Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1924 (24. évfolyam, 1-105. szám)

1924-09-03 / 71. szám

in I Ш aél ) .000 э1а­ООО OOü ООО .000 .000 ООО .000 járó ООО > us, о т ООО .000 ООО ООО • ООО i ООО > ООО I 000 i ООО I 000 » ООО 0000 >000 ) ООО >000 > ООО íruk <и: ).000 ) ООО >000 9 000 >000 >.000 к: а, а, ек- és ! íye­гк !е­t У. . * étik т let Él ára о, еш set u­BZ. lig a It ián ui I XXIV. évfolyam. 71. szám. Szerda, 1924. szeptember 3. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. П и Előfizetési ár egy évre: Helyben . . 160.000 kor. | Vidékre 200.000 kor. Egy szám ára 1600 korona. Afao.tatta PRAGER FERENGZ Hirdetmények dija: Egyem, megás eoron&ín. Garmondből 10000 korona — Petitből 11000 koro»cj ■ Magán hirdetés szavak szerint. Szerkesztőség; Molnár-utcza 2. , .....------—" ' ■■ > ' Megjelenik szerdán ás szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épüleíl®^ Magán hirdetések. Nemzet^Hitelintézet rt, kiskunhalasi fiókja elfogad mindenkor * legelőnyösebb kamatozásra takarékbetéteket és heti beté­teket.,Folyósít váltókölceönöket, átutaláso- kat eszközöl bárhová, vesz és elad idegen pénzeket (valutákat), mindenkor a legjutá- nyossbban. Az Intézet saját tőkéje К 18,000,000.000. Bankügyben minden felvi­lágosítással készséggel és díjmentesen szol­gálunk. A velünk kapcsolatos Áruforgalmi és Terményértékesítő Rt. vásárol mindennemű gabonát, elad tűzifát és szenet, valamint használt olasz hordókat a legjutányosabb áron. Tisztviselőknek 2—3 havi hitelre Is árnsit. 1 drb. golyós ismétlő fegyver eladó Árpád u. 12 sz. alatt 3 drb. befogni való süldő eladó Pázmány u. 22 sz. alatt • Kisbccsfen 32 V» bold föld 1Б0 mázsa búzáért eladó. Tudakozódhatni Felsőkistele­ken Jnhász Józseffel 326 tanyaszám alatt Budapesten II kér. Medve u. 42 sz. kis földszintes házamnak '/a része kedvező fizetéei feltételek mellett eladó. Jakabesies Ernő, Halas, III., Eötvös u. 19. Felhívom a t. szülők figyelmét, bogy gyermekeiknek tankönyv szükségletét jegyez­tessék elő, mert a mostani viszonyok között képtelen vagyok tankönyvekből raktárt tar­tani. Előjegyezni már Jebet úgy középiskolai mint elemi tankönyveket a Pressbnrger könyv­éé papirkereskedésében, városháza épület 130 fokos angol szappanfőző szóda felelősség mellett kapható. Gyapjút és ga­bonát a legmagasabb napi áron vásárol. Mákot bármily mennyiségben vesz Szeknlesz Herman Uj gabonáért adunk zsákokat, permetező­ket, cséplő szenet, gépeket és az összes vasárukat Eobn Sebestyén vas és gépáru- bázában Koesuth-u. 10 Nézze meg Schön Dávid uj'onnan be rendezett bútor termelt. Legkényesebb izlésne is megfelelő háló és ebédlő berendezések, festett polgári bútorok a legjobb minőségben, óriási választékban leszállított áron kaphatók. Üzlete Fő n 14 sz Takarékpénztárral szemben Urtlca hajmosópor. Ha a hajat havonként egyszer mossuk ezzel, az gyönyörű fényes és selymes tapintata lesz. Megszűnik a fej korpásodéba, viszkető érzése és a haj­hullás. Kapható Ráez János gyógyszertárában Kossuth u. 1. (Takaréképület.) Busa József ssanai 18 hold tanyás­birtokát egészben vagy két részben is eladja. Tudakozódhatni a helyszínén Egy bútorozott szoba kiadó Kigyó­tér 3 sz. alatt Góböljárási állomásnál 60 hold szántóföld kisebb részletekben is eladó, vagy egy városi házért elcserélhető. Tudakozód hatni Morava Ferencnél Gyenizsö István füzesi birtokán több- rendbeli fiss tehenet és vágni való teheneket elad. Tudakozódhatni bármikor a helyszínén Besnyei telep Uj u. */s ez. lakóház eladó. Tudakozódhatni Szondi u. 2 sz. alatt, mely szintén eladó Zseni Sándor felsőkisteleki tanyáján 4 hektó fehér bort elad Ebéd к oszt kapható ée egy féderes ülés eladó Óvoda n. 5 sz. alatt Gyetvai Ferenc Dobó u. 5 sz. alatt 2 házhelyet elad. Tudakozódhatni a helyszínén Jakabcsics féip acelas járda tégla, valamint I. rendű égetett fali tégla állandóan kapható, Ezrenként 2*/* mázsa bnza árban. Osontszáraz vályog is eladó ezrenként 63 kiló rozs árban. Jakabesies földbirtokos, Halas Eötvös n. 19 sz. E’adó hálószoba bútor, gyermekkocsi, varrógép, férfifelöltó. Alkotmány u. 3 sz, ajtó 3. Elsőrendű liszteket és mindenféle fűszert, korpát, árpadarát és vágott tűzifát olosó áron árnsit Szeknlesz Herman Jókai-u. 57 sz. alatt választási ma­laeók eladók Bútorozott szoba kiadó Kossuth-u. 34 sz alatt Kis Lajosáé Füzesen l1/» lánc föld­jét és Rigó u I ez lakóházát eladja Szeplő, májfolt, mittesser, pattanás és minden aretisztátalanság ellen az „IRIS“, „IRIS14, „IRIS“ arcápoló készítmények a leg­jobbak Orém, szappan használata az arcot üdévé, alabástrom fehérré varázsolja „Iris“ arcviz a legmakacsabb szeplöt és pattanást is rövid használat után eltünteti és a bőrt bársonyossá teszi Ezen „Irls“ arcápolók való­diságukban beszerezhetők csakis a „Kígyó“ patikában (Makay-féle) Kossuth-uteán Gim­náziummal szemben a vasúti állomástól bejövét Boroshordók u j és használt, valamint egyfenekii hordók eladók, gabonáért elcserélhetek Stroh Vil­mosnál Fels8-nádor-u, з. Megtekinthetők a városházi pincében Ozon fogpéptől, fogai ragyogóan szépek, vakító fehérek lesznek. Megszűnik a szájnak kellemetlen szaga, megakadályozza a fogak romlását, fertőtlenít. Egészsége ér­dekében használja mindennap. Dohányosok­nak nélkülözhetetlen. Késziti Ráez gyógy­szertár, Kossuth n. 1 (Takaréképület) Akácfa u. 18 ez. ház (lakómentes) azonnali beköltözéssel eladó. Ugyanott több koosi disznótrágya eladó Vadászok 1 Hüvely, sörét, fojtás, csappantyú van a Hangya főüzletében Sáfrik szélmalma mellett 1200 n. öl szántóföld e’adó. Tudakozódhatni Akácfa u. 9 sz. alatt Eladó egy 5 hónapos malac Eötvös и. 8 ez. alatt Tanuló leány cipőfelsőrész tűzéshez felvétetik Böráruház Fő-u. 17 sz. Különféle épületfa. deszka, púba hasáb tűzifa, apró cserép eladó Mester u. 1 sz. alatt Hoffmann Jánosnál Bútorozott szoba külön bejárattal, modern berendezéssel, ágynemű használattal házaspárnak, vagy egv-két urnák hosszabb időre kiadó. Jeges hirdetője Fő u. 23 sz. Bskettye pusztán Berki Sándor féle birtokból 6 hold szántó és kaszáló eladó. Tudakozódhatni Vörösmarty u 54 sz. alatt, hol egy 16 os vadász fegyver is eladó Fölsőátjárón túl Siiling-féle szőlő szomszédságában l1/» kát. hold szőlő gyü­mölcsös és szántó minden elfogadható áron eladó. Tudakozódhatni Farkas Jánossal Fő Jóksrban levő építkezésből kikerült használt ajtók és ablakok eladók őzv. dr. Babó Mihálynénál Kossuth u 19 sz alatt ifj. Darányi Imre-féle szőlő eladó. Tudakozódhatni Szabadság-tér 5 sz alatt Alsófehértón 5 és fél hold sarju széna lábon eladó. Tudakozódhatni Sárkány n. 2 sz alatt Szép Gábor Kisfsludy u. 86 ez. alatt egy uj igás kocsit és egy használt kocsit elad A kiskunhalasi csipketelepen 14 éves tanuló leányok fizetéssel felvétetnek Köz­ponti áll. iskola I emelet Kun Sándorné kereskedő állandóan raktáron tart a legjobb minőségű bácskai liszteket és korpát Kovács József Fő u. 77 sz. 5 szoba és mellékhelyiségekből álló lakóházát eladja Szalma Józsefnek az öregszőlőkben 1 */* hold szőlóje kis lakással és veteményes­sel eladó. Tudakozódhatni a helyszínén Znnyi n. 49 sz. alatt használt köny- nyü kocsi és 3 éves disznó eladó. Megte­kinthető bármikor Jó házikoszt kapható Nyárfa u. 6 sz. alatt Érett borszőlőt legmagasabb napi árban vásárolnak Csengeri u 4 sz alatt Téglagyáron kívül 9 kapa szőlő és Toldi u 18 sz lakóház eladó. Tudakozódhatni a helyszínén Fodor Mihály, Nagy Pál Sándor és Nagy Faragó Béni által bérelt tanyája felső­szélen ievó gőböijárásl 18 holdas tanyásbir­tokát mely 121/, hold szántó, 1 hold kaszáló, 1 hold szólő, \ hold akáeos és 3 hold járásból áll eladja Tudakozódhatni a helyszínén Kertész u. 39 sz. lakóház azonnali beköltözéssel és kedvező fizetési feltételekkel eladó Városhoz közel 2 hold szőlőnek való terület és 15 hl. bor eladó Fő n 4 sz alatt Kun Sándorné kereskedő város­háza épületében Kiskunhalas város legolcsóbb bevásárlási forrása Raktáron tart dús választékban berliner kendőket, prusz- likok&t, gyermeksapkákat, féketöket minden színben A városnál végzendő bognár mun- kákra (kerék küllő, talp, agy stb) árlejtés hirdettetik, ajánlatok a számvevői hivatalnál adhatók be 130 fokos valódi sngol szappanfőző szóda felelősség mellett kapható 8ohőn Sán­dor füszerkereskedésében Petőfi-u 19 n. 68 sz. Mindenes leány, ki főzésben és taka­rításban jártas Budapestre azonnal felvétetik Tudakozódhatni Köztisztviselők Szövetkezetében Kárt drb süldő eladó Kisfaludi a 71 sz. alatt Siessen ön Bákóezi-tór 6 sz. alá, hol még mindig lehet női fél cipőket 160 000 K, egéi-z eipőket 180.000 K, férfi cipőket 200 000 K, rendelni ösv. Berki Sándorné akácfa luskót, akáefát és puhafát elad. Tudakozódhatni Mélykúti ut 8 sz. alatt Kolozsvári Kis István fehértói ta­nyáján 2 darb 3 éves befogni való magyar' tinó, fiae magyar tehenek, öreg disznók és fias disznók vaunak eladók. Tudakozódhatni a tanyán a gulyásnál Elcserélem Vitéz u. 5 sz. alatti la­kásomat, olyan megfelelő lakásért, ahol asz­talos műhelynek való hely is van. Műhelynek való helyet keresek Besuyei telep, Gózon u. 2 sz. ház eladó. Azonnal átvehető Zománcedény, porcelán és üvegáru nemcsak főüzletünkben, hanem a tabáni és aleótemplomterí fióküzleteinkben is kapható. Hangya. Zrínyi u. 25 sz. lakóház eladó. Tu­dakozódhatni a helyszínén szerdán és vasár­nap Szántay István (Fő n. 61) két idő­sebb embert azonnal felfogad. Az egyiket Alsószállásra csősznek, a másikat gulyásnak benntartással Rőfös és divatáru szükségletét Weisz Vilmosnál Fő-u 20 sz alatt szerezheti be legolosőbbao Családos baromfikertész baromfiállo mánnyal és béres több fiával felvétik Petőfi n 14 sz alatt Lehőcz Sándor felsőöregszőlőkben 5 hold szántó, szőlő, gyümölcsösből álló földjét lakóházzal eladja Tudakozódhatni a helyszí­nén Biblija István szomszédságában Tar Antal iparművész vezetése alatt háziipari művészi munkákat elvállalok: Tam­bour himzést, függöny, ágyteritó, falvédő, tálcakendő, Gostumsok, délutáni, estélyi felsőruhák hímzését, zsebkendők, nyakkendők batikolását, fehérnemű géphimzést, azsuro- zást, angol, amerikai és francia kivitelben Kérem a közönség pártfogását özv. Weiszen- bergerné Tar Irén Csolnak u 5 sz Ugyanott ügyes tanuló lányokat és fehérnemű hímző- nőket fizetéssel felfogadok Meszel és cementet, ha építkezés­nél és tatarozásnál spórolni akar Fő u 57 ez alatt Kordáéknál vásároljon, hol a legszebb és legszaporább friss mész és a legjobb friss cement állandóan kapható Kötő u. 8 sz. alatt egy porta eladó. Kinizsi u. 6 ez. ház minden elfo­gadható árért eladó Darázs Istvánná kéri azokat, kik leányáról, Tóth Pál Etelrél, ki harmadik hónapja elment tudnak, jelentsék Darázs István Kinizsi n 7 sz lakásán Keresek gőzgépet darálásra fele keresetre Trágyát adok szalmáért Brunesák András „IRIS“ Szájviz (dekaszámra) el­mulaszt szájbüzt, fogromláet, „Iris“ Sősbor- 8zesz olcsó, erős, Ke8erűvlz hatásos (» hozott üvegbe töltve) „Iris“ Marha és Baromfi táp­por, „Iris“ Exfeller, Parfüm, Kölnivíz stb stb valódiságukban beszerezhetők csakis Makay uj „Kígyó“ patikájában Kossuth u Gimnázi­ummal szemben a vasúti állomástól bejövét A Sóstó fürdőn f. hó 3 án, szer­dán estig állandóan, azontúl pedig minden pénteken, szombaton, vasárnap és ünnepna­pon lesz meleg fürdő 49 kát. hold föld eladó. Ara hol­danként 10 mázsa bnza Tudakozódhatni Kötő n 10 sz alatt Tar Antal szabó 2 egyéves befogni való disznót és egy 2 és fél éves üszőt bor­júval elad Ceolnak n 5 sz alatt Gyönyörű eezlontakarók és függö­nyök kaphatók Fő-n 20 sz rőfös üzletben Elsőrendű tűzifa., porosz szénéskoksz kis ebb-nagy óbb mennyiségben rak­tárról is kapható Weisz Sándor cég­nél Mélykuti-ut 3. Használt vaskályhát vennék vagy bérbe keresek Cim a kiadóhivatalban Férfi, női és leányka ruhák, női téli kabátok nagy választékban, a legszebb kivitelben kaphatók Bereezi Lajos férfi és női szabónál Tompa u 14 sz alatt Sándor Mihálynak 5 drb disznója van eladó Tudakozódni Alsószénáskert mel­letti tanyáján Jókarban lévő keményfa hálószoba berendezés, mely áll 7 darabból, gabonáért eladó Hurt moziigazgató Avar u 11 (Kiss lakatos-féle ház) Verni való, vörös tövü drótnád és 33 mm I rendű széna beszállítva eladó Ér­tekezhetni Csányi Antalnál Tajón vagy hét­köznapokon Fő n 1 sz alatt Szabó Kocsis Imre Felsőfekete föl­dekben egy hold fekete földjét és Felső- öregszőlőkben 5 kapa szőlőjét eladja Érdek­lődhetni Szabó Kocsis Balázs áll rendőrrel a városházán vagy Alsónádor-u 5 sz alatt Iskolai író és rajzszerek, iskolatás­kák, szíjak és mindenféle iskola felszerelési cikkek nagy választékban és legolcsóbb áron kaphatók a Pressburger könyv- és papirke- reskedésben Kun Sándorné kereskedőnél a vá­rosháza épületben elsőrendű akácméz kapható Szeesödi György B-vcsksi u. 15 sz, lakóházát eladja és kalapári Berki-féle 17 hold földjét eladja, esetleg haszonbérbe kiadja Tudakozódhatni Bercsényi n 10 sz alatt özv. Jakus Jánosáé téglagyár mel­letti lakását V» hold gyümölcsössel kiadja Eg? Steilhammer zongora eladó. Tudakozódhatni Fleieohl Samu bútorkereske­dőnél Szondi u. 1 sz. Boros-féle lakóháx eladó vagy raktárhelyiségnek kiadó Ugyanott boroshordók is eladók Kisfaludy u. 36 sz. lakóház eladó. Három drb 3 hektós boroshordt, régi fajta szólőprés, használt jóállapotban levő vaseke eladó Hajnal u 20 sz alatt özv Pataki Istvánnénál 30 000 darab tégla behordására fuvarost keresek gabonáért vagy pénzért Jakabesies III Eötvös n 19 Kuruc József Bekettyei nyolc és fél hold legelőjét eladja Értekezni Vörösmarty n. 61 sz alatt Ha szép kocsin akar járni, fényez- teste Zseni Benő koesifényező és kárpitosnál, ahol jó, olcsó és pontos munkát kap Kossuth u 6 sz Jó családból való fiat felvesz Szabó Ferenc cipész Eötvös n 17 sz Krafceik Zoltán áll. tanító kezdőket hegedű tanításra vállal Jelentkezhetni dél­előtti órákban az alsóvároei áll el iskolában

Next

/
Oldalképek
Tartalom