Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1924 (24. évfolyam, 1-105. szám)

1924-09-03 / 71. szám

4 Kiskun-Halas Helyi Értesítője szeptember 3. — Táncmulatság. A halasi Iparos Ifjúság önképző-EgyesületéneL „Tö­rekvés“ sport-alosztálya zártkörű sport-bálját szeptember 7-én tartja meg az Ipartestületben. A mulatság a jelekből Ítélve fényesen fog sike­rülni. — Felhivatnak a szülők, hogy tanköteles gyermekeiket még ma írassák be, mivel a pótbeiratások lezárta után a hanyag szülők szigo­rúan megbüntettetneb. A mai napon már az egyes iskolákban tankönyvek és tanszerek is kaphatók. Kívánatos, hogy a szülők használt könyveiket hozzák magukkal. — Football mérkőzés. Szeptember 7-ón, vasárnap délután 3 órakor sport mérkőzés lesz a vásárfóreB, A „Törek­vés“ fog mérkőzni a jó játékosokból álló Soltvadkerti Tcrnaegylettel. — Hírek a Helyi Értesítő szom­bati számából A tűzoltóság államo­sítása rövidesen meglesz. — Most vetették ki Halasra a kereseti adót, amely tui magus és aránytalan. — A városi tanács a piacon a helypénzt minden karkosár után 2000 K, min­den ketfiilü kosár után 4000 K, egy uj kocsi után 10000 K, borjú, csikó soványserlés, juh után 5000 K, kö­vér sertés 100 kgon felül 8000 K, három hónapon aluli malac, bárány 4000 K, szárnyasok drbként 1000 K, tömött baromfi drja 2000 K, tejáru­lók kannánként 4000 K, egy kocsi egy lóval, ha a téren üresen állanak 10000 K, mozgó árusok után 4000 К árban állapította meg. — Az uj lakóházak adómentességet élveznek. — Velencei kalmár. Ma kerül be­mutatóra az Apollóban a Shakes­peare örökbecsű müve, a Velencei kalmár. Főszerepben a világ legked­veltebb film művésznője, Henny Por­ten. Ezen csoda filmben legendás idők emlékei elevenednek meg korhű építkezések és színészek stílusos játékán át. Lenyűgöző hűséggel áll előttünk Velence, olaszhon büszke­sége. Igaz, művészi odaadással, tiszta lelkesedéssel, minden akadályt lebiró áldozatkészseggei játszik benne mű­vész és pompa. Az előadás kezdete pont V* 9 órakor. — A városi tanács a sörcsarnoki kisebb helyiséget nyilvános árve­résen szept. 4-én d, e. 9 órakor a tanácsteremben bérbeadja. Árverési és bérleti feltételek a tanácsjegyzői hivatalban megtudhatók. Gabonalieztitá rosta vetőgíp, eke, morzsoló, répavágó, daráló s bármiféle mezőgazdasági gép gyári áron szerezhető be » HANGYA Szövetkezetnél — A város a szigeti csőszháznál 7000 kéve nádat nyilvános árveré­sen f. hó, 10 én d. e. 9 órakor elad. — Értesítem a tisztelt közönsé­get, hogy édes anyám özv. Adler Józsefné elhunytéval a már húsz éve fennálő épület és tűzifa keres­kedést úgy mint eddig, ezután is a legnagyobb pontossággal és szolidsággal fogom vezetni. Kérem a t. vásárló közönség további szi­ves pártfogását, özv. Adler Józsefné fia Adler Ignác. Söszőnet-nyilváBitás. Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen jó férjem temetésén megjelentek s ezáltal nagy fájdal­mamat enyhíteni' igyekeztek ezúton mondok hálás köszönetét, özv. Egyed I. Sándorné. Közgazdaság Egy aranykorona értéke 15300 korona. A korona Zürichben 0.0070 (nyitás) Egy dollár 76380—77280 K, Cseh Szobi 2286—2305 Román Lei 375—378 Szerb Dinár 952-972 «, 100 Német Márka-------K, 100 Osztrák Korona 108 K. Gabona piac: Búza 390 000 K, rozs 317.500, árpa 400.000, zab 335.000, tengeri 380.000 K. Állatpiac: Prima sertés 26500 K. közép 26000, könnyű 22—25000 K. Ökör I reudti 17000—20000, közép 13-16000gyenge 7000-12500 bika jobb min, 16—19000, gyenge 11000 —15000, tehén jobb min. 15—19000. gyenge 7000—14000 K. népesedési mozgalom. Augusztus 25 — Szeptember 1 Születtek: László Sándor és Hajnal Juli- ánnának Jndit nevű leányuk, Sarok Mihály és Agócs Erzsébetnek Mihály nevű fiuk, Horog Lajos és Oeskó Máriának Julianna nevű leá­nyuk, Szilágyi Mihály és Kis K. Juditnak halvaszületett fiuk, Király Gy Mór és Fodor Jnliánnának Benó nevű fiák, Selmeider Gyula és Seheiber Lenkének Ignác István nevű fiuk. Zsebő Benő és Suba Margitnak Ben5 nevű fiuk, Elhaltak: К esed: es Lajos 59 éves korbanj Egyed I Sándor 75éves Tandi János 36 éves Kihirdetett Jegyesek: Jakab Sándor Har- jan Máriával, Turcsi János Szabó Rozáliával. Csehó Kováes Pál Szekeres Eszterrel, Mán- dies Péter Bánóezki Jolánkával. Házasságot kötöttek : Ambrus József Ku- rnesai Teréziával A gonosz testvér Idegenből átdolgozta: Figyelő. 6 — Minden bizonnyal herceg ur 1 Ezzel egy Írást voat jje!5 в a her­ceg elé tartotta: — Olvassa. Petroí vallomását tar­talmazza, melyet egy hét előtt tett előttem. A dolog úgy történt, hogy tudomásomra jutott egy párisi be­törő banda rablási terve, melyben a a főaaerepet Petrof vitte volna. Egy öreg asszonyt akartak meggyilkolni és kirabolni. A terv nem sikerült. A gyilkosságí kísérletnél Petrof súlyosan megsebesült. A banditát kórházba szállítottam s óit rögtön kihallgattam. Mivel az orvos kijelentette elölte a véget, a bandita őszinte vallomást tett. Bevallotta, hogy Trubeekoi Iván herceg felbérelte arra, hogy feleségét kompromitálja Mivel tudták, hogy a hercegnő erénye olyan mint a tavaszi hó, bizonyítékokat gyártottak ellene. — S azokat Iván öcsém gór dolts volna ki ? — mondotta a herceg az izgalomtól remegő hangon. Lehetetlen 1 His*’ akkor nem is volt Varsóban. — Tévedésben van. Iván herceg akkor a városban tartózkodott s álru­hában, álnéven bujkált. Ami a kas­télyban törtéot, arról pontos, hiteles éítesüléseket kapott. Kezdetben Petrof volt a megbízottja; menekülése után szerepét Mária vette át. — Istenem I — sóhajtotta a her* cég — Hát midenki hamis, hazug-e földön ? Hát már senkiben se lehet bízni ? Könnyek Omlottak a herceg arcára. — Azért bánkódtam ? Jüzérfc emész­tettem önmagamat? Ezért vágyódtam a haiái után ? Es ezalatt szegény, ártatlan feleségem a nagyvilágban küzködöít! Tiszta volt, de útjában ál­lott öcsémnek, aki elverte vagyonát. Értem most már. El kellett tenni az útból, hogy öcsém örökölhessen. S elérte volna gaz célját, ha a sors önt utamba nem vezeti. — Azért jöttem önhöz — vágott közbe & detektív — hogy Iván her­ceg gazságait, illetőleg annak gyümöl- csöztetését megakadályozzam. Eljöttem önhöz, hogy megmutassam önnek a valót 1 Ha tudtam volna, hol van fele­sége, elmegyek hozzá, s közlöm vele az örömhírt, hogy ártatlansága kiderült. — Mily kár — sóhajtott fel a her* cég. — Feleségem közel volt önhöz. Ő Párisban él. — Az ördögbe is — kiáltott fel Pinkerton. — Ezt valóban kikutathat­tam volna. De nem baj. Még mindig lehet a bajon segíteni. Egy távirat elintézheti az ügyet s elvált feleségét betegágyához hívhatja. Önnek vele szemben helyrehozandó kötelességei vannak. — Nagyon jól tudom, — volt a herceg válasza. — Megváltoztatom végrendeletemet. Iván nem Iát egy kopeket sem. Még örülhet, hogy gaz­ságait nem toroltatom meg. (Folytatjuk) felelős szerkesztő és laptulajdonos: PRAGER JÁNOS Magán hirdetések. Brilliánst, hamisfogat, arany, ezüst pénzt árnyát, ezüstöt — öröttet is — magas áron vesz Farkas Kálmán a Gazdsági Bank épületében levő órás üzletében. Hollandi ssjtoltö por és folyadék kapható Berger Miksa illatszertárában. Próbálja meg egyszer, sohasem fog mást vénig A kötönyi gazdaság füvet, csatakot ad ki résziből Ugyanoda kender feldolgozására részes munkásokat keresnek Ili. kér. Vitéz u 13 sz. kis házam kedvező részlet fizetésre eladó. Jakabesies Ernő, Eötvös u. 19. Ha divatos öltönyt akar, keresse fel Grünwald Simon nri szabót Fó-u 23 sz, alatt abo lállandó négy raktár finom szövetekben öaál Lajos úri és női szabó jobb házból való ügyes fiút vagy leányt tanaiénak felvesz Legmodernebb női és férfi rnhákat legolosóbban készit Mélykúti ut 5 sz Gimnázium u. 1 sz. lakóház eladó. Ugyanott kosztos felvétetik Egyedül álló nő idősebb megbízható, tiszteségee nőt, ki a főzésben jártas felfogad Cim a kiadóhivatalban A Dohánynagyárudába egy kifutó gyerek azon Dalra kerestetik Fő u. 58 sz. alatt férfi öltöny és télikabát, úgyszintén női kosztüm és téli kabát a legjobb kivitelben, tisztviselők részére rész­let fizetésre is készül Fodor László férfi és női szabónál A Kötönyi gazdaság nőstény bárá­nyokat és dohány kukádat ad el Légypusztitó szerek, festék áruk, háztartási cikkek, beteg és csecsemő ápolási cikkek, kötszerek sérvkötők nagy választék­ban kapható Berger Miksa illatezertárában A Halasi Takarékpénztár gyapjút vásárol minden mennyiségben. Érdeklődni lehet az intézet pénztáránál Hízott birkahús kilója 24 000 K, Gyenge borjut, marhát és sertést a legma­sabb napi áron vásárol ifj. Mnrgáes János Boroshordok uj, hasított tölgyfából minden nagyságban, rendkívül olcsó árban (gabonáért is) kaphatók & Halasi Gazdasági Bank Áruosztályánál Malom u. 6 sz. Szekulesz Fölös szénát, szalmát bármily mennyiségben vásárol „Demeter“ gyümölcs konzerváló jobb mint a saiieyl, befőttek, főzelék félék, gyümölcsízek (lehvír) konzerválására. Tel. jesen íztelen nem ártalmas és biztos hatásu- Csakis Bácz gyógyszertárban kapható Kos­suth u 1 (Takarék épület) Csorba testvérek eladják Első Magyar Gazdasági gyártású 6-os gőzcséplőgépüket. Üzemközben is megtekinthető Harka pusztán Friss árpadara, árpa, tengeri kap­ható házhoz szállítva is Szekulesz Fülöp ter­ményüzletében Villanytelep mellett Eladó földbirtokok. Homokos talajú vagy mindent termő tanyával. Város körül kisebb földek. Házak a város minden részén, kisebb-nagyobb szőlők nyaralónak is alkalmas szép házzal. Földbérletek. Ke­resek megbízóim részére házat, telket sző­lőt, eladó vagy bérbe adó földbirtokot. Aczél Aladár ingatlanforgalmi irodája Halas a szinház mellett Foglalóval jöjjön Válasz­bélyeget kérek fíetipénzt-kosztpénzt igen magas kamatozás mellett elfogadunk. Veszünk és eladunk értékpapírokat és idegen pénzeket. Elfogadunk takarékbetéteket, folyósítunk váltókölesönöket, értékpapírokra előleget adunk. Mindennemű felvilágosítást készség­gel adunk. Halasi Kereskedelmi Bank Bt. Bort veszek legf- magasakb napi ár­ban Strok ‘Vilmos Felsönádor-u. 3 sz. 13Q fokos angol szappanfőző szóda fele­lősség mellett kapható Bergl Mór és Társa cégnél, Szabadkai ut Legfinomabb sajtoltó ifj. Murgács János hentes és mészáros üzletében kapható TÁNCISKOLA. Schiidmayer árpád tánciskolája a 48-as körben szeptember 14-én vasárnap este 7 órai kezdettel tánoestély keretében megnyílik — A táncoktatás 15-én hétlön este kezdődik. Beiratkozásokat elfo­gad a kör gondnoka Iskola könyvek bekötését jó anyag­ból. Szépirodalmi müveket, imakönyveket, zsoltárokat nj és régi táblába beköti Iván Sándor könyvkötő, (Gimnáziummal szemben) I kér Gózon u. 30. sz. alatt 3 drb befogni való süldő eladó Iskoláztató vidéki szülök figyel­mébe. Okleveles tanítónő vállal iskolás gyermekeket lakásra e's teljes ellátásra. III.. Hársfa u. 2 sz. Wéber Jánosné Kiskunmajsán 60 m. hold birtok, a müut mentén két község közelében, két lakásos tanya gazdasági épületek­kel, kedvező feltételek mellett eladó. Levélben — válaszbéíyeg csatolása mellett — vagy személyesen értekez­hetni az örökösök megbízottjával, Gyulay János nyug. főjegyzővel Solt- vadkerten. Ősz u 3 sz. lakóház szept. hó 31-én délután 4 órakor önkéntes árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladatik kedvező fizetési feltételekkel A ház Dömötör­kor átvehető. Tudakozódhatni Vásár­tér 10 sz. alatt. A iám. kath. páka osztály vezető­sége újabb határozata értelmében, még akik járandóságukat fel nem vették, f. hó 10-éu szerdán d. u 2—4-ig, úgyszintén 18 án szombaton d. e 9 töl d u. 4-lg felvehetik, azontúl szept 30-ig Halász D Sándor birto­kossági jegyzőnél jelentkezzenek járulékaik felvétele végett, szept. 30-tól a járulékok Oil F S őrá 1 о Niki Niki fe« £zÜ8 n Arai Niki Ebrt Faté Lil Dől Hai El I I E Mii Vé s ír, 1 Tí N 0! Г! Окоп crém Szeplő, májfolt, pattanás, sömör, és mindenféle arctbztátalanság ellen. Cár son у sima, fiatalos arcbőrt idéz elő. Napbarnitott arcbőrt gyorsan fehérré varázsol. Egyedüli heiy ahol kapható JEtAox János gyógyszertára Kiskunhalas, Kossuth-utca 1. sz. (Takarékpénztár épületében) Halasi Gazdasági Bank Részvénytársaság áruosztálya. Malom-utca 6 VESZÜNK mindenféle terményt, hüvelyest, gyapjnt a mindenkori legmagasabb napi áron A világhírű „KALMÁR*PROSTA, mely minden gazdának nélkülöz­hetetlen, raktárunkban gyári áron beszerezhető 1 Zsír 4S ezer, burgonya 1600 K. Mindenféle termény, liszt, hasáb és vágott tűzifa kapható. Nyomatott Halason Prtger Ferenc LapváiJaíat könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom