Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1925 (25. évfolyam, 1-103. szám)

1925-01-14 / 4. szám

XXV. évfolyam. 4. szám. Szerda, 1925. január 14. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. гЗЯЕ=£-~ S * . Előfizetési ár egy évre: Helyben . . 160.000 bor. | Vidékre . . 200.000 kor. Egy szám ára 1500 korona. Alapította PRAGER FERENCZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas sorookés Garmoadból 10000 korona — Petitből 11000 koron» Magán hirdetés szavak szerint. Szerkesztőség: Molnár-uteea 2. Megjelenik szerdán éu szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épfilctÉe^j---- " ■ -------■’ ----------------------------ЦМаг- í Magán hirdetései:. Nemzeti Hitelintézet rt. kiskunhalasi fiókja elfogad mindenkor » legelőnyösebb kamatozásra takarékbetéteket és heti beté­teket. Folyósít váltókfiloeünöket, átutald té­kát eszközöl bárhová, vesz és elad Idegei pénzeket (valatákat), mindenkor a lcgjutá- nyossbban. Az Intézet aajét tőkéje К 18,000,000.000. Bankügyben minden felvi­lágosítással készséggel és díjmentesen szol­gálunk A velünk kapcsolatos Áruforgalmi él Ternényertékeeltö Rt. vásárol mladeiaaml gabonát, elad tűzifát ée szenet, valamint használt elasz hordókat a legjutányosabb áron Tlsztvlselikaek 2—3 havi hitelre le árusít Zilfch István eldja város melletti 5 kát kőid saáaté ét kaszáló földjét továbbá Ftzos plattéban a városhoz közti & kát hold ozáitót Tuéekezédni Potófi a 2 íz házánál Babó Dezsőné Petőfi u 14 ez. lakó­háza azonnali boköltözáosel, kedvező fizetési feltételek mollott eladó Gyenge János városhoz közel Öreg­szőlőkben 1 kát hold izőlőjét és l1/* kot. hold szántóját rajta levő lakóházzal eladja. Tudakozódhatni a zsidó gőzfürdőben vasár­napon kivil bármikor öregszőlőkben Nagy S. Lajoa-féle 370 n. öl szőlő, füzeti Nagy S. Lajoi-féle 551 ж öl szántó és id. Nagy Szeder István féle szőlőből 509 n. öl szőlő eladó. Leveleket Péei, Malom n. 21 sz. N Sz. V. címre kérek Bsdvánszky Péter 45 család mébet kaptároltói elad Tudakozódhatni a pirtói iskolában Sehaeider Gyula Korona i. I ex. házánál elsórendt hükkhasáb tűzifát elad. Vágott tűzifa 65.000 К házhoz szállítva. Mi­trágyát előjegyzésre elfogad Szalmát eladok vagy trágyáért el­cserélek Botokéi n. 8 sz alatt Hunyadi u. 9 ez. alatt bútorozott szoba kiadó Elveszett az Árpád u. dohányára­détól Battyányi «. 5 sz -ig egy női téli nagy­kendő. Becsülete* megtaláló jntalem ellené­ben adja be Battyányi a. 5 se alá Krammer Pál eresztől tanyáján sze­gedi it mellett IS*/* kim. nagyobb кепу- nyiségü lábon álló nyárfát f. hó 15-én ezü- törtököa d. e. 10 órakor öikéntes árverésen a helyszínén elad Nyemáeon szántó és kaszáló, Pirtón szánté é* kaszáló haszonbérbe kiadó Tuda­kozódhatni izerdin ée vasárnap Szondi n. 20 sí. alatt Figar a Benőnél. Inokáa nagyobb mennyiségű takar­mányrépa óz 12 hektó bor eladó. Tndzko zédhatni Sárkány a. 2 sí. alatt Városban kukorieaszár, szalma vas­eke és 2 porta eladó. Kötő n. 6 sz. Birkahajtópuli eladó Ваши 4 ez alatt Szatmári G. Benő Nyárfa a. 13 sz. ház részét és ref. tmnetín kiviii 93 n. öl kaszálóját eladja Knkoricaizárat, »bizalmát és 1 nj ksesit is elad. Tudakozódhatni Kár­mán « 17 sz. alatt VII kér. Pázmán и 11 sz. lakóház eladó Peréoyi János kelme és kékfestő tudatja au é közönséggel, hogy Izemét áthelyezte Ónál telepre saját kásába (dr. Babó Imre ssomssédtágábaa) minden hetipiackor a piacon található. Kéri a közönség szives pártfogását Briiliánst, hamisfogat, arany, ezüaí pénzt, aranyat, ezüstöt — töröttet is — magas áron vesz Farkas Kálmán a Gazdasági Bank épületébe» levő órás üzletében. Tisztelettől értesltam а * ó közön­séget, hogy Kígyó tér I se Oil kwttal szem­ben levő üzletemben a legwérsókeltebb árban késsitek mindenféle kötött de.’gokat, savet- tert, női rnhákat, mellényeket, gyermekgar- nitnrikat a legszebb kivitelben Fehérhimzést a legolcsóbb árban készítünk. Cérnát, pamu­tot a legeleeóbban ámítjuk. Fiié etipkéliben nagy választék. Megtekinthetők В «vgl Albert ; és Fia önietébin. Kérem a kösőnség nives pártfogását Bhehler Merieka. Tanuló leány felvétetik. „IRIS“, „IRIS“ „IRIS“ Crém, areviz stb (szeppsn, ponder) hesználata eltüntet azep- Itt, májfeltet, mittessert s minden más are- tleztátalaneáget, az arcét, a bort mlabástrom fehérré, üdévé varázsolj* Ezen „Irls“ készít­mények eredeti valódiságokban beszerezhetők esakis Maksy „Kígyó“ ej patikájában a Kounth-mteán Oimoáziummal szemben a vai- ■tl állomástól bejivet. Irla“ Kllelvlz Is Párfűm különlegességek 1 Bort legmagasabb napi áron vesz Stroh Vilmos Felsönádor utca. 3 sz. Eladó Bekettye-pasztáu 12 hold»« birtok 2 lakóházzal. A birtok részletekhea is eladó. Tidakesódhatni Kassap Imréiéi, Mély- knti ntnál, öregssölők 1 ss. alatt Naptárak olcsóbbak mint a piacon. Róna Kálmán és Méhner naptárak már 12.000 korinától kezdve kaphatók. Mindéi naptárból még külön olvasnivalót is ad a Preiebarger kiayvkeretkedéa Vhrrógép ée fegyveijaritó mfibely Oimnásinm-n. 12 ss, Marek. Dr. Babó Imre a esendőrlakUnya melletti szélmalmát lakóházul eladja. 54 hold príma tanyás birtok 6 hold faj szőlővel, fok’tehemok szántéval, kaszáló­val és legelővel jntáayes áron eledé. Tadake- sódhatni Tepolay Testvéreknél Soltvadkertan Egy drb 2 esövfi 16-os lankaszter vadászfegyver eladó Halász Sándornál öreg­szőlők rétalja Simon Istvánná fehértói földjét Borda István szomszédságában eladja. Tudakozód­hatni Gáspár Sándor állami rendőrrel n rendin égen Bútorozott szoba kiadó Magyar u. 8 ее. alatt I kér. Károly a. 42 sz. lakóház eladó. Franciául rövid idő almit megta­níthat Korda Ilonánál havi négy aranyko­ronáért Fő n 57 ss. Keresek egy vagy két szobás lakást Magas bért tietek Cím a kiadéhivatalbai özv. Kmeth Sándorné Gazdasági Gőzmalmon felüli lakásán hazát, rozsot és prima hízott sertéseket elad Toldi u. 2 sz. ház eladó. Fejős tehenet tejhaszonért vállalok téli és nyári tartásra Szövetség-tér 3 sz Eötvöa-u. 4 sz. lakóház eladó. Tu­dakozódéi a helyszínén Kender, len és pamutszövést elvál lelek. Tanoaeet felveszek VI kér. Huszár n. 7 sz. alstt. Egy fiút tanoncnak felvesz Kisezf­ler Sándor asztalos Vitéz a. 5 sz. alatt. Néhai Németh István örökösei, felsőrekettyei Csonf.es dános szomszédságiban levő 20 hald tanyásbirtokukat és feSsókis- teleki külön állé 1 aold birtokot Pető Fe­renc szomszédságában eladják. Tudakozód­hatni Németit Istvánnal Tó u. 4 sz. alatt vsgy a piacon. Felsőrekettyei útban Füle féle szőlő mellett 1 hold szőlő, 1 hóid szánté eladó. Tudakozódhatni Berki Antal szőlóbeli laká­sán, melyből '/a kőid szántó jutányosán eladó, vagy Kmeth Sáador «. 15 sz alatt Csoatssáraz keményfa 53 000 К házhoz szállítva Kosa Benő füsserksretkedé- cében Bsrangos tér Bekettye- pusztán 10 held tanyás- birtok éc Rigó в 3 sz hás eladó Tudako­zódhatni öregszőlők 1 sz. a. Kasiap Imrénél, hol egy szekrény és két ágy is ebdó Kötő и 21 я*, lakóház eladó. Tu dakotódhainl ugyanott Egy uj federe» kocci gazdálkodók­nak alkalmas és egy répa daráló eladó VI kor Hatty« и l3 ez Sipos Anlainé Natkai szigeten kívüli szőlője lakóhézaal azonnali beköltözéssel eladó. Tadakozédhetni Alsóvárosi iskolánál Szakái Mihály szénát és répát elad VI kér Dobó-telep Szállás a. lakásán Kisfaludy u. 96 sz. alatt répa van eladó Felsőátjárónál öregszőlőkben 647 n. öl szőlő eladó. Tudakozódhatni I kér Gó- zon n. 9 sz alatt Horváth B. István felsőszénáskertben 580 kéve knkorieaszárat, Felsészálláson egy kocei szalmát elad. Tndakozódkatni Kisfaludy n 96 sí. alatt Hoderlt a legkellemetlenebb tynkszemet bőrkeményedést gyorsan elmnlacztja. Csakis Ráoz patikájában kapható Kessnth a. J. (Takarék-épület) Bástya u. 2 íz. lakóház azonnali beköltözéssel eladó Szekulesz H. Hermann értés! a közön­séget, hogy hasáb és vágott szérazfát, bükk és akácfát, porosz szenet, kokszot mélyen leszállított árban árusít Nagyobb vételnél házhoz szállítva 130 foko3 valódi oogoi szappanfőiő- szóda felelősség mellett kapható Sebőn Sán­dor füeiarkoreskedéiében Petőfi- o. 19 Bútorozott szoba kiadó Fácán в 10 öaz haj aem Bregaég, ha Meló hajfestéket haeználja. Tökéletesen fest, nem faktl, nem kopik Minden síinben kapható a Siez gyógy- izertáiban, Kossuth m. 1 (Takarék-épület) Babó László gőböljárási tanyájára nagyobb családé baromfi kertészt magbaremfi- val, egy kocsist é* ogy szőlőbedárt azonnal felfogad Fiatal asszony, ki a háztartásban jártas, házvezetőnőnek ajánlkozik bárhova Cím a kiadóhivatalban Zilah Iatvánné a váró» alatti íéglaége- tőnél kiégetéihez főid anyagot ad el. Tnda- kozódhatni Petőfi n 2 zz. Hisz József feleőazilláei 9 kát hold tanyás birtokát 2 held síelővel eladja, Tuda­kozódhatni a helyszínen Adám Dávid szom­szédságában Teljesen uj fényezett 1 és 2 ló után haiziálható kocsi eladó Kisfaludy n. 4 ix. alatt Ágybetétnek való acélsodrouy, óeska vas, függönytartók, mosdószekróny és kisebb háztartási cikkek eladók Mélyknti ut 7 ez Osletáthelyezésből kifolyólag hasz­nált üzletberendezések eladók. Kehn Sebes­tyén vasáruháza Kossuth u. 8—10 ss. Knmaeatkal fagybalzsam kéz és lábfagyia elleu Megszünteti a fagyiétól eredő vörös­séget és viszkető érzést Késziti Ráca János gyógyszertára Kossuth n 1 sz (Takarék-épület) Pirtón 8zabó Ferenc és Opóeski testvérek szomszédságában 9 held szántó eladó Tndakezódni Molnár Imrével Jókni-a 21 sz alatt Egy pár jó «ssekérolda! és egy szép diófa sublót eladó vagy gabonáért eleeerél- helő Jókai-u 12 sz alatt Bédi István örökösei ipari szőlőkön felüli 10 hold tanyá3birtoknkat, mely szólő, szántó és legelőből áll, kisebb részletekben is eladják Tudakozódni a helyszilén Bédi Ba­lázzsal vagy Alaóöregizélőkbea Szalai P. Sándorral Egy hold szőlő a felsőrekettyei útnál, továbbá Óvoda és Nagy u. sarkán levő háztelek és Szász-kert mellett 440 n. öl nádas eladó. Érdeklődni Hirkó Imrénél, Hold a. 2 sz. alatt Cipő krém, olcsóbb mint a piacon. Siessen mindenki venni, még a készlet tart Lovasy üvegkereskedőnél Kun Benő Füzesen 860, Pirtón 300 kéve kukoricanzárat elad. Ugyanott 100 kéve nádat is elad. Tudakozódhatni Kisfaludy u. 87 sz alatt Kézimunka előnyomda üzletemet rövidáru cikkekkel, cérna, gomh, azallag, harisnya stb. bővitettem ki. Kérem a n. é. hölgyközönség pártfogását, Szabó Lajosné Kőrössy Rózsi, Eötvös u. 10 Szabó Sándor Barin»-telep 14 sz. házát kedvező fizetési feltételek mellett disznó hizlaldával, nagy góréval, több melléképületre! eladja, esetleg haszonbérbe j kiadja. Tudakozódhatni a helyszínén Dissnóvágáshoz szükséget só, pap- g rika, bers, vöröshagyma, riiikása. köleskása kapkató a Hangya minden üzletében „IRIS* Sósborszasz olcsó, erős, „írja“ Szájvíz megaiünteti a szájbüzt, fog- romlátt, „Iris“ hatásos Kasarűvlz liter számra a hozott üvegbe töltve „Iris“ Marba- és Bá­rt»« tápper, „Lris“ Expallar erős, bedörzsölő (tb stb „Iris“ készítményeket eredetiből árusít az nj „Kígyó“ patika (Makay-féle) a vasúti államáétól bejövét Koscnth-n Gimnázi­ummal szemben Ugyanitt Dlnaaás sóaber- azatzaa és gyógyszeres üregek megvételnek Iris“ Párffim és Kölnivíz különlegességek. IBIS FAGYBALZSAM leghatásosabb Sarokhis jóforgalmu füszerüzlettel azennali beköltözéssel eladó III kér. Hársfa u. 2 A városi kórházban 2 éves kislány örökbe adatik. Bővebb a helyszínén Rinz ram is likőr eteeatUval olcsón ée könnyen készíthet házilag kitűnő szeszes italokat A kevésbé finom zamatn kisüsti pálinkák is nagyszerű izüvé változtathatók vele. Kapható Ráoz János gyógyszertárában Kessnth i. 1. (Takarék-épület) Fényképezőgép, búroahordók és több kamrabeli dolgok eladók Gózen u. 5 sz. AkácsxiDÍa, prigli, tuskó ée-rőzse eladó Tudakozódni Repesák Sándor pálya­felvigyázó lakásán az állomáson Zrínyi u. 21 sz. ház eladó Legszebb bútorok leszállított árban Fleisehl Samunál városház-épület Háló, ebédlő, szálén, konyhabútorok eladók VI kér Eskü-tér 4 sz Két elsőrendű hasas tehén, 8 von­tató anyaszéna, 17 soros vetögép eladó Ba* loU pusztán özv Taaáari Minályné tanyáján Figura Lajos szomszédságában . Ш. kér. Kárpit и, 1 sav1 lakóház nagy ndvarral eladó Tadakozódni a hely­színén Jókarban levő kukorieadtráló ée egy varrógép eladó Avar-n 2 sz alatt Tungsram félv&ttoe, opál és nap­fényégők, selyemernyők és csillárok olcsón kaphatók Weísz Endrénél Fő u. 20 Farkas János füzesi 6 hold 250 n. öl ée alséfeketefőldekben '/, hold földjét, kisteleki utón felül 6 kapa szőlőt és Oltó Kiss Sándor szomszédságában 6 kapa szólót elad. Szondi u, 28 ez. lakóház is eladé. Tudako­zódhatni fenti háznál Szombaton és vasárnapon lesznek mozlelöadáaok 1 Téglagyáron kívül egy hold szőlő és Toldi и 18 sz lakéház eladó. Tudako­zódhatni fenti háznál Cipészek és szabók figyelmébe. Eredeti Singer varrógépek részletre is kap­hatók Gyári lerakat Weist Endrénél Fő u. 20 Damj&nics о 4 sz. lakóház */» része eladó. Tudakozódhatni a helyszínén vagy a kath templom melletti trafikban Búzát, rozsot és raindeufóle gabonát legmagasabb árban vásárol Holländer Adolf Kisfaludy u. 27 ss. alatt 20 mássa répa, 1 bőgje széna, zabisalma, knkerieaezár és hízott sortéi eladó Szekulesz Hermann tudatja a közönséggel, hogy tökmagut napraforgó magot ée minden­féle gabonát legmagasabb naptárban vásárol Vágott *sáraz bükk- és nyárfa, ha­zai és külföldi szén, keksz van a Hangyánál Gyapj ufón ÚJ 22000 К dekája, kötött ka­bátok öoo.ooo Б da­rabja. Női mellé­nyeli So.oooKgyap- jukendők ffloo.ooo К óriási választékban Berger Anna divat- kötődéjében Urika- »zinóval szemben. Egy ssszony gazdaeszonynak ajánl­kozik. Cime: Hattyú u. 23 sz. Bort állandóan vásárol Adám De- smő Posita u. S mss.

Next

/
Oldalképek
Tartalom