Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1925 (25. évfolyam, 1-103. szám)

1925-04-11 / 29. szám

Kiskunhalas Helyi Értesítője A fácánnak 72 faja ismeretes. Ne­vezetesebb fajai a„közönséges fácán“. Házi kakas nagysága. Feje és tarkója zöldeskék, melle és hasa vöröses gesz- tenyebarns, aranyosan esillámló, fekete harántsávokkal. Farka oiivszürke. fe­kete harántsávokkal, Szeme körül toli- nélküli vörös börgyürüje van. Csőre barnássárga, iába kék vagy vőrőses- wflrke. A him farktollai néha félméter hossznak és lefelé hajlottak, A jérce egyszinübb, sötétbarna, szürke. A „mongolicuat“ (gyűrűs nyak, sö­tét tollak, különösen sötét mell) ere­detileg — vérfelfrissités eéljábol hoz­ták hozzánk. Ez egyideig megtartotta tiszta faji jellegét, ma azonban már esak a közönséges fácánnal keresztezve található, mint „torguatua“ (zöldháta angolfácán, szép világossárga melltol- lakkal.) Nálunk még a tarka és a re­zes fácán ismeretesek. Einában hono­sak az arany és ezüst fácán. Végül még néhány szót a mester­séges fácántenyésztésról! A fácánt mesterségesen is lehet tenyészteni, elkerített helyeken a. n. fácánosokban. E célból 8—6 ha-nyi területet választanak ki különösen lomberdőkben, ngy hogy a fáeán el ne repülhessen és hogy a ragadozók •lien védve legyen. Legalkalmasabb olyan erdőrész, melyben egyes magasabb fák, eserjék, ifivel benőtt helyek vannak és melyek nincsenek áradásnak kitéve (Tömege­sen láttam Pozsony alatt — a Duna ligeteiben — árvíz alkalmával fácánt elpusztulni.) Az ilyeu fácánosba több csaladot tesznek, egy kakasra в—8 jércét szá­mítva, hogy el ne repülhessenek, azárnjtollaikat rendesen levágják. Van vad és mesterséges fácános. Mig az előbbiben a fáeánok egészen magákra vannak hagyatva, az a jérce ott fész­kel a hol akar, a fiókákat pedig esak ínyjak gondozza és legfeljebb esak télen lesz etetésükről gondoskodva, addig utóbbiban, melynek fenntartása azonban sokkal költségesebb — a fió­kák tenyésztését és etetését mestersé­gesen űzik. E eélból bizonyos meny- nyiségü fácántojást szednek össze melyeket külön e eélra szolgáló he­lyen házi tyúkkal vagy pulykával köttetnek ki. Azután mesterségesen etetik a fiókókat, mégpedig bizouyos helyen és bizonyos meghatározott időben. Az egyes családokat drótkeritéssel szokták egymástól elválasztani. A fió­kák első tápláléka pépnemü anyag a mely kenyérbéiből, hangyatojásból áll, később árpát, kását, tatárkát stb. ad­nak nekik enni. A fáeankakas a házi tynkot is meg­termékenyítheti, a származott korcs erősebb ugyan az apjánál, de szaporí­tásra nem alkalmas, áz ilyeneket a többi csibékkel nevelik fel. A jéree- fáeán fogságban is tartható, tojásokat is rak, de azokat nem költi ki. 173/1826. vh. sz. Árverési hirdetmény. Dr Práger József kiskunhalasi lakos ügyvéd által képviselt Szekulesz Fülöp kkhalaei la­kot végrehajtatnak végrehajtást szenvedő elleni 1 métermázsa rozs tőke, ennek meg­ítélt kamata és eddig összesen 143000 К perköltség erejéig, az esetleg időközben fizetett összeg betudásával a kitknihalati kir. járásbíróság 1926 V Pk 267/2 и. kiküldő végzése folytán a végrehajtást szen­vedőnél 1926. évi janaár hó 26 án biróilag lefoglalt és 3.000.000 K-ra, becsült ingósá­gokra az árverés elrendeltetvén, annak — a — a felülfoglaltatók követelése erejéig is — Kiskaabalasen III kerület Csillag aeea, le­endő megtartására 1926 évi április hó 16 lapjának d. e. 10 óráját tűzöm ki, amikor a foglalás alatt levő bútorok, Siager varrógép és egyéb ingóságok, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén beos- áron alul is slfognak adatai Kelt Kiskunhalason, 1926 máreius hó 26 Balogh Józsif, bírósági végrehajtó TtMQmMT A milliárdos örökség Helyi Értesítő részére irta: Figyelő 3 — Báró ur, tudom, hogy magyará­zattal tartozom, ön megmentette életemet és így azt hiszem joga is van arra, hogy megtudja kit mentett meg. Halgassa meg életem történetét. Igyekesni fogok rövid és kevéssé unalmas lenni * * * — Bonár János a nevem. Apám előkelő, de elszegényedett nemesi család büszke viselője, feje volt. Ősei­től nagy birtokot, telve adóssággal örökölt. Erőteljesen, derekasan küzdött, harcolt végzete ellen : azonban hiába. A mait bűnei, vétkei oly hatalmasak, nagyok voltak, hogy azt a jelen min­den erénye sem tudta kiegyensúlyozni Es igy lassan, de biztosén mentünk a romlás felé. Eetten voltmik testvérek. Van egy hágom is: Hedvig. Mindketten jó ne­velést kaptunk. En észrevéve csalá­dunk súlyos anyagi helyzetét kenyér­kereső pályát választottam. A mérnöki pályára léptem. Hugóm egy leány- nevelő intézetben tanult. Tizennyolc éves koromban köszön­tött be a tragédia. A hitelezők tovább nem voltak hajlandók várni. Az ősi birtok dobra került. Apám ezt bevárni nem akarta. Tovább szembeszállni a sorssal nem érzett magában erőt. Ki- tért a kőzdelem elől. Agyonlőtte magát. Halála szinte jel volt arra, hogy mindenünnen reánk szakadjanak a bajok, Szegény betegee édesanyám és én fogadtak a csapásokat. Anyám sohasem foglalkozott ily ügyekkel, én pedig nagyon fiatal és tapasztalatlan voltam. Mindenünk elveszett. Nem maradt semmink. Csak néhány családi ékszer és kép maradt birtokunkban. Úgy látszik azonban a Sors kevés­nek találta még bánatunkat, bajunkat, Édesanyámat megöita a szenvedés. Elvitte a gyermekeiért érzett meleg szeretet» s a férje halála feletti bánat. Es ekkor elmondhattam, hogy tel­jesen egyedül állok e világon. Csak egy kísérőm, hűséges követőm ma­radt : a gond, a bánat. Eladtam mindenünket. A megma­radt ékszereket és képeket, hogy az abból összegyűlt pénzből búgom ne­veltetését fedezhessem. Három évre előre kifizettem az intézetnek a költ­ségeket. Nekem esak annyim maradt, hogy Amerikába kimehessek. Azt gon doltam, kogy két kezem munkájából majd esak megtudok élni. Reméltem, hogy 8 év alatt annyira vihetem hogy hágómat is el fogom majd tudni tar­tani. Fiatal voltam. Telve bánattal, keserűséggel, de ez alatt mint a ha­mu alatt & parázs, — pislogott, fel-fai lángolt mindig a hit, a remény. Munkásnak álltam be egy gyárba. Dolgoztam reggeltől estig. Eemóny, пеЬёч munkát Néha már azt hittem, hogy nem bírom tovább De erőt vet­tem msgamon. Emlékembe idéztem, hogy húgomért dalgozom ős ez ros­kadozó tagjaimat ismét ruganyosakká tette (Folytatják) lementett mag es a műtrágya a tiitanelto fiadameatnma íprilia 11. Magán hirdetések. Hutvétl locsolók, Illatszerek, nyíl­lak, tojáiok. boabonlerek, oukorka külőuleges- ■égek, karlebadl ostya, eredeti eaentháll, reehfort, parmesan sajtok, csemege fűszer­áruk, rum. oogaao éa llkörkülönlegességek a legelőnyösebben kaphatók: Kun Benő áruházában a ref. templommal szemben Nemzeti Hitelintézet rt. kiskunhalasi fiókja elfogad mindenkor a legelőnyösebb kamatozásra takarékbetéteket és heti beté­teket. Folyósít véltóköloeönőket, átutaláso­kat eszközöl bárhová, vesz és elad Ideges pénzeket (valutákat), mindenkor a legjutá- ayosabban. Az Intézet ónját tőkéje £ 18,000,000.000. Bankügyben minden felvi­lágosítássá! készséggel és díjmentesen szol­gálunk. A velünk kapesolatos Áruforgalmi éa Terményértékesítő Rt. vásárol mindennemű lábosát, elad tűzifát ét szeaet, valamint használt olasz hordókat % legjatányosabbáron. Tisztviselőknek 2—3 havi hitelre Is árusít özv. Boibds Imréné alsószállási, füzesi és gőböljárási tanyás birtokait több évre haszonbérbe kiadja. Gőböljárási birtokából 40 holdat kisebb részletekben is elad. Tu­dakozódhatni Dohány ucca 3 sz alatt Ma olcsón akar ön ruházkodni. с.- r.e meg Fekete József szabómester üzletében lévő szöveteket, egy öltöny egymiliónégyszáz- eier koronától feljebb valódi angol szövetből Készít részletfizetésre is. I kér. Gózon u. 21 sz. lakóház eladó Értekezni lehet Radies Jánosáéval a helyszínén Eladó az Öregszőlőkben fél hold szőlő. Tudakozódni I kér. Gózon u. 5 sz. alatt Mészárszéküak husvét vasárnap­ján délelőtt nyitva lesz. HANGYA. Három Joss-fólo gallér vétele etetés syeremésyjegyet kap ét réizt vehet a májas 15-én küzjegyzö előtt tartasdé sorsoláson. Főnyeremény: 20 (HÚSZ) MIL­LIÓ KORONA értékű fehérnemű. Kapható : KUN BENŐ dlvatáruházában. Präger Dávid fakereskedőnek 8000 drb, hasított száraz akácszőlőkarója van eladó. Brilliánst, hamisfogat, arany, ezüst pénzt, aranyat, ezüstöt — töröttet is — magas áron vesz Farkas Kálmán a Gazdasági Bank épületében levő órás üzletében. Husvét hétfőn megy a Halálfejt! Vampir a moziban 12 felvonásban Gópirónő állást keres, vagy mis irodai munkát vállal. Cim a kiadóhivatalban Néhai özv. Gyenizse Jánosné örö­kösei Jókai u. 22 ez. lakóházukat és alió- feketeföldjüket eladják. Tudakozódhatni Har­mat u. 3 sz. Huavát vasárnap a világ két leg- kaeagtatóbb filmje: főszereplők Harrold Lloyd és fix és fox. Eutnak, járdának, kemencének való égetett acélai tégla homoktégla árban állan­dóan kapható Jakabesioe III. Eötvös я 19 Jivő szerdán Rin-TIn-TIn a moziban. Hin­din épkéz láb ember ntt legyen Eladó Vörösmarty u. 20 sz. lakóház ■agy kerttel, Felsőóregszőlókben I m. hold szőlő és veteményes lakóházzal esetleg kisebb «nőiéért vagy főidért is eleserélhetö Tudako­zódni fenti háznál Gyenizse V. Sándorné Péter Eszter fejetéki 2 drb szőlőjét veteményesei, Szalai István szomszédságában és felsőszillási özv. Németh Sáuderné szomszédságában levő 1 line földjét eladja Tudakozódni Szalai K. Antallal Alkotmány u lakásán 4 ezer korona ezentúl a gyermek Jegy a moziban. Ózom körömfónyesitő jó és olcsó. Kapható Racz gyógyszertárban Коз- sutn-u 1, (Takaróit épület) Családos kommenciós bérest fel­veszek. Marhát vállalok legelőre. Nyárhasábfa és felvágott tuskó eladó esetleg uj gabonáért is. Majsai mű­úton Ccepreghi tanya vagy A ipád u 27 sz. alatt. Nyomáson szántó és kaszáló, Pir- tón szántó és kaszáló haszonbérbe kiadó. Érdeklődni lehet Figura Benő­nél Szondi u. 20 alatt ma szomba­ton. Ugyanott egy szobi, konyha és kamra is kiadó. 5000 drb. 3 éves gyökeres kövi­dinka szölővesszö eladó. Alkotmány u. 7 sz. alatt Szalai K. Antalnál. Kis Disuás üvegeket, 1 literes üve­geket keres megvételre R*ez gyógy­szertár Kossat,h-u. 1 sz (Takarék épület) Babó Gábor és Gaál Jitván tisz­telettel értesítik Kiskunhalas város t. közönséget, hogy a hízott sertés ke­reskedést 1925 április 15 töl koz dödőleg megkezdik. »Bizományi szál­lítást“ is elvállalnak, mely irányban nevezettek a felvilágosítást megadják. Babó Lajos Harka pusztai birtokára április 14 re egy magános embert gulyásnak felfogad. Egy fin tanulónak felvétetik Németh Lajo3 malmában Mélykúti ut. Fő u. 58 sz. alatt május 1-re két bútorozott szoba és kamra az egyik utcai 2 ágyas a másik udvari szoba külön is kiadó. Bogáraon 42 hold tanyásbirtok eladó vagy haszonbérbe kiadó. Bővebbet Damjanics u. 20 sz. alatt. Borbényi Imrének 2 drb. 2 éves simmeutáíi engedélyezett tenyészbikája van eladó. Megtekinthető Tajó pusz­tai birtokán. A kisszállás! uradalom rózsa majori gazdaságába egy nagyobb családu kommeneioe béres mielóbb felvétetik. Uj ref. temető mellett 2 drb. fe­keteföld és felsőöregszőlőkben 1 hold földet rajta levő épülettel elad Makai Antal vendéglős. Ásványvizek, keserűvizek friet töité- tüek állandóén kaphatók, úgyszintén mester­séges keserű viz a hozott üvegbe töltve Báez gyógyezertárbai Koisnth-u 1 (Takarék épület) Eiadó egy karikahajós 'Czentral Bobin varrógép, egy modern szekrény és egy sublót Öregszőlőkben Kis­teleki utón Lantos Farkasnál uj tanyaszám 332. Csalai uradalomba egy ssakáesné kerestetik, Tudakozódni Fő u. 65 sz. Kötönyi gazdaság fübéres jószágot vállal. Takarmány répát megvételre keres. Gazdasszonyt felfogad. Jutányos áron eladó egy kis lakó- mentes, nádfedelee ház (Besnyei-te- lep) Sóstó neea Hanesák mellett és felsőöreg szőlőkbea 280 n. öl szőlő Somogyi Sándor melett. Tudakozódni III kér. Vitéz u 7. A kiskunhalasi kir. Járásbíróságtól H. 436/2-1926. sz. Hirdetmény ■ háborúban eltűntnek holtnaknyilvánitási A kiskunhalasi kir. Járásbíróság Nemes Zsuzsánna kiskunhalasi lakos részéről a 28000/919 I. M sz. rendelet alapján élőt terjesztett kérelem folytán az állítólag eltfin- Nemes Balázs volt kiekunhalasi lakóé holtnak- nyilvánitása iránt az eljárást meginditotta és az eltűnt részére ügygondnokai dr Zeisz Károly kiskunhalasi ügyvédet rendelte ki. Az eltűnt neve: Nemes Balázs, születési helye: Kiskunhalas, ideje 1897. aug. 18, szüleinek neve: néhai Nemes István és néhai Fehér Juliánná, foglalkozása: esiz, madia mester, utolsó lakhelye: Kiskunhalas­ingatlan vagyona kiskunhalasi, 740, 848- 7074 sz tkvi betétben, bevonulásának idő­pontja 1916 október havában az a csapat­test, amelynél utoljára teljesített szolgálatot 305 h gy ezred, katonai rendfokozata: köz, legény, utolsó tábori postaszáma 126, az a hadiesemény, amely közben nyoma veszett, 1916 juiius hóban oro.z fogságba került, eltűnésére vonatkozó egyéb adatok levelet ■tótjára 1916 junius hé 15 én irt, azóta hír nines róla A kir Járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életben lé­téről, tartózkodási helyéről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnak- nyilvánitás szempontjából fontos egyéb körülményről, igy különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számí­tott 60 nap alatt a bíróságnak jelentse, mert ha a most megjelölt időpontig bejelen­tőé nem érkezik, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnak- nyilvánitás kérdésében határozni. Kiskunhalas, 1925. évi máreins 17 napján Dr. Zilah sk. jbiró elnök. A kiadmány hiteléül: Csiszár sk iroda tiszt Felelős szerkeaztó és laptulajdonos : PRAGER 3ÄNOS Meló hajfesték ökóletesen fest, nem fakul, nem piszkit, nem kopik. — Minden színben kapható Rácz János gyógyszertárában Kiskunhalas, Ko»8uth-u. 1. (Takaréképölet) ifi Husi ka Ha F Hí Mii E a; 5 f kiz i Mine Ыба Y1 friss g) azon repe Sz viráj Post kere Kére bog) гака meg. Ni* El nig és áss buti elsőr hi és kön festi ■ lége biti Kolo» (Keret 6 ü élőn melle drB Soltv háror (Ierat mebe halas ingat: dájáfc Nyomatott Práger Ferenc Lapvállalat könyvnyomdába*

Next

/
Oldalképek
Tartalom