Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1925 (25. évfolyam, 1-103. szám)

1925-01-14 / 4. szám

január 14. Kiskun-Halas Helyi Értesítője 3 t n ig I szte Yi к 1 tol zetfc [ ok srei­г: létbe ikkal Is írlö I Január az adók hónapja A földadótól az ebadóig minden adó esedékes —• A vagyonváltság egyelőre nem terheli az adózókat A költségvetést szombatonjtárgyalja a közgyűlés. Ismeretes, hogy a város 1925 évi aranyköltségveíését a legutóbbi köz­gyűlés napirendjéről levették, hogy a váró* életére messze kiható kérdést behatóbban megvitathassák. Mint értesülünk, f. hó 17-én, szom­baton d. e. 9 órakor városi közgyűlés lesz, amelyen a költségvetés tárgya­lására is sor kerül. A közgyűlés iránt széles körben nyilvánul meg érdeklődés. LEGÚJABB! A Magyar Távirati Iroda telefon- elentesei kedden délután 1 érakor A miniszterelnök beszéde Bpest, jan 13 A miniszterelnök tegnapi beszéde általános feltűnést keltett. A beszéddel politikai körökben sokat foglalkoznak, A szociálist* párt a beszéddel kapcsolatban értekezletet hiv egybe. Politikai körökben úgy tudják, hogy a Ház elnöke a legkö­zelebbi ülésen megteszi a kékeindit ványt, amelyet a többség magiévá fog tenni. Pestvármegye díszközgyűlése. Bpest, jan. IS Pestvármegye tör­vényhatósági bizottsága ma délelőtt 10 órakor díszközgyűlést tartott Jókai Mór születésének százéves évforduló­jának megünneplése céljából. A disz közgyűlést Preszlv Elemér főispán nyitotta meg és üdvözölte a vendége­ket, a kormányzó és a kormány kép viselőjét, a nemzetgyűlés alelnökét, Apponyi Albert grófot és Rákosy Jenőt. A főispán ezután az ünnepi beszédet mondetta el. Utána a kor­mány képviselője, majd Pékár Gyula mondottak beszédet. Befejezték a nyomozást a Tölgyfa- uccai gyilkosság ügyében Budapest, jan. 18 Mint ismeretes, Léderer Gesztáv csendőrfőhadnagy feleségével Budapesten Tölgyfa ueeii lakásukon meggyilkolták Kodéiba Fe­renc hentesmestert és holttestét fel­darabolták. A rendőrség a gyilkosság ügyében a nyomozást ma délben be­fejezte és Léderer Gusztávnét és Lé­derer Sándort még ma délután át­szállítják az ügyészség fogházába, á rendőrség megállapította, hogy a fő­hadnagy előre tervezte a holttest fel darabolását. A rendőrség a nyomozást kiterjesztette a lágymányosi gyilkos­ságra is, valamint arra is, hogy Lé- dererék lakásáról Pozsonyban egy öreg ur évekkel ezelőtt eltűnt. A rend­őrség megállapította, hogy a főhad nagy felesége egy vasúti őr leánya, 1912 ben került Pozsonyba, ahol egy kávéházban kaszirnő volt. Itt ismer­kedett meg a főhadnaggyal, aki fe leségül vette. A kisgyermek szerencsétlensége Bpest, jan 13. A póceli vasúti állo­máson Buttkai Pál 13 éves kisgyer­mek a vonat alá került. Holtan húzták ki a kerekek alól. MiadtB méreti épületfa, léc, deszka, asztalos-anyag, prima minőségi Bohn-cserép, Tatamiit az isuas épitési aikksk, az ismart twliá éa Így almas kissolgálás ma) lat t Weisz Sándor fakaraakaáéaébai Mélykali-al I и. alatt kaphali As egyenes adók egész tömege vált esedékessé január 1-ével. A föld­adó, a házadé, a társulati, kereseti, & jövedelmi és a vagyonadó. A múlt évi jövedelmi és vagyonadó második részletének fizetési határideje már január 15-én lejár, úgyhogy &z ezen­túl eszközölt fizetések után már bír­ságot is kei! fizetni. A harmadik rész­let március második isiében less ese­dékes. A többi egyenes adókat febr. 15 ig bírság nélkül lehet fizetni. Miutáu az 1925. évre még nem törtélhettek meg ss adókivetések, м egyeneesdók fizetése a mait évi ala­pon történik. A vagyonváltság eltolása á vagyoavéltiág fizetése, bár annak nyolcsdrésze is most lenne esedékes, körülbelül egy félévvel eltolódik, mert a kivetési munkálatokkal nem ké­szültek el. Vagyonváltság alá esik az iparvállalatok vagyona és a kereskedők áruraktárai az 1923. év végével be­adott értékbevallás' alapján. Mint is­meretes, a vagyonváitságot a folyó és következő év minden negyedében, tehát 8 egyenlő részletben kellett Szombat délután, amikor a város­ban óriási szél dühöngött, az a riasztó hír zavarta meg a lakossá­got, hogy a Hsrangos-téren kigyul­ladt egy ház. A tűzoltóság pár pere alatt 4 szerkocsival kivonult, sze­rencsére azonban dolga nem akadt, mert már akkor a tüzet elfojtották. Harangos tér 5 sz. Vida-féle nád- fedeles házban támadt a tűz, amely a lakosságot, valóban rémületbe ejt­hette, mert a nagy szélben nem le­hetett tudni, hogy a tűz meddig fog terjedni. Délután 4 óra tájban látták az arra járók, hogy a nádfedeles házból füst gomolyog ki. A tűz hírére csakhamar sok ember gyűlt össze. Éppen arra mentek Bor Imre és Dóczi Imre városi tizedesek, akik Vasárnap este szomorú eset ját­szódott le városunkban. A csendör- pótiéidoaaitö kötelékébe tartozó csend­őrök és polgári egyének között véres összeütközésre került sor, amelynek több súlyos sebesültje van. Ä szomorú esetről tudósítónk a kapott információk alapján a kővet­kezőket írhatja: Vasárnap este egy hat tagú csend­őrökből álló társaság tért be a Ber­csényi uccábsn lévő Vilonya-íéle korcsmába. Külőnszobába mentek, ahol beszélgettek. Rövidebb tartóz­kodás után */4 9 óra tájban távozni készültek a Korcsmából. Útjuk a közös korcsmahelyiségen keresztül vezetett el. A korcsmában tartózkodott egy nagyobb társaság. Lehettek 20 sn. Amint a csendőrök mellettük elmen­tek, —- az ok kivizsgálása moät folyik — a társaság egyik tagja fel­kelt és egy fadarabbal a korcsmából kilépő egyik csendőr felé sújtott. Az ütés a csendőrt fején találta. Az a ha­talmas ütés hatása aiatt megtántoro- dott és összeesett. A csendőrök látva társuk vesze­delmes helyzetét, annak segítségére siettek. Elsősorban arra igyekeztek, ^ogy a támadókat fegyvertelenné tegyék, leszereljék. Tervük azonban meghiúsult. Valóságos harc fejlődött ki a csendőrök és a polgári egyének kö­zött, amely már az uccán folytató­voíd6 befizetni. A kivetés eltolódása folytÍD azonban egy félév múlva előre­láthatólag több részlet fog egyszerre esedéksssé válni, hacsak as egész vagyonváltság ügyben valami rendelet- j tel másként nem fog a pénzügyim- j raszter intézkedni. Még három adó A gazdasági cselédsegély szintén esedékes és április 1 ig lehet fizetni : birság nélkül. A cselédségéi? minden gazdasági cseléd után 18000 korona. Aa 1924. évi kincstári háthasaan- rósaesedés kivetése szintén befejezést nyert 8 akik * 1924 december 31-ig be nem fizették, ez évben mér ka matoí tartoznak fizetni, A kamatfize­tésre kötelezettek száma egyébként igen tekintélyes és legnagyobb részük a háztulajdonosok sorából kerül ki. Végül, hogy teljes legyen az esedékes adók listája, kötelező hatály- lyal » nyakunkon van az ebadó is. Az általános összeírás alkalmával tudvalevőleg összeírták az ebeket is és az «tánuk fizetendő adót is meg­állapították. egyúttal tűzoltók is. A két bátor ember, akiket elismerés illet meg, nem vesztette el lélekjelenlétét, ha­nem a padlásra rohant, sejtve, hogy a tűz onnan keletkezhet. Amint, fel­értek, ® padlást már óriási füst töl­tötte meg és csakhamar felfedezték, hogy hol ég. Bpr Imre nem törődve a veszéllyel, testével nyomta el feltörő lángot, Dóczi pedig hama­rosan vizát hozott és igy sikerült nekik a tüzet elfojtani, mielőtt az tovább terjedhetett volna. Már csak pár pillanat hiányzott és a tűz a nádtetőbe kapott volna. A tűz я rossz építkezés folytán keletkezett. A plafon-gerenda a ké­ményhez közel volt építve és ®z tüzet fogott. A tűz már napok óta lappangott. dűlt. Á csendőrök kardjukat hasz­nálták, a polgári egyének doronggal és késsel elegyedtek bele a küzde­lembe és igy azu&n kialakult a maga véres valóságában a verekedés. Hatalmas lárma közepette igyekez­tek egymást harcképtelenné tenni, s j mindkét oldalról súlyos ütések tör­téntek. As eredmény csakhamar meglett. A már megsebesített csendőrön Jsivül, Hz egyik csendőrt bicskával súlyosan megszurták, a másikon pedig fején ejtettek súlyos sérülést és karját is eltörték. A polgári egyének közül is többen könnyebb sérülést szen­vedtek, Nagy István pedig a fejére kapott hatalma* vágást. Az a hir, hogy az összeütközésnek halálos ál­dozata van, nem falel meg a való­ságnak. A harc, amely 10—15 percig tar íott, véget ért, a polgári egyének ezétízéledtak. A rendőrség is csak­hamar a helyszínre ért. A rendőr­ségnek két tagja a volt Munkapárti Korból sietett a Vilonya korcsmába, értesülve a történtekről. A Bem-uccá- ben egy öl tagból álló társaságot láttak, amikor hirtelen lövés dördült el. A társaság egyik tagja lőtt revol­veréből. Még nincs megállapítva, hogy a rendőrség tagjaira lőttek-e, vagy pedig riasztás céljából használ­ták-e a fegyvert A rendőrség a csendőrsóggel együtt azonnal megindította a vizs­Tiiz a városban TS»-.,w^.. ■ . Hlfa .....— ....................... ■ -- - - - - ’ I . --­Véres haro a Vilonya-korcsmában Három csendőrt súlyosan megsebesítettek A vizsgálat folyik gálatot. Kiszállt a helyszínre, majd pedig kihallgatásokat végzett. A vizs­gálat még folyik és csak annak tel­jes befejése után fog kialakulni a szomorú eset valódi története. A ki­hallgatásokról szombati számunkban hozunk részletes tudósítást. Megölte gyermekét a felesége által készített méreggel Barenyapécsról borzalmas esetet jelentenek aekünfc: A szomszédos Piskó községben még a műit esztendő november havában Bobok István tanyáján a trágyadomb melletti gödörben egy gyermekholtteatet találtak. Amint a holttestet a szennyes léből kiemelték megdöbbenéssel látták, hogy a holt­test Bobok István 3 éves Pista nevű kisfiának a holtteste. A csandőrség nyomozást indított a haláleset ügyében, de semmi olyan adatot, amelyből arra lehetett volna következtetni, hogy & kisgyermek gyilkosság áldozata lenne, nem találtak. A kisgyermek holttestét el­temették. A faluban a temetés után hírek szálldogáltak, hogy a kisfiú gyilkosság áldozata volt. A hírek olyas komoly formában keringtek a nép között, hogy a cserdörség újabb vizsgálatot indított, ás újabb vizs­gálat megdöbbentő eredménnyel járt. A csendőrség megállapította, hogy a kisfiút édesapja Bobok István gazda gyilkolta meg. Bobokr.é maszlagot kevert a ré­tesbe és odaadta férjének, hogy etesse meg a kisgyermekkel, mert 6 nem volt képes arra, hogy a ré­test, amelyről tudta, hogy gyermekére halált hoz, a kisgyermekkel meg­etess®. á bestiális apa a rétest oda­adta a kisgyermeknek, aki több óra hosszáig viaskodott a halállal. HÍREK Dr. Szabó Lajos a Halasi Takarékpénztár ügyvezető­igazgatója Dr, Seabó L^jest, a Halasi Taka­rékpénztár cégvezető-főkönyvelőjét a bank igazgatósága egyik legutóbbi gyűlésén ügyvezető-igazgatóvá lép­tette elő. Az előléptetés valóban érdemes egyent ért, aaaennyibsn dr. Szabó Lajos nagy szaktudással, erős am­bícióval szolgálta a Halasi Takarék- pénztár érdekeit es a bank fejlesz­tésére, növekedésére minden lehetőt elkövetett. Dr. Szabó Lajos fiatalon került a Halasi Takarékpénztár ügyvezető­igazgatói székébe, azonban bizton tudjuk, hisszük, hogy ezen állásában úgy bankjának, mind a város köz- gazdasági életének előnyére, hasz­nára fog válni. — Naptár. Január 14, szerda Bódog, január 15, csütörtök Lóránt, január 16, péntek Gusztáv. — Száraz Idő, éjjeli faggyal. A Meteorológiai Intézet jelentése sze­rint száraz és csendesebb idő vár­ható éjjeli faggyal. — Az Úri Kaszinó közgyűlése. Az Úri Kaszmó vasárnap tartotta meg évi rendes közgyűlését, ame­lyen a választásokat is megejtették. Változás nem történt, a Kaszinó tisztikara a regi lett. — A Kiskunhalasi Protestáns Ifjak Február 1-én a »Kiskunhalasi Ref. önképző Kör“ javára tártkörü tánc­mulatságot rendeznek « volt Munka­párti Kör összes termeiben. Á meg­hívók jövő héten lesznak kibocsátva. A mulatság iránt széles körben nyil­vánul meg érdeklődés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom