Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1925 (25. évfolyam, 1-103. szám)

1925-03-18 / 22. szám

2 Kiskun-Halas Helyi Értesítője március 18 u Irta: báró Prónay György nemzetgyűlési képviselő, m. kir. miniszterelnökségi államtitkár Minden nemzet életében vannak olyan történelmi pillanatok, amelyek a hozzájuk kapcsolódó eseményeknél fogva felejhetetíenek maradnak az ufó­kor előtt. Nekünk, magyaroknak ilyen történelmi időpontunk március 15 ike, amely a hozzája kapcsolódó 1848 as események folytán egyike lett a ma gyár történelem fordulópontéinak. Akkoriban a szabadság szellői len­gedeztek Európában. Á népeket duz­zadó erők, vágyak és reménységek táplálták. A nemzeti öntudat hajnal- hasadása termelte ki az eseményeket a a tettvágy arra sarkalta a népeket, hogy az avult életformák helyett úja­kat keressenek, amelyek kereteiben jobban megvalósíthassák mindazokat az álmokat, amelyek kedvéért hajlandók voltak vért és életet áldozni. A magyarságból is elemi erővel robbant ki az európai ösztönzés ha­tása alatt a vágy, hogy a maga ha­zájában olyan életformákat teremtsen, amelyek biztosítják az annyira áhito- zott nemzeti fejlődés lehetőségeit. A szabadságra esküdlek az emberek, de ez a szabadság a nemzeti érzés utjain járt a a legmélyebben átérzett haza­fiasság adta éltető elemét. Kell-e lángolóbb, igazabb magyar Petőfinél, aki örökeletü verseiben nemcsak a szabadságnak, de talán még nagyobb mértékben a nemzeti érzésnek, a ma­gyar föld szeretetének nagy költője. Azok, akik felismerték a kor kö­vetelményeit 8 belátták, hogy ha az ország élni akar, a légi intézmények­nek meg keli változniok, pontokba foglalták azokat a követeléseket, ama lyeket az egész nemzet helyeslése szentesített. Sok kínos eseménynek elejét lehetett volna venni, ha azok, akik végső fokon az ország sorsát in­tézték, nagyobb belátással rendelkez­tek volna s nem zárkóztak volna el a jogos nemzeti kivánalmaknak teljesí­tésétől. Az árt megállítani azonban már nem lehetett s így történt azután, hogy, ami törvényes utón megakadt, az véres áldozatok révén valósult meg. A márciusi ifjak, akiknek vezérei k£zé többek között Petőfi és Jókai is tartoztak a történelmi nevezetességű Heckenast-féle nyomdában kinyomat­ták a hires 12 pontot s Petőfi „Talpra magyarját“. A tömeg a nyomdától a Muzeum lépcsői eié vonult, ahol Pe­tőfi elszavalta a „Talpra magyar“-t s Jókai felolvadta a 12 pontot. Ezzel a a lénnyel megindultak a 48 as ese mények, amelyek a történelmi erők szükségszerű játéka folytán az oly di­csőséges, de egyben oly gyászos szabadságharchoz vezettek. Azonban bármennyire is elveszettnek látszott a magyar ügy azok előtt, akik közvetlenül a 48-as események után éltek, bármennyire is a sötét remény­telenség kétségbeesésében vergődtek a Bach korszak alatt az emberek, mégis ez a levert, vérbefojtott szabadság- harc volt az, amely megalapozta Magyarorság egész későbbi fejlődését. Ab akkori követelések nem frázisokból táplálkoztak s éppen ezért azok az '. eszmék vem vesztették el ható erejü­ket, amelyek bevezették és mozgatták a forradalmat és & szabadságharcot. Esek az eszmék szunnyadtak, érlelőd­tek, mint -a vetés a hó alatt s mikor 1867-ben Deák Ferenc megcsináld a magyar kiegyezést s az alkotmány * visszaállt jogaiba,tulajdonképpen alapul , a 48-as követelések szolgáltak. Manapság éppen azok szerelik a 48 as időkre való hivatkozást, akik Italán a legtávolabb állnak & magyar nép I leikületétől. Ez a szent, nagy és hősi * kor nekik csak arra jó, hogy szembe­állítsák az állítólagos mai „reakcióval“. Elfelejtik, hogy azokat az embereket, «kik éltek és meghaltak a 48-as gon­dolatokért, nem mellékkörülmények ve­zették, nem az volt a szándékuk, hogy romboljanak, de igenis éppen építők vol­tak ők s mindegyikük lelkében a haza szeretet szent lógja égett. A világháború szomorú következ­ményei a rengeteg baj és csapás között többek közt azt is eredményez­ték, hogy Magyarország együttélése Ausztriával megszűnt s visszanyerte nemzeti önállóságát. Azonban ezt a nemzeti önállóságot manapság nem kí­vülről, hanem belülről fenyegeti veszély. Amilyen hősiességgel külső ellenségek ellen kellett harcolni a 48 as idők férfiéinak, ugyanolyan hősiességgel vagyunk kénytelenek, sajnos ma belső ellenségek ellen küzdeni. Ma nem szabadságot, de szabadosságot akarnak i az emberek, ma nem az önzetlen hazafiasság, da önző érdekek vezetik cselekedeteiket. Bcsszindulatu izgatók beburkolóznak a 48-as idők eszményei­be, éppen mert tudják, hogy Eoseuth Lajos Deve és követelései miudig szentek maradnak a magyar nép előtt s a legruUabb visszaéléssel, a szabad­ság jelszavával akarják az országot szolgaságba hajtani. A magyar nép azonban nem feled­heti el azt a támadást, amely őt a kommün étkos rendszere által érte s amely a kossuthi eszmék helyére ide­genből csempészett jelszavakat és bszméket akart ültetni. A gyalázatos orvtámadás nem elkerült, mert a magyar nép, mely várét adta a nemzeti szabadságjogokért nem vállalhatta a kommün szolgaságát. Ma ez csak rossz emlék, mert rossz emlékké tette a 48 as időknek népünk lelkében még ma is ólő ereje. E'z a nemzet síkra száll a szabadságért 48 ban s ugyan­csak a szabadságért szállt síkra 1919- ben is, mert nem tűrhette, hogy a nemzet életétől távol álló idegen vezetők veszélyeztessék 48 nagy hagyományait: a hazaszeretetei s az igazi nemes értelemben vett szabad­ságot. Még mindig nem fizetett a fehértói bérli Több mint 200 milliójába került a halasztás Hoffmann Mátyás és János a vá­ros fehértói gazdaságának bérlői — mint ismeretes — 9 vaggon búza bérösszeget tartoztak volna meg­fizetni még a múlt év augusztusában a városnak. A búza okkor 350000 korona körül állott. A bőrlök azon­ban nem fizettek, hogy miért, azt ők tudják. Ugylátszik azt hitték, között, melynek értelmében Hoff­mann Mátyás és János kötelezték magukat arra, hogy a hátralékos 9 vaggon búzát 35 nap alatt 603000 koronás gabonaár mellett kifizetik. A 15 nap is letelt. Sőt ma már március 18-st Írnak és a bérlő még mindig nem fizetett. Nem tud fizetni. 603000 koronás árat kell hogy ezen halasztás reájuk nézve ■ neki fizetnie akkor, midőn a búza kedvező, mert ily hatalmas összeg ] visszaesett 480000 koronára. 603000 kamatát élvezhetik, — mig a város, kinek fizetniük kellett volna, csak kölcsönökkel bírta kiadásait fedezni. Múltak a hónapok és a bérlő még mindig nem fizetett. A búza ára pedig hatalmas arányokban ro­hant felfelé. Közben a város kép­viselőtestülete is különösnek találta, koronás árat kell neki fizetnie ak­kor, midőn múlt év augusztusában 350000 koronát fizethetett volna. A halasztást nagyon drágán fizet­ték meg a fehértói bérlők. A per­költségekkel együtt majdnem 200 milliójukba kerül a szerződés be nem tartása és hogy a város nem hogy a bérlő nem fizet. Nagyrész- > szorgalmazta a hátralékos bér­ben a közgyűlés nyomása követkéz- I összeget. lében a bérlő ellen per indult meg. \ Értesülésünk szerint a bérlők egy A per folyamán február 5 én egyez- 1 nagyobb bankkölcsönből akarják a ság jött létre a város es bérlője bérösszeget kifizetni. Legújabb S A Magyar Távirati iroda telefonjeíentései kedd délután 1 órakor Özv. gróf Tisza Istvánná meghalt GESZT, márc. 17. Özv. gróf Tisza Istvánná meghalt. Halála tegnap este 9 órakor következett be. Temetése csütörtök délelőtt történik meg. A nemzetgyűlés szünete BUDAPEST, márc. 17. A nemzet­gyűlés a hét végétől április 15 ig nem tart ülést. Holt-pontra jutott a nyomozás a Leirer bűnügyben BUDAPEST, márc. 17. A buda­pesti rendőrséget legQap délután bi­zalmasan értesítették arról, hogy Pö­dör Gyula, Leirer Amália gyilkosa két héttel ezelőtt egy éjszakát töltött el Bajmok utca 29 sz. házban. Á rendőrség kihallgatta a szállásadó asz- ezonyt, aki elmondta, hogy a nála megszállóit állítólagos Pödör Gyula egy éjszakát töltött el és ast mondta néki, hogy Romániába utazik. A rend őrségen a Bajmok utca 29 ez. ház ház mestere azt a vallomást tette, hogy 10—12 nappal ezelőtt a házban az egyik albérlőnél egy idegen ssáliott meg egy éjszakára, akit nem akart a házba beengedni. Kiderült, hogy egy Miklós nevű fiatalember volt as éjjeli látogató, aki egy Ízben a lipót- mazei tébolyda lakója is volt. A rend­őrség Miklóst még az éj folyamán élőké* ritette és kiderült, hogy nem azonos Pödör Gyulával. A rendőrség kihall gáttá ismét Bolla Józsefet, aki állha- íatósan tagadja, bogy resztvett volna Leirer Amália meggyilkolásában. Egyébként ma délelőtt megjelent a főkapitányságon dr. Sándor László ügyvéd, Leirer Lőrinc védője és előadta, hogy nála Leirer 20 millió koronát letétbe helyezett a gyilkosság nyomravezetőjének. Mérlegek és sulyok javítását és hitelesíttetését .wTauéiilikatei V. kér., Sip ucca 1 Mindsnuorrm vasáru, összes háztar­tási cikkek, legolcsóbban kaphatók Benedek Albert vaskereskedésben Kiskunhalas, Posta épület. Eredeti amerikai „Cormick-Tractor“ képviselet, próbaszántás március ha­vában. Árajánlattal és mindennemű felvilágosítással szívesen szolgálunk. Kedvező fizetőé! feltételi A halasi vásár A halasi tavaszi országos állat- és kirakodóvásár f. hó 22 én és 23 án lesz megtartva. A vásárra vészmentes helyről, szabályszerű marhalevéllel el­látott bármily állat felhajtható. Az állatvásárterek kapui reggel 5 órakor nyittatnak ki. A kirakodóvásár vasár­nap d. e. 8 órakor veszi kezdetét. A vásár iránt elég nagy érdeklődés nyilvánul meg. A rosss gazdasági vi ­szonyok mellett a város egyetemének érdeke, hogy a vásár jó! sikerüljön. Rövidesen felállítják a hősi halottak emlékszobrát E hét végóig lehet bejelenteni a hősi halottakat Ismeretes, hogy városunk a höäi halottak emlékezetét egy felállítandó cmlékszoborral akarja megörökíteni. A szobor el is készült és már csak az van hátra, hogy márványba vé- sessék a hősi halottak neveit. Ed­dig 700 hősi halottnak nevét írták össze. Valószínű azonban, hogy a névsor nem teljes, hiányos, mert vannak az össseirottakon kívül is számosán Halason, akik vérüket on tolták a hazáért és igy nevük mél­tán várja, hogy az utókor számára fenntartassék, Épp ezért felhívja a polgármester a lakosságot, hogy akiknek hősi halált halt hozzátarto­zójuk van és eddig még nem jelen­tették be, — e hét végéig jelentkez­zenek Thuróczi Balázsnál, a rokkant ügyek intézőjénél. A Gazdakör szervezkedése A Gazdakör vezetősége által köz hírré tett felhívás eredményeként tömegesen jelentkeznek felvételre gazdatársaink, akik megértették az idők hivó szavát és érzik a tömöittlés szükségességét A felvételek ezentui is szerda, szombat és vasárnapon d. e. 10—12 óráig eszköziilhetők a Gazda kör régi helyiségében, vagy más időben Jakabcsics Ernő pénztárosnál A Hangya vezetőségére! folytatott tárgya­lások eredményeként a Gazdakör hivatalos helyiségét a jövő hónapban a Hangya központi helyiségébe, a református temp­lommal szemben, helyezi át, hogy egyrészt közelebbi és hozzáférhetőbb helyen álljon a Gazdakör a tagok rendelkezésére, másrészt a Hangya Szövetkezettel való közelebbi kape.-o latot létrehozza. Felhívja a vezetőség azokat a gazdaköri tagokat, akiknél a könyvtárból való könyvek vannak, hogy azokat a hivatalos órák alatt ápril. hó 1-ig feltétlenül szolgáltassák vissza a leltár pontos megáüapitáea végett, mert különben a vissza nem adott könyvek helyett az illetők költségére újak fognak beszereztetni A tenyészállat és gépkiállításra kiadott kedvezményes vasúti igazol ványok egy része megérkezett, átvehe­tők Paczolay Győző háznagynál. E helyen is felhívjuk a kiállításra fel­utazók figyelmét, hogy a kiállítás megtekintésére lehetőleg a szombati napot válassiák, amennyiben a tagok legnagyobb része szombaton hajnalban 2 órakor iudul Borbás Imre gazdaköri titkár vezetésével Halasi Gazdasági Gőzmalom Rt. értesíti a t. vámőrlő közönséget, hogy a csereöí'lést újból megkezdte Árverési hirdetmény. Dr. Holländer Ignáe ügyvéd közhírré te­szi, hogy Szabó Sándor és Szabó László kiskunhalasi lakosoknak Bíró Istvánná sz. Csíkos Mári kiskunhalasi lakos elleni tulaj­donközösség megszüntetése iránt folyamatba tett ügyében a kiskunhalasi 1176 sz betét­ben felvett. Kiskunhalason, Széosényi utoa 55 sz alatt lévő lakóház és a kisaunhalasi 7418 sz betétben 380 n. öl területtel felvett felsőkisteleki szántó kiskunhalasi kir. Járás­bíróságnak, mint tkvi. Hatóságnak 455/925. ezámn végzése szerint máreios hó 24 nap­ján d. e 9 órakor a Járásbíróság telekkönyvi helyiségébe» nyilvános árverés ntján n leg­többet ígérőnek el fog adatni. Az ingatlanok teljes vételára az árverést követő 45 nap alatt Illetendő. ü?!i h 1 míg és as bu első 1 és tö, fesi a lej he Eoloi (Kert \ 99 ■ I Bői Sei Bír Zsi Szí Tis; a t. ki щ a 2 ták Ké lék hir zsi go gy; töti kál ny< dis olc Ví Kéri közé wi Üzl * i 2i emel

Next

/
Oldalképek
Tartalom