Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1925 (25. évfolyam, 1-103. szám)

1925-01-14 / 4. szám

Kiskun-Halas Helyi Értesítője január 14. A halasi Katholikus-nap előkészületei. Or. Hanauer István váezí Hagyta püspök Is résztvesz az ünnepségeken. A jen. 18 án tsrtíndó nagy Katholikua ünnepségek előkészületei lázasan folynak s úgy a város közönsé­gének széles rétegeiben mutatkozik nagy érdeklődés, mint a falvakból érkező jelentkezések alapján az ün nepéiy sikere biztosítva van. A fő városi vendégek közül Vass minisz­ter ur pontos érkezésének idejét nem tudjuk. A miniszter ur — úgy látszik -— csak a délutáni diszgyüié- sen fog beszédet mondani. Az egy­házmegye képviseletében a váczi püspök ur Óméltósága is kilátásba helyezte lejőveteiét s ez esetben az ünnepi szt. misét és я körmenetet szemólyesea végezné. Bejelentette képviseletét a pannonhalmi főapátság. Innen dr. Macher Emámuelíöiskolai tanár érkezik városunkba. Gondos­kodott a rendezőség, hogy a várme­gye törvényhatósága is képviseltesse magát. Jegyek már kaphatók Hangody István kántornál, valamint a Tirmann és Gémesy-féle kereskedésekben. Tekintette! arra, hogy a város köz­gyűlési terma a délelőtti gyűlés meg­tartására esetleg nem lesz elegendő a rendezőség intézkedik, hogy a színház termében is legyen a déle­lőtt gyűlés. A kath. nap jelentőségével szom­bati számunkban foglalkozunk rész­letesen. Születés — Halál assgg i Kisgazda és Földmives- párt közgyűlése Vasáraap tartotta meg a Kisgazda és Főid mi vés-párt évi sörgyülósét dr. Babó Imre ügyvezető-elnök veze­tésével, aki az 1924 évre vonatkozó jelentéseket terjesztette elő s kifej tétté* hogy milyen fontos a kör tag- jainak az összetartása. Köszönetét mondott a tisztikar nevében a biza­lomért a múltra s felkérte Bodícsi Benő választmányi tagot az elnöki állás betöltésének idejére az elnöfc- iásre, aki átvevőn az elnökiést, mint köreinek, megköszönte a tisztikarnak a múltban kifejtett fáradozását s a választmány nevében kérte, hogy az ügyvezetői elnökségre kérje fel a közgyűlés továbbra is dr. Babó Im­rét, aki mindenkor buzgó odaadással vezette a kör ügyeit s a párt melleit mindenkor rendületlenül kitartott. Áz indítványt a közgyűlés nagy lelke sedéssel egyhangúlag fogadta el. Dr. Babó Imre megköszönte a további bizalmat, azt mondotta, ezután is ugyanabban az irányban vezeti a kört, mint eddig s mindenkor a haza és a közönség érdeke fogja irányítani. Ezután megválasztotta a közgyűlés társelnöknek Mészöly Károlyt, pénz- tárnoknak Oláh Mihályt, ellenőrnek Bus Imrét, könyvtárosoknak Molnár Antalt és Szalui K. Benőt, jegyzőnek ifj. Nagy Czirok Istvánt. Ezután dr. Bíbó Imre ügyvezető- elnök felolvasta báró Prónay György miniszterelnökségi államtitkárnak, vá­rosunk nemzetgyűlési képviselőjének a párthoz intézett meleghangú levelét, melyben megköszönve az eddigi támo­gatást azt íovsbbra is kéri s a pártot szereiéről biztosítja A közgyűlés a levélben közlőtteket őrömmel vette tu• domásul s a képviselőnket a közgyű lésből üdvözölte Zománcedény porcellán- és üvegáru legalacsonyabb napi áron szerez­hető be a Hangyánál. Fontos, я jövőre erősen kiható kérdés egy városban & születések é* halálozások közötti arány. Erősen érdekel ez bennünket, hogy a szü­letések száma, avagy a Halál kér­lelhetetlen keze erősebb-e. A jövő nemzedék fejlődése, az egész jövő kialakulása függ attól, vajjen az elmúláson tud e győzedelmeskedni a lét, я teremtő*: a születés. Tükörkép ez, mely bepillantást enged a város egész életére, a to­vábbi fejlődé* útjára. Széle*, hatal­ma* Perspektive; tárul fel a néző előtt, szép, hatalmas, impozáns lát­vány, amely azonban sok helyütt sötét, fájdalmas gondolatokban vég­ződik. A fejlődés törvénye, az előre­haladás szükségessége mindenki előtt tudott, ismert- dolog. Épp ezért érinti az egyént fájdalmasan az, ha a tespodés, & visszafejlődés, a pusz­tulás képeire esik pillantása. Halea város népessége a lessu fejlődés, emelkedés útját járj». Min­den évben csak alig pár százzal növekszik a lakosság száma. Ha végigtekintünk az címűit óv népesedési adsUi, úgy azt látjuk, hogy e. születés, a fejlődés győze­delmeskedett a letűnt évben в Halál felett. 1924 övben az összes születések száma 667 volt városunkban. Ezzel szemben a halál 504 áldozatot kö­vetelt magának. A kihirdetett jegye­sek száma 321 volt. Házasság 243 esetben fordult elő. A legtöbb adót fizetőli névjegyzéKe 1925. évre A legtöbb adót ffoetők névjegyzé­két az 1925 évre összeállították, és azt a kösgyölés jóvá is hagyta. A virilis névjegyzéket, amely arany­koronában van megállapítva, alább adjuk ­(A *-gal jelzettek adója kétszere­sen síirnittatik ) ♦Farkas Elek 1589 К 88 f * Dr. Hol­länder Ignác 731 К 54 f, Babó Benő 692 К 32 f, »Dr. Sokét István 682 К 32 f, Körösi Antal 650 К 57 f, Nagy Pál Sándor 637 К 76 f, Gál Mihály 627 К 82 f, Farkas Dezső 578 К 30 f, özv. Kőim Sebestyénné 569 К 45 f. Körösi Jenő 563 К 52 f, *Dr. Babé Imre 584 К 42 f, Pázsit Antal 582 К 12 f. Pusztai létrán 511 К 70 f, ♦Dr. Morava Károly 463 К 60 f, ♦Dr. Kolozsváry Kiss István 459 К 54 f, *Dr. Z iah Benő 453 К 92 f, Figura Lajos (Gyenizse Krisztina) 457 К 95 f, *Dr Nagy Mór 433 К 14 í, *Dr. Jakab András 482 К 68 f, Ha­lász D Károly 426 К 54 f, özv. Gáspár K. Líjosné Ván Erzsébet 425 К 06 f, *Dr. Kun Andor 484 K, ♦Dr. Virányi Lajos 422 E 60 f, Ha­lász D Ferenc 421 К 65 f, *Dr. Práger József 408 К 40 f, *Dr, Mocspart László 408 К 36 f, *Ko lezsváry Kiss László 408 E 80 f, ♦Dr. Steiner Ignác 407 К 30 f, Széli József 406 К 32 f, özv dr. Bafcó Mihály né 404 К 60 f, özv. Zseni Istvánná 402 К 68 f. Gyeuizse Lajos (Baki Anna) 402 К 54 f, Sfcribanek Mihály 400 К 76 f, *Mikes Ferenc 400 K, ♦Bőm. k»th. lelkészt java­dalom 399 К 88 í, Gáspár Mihály 383 К 18 f, *B*es János 380 K, Befon». Egyház 372 К 74 f, *Dr. Szabó Fülöp 871 К 48 f özv. Berki Auf altié 361 К 11 f, Kálmán Zoltán 359 К 45 f, özv. Pázsit Imréné 858 К 69 f, *Dr, Nsgypé! Ferenc 857 К 24 f, Sehwarcz Mihály 355 К 33 f, Szekulesz H Hermann 355 К 08 f, Jungreiss Márton 345 E 94 f, Almást Imre 344 К 07 f, *Dr. Frank! Áron 332 К 94 f, Sokét József 829 К 99, özv. Kolozsváry Ei*s Sándorné 328 К 47 f, Szekér Pál 326 К 88 f, Üzletáthelyezés! Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy kézimunka üzletemet és kézimunka elónjomíámat Zilah István emeletes házába Petőfl-acca 2. sz. alá helyeztem át Raktáron tartok kézimunka kellékeket, csipke, himzés, szalag, zsinór, tresz gombok, pamut, gyapjufonál és harisnyákat a legolcsóbb árban, nagy választékban. Kérem a n. é. közönség szives pártfogáaát. Tisztelettel Sebemé Vélsz Sarolta Schön Samu 819 К 01 f, Matkó Ká­roly 307 К 08. Schönfeld Izidor 301 E 74 f. Kálmán Dezső 300 K, *Dr. Zms Károly 300 K, *Dr. Molnár Kálmán 300 K, ösv. Borbás Imréné 299 К 79 f, ösv. Ojíócxki Sándorné 291 К 88 f, *Práger János 290 K, Stroh Vilmos 884 К 64 f, Zilali István 284 К 20 f, Páiztor látván 282 К 42 f, Sárközi Takarék 277 К 30 f, Halász D. Lajos 274 К 46 f, özv. Práger Iguáeaé 274 К 26 f, Fadgjas Áron 278 К 76 f, *3zekér Jó*e?f 270, özv. Hoffer Kálnftnnó 267 К 88 f, Pázsit István 268 К 75 í Orbán Sándor 262 К 89 f, V&- ezilievica Fader 260 К 54 f, Baki István (Darányi Zsófi») 259 К 84 f, özv. Orbán lm ráfié 260 К 48 f, Szabó Mátyás 252 К 40 í. özv Baba Imréné (Ferenc Mária) 250 К 84 f, Figur» Benő 249 К 12 f, Figura Kéiolv 244 К 89 f, Adóm Dávid 243 К 9Ö f, Nagy Pil Ferenc 242 E 78 f, Nagy Faragó Benő 242 К 85 f, ifj. Babé József 242 К 08 f, özv: Terbe Istvánná 241 К 94 f, *B»f. lelkésri javadalom I 239 К 20 f, *Bef. lel­kész! jsmdalom II. 839 К 20 f, Sző- íőssy Elemérné 240 К 80 f, Вег- bényi Lsjos 240 К 27 f, Nagy Ki­lövi József 226 К 52 f, Zaifkorics I Lajosné 225 К 50 f, Tóth Lenke { 222 К 92 f, Jakab Antal 221 К 94 I f, Gyulai Jáuos 219 К 05 f, özv. ■ Csűrd» Vümosné 218 K, özv. dr. Pózait Palnó 217 К 61 f, Ditrich I FflSöp 217 К 18 f. Krisshaber Lsjos * 217 К 03 f, *Dr. Mészöly István 214 ; К 20 f, öív. Fridrieh Lvjosné Л1 К \ 14 f, vitéz Dakos Kálmán 810 К 88 I f, Szabó Garbai József 209 К 46 í. f (A póttagokat legközelebb közöljük.) i Tánciskola! jj Schildmayer Árpád tánciskolájában * (Gimnázium uccu 1 sz.) január 18-árj, * vasárnap este pont 7 órai hezcletteí I vizsgabál lesz. Január 19-ón, hétfőn jj este fél 8 órakor uj tánctanfolyam ' veszi kezdetét. Jelentkezni már lehet A halasi iparosság a forgalmi adó ellen Népes gyűlés — Akiket megbün­tettek a késedelmes fizetés miatt — Az iparosság sérelmeik orvos­lását kéri A halasi iparoesáf vasárnap dél­után 3 órakor az Ipsrteatületben népe* gyűlést tartott, hogy állást foglaljon azokkal ж sérelmekkel szemben, amelyek я forgelmiadóval kapcsolatban érték. A halasi iparos­ság nem azt kívánt*, hogy nekik külön kedvezményt adjanak, haaem az illetékes tényezők lássák be sz iparosság mei nehéz helyzetét é* ehhez képest állapítsák meg rájuk nézve & forgalmiadót, illetve az átalányt. Tallér Antal elnök hosszabb be­szédben ecsetelte a halasi iparos­ságot ért sérelmeket, melyek közül különösen kettőt neheztelnek. Az egyik й következő: A juiius havi forgalmi-átalány nehány napi késedel­mes fizetéséért több száz iparost megbüntettek, illetve a késedelmes fiietósértja júliusi átalány kétszeresé­nek megfizetésére kötelezték. A másik sérelem is a forgalmi- adóval kapcsolatos. Az 1925. évi átalány megállapításánál az a kel­lemetlen meglepetés érte a halasi iparosokat, hogy a tavalyi átalány összegeket jóval felemelték. Az idén a tavalyi átalány 3, 4 sőt ötszöröse volna fizetendő, ahogy azt már sok iparosnál a pénzügyigazgstóság ki­küldöttei megállapították. Tallér Antal beszéde után a né­pes gyülé* határozottan tiltakozott a fentiek ellen és 12 tagú bizottságot küldött ki, amelynek az lesz a célja, hogy illetékes helyen e kérdésben eljárjon. Ezt elsősorban Halason fogja megtenni és ha itt eredménnyel nem találkozna, a pónzügyminiezter­nél keres orvoslást. * * * Értesülésünk szerint báró Prónay György miniszterelnökségi államtitkár, városunk nemzetgyűlési képviselője már ntpokkal ezelőtt dr. Babó Imre, az Egységes párt ügy vezető-elnöke utján értesült a halasi iparosság sérelmeiről ét illetékes helyen eljárt, hogy azok orvosoltsssanak. Értesü­lésünk szerint báró Prónay állam­titkár as esetben, h& eddigi közbe­lépése nem járna teljes eredménnyel, úgy a halasi iparosság kiküldöttjeit я pénzügy miniszter elé fogja juttatni és ott, s legfelsőbb fórumon fog mindent elkövetni, hogy a megtör­tént hibák jóvátétessenek. ♦ * * Ismeretes, hogy az idei forgalmi­adé átalányt a tavalyi összeg három, négy, sőt ötszörösében akarják Ha­lason megállapítani. Most ez ügyben váratlan fordulat történt. 87.724—924. III. b. ss. alatt rendelkezést küldtek a városhoz, mely szerint 1925. évi január hó 1-től kezdve további intézkedésig az eddig megállapított átalány össze­geket keil fizetni. Ezen intézkedés azzal van öaaze- fiiggésben, hogy a forgalmiadó áta­lány tekintetében 1925. január l-től kezdve uj eljárási szabályokat akar­nak életbeléptetni. ________ Ingatlan eladások a Tárosban Dózsa Károly és neje megvették özv. Tóth Józsefné ingatlanát 2000000 K, Paprika Mihály megvette Solti Kálmán és neje ingatlanát 9,950000 K, Nagy L. Pálné megvette Rap- csányi István ingatlanát 2500 K, Dobó István és neje megvették Rap- ctányi István ingatlanát 31000 K, Mezei Jánoinó megvette Dohány Já- no* é* neje ingatlanát 1,450000 K, özv. Lehócz Lajo*né megvette Ka* szap Benőné lakóházát 1,450000 K, Ml 8 ff lal aj tárgy»] ■álam Ltkodi edénye Ster A t ház S2 fí Az id hal ki 1 ruhi les 4 I Ki'ű i ír Arp kath. Ne ve ED mig me E és В asütsi butorri elsőreuc hált és e tömör VI P festett a ligole* hetök, Eo) ozivir (Kereiked i Gazda ma érteiiti kőiéit s CS dr íjbél

Next

/
Oldalképek
Tartalom