Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1925 (25. évfolyam, 1-103. szám)

1925-06-20 / 49. szám

Kiskunhalas Helyi Értesítője 3 3 21. 'íel lmja, i l au és 9 DZj ösön­rövid codá­к ist St igból ibb '®s 182* láss reá­lra ;yek. , ko­párt­dór ’ti :to­iet! 25 jíg. sza­kát alté biz­8Z)g íite­fize­! álló dig II nézte évi :ek ahol 'eztítfc fia, rok izerez- tár: tiletbe uikkal ék i téli eni sitás­j» ÍTán muló­zek junius 20 HÍREK Vitézzé avatás Jnniua 22-én avatják vitézzé Futó látván halasi lakost. Ugyanekkor a kornyékből a következőket avatják vitézzé: Tiszti vitéz : Varga Endre Ősi kéria. Legénységi vitézek: Baja .Gibiez Ferenc molnár, Jambrik Imre rendőr, Dikán Kálmán szobafestő, Kvala Péter ácsiparos, Istvánoviís Péter máv. asz­talos. вага : Körmöezi Sándor vámőr tiezth., Engardt József rendőr, Gatti József földm. Jánoshalma: Dobos István, Herceg Imre, Juhász Imre. Taskovits József, Dobos József föld- mivesek. Mélykút: Galambos András ny. cs -tiezth, Tornai István, Varga István, Körösi Péter. Benedek Antal, Szőke János, Körösi Márton, Miké János, Kárász Péter. Miskoiczi Péter íöldmivesek. Kissudllás: Varga Lajos zsellér. Tompa: Retkes Ferenc, Kri- zsauov Mihály, Kucsera János, Breeska Lajos íöldmivesek. mmmm — Nemeslelkü adomány. A kiskun- halasi Hangya Szövetkezet múlt vasárnap tartott közgyűlésén négy és fél millió koronát adományozott a ref. reálgimnázium mellé építendő tápintézotnek. Ezen adományával a Hangya csak növelte azon alapot, a melyet 6 évvel ezelőtt létesített. — Táncmulatság. A Kiskunhalasi Önkőpző Egylet junius 28 án, vasár­nap az Egylet összes helyiségében saját könyvtára javára zártkörű tánc- mulatságot rendez. Belépődíj szemé­lyenként 20000 korona. Felülfizetése- két köszönettel fogadnak. A mulatság kezdete este 7 órakor. — Országos vásár. A dorozs­mai országos vásárt juaius 28-án tartják meg. — Adomány, özv. Zíeay Istvánná a cserkészek nyári táborozására 8 kg. füstölt szalonnát és 8 kg. tarhonyát adományozott, amelyért hálás köszöne­tét mond ezutun is a parancsnokság. — Az évzáró vizsgák után lesz­nek a boiratásek az elemi Iskolában. Az iskolai év befejeztével az összes elemi iskolákban mindjárt az évzáró vizsga megtartása után megtörténnek a beiratások a következő iskolai évre. A múlt tanévben azt tapasztalta a hatoság, hogy sokan nem tettek eleget az iskoláztatási kötelezettségről szóló törvényes rendelkezéseknek. Már most felhívja a hatóság mindazon szülőket, kiknek 6—15 éves korú gyermekeik vannak illetőleg mindazon gyámokat, gazdákat és munkaadókat, kiknek ház­tartásában 6—15 éves korú gyerme­kek vannak, hogy ezen gyermekeket, a lakóhelyükhöz legközelebb eső nyil­vános iskolába már most beírassák. Beiratandók mindazon gyermekek, akik szeptember hó 1-én 6. életévüket már betöltötték és 15. életévüket még be nem töltötték. Iskola távolsága, vagy bármely elfogadható ok miatt iskolába nem járható gyermekeket is kivétel nélkül be kell az iskolába íratni s a beiratás alkalmával kell felmen­tési kérelmüket az iskola igazgatója illetve tanítójával közölni. Mindazok, akik gondozásuk alett levő gyermekek iskoláztatását tőrvényszerint el nem intézik, szigorúan fognak bűntetteim. — Tűz Tompán. Tompáról írják: Az elmúlt napokban leégett a Lak handi-soron Rombola József háza A kár 12—14 millió korona, mely ösz- szeg az Első Keresztény Biztosító ut­ján, ahol az épület biztosítva volt, teljes egészben rövidesen megtérül. — Nagy meleg lesz júniusban. Si­rius mester, az ismert időjós nagy hőséget Ígér juaius hónapra. Még 50 Celsius fokos meleggel is fenyegetód- zik s kijelenti, hogy e forró hónap túlnyomóan száraz lesz. — A zászlószentelésl ünnepélyen befolyt adományok. Kaptuk az alábbi sorokat: „Központi áll. el.iskola tantes­tülete ezúton nyugtázza a zászlószen- telési ünnepélye alkalmával befolyt összegeket. A műsoros estélyen felül­fizettek : Markovics Mariska 70 ezer, dr. Nagypál Ferenc 50 ezer, Színész Egyesület 32000, dr Halász D. Sándor 30 ezer koronát. A zászlószögekért befolyt: Schneider Ignácz utódai 1 millió kor., Farkas Elek 500 ezer bor., dr. Thuróczy Dezső 200 ezer kor., dr. Doliesek Lajos, Halasi Gaz­dasági Bank Rt., Halasi Hangya, Halasi Hitelbank Rt., Halasi m. kir. állampénztár, Halasi Takarékpénztár Rt., dr. Monszpart László, dr. Nagy Mór, Nemzeti Hitelintézet Rt. halasi fiókja, dr. Steiner Ignácz 100—100 ezer kor., Arv&y Károly, Berky Gyula, Brösztel Gyula, dr. Darányi Mihály, özv. Friedrich Alajosné, Friedrich Lajos, dr. Fráter András, dr. Gusztos Károly, Halasi Gazdakör, Halasi Kereskedelmi Bank Rt., Halasi Keres­kedők Egyesülete, Hofmeister Gyula, Igartestüiet, Izr. Jótékony Nőögylet, dr. Kathona Mihály, Kerekes Sándor, Kerék József, dr. Keresztes Bála, Kovács Gyula, Körösi Antal, Ma­gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, Makay Károly, Markovics Mariska, Mikes Ferenc, Nagypál Sándor, Ön­kéntes Tűzoltó Egyesület, öasépző Egylet, Pethő József, Präger János, Protestáns Nőszovetség, Rácz János, Ref. Önképzőkör, Ref. polg. leány­iskola, Ref. reálgimnázium, Róna Gábor, Szalay Zsigmond, Szekér Jó­zsef, Szentgyörgyi Lajos, Török Jó­zsef, Úri Kaszinó, Wasailievits Fedor 50—50.000 К, Felsővárosi áll. el. isk. 40.000 K, Alsóávrosi áll. el. isk. 35 000 K, Babó Béla, Dezső Károly, özv. Fülöp Sándorné, Kémery Gyula, Kupa Antal, Molnár László, Nagy Kálozi Sándor, dr. Szabó Lajos, Szabó Zsigmond, Szekér Pál 30— 30.000 K, Barthalos Béla, Barthalos Béiáné, Borbás Imre, Csapó Istvánná, vitéz Dakos Kálmán, Gaál István, Ifjúsági Leány Egyesület, Kristóf József, Kun Benő, dr. Mészöly István, Mészöly Károly, Pepp Gizella, Rk. el, iskola, Rk. polg. leányiskola, dr. Sokét István, Tirmsnn Konrád, Vi­rág István 25—25000 K, Ador Sándorné, Balogh László, Bencze András, Dr. Bori Benő, Buday Ágos­ton, özv. dr. Dobozy Istvánná, Fűzik Andor, Gargya László, Gáldy Andor, Hoffer Teréz, Kádár Kálmán, Kapi­tány István, Makai Lulu, Molnár Mihály, Nagy Czirok László dr. Schaub Mihály, Schichta Dezső, So­két József, Somló József, Stepanek Ernő, Szabó Imréné, Szabó Lacika, Takáts János, Tallóssy János, Tóth Imre, ifj. Tóth Imre, Tyukody Jenő. Vásárhelyi Sándor, özv. Zseny Ist­vánná 20—20 ezer boronát. Mindanyioknak hálás köszönetét mond a testület. A legnagyobb kö­szönet illeti Markovics Mariska túr- hölgyet és Stepanek Ernő tanár urat, akik a zászlót tervezték, illetve hí­mezték. A magyar táncok és tün­dértánc betanításáért Korda Szabina tanítónő a legmesszebbmenő elisme­rés illeti. Őszinte köszönetét mond a testület Hurth A. Ferenc mozitulaj- donosnak, aki saját anyagi károso­dása mellett a legnagyobb előzékeny­séggel engedte át a színház helyisé­geit a gyermekelőadás céljaira. Vé­gül köszönetét mondunk Haies város közönségének, hogy megjelenésé­vel ünnepélyünk fényét emelte.* — A pünkösdi lóverseny nyere­mény oklevelei elkészültek, — átve hatők a gazdaköri hivatalban. — Református Önképző Kör érte­síti a sportolni óhajtó tagjait, hogy a gimnázium tornaterme Nagy Kálozy torna-tanár ur vezetése alatt, minden csütörtökön fel 7-től 8 óikig, a tagok rendelkezésére áll. A Kör tagjai közül már eddig is sokan jelentkeztek. — Felűlfizetés. Folyó hó 13 án tartott diák-majálison a következők fizettek felül: dr. Zeiss Károly 115.000 K, Bártfay Dezső 100 000 K. Kolozs- váry Kiss László 90 000 K, Kord- kovics Dénes 75.000 K, dr. Nagypál Ferenc, Ador Sándorné, N. N. 50— 50 000 Ks dr. Gusztos Károly, Práger János, dr. Monszpart Lászlóné 40 — 40.000 K, N. N. 80.000 K, dr. Mol­nár Kálmán, N N., dr. Holländer Ignác, Szalay László, Adám Gyula 25—85 000 K, N. N. 20 000 K, dr. Csehó Lajos Musa Ferenc 15—15 000 K, Zíiah Sándorné 10 000 K, N. N. 5000 K. A felülfizetósekért ezúton mond köszönetét a rendezőség. — Csépiósl szenet írassunk már most, nehogy a nélkül maradjunk. Átvenni a csőpléskor kell. Ára: uj rozs. Előjegyzéseket elfogad a Han­gya Ssövetkeeet — Beiratás. A halasi rom. kath. polgári leányiskolában a beiratások junius hó 22 és 23-án délelőtt, s ugyanakkor lesznek az elemi iskola I osztályé is. — Ingyen küldi a Magyarság ki­adóhivatala julius 1-ig a lapot mind azoknak, akik már most előfizetnek. A negyedévre előfizetők teljes dijta ianul megkapják a gyönyörű mély­nyomással készült képes melléklet eddig megjelent összes számait. Ha még nem ismerné a lapot, kérjen mutatványszámot Magyarság elő­fizetési ára ogy hónapra 40,000 ko­rona, negyedévre 120,000 korona. Kiadóhivatal: Budapest, VII., Miksa ucca 8. — Harry Piel moziközönségünk kedvence vasárnap „Titokzatos Mr. Senki“ című páratlan kalandor képen fogja ismét fényes artista művészetét bemutatni. — Tekintettel az óriási érdeklődésre, amely e Herry Piel kép iránt mutatkozik, — kérik a t. közönséget, vegye lehetőleg a dél­utáni előadásokat is igénybe. — Egyetemi 0з főiskolai hallgatók ügye mébe. Felsőbb helyről a kiskun­halasi Mansa felhatalmazást kapott, hegy ő jelölje ki azon öt fiú egye­temi hallgatót, akik a jövő 1925—26 is­kolai évben a budapesti Horthy-kolé- giumban és azon két nö főiskolai hal gatót, akik a Sarolta-leányotthonban óhajtanak ingyenes lakáshoz jutni a Manas Elnökségének megbízása foly­tán kérem azoa tanulókat, akik esen kedvezményt elnyerni kívánják, a dél­előtti órákban jelentkezzenek a ref, reálgimnáeium igazgatói irodájában, hogy a folyamodáshoz szükséges ut baigazitásokat megkaphassák. Kristóf József igazgató. — Gazdák tanulmányi szem­léje a Gazdasági Népiskolában. A gazdaköri tagok a gazd. nép­iskola igazgatójának, Vásárhelyi Sándor meghívására testületileg fogják megtekinteni az iskola ve­tett takarmány termelését és a gyapotnövénytermelést. Gyüle­kezés vasárnap d. u. 6 órakor a Vásár-téri Gyugel-vendéglő elótt. A tanulságos bemutató szemlére ezúton is meghivatnak a gazda­köri tagok, egyben kérjük, hogy minél számosabban jelenjenek meg. □□□□□□□□□□□□О Száva Sándor gépészmérnök egészségügyi berendezések gyára Budapest, I., Budafoki-ut 73. sz. Telefon: József 116 —07 Kút, mélyfúrások, vízmüvek, csator­názás, szennyvizderitők, fürdők, központi fürdőberendezések tervezése és kivitele SPORT KAFC — 9. honvéd gy.-ezred tiszti csapata 2:2 (2:0) Kellemetlen időjárás zavarta meg a kormányzó Őfőméltósága szüle­tésnapján megtartott futballmérkőzést, amely azonban kevés befolyással volt a kint lévő kis számú közön­ségre, akiket a sűrűn nekiinduló esőzés sem tartott vissza attól, hogy még nyári öltözetük kockáztatásával is végig ne nézzék az itt állomásozó katonaság és a helyi csapat küz­delmét. A Mázott és csúszós pályán egyik csapat sem volt кёрез teljes tudását kifejteni. Az eredmény az erőviszo nyoknak megfelelőiem eldöntetlen lett, noha az első félidőben a helyi csapat még biztos nyerőnek látszott, azon­ban a második félidő végén a tiszti csapat kihasználva ellenfelének ki­fáradását, megszerezte a kiegyenlí­tést. A helyi csapat inkább techni­kával próbálta az erős fizikumú tisz­tek erős tempóját ellensúlyozni, ami az első félidőben teljes mértékben sikerült is, azonban a második fél­időben már nem tudta megakadá­lyozni, hogy a biztosnak hitt győze­lemmel hagyja el a pályát. A játékosok mindkét részen álta­lában formájukon alul játszottak, ami a síkos és helyenként sáros pályá­nak tudható be. Ugyanez áll a bíróra is, aki nagyon bizonytalanul vezette a mérkőzést. Közgazdaság Budapest, junius 19. A korona Zürichben 0.0072 5 (nyitás) Egy dollár 70490-70990 K, Cseh Szobi 3096—2106 Somám Lei 829—827 Szerb Dinár 1310—1230 K, Német Márk* ------К 1 Osztrák Shilling 99 95 К.' Gsbetta piae: Búza 522.000 К, rozs 405.000, árpa 320.000, zab 465.000, tengeri 305.000 K. Állatpiac: Prima sertés 20000 K. közép 19000, könnyű 16—18000 K. ökör I rendű 12000—13000, közép 9—12000 gyenge 6000—8000 bika jobb min. 13—Í5500, gyenge 8000 —13000, tehén jebb min. 11—15000, gyenge 5500—10500 K. A város hivatalos hirdetései Kiskunhalas r. t. város Bessenyei István közkórházába egy ápolónő fel­vétetik. Jelentkezni naponta délelőtt a kórház gondnoki hivatalában. Kiskunhalas város tanácsa közhírré testi, hogy a selyemgubó beváltási árak f. hó 22-től (hétfőn) délután 2—6 óráig fizettetnek ki a város iktatóhi- vafal előszobájában. aaaaaaaaanaaa írassunk műtrágyát a Hangyánál! Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, dacára hogy a malom átalakítás miatt rövid ideig nem öröl, gabonát lisztre mindenféle fajtából i továbbra is cseréSünk Halasi Gazdasági Gőzmalom Rl. i□□□□□□□□□□□□□ Jelentkezhetni a gyárban

Next

/
Oldalképek
Tartalom