósbor- szeszes és gyógyszeres üvegek megvételnek Iris“ Párfűm és Kölnivíz különlegességek. IRIS FAGYBALZ8AM leghatásosabb „Distol“ birkáknak és marháknak biztos szer „métely­kor“ ellen. Vasárnap és hétfőn Sándor Stefi és Virág Jsnöék a Városi Színházban nagy művész- estélyt tartanaki Szekulesz H. Hermann értesíti a közönséget, hogy elsőrendű angol szappan szódát, mindenféle fűszert, kokszot, szenet, vágott fát a legolesébb napi árban áruéit. Keresek állandó favágót Uj mészárszék 1 Vau szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy Arany János és Korona-и sarkán Juhász Pál házá­ban mészáros és hentesüzletet nyitottam, hol a mai naptól fogva friss marha, birka, ser­tés stb hús legolcsóbb napi áron kapható Pontos kiszolgálás, elesó árak Marhát, birkát és sertést a legmagasabb napi áron vásáro­lok Tisztelettel: Ulakcskai Fereno A kötöuyi gazdaság fübéree jószá­gokat vállal Dobó-telepen egy lánc föld egész­ben vagy kisebb részletekben eladó. Tudako­zódni 8zvetőik Balázzsal Bercsényi u. 4 sz. Keresek 2—3 szobás lakást. Szívesen adok két-hárem mázsa búzát esetleg többet le közvetítőnek. Értesítést a kiadóhivatalba kérek. Kossuth u. 82 87,. újonnan épült lakóház eladó. Tudakozódni fenti háznál Bútorozott szoba és házikoszt kap­ható Eskütér 4 sz. Dr Darányi Mihálynak Mesíeí-n. 1 sz háza és 30 vontató szénája eladó A kőtönyi gazdaság vetőmag bük­könyt és étkezési burgonyát ad el Eladó egy uj Dogkart (csézs) és több nj polgári kocsi Domián Imre kocsigyártónál Petőfi и Ipartestülettel szemben Jókarban levő 3 hold szőlő gyümöl­csössel két részben is eladó Tudakozódni Atilla-u 12 sz Ugyanott egy kis Singer var­rógép eladó Suh&jda Tiniké mindenféle női ruhavarrást és kézimunkát géphimzéshes el­vállal Tanuló leáeyokat varráshoz és gép- hímzéshez felvesz Lakása Vörösmarty и 18 ss Mihalecz és Társa termény üzletében bácskai tengeri, korpa, burgonya legol­csóbb napi áron kapható Ugyanott 200 kgros tizedes mérleg eladó Zseny Sándorné Feró D. Zsófia felső- szállási tanyáját haszonbérbe azonnal kiadja Tudakozódni Arany János и 6 sz Fischer Ernőnó értesíti a közönsé­get, hogy tavaszi áruja megérkezett Nagy választékban tart női tavaszi felöltőket, férfi öltönyöket, nlstereket, fin ruhákat, kalapokat és sapkákat a legelegánsabb és legszebb ki­vitelben. özv. Molnár Imréné felsőhidnál 2 drb feketeföldjét eladja Tudakozódni III ker. Atilla и 5 sz Eladó Mélykúti útban Berki Sándor féle szőlőből a gnnyhósrész Tudakozódhatná Jókai n 21 sz, hol 1 szép keményfa sublót elad! Juhász Juezi női kalapszaloniábfn kész modell kalspek a legdivatosabb anyagim kaphatók Elfogad megrendelést kőzett anyag­ból is Átalakítást, átvasalást pontosan eczktaöl vidékieknek gyere kiszolgálás VI, Kinizsin 3 su Drótkerítés minden méretben a leg­olcsóbb árban. Vermorel Permetezők nagy választékban, azonkívül az Oss20s vas és vas áruk beszerezhetők Potláh Emil vaskereskedőnél (ref. templemmsü szemben. Monda Antal Sólyom-«. 11 вц. há­zát 3 portával külön Is eladja Doheáki Jtfi hold erdős legelőjét l* eladja ТяЫЫМ Sdtyem neon! lakásán

Next

/
Oldalképek
Tartalom