Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1924 (24. évfolyam, 1-105. szám)

1924-10-08 / 81. szám

XXiV. évfolyam. 81. szám. Ш 84a He és l feiv. Szerda, 1924. október 8. w Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: gsiybec . . 160,000 kor. | Vidékre . - 200.000 kor. Egy szám ára 1500 korona. Alapította PRAGER FERENCZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas soróukéa* Garmoüdból 10000 korona — Petitből 11000 keroBüf Magán hirdetés szavak szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik szerdán és szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épülel^iífi.. ' — • — ........ ..... .....—-----—---— ' "■ i 1, [OS, iség- be a ÍÖV. iiai irpád 3, a за én íél 8 12 Test­Aval lesz gságu fara­iéit fa, ekete nent P Г és uk, rok, jcsí, inj, ok, lies s szak- »unkát i tói ben árbaa шге i4z u в 5i эк Ц í álok a {olcsóbb adhatók ri írnél Maian hirdetések. Nemzeti Hitelintézet rt. kiskunhalasi fiókja elfogad min dec Vor a legelőnyösebb kamatozásra takarékbetéteket és heti beté­teket. Folyósit váliékölceönöket, átutalóto­kat eszközöl bárhová, vesz és elad Idegen pénzeket (valutákat), miadenkor a legjutá- eyossbban. Az Intézet saját tőkéje К 18,000,000.000. Bankügyben minden felvi­lágosítással készséggel és díjmentesen szol­gálunk A velünk kapcsolatos Áruforgalmi és Terményértékesítő Rt. vásárol mindennemű gabonát, elad tűzifát és szenet, valamint használt olasz hordókat a leg jutányosabb áron. Tisztviselőknek 2—3 havi hitelre Is árnejt Egy fiút tanulónak felveszünk la­punk nyomdájába. Jelentkezhetni a kiadóhivatalban. Szondi u. 2 sz, Uj u, */* sz. lakó­házak eladók. Tudakozódhatni Vörösmarty n. 3 sz. alatt Szondi u. 9 sz. alatt 400 kéve knkorieaszár eladó vagy bármiért elcserélhető Polcnyi Ferenc a mintakertben 237 kéve kukorieaszárat elad. Tudakozódhatni a helyszínén. Tinójáráson Gzifra majorban répa és kukoricaszedésre munkásokat felfogadnak résziből vagy napszámra. Jelentkezhetni a helyszínén Salgótarjáni elsőrendű fütőszén rendkívül előnyös árban kapható Benedek Albert vaskereskedésóben, Kiskunhalas, Posta ucca u 2 ISO fokos angol szappanfőző szóda felelősség mellett kapható. Gyapjút és ga­bonát a legmagasabb napi áron vásárol. Mákot bármily mennyiségben vesz Szeknlesz Herman Vörös tarka gyengc-fias tehén eladó. Fő n. 7 sz. alatt. Próbababát keresek megvételre. Gim a kiadóhivatalban Legmagasabb napiároa vési gyapjút és mindennemű gabonát Sohönfeld Izidor Gubodi utón Bausch Msgdoina-fé'e birtokból 1 hold eladó. Tudakozódhatni Gő- böljáráson Branes Vilmosáé tanyáján özv. Nagy Mihályijával. Ugyanott 4 vontató anya­széna és 7—800 kéve knkorieaszár is eladó Elveszett szept. 30 án egy szürke nagy berliner kendő a kuruc szobortól az állomásig. Becsületes megtaláló illő jutalom ellenében adja be Branes Vilmosáé Harmat-u lakására Egy pár kamssni megvételre keres tetik. Cim a kiadóhivatalban Teljesen uj fósficipók eladók Nefe­lejts n, 6 sz, alatt Két b9fogai való sertés eladó. Hímző u. 13 sz. alatt Téglagyáron felül Vft hold szőlő és szántóból álló föld lakóházzal Zsigmond János ssomszédságában eladó. Tudakozódhatni Pintér Istvánnal Öregszőlőkben rétaljai lakásán Simon Istvánná Gáspár Julianna fehértói 1lt láne földjét Borda István szom­szédságában eladja Tudakozódhatni Simon Istvánnal a piaeon vagy dr. Enfoz Béla felsőöregszőlcbeli lakásán. Ugyanott mész és tök is eladó Befogni való sertés eladó Tuda­kozódhatni Halász Sándorral öregszőlőkben rétaljai lakásán Alma nagyobb mennyiségben eladó özv. dr. Babó Mihálynénál Kossuth u. 19 sz. alatt 170 kéve kukorica szárat szalmáért cserélne Rácz János gyógyszerész. Tólálló étkezési burgonyánk és nemesitett vetőburgonyánk útban van. Hangya Kőris-talp és bükkfaruá bognárok részére állandóan kapható Sebwaroz fake- reskedőaél Szőlőt Teszek leg­magasabb napi ár­ban Stroh Vilmos Felsönádor-u. 3 ez. „IRIS“, „IRIS“ „IRIS“ fírém, »reviz stb (szsppsn, pouder) használata eltüntet 8zep- löt, májfoltot, mittessert s minden más arc- tleztátalanságot, az arcot, a bőrt alabástrom fehérré, üdévé varázsolja Ezen „Irls“ készít­mények eredeti valódiságukban beszerezhetők esakis Makay „Kigyó“ uj patikájában a Kossuth-uteáu Gimnáziummal szemben a va­súti állomástól bejövét „Irls“ Kölnivíz és PárfSm különlegességek I Boroshordók uj és használt, valamint egyfenekii lioi*dólf © ladók, gabon áért elcserél lie toli Slroh Vil­mosnál Felsónádor-u, 3. VTegtekintlietölí a> városházi pincében Vetőmagbuza kapható Schönfeid Izidornál Nézze meg Schön Dávid újonnan be­rendezett bútor termelt. Legkényesebb ízlésűé is megfelelő háló és ebédlő berendezések, festett polgári bátorok a legjobb minőségben, óriási választékban leszállított áron kaphatón. Üzlete Fő n 14 sz Takarékpénztárral szembek Elsőrendű liszteket és mindenféle fűszert, korpát, árpadarát és vágott tűzifát olcsó áron árnsit Szeknlesz Hermau Makói vöröshagymát árusít a Han­gya minden üzletében „Retorta“ vasalószén csomagolva nagy­bani árban, raktáron állandóan kapható, ke­reskedők kedvezményben részesülnek Sohwaroz Mihály fakereskedőnél Száraz hási szalonna kilónként is eladó Mélykúti nt 3 sz. a Jó könnyít szekér gabonáért elcse­rélhető Losehitz Sándornál Kereskedelmi Bankkal szemben Egy szoba, konyha és istállóból álló lakást keresek magas gabonabér ellenében Dömötörre. Cimet a kiadóba kérek beadni Eladó földbirtokok. Homokos talajú vagy mindent termő, tanyával, anél­kül. Város körül kisebb földek. Házak a vá­ros minden részén. Vidéken Szegeden nagy, emeletes ház 10 lakással belvárosban 14 vagon búzáért. Kisebb-nagyobb szőlők nyaralónak is alkalmas szép házzal. Sóstó fürdő közelében gyönyörű kis nyaraló komforttal. Földbérletek. Keresek megbí­zóim részére házat, telket szőlőt, eladó vagy bérbe adó földbirtokot. Aczél Aladár ingatlanforgalmi irodája Halas a színház mellett Foglalóval jöjjön Válaszbélyeget kérek. Brilliánst, hsmisfogaí, arany, ezüst pénzt árnyát, ezüstöt — öröttet is — magas áron vesz Farkas Kálmán a Gazdsági Bank épületében levő órás üzletében. Daíi&haraszti hoaioktégía kapható Adler fakereskedésben Eladó az öregszőlőkben 1237 n. öl bzőIŐ. Tudakozódni Gázon u. 5 sz alatt. Ráoz rum és likőr essent iával olcsón és könnyen készíthet házilag kitűnő szeszes italokat. A kevésbé finom zamatu kisüsti pálinkák is nagyszerű ízűvé változtathatók vele. Kapható Riez János gyógyszertárában Kossuth u. 1. (Takarék-épület) Búzát, rozsot, babot a legmagasabb napi áron vesz Puruozki terményüzlete Alsó- templom-tér 2 özv. Mészáros B. Imréné Fejőtök­ben 150 n. öl szántóföldet elad. Tudako­zódhatni Akácfa u. 37 sz. lakásán, hol 1 használt kocsi eladó Perényi János kékfestő egy drb 2 m. hosszú, 1 és fél m. magas üvegelő- szekrényt, üzletbe valót elad. Tudakozód­hatni Fácán u 10 sz. alatt vagy a piacon Egy 16-os vadászfegyver és egy gramofon gabonáért elcserélhető MARÉK fegyver és műszerészed műhelyében, Gim­názium u. 1 Elet és tűzbiztosítások&t kedvelő árban eszközöl Sohwaroz Faraiul íakererkedő Vadkerti ut 5 и. alatt száraz vá­lyog van óladé Üzíetmepyiíás 1 Tisztelettel értesít­jük a n. é. közönséget, hogy Korona-u 16 sz alatt (Arany János és Korona-u sarok) nri és polgári siabóüzletet nyitottunk. ízlésesen készítünk divat öltönyöket, divatos felöltő téli­kabátokat, raglánokat, lovagló, vadász és gaa- dász briesesz nadrágokat, sportruhákat, továbbá elvállalunk minden e szakmába vágó mun­kát, fordítást, vasalást, javítást. Nagyérdemű közönség szives pártfogását kérjük Mély tisztelettel Orbán és Kováes nri és polgári szabók Olvastad Dickens Twist Olivérjét 7 Ma játszók az Apolló Moziban 1 Téglagyáron kívül 9 kapa szőlő és Toldi u. 18 sz. lakóház eladó. Tudakozódhatni a helyszínén Használt bátorok és egyéb ház tartási cikkek eladók Eötvös u. 6 sz. Egy ügyes kiszolgáló leányt felvesz a Pressbnrger üzlet Kifogástalan állapotban, békebeli horgonyzott üst eladó Fő uoea 39 ez. alatt F. hó 5 ón elveszett egy ezüst kar­kötő ref. temetőtől a postáig Becsületes meg találó illő jutalom ellenében e lap kiadóhi­vatalába szíveskedjék beadni Gämbocz Lászlónak Alsóöregszőlők közt 51/» kapa szőlője jó veteményessel jutá­nyos árban eladó Tudakozódhatni VII kér. Kötö n. 8 s* alatt I kér. Kertész u 48 sz. lakóház eladó. Tudakozódhatni Farkas Sándorral ménlóistállónál Eladó egy használt kis Singer var­rógép, egy kijátszott hegedű és egy gordonka Almos u. 4 sz. Eladó 2 jó tartani való fíoevelő kanoaló, egy fejős tehén fiával és Sáfrik szél­malma mellett 1 hold 749 n. öl szántó. Azonnal átvehető. Tudakozódhatni Gimnázium n. 9 ez. alatt Figura Lászlóval A Halasi Villamossági Rt. világítási berendezéseket, csengő és telefon bevezetést és javításokat legelőnyösebben készít. Szerelési anyagok és lámpák állandóan kaphatók. Telefon 38. A Silling féle ház kedvező fizetési feltétel mellett eladó. Felvilágosítást nyújt dr. Szabó ügyvéd • A köíönyi bérgazdaság szálfát, ha­sábfát megvételre keres. Gail Lajos vasúton beiül házhelye­ket elad Egy nagy krnmplifőzőt is elad Sáfrik szélmalma mellett 800 n. öl házhely és egy kocsi széna eladó. Tudako­zódhatni Akácfa n. 9 sz. alatt Azonnal beköltözhető lakóház nagy udvar és kerttel Rigó u 3 sz., az uj kórház mellett, október 12-én d. u. 3 órakor ön­kéntes árverésen a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. Tudakozódhatni a helyszínén Nsgy Ozirok Sándor felsőszálláson U/t bold földet elad. Tudakozódhatni Széc­hényi u 52 sz. alatt Id, Szatmári Imre örökösei füzesi l1/* lánc földjüket, öregszőlőkben 1 hold szőlőjüket lakóházzal kedvező fizetési fel­tételekkel eladják. Tudakozódhatni Rákóczi tér 5 sz alatt, hol még mindig lehet olcsó és jó cipőket rendelni. Női félcipő 200 ezer, egész 230 ezer, férfi 250 ezer K. Karikahajós varrógép eladó Alsó­nádor u 8 sz alatt Sándor Mihályné Alsószénáskert melletti tanyáján 5 süldőt és 1 kandisznót elad. Tudakozódhatni a helyszínén 20 drb anyabirka eladó vagy feles tartásra kiadó. Cim a kiadóhivatalban Aczél Józsefné fejefcéki 338 n. öl veteményesét eladja Tudakozódhatni III kér. Vitéz u. 9 ez. alatt, hol egy uj kád is eladó Tegai Pálnó és testvérei bogár- eói 1Í7 hold szántó kaszáló és erdős legelőből álló tanyásbirtoknkat eladják. 39 hold akár a felső akár az alsó szélén külön is eladó. Városhoz közel Füzesen 7—800 kéve kukorieaszárat eladnak. Tudakozódhatni Toldi n. 12 sz. alatt Műtrágyánk érkezett. Hangya. „IRIS“ Sósborszesz olcsó erős, „Iris“ Szájvíz megszünteti a szájbüzt, fog­romlást, „Iris“ hatásos Keserűvlz liter számra a hozott üvegbe (öltve „Iris“ Marha- és Ba­romfi táppor, „Iris“ Exfeller erős, bedörzsölő stb stb „Iris“ készítményeket eredetiben árusít az uj „Kígyó“ patika (Makay-féle) a vasúti állomástól bejövét Kossuth-u Gimnázi­ummal szémben Ugyanitt Dlannás sóabor- szeezes és gyógyszeres üvegek megvételnek „Iris“ Párfüm és Kölnivíz különlegességek Felhívás. Értesíti a női szabó szak­osztály mindazon varrónóket, akik e szak­mában két évet dolgoztak és ezt igazolni tudják, azok a mesteri vizsgára jelentkezze­nek, mert a budapesti vizsgáztató bizottság rövid idő múlva megérkezik. Jelentkezhetnek az ipartestületi jegyzőnél e hó 15-ig. Hivatalos órák hétfő, szerda, szombat 5—7-ig Elveszett szept. 28 án hajnalban egy fekete férfi kabát az Önképző körtől Szoudi-uteáig Becsületes megtaláló kellő ju­talom ellenében adja be Fő n 17 sz alá Néhai Lehócz Imréné örökösei Kis­faludy-u 88 sz lakóházukat eladják Tudako­zódni Pirtón Kováes Imre tanyáján Szathmári Sándorné szomszédságában vagy Dóed Sín- dórral Sóstón felül Eladó egy sifouór, két sublót és egy ágy V kér Fecske-n 11 sz alatt Sárkány Lajos tudatja a közönség­gel, hogy a kőlesoséplést Vili Lajosná Sóstó melletti tanyáján 10-én megkezdi Tanonc felvétetik Dómján Imre koeaifényezőflél Petőfi n 8 ez Őszi ültetés, egy év nyereség! Bokor rózsák folyton viritók, nagy fehér, bordó, krém, rózsaszín és más uj fajok, bordó futó rózsa, dáhlia, tüz-tányér, buxus és ma- hónia, nemes orgona, diszoserjék stb Egyéves római vaj és kieffer körte oltványok, körte, sárgabaraek és prnnus csemeték eladása kezdetét vette Vállalok kertrendezést, nagyobb szabása parquirozást, gyümölcsös létesítését stb Érdeklődők telepemet megnézni szíves­kedjenek, hol készséggel szolgálok magyará­zattal. Kiskunhalas, Gimnázium-utca 6 sz Marosa Benő. volt városi fókertész Eladó Alsófekete földek között 2 drb veteményes és 350 n. öl gyümölcsös kedvező áron. Érdeklődni Puruczki Imrénél, Alsótemplom-tér 2 sz. alatt Kézimunka kellékek, hímző, kötő, horgoló pamutok, harisnyafonalak, selyemflór harisnyák, gyapjnfoaál nagy választékban a legolcsóbb áron kapható Weisz Sarolta kézi­munka előnyomdájában Honvéd u. 2 sz. Üzlethelyiség Fő uccában azonnal kiadó. Érdeklődés Benedek Albert vaekereskedésben Kiskunhalas, Posta ucca 2. Kmeíh Sásdor-u. 15 sz lakóház és Felső-rekettyer útban V, hold szántó Füle- féle szőlő mellett eladó Tudakozódni Kmeth Sándor-u 15 ez alatt vagy ifj Berki Antal szölőbeli lakásán Azonnali vagy Dömötöri beköltö­zésre kerestetik 2 szobás lakás, mely üz­letnek is alkalmas. Cim a kiadóhivatalban Be^enyei telepen Vadkerti ut 24 sz. ház gyümölcsössel együtt eladó vagy kiadó. Tudakozódhatni Mélykúti ut 9 sz. alatt Elsőrendű szlavóniai tölgyfából ké­szült káposztás és paprikás hordók nagyobb mennyiségben kaphatók Kováes Ferene kádár mesternél Sarló n 2 sz. Dr Halász D. Sándor Dömötörtől kezdve egy mindenes pásztor fiat felfogad Fekete József sssbómesíer tudatja, hogy üzletében elsőrendű prima télikabát, öltöny, ragián és nadrág szövetek nagy vá­lasztékban megérkeztek, melyből jutáoycis ár kedvezményes fizetés mellett készít ruhákat Egy jó családból való fiút tanonenak felfogad Mészárszék kitűnő helyen, Háláé­hoz közeli nagy községben eladó. Cim a kiadó- hivatalban. őaz baj nem öregség, ha Meló hajfestéket használja Tökéletesen fest, nem fakul, asm kopik Minden színben kapható a Rácz gyógy- ■zártáiban, Kossuth u 1. (Takarék-épület) Gép és gyorsirónő, ki a pénztár- kazolósboa jártas, állást kér«. Shvös « 8 s*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom