Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1924 (24. évfolyam, 1-105. szám)

1924-04-30 / 35. szám

4 Kiskun-Halas Helyi Értesítője április 30. — Uj regényünk. Szombati szá- muukbao uj regény közlését kezdtük meg. Az érdekfeszitő regényre fel­hívjak olvasóink figyelmét. — A Takarékpénztár évi közgyű­lése. A Halasi Takarékpénztár évi közgyűlését nem májas hó 4 én, hanem május 18-án tartja meg. Az intézet azért halasztotta el közgyűlését, mert a közgyűlés hirdetménye a közbejött nyomdász-sztrájk miatt a Budapesti Közlönyben nem jelenhetett meg. — Ä közmunka, a közmunka vá­rosunkban megkezdődött és április 28 tói májas 28 ig í&rt. A közmunka- váítság előírása végett nem kell a mérnöki hivatalban jelentkezni. — igazgatói értekezlet. A halasi kir. tanfelügyelő f hó'22-én tankerü­letében . lévő állami, hitfelekezeti községi, polgári,' gazdasági és elemi iskolák igazgatóival megbeszélést, tar­tott Fülőpszálláson az iskolaügyekrő). A tartalmas értekezlet után társas ebéd volt, melyen Kohányi Gyula a kor­mányzóra, Fülöpszá!íá3 község főjegy­zője Xóhányi Gyulára mondott pohár köszöntőt. Majd Hammert Ferenc a magyar tanitóság áldozatrakész haza­fiéi kötelességéről beszélt. — A Protestáns Nőszövetség által rendezett húsvéti vásárra élelmiszert küldtek: Nagy K. Józsefné, Kovács Sándor szűcsmester, Keresztes Lajosnó, Babó Etetné, Szabó Lajosné Szalai Iraréné, Tóth Káimánné, Szabó lm réná, özv, Kathona Béláné, özv. Musa Benőné, özv. Szathmári Sándorné, Szekér Pálné, Daezi Sándorné, Kis Lászlódé, Szanyi Fereacné, B&bó Já- nosnó, Babó Imréné, dr. Keresztes Béláné, Keresztes Józsefné, Decker Józsefné, Zilah Jánosné, Vadász Pálné, Föle Sándorné és Ador Sándorné. — A himlő elleni védoltást május 4-én megkezdik a központi elemi iskolában. — Köszönet. A Kiskunhalasi Iparos Ifjúság Öiképző-Egyesűletének elnök­sége ezúton mond köszönet azoknak a műkedvelő-zenész uraknak, kik a hús- vétkor rendezett bálon játszottak. — Erkölcsrendészet Czegiéden Egyik nagykőrösi újság Írja a követ­kezőket: „A czeglédi „háztartási al­kalmazottak“ utcai viselkedése ellen beadott panaszok miatt a czeglédi rendőrhatóság felkérte a cselédtartók&t, hogy női alkalmazottaiknak este 9 órán lul még vasárnap se adjanak kimenőt, mert az este 9 óra után barátnőjükkel, vagy férfi ismerősökkel t~/ Sétáló cselédeket a rendőrségre fogják kisérni. Az intézkedéstől Gzegléden a közerkölcs javulását várják. — Eljegyzés. Szeku!esz Ferenc eljegyezte Krausz Ilonkát Szabad- szállásról. , — A kiskőrösi Vásárt vasárnap tartották meg. Jószágban nagy volt a felhajtás, azonban a túl nagy árak miatt kevés eladás történt. Üzleteinket májas hó 1-töl reggel 6 óra­kor nyitjuk ki ée 6 órakor zárjuk be. Ebédidő másfél óra Hangya Szövetkezet. — Az ezredes gyilkosa. (Fővárosi tudósítónktól.) Midi év április 5-en Nagykovácsi község határában az 1 honvéd gyalogezred hadgyakorlatot tartóit, amely alkalommal Riffl ezre­des eles töltéstől találva holtan összeesett. Bodó József közhonvódot fogták gyanúba, hogy ö adta le az éles lövést. Ezt a gyanút a fegyver­szakértők is megerősítették. A bíró­ság halálos Ítéletet szabott ki, rre­— Az 1922 és 1923 években adó­kötelesekké vált, valamint az uj adókivetési eljárás aiá vont adózók 1922 és 1923 évi jövedelemadó és vagyonadó kivetési lasjtromok a közigazgatási tanácsnoki hivatalban 8 napi közszemléről kivétettek. Ezen lajstromokat a hivatalos órák alatt bárki megtekintheti s az abban fog­laltakra úgy a saját, mint masok adójára vonatkozó észrevételeit a lasjtrom közszemlére tételének utolsó napjától számított 15 napon belül a kecskeméti m. kir. Pénzügyigazgató­sági Kirendeltségnél Írásban foglalva benyújthatja. Mindennemű vasáru, ásók, kapák, kaszák, zománcedény — igen jó és olcsó — háztartási cikkek, vadász­fegyverek és lőszer. Az összes gaz­dasági gépek, kapáló ekék gabona hitelre is. Universál és Haldecker sodronyfonat, szászvári és pécsi kétszer mosott kovácsszén a iegjn- tányosabb árban kaphatok Benedek Albert vaskereskedésben Kiskunhalas Posta épület. Ingatlan eladások a városban Dr fíol'inder Ignác megvette Kan­nás János szőlőjét 575000 K,\Kom- lós István és neje megvették Hegyi István ingatlanát 140000 K, Farkas Sándor és neje megvették Daezi Jo- zseíüó ingatiaoat, 6,000000 K, Faragó Baláss és neje megvettek Bakos Sán­dor ingatlanát 154000 K, Viionya Zsuzsáim» megvette Lender Imre és társa ingatlanát 8 000000 K, Balog György és neje megvették Varga Fe­renc és neje ingatlanát 2 800000 K. Magáit hirdetések. Ha saját pénzének nem ellensége, úgy a tavaazl takarításhoz: festék, firnisz, bru- nolln, terpentin, bútor, padló, zománc és vaalakk valamint eoaet 0a meszelő szük­ségletét Bergl Mór ée Társa cégnél azerzl be Szabadkai ut 3 sz. 25.000 vályog kiverésére keres vál­lalkozót Német Félix borbéiymeeter Fő u. Alig használt, női ruhák, férfi cipők, 84-ee leánykaoipő, gyermeknek vaságy eladó Alkotmány u 3, ajtó 3 Transzport hordók eladók, gabona ért vagy borért is elcserélhetók Natkai János vasúti vendéglősnél. Vennék házat vagy szőlőt öreghá­zaspárral, örökős lakással és eltartással, 5000 hektoliter boroshordó minden nagyságban, nj gabonáért is eladó 8 drb zirzoa méhkaptár is eladó. Tudakozódhatni Varynrházban levő trafikban, ahol mindenféle dohány nemű álladóan kapható, tűzkő benzin is Nyitva reggel l/«7-től este 8-ig, délben is. Kéri a közönség pártfogását Állandó alkalmazásra azonnal felvé­tetik szorgalmas és megbízható molnár segéd Kőrösy Jenő vastít melletti gőzmalmába Úgy­szintén egy szorgalmas és megbízható 17-38 éves leány mindenesnek azonnal felvétetik III kér Kisfaludy u 29 sz. lakchás eladó. Azonnal átvehető Z>aua pusztán 56 hold tanyás bir­tok több évre haszonbérbe kiadó Tudako­zódhatni Vörösmarty u 6 ez alatt. Köszöoet-nyilYánlíás. Mindazon rokonoknak, jóbaráioknab és ismerősöknek, kik felejthetetlen jó férjem, édesapánk temetésén megjelelitek s ezáltal nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ez­úton mondunk hálás köszönetét Sárosi Ántalné és fiai Meghívó, Gíböljátáson Tóth Ferene vendéglőjében májú* 4 én vasárnap d u. 6 órai kezdettel népies tánemolateágot rendeznek, melyre a' közönséget tisztelettel meghivja a rendezőség Belépődíj személyenként 8000 л Zenét Bánfi József zenekara szolgáltatja Sorsdöntő napok Magyarország újjáépítésének sorsdöntő nap­jait éljük. Pár héten belül fel fogják állítani az önálló magyar Jegybankot, mely a hite­lek nyújtása és szabályozása révén a legmé­lyebben íog belenyúlni ngy a mezőgazdaság, mint az ipar és kereskedelem érdekeibe. A bank vezetésénél a döntő szó azokat fogja megilletni, akiket a részvényesek többségének bizalma az ügyek intézésére kijelöl. A jelen időpont tehát, amidőn a Jegybank részvény­tőkéje jegyzésre boesáttatik, a gazda- és szö­vetkezeti társadalomra nézve életbevágó fon­tossággal bír, mert ha a gazdák és szövet­kezetek a jegyzésből nem veszik ki kellőleg részüket, ha ismét — miként a múltban — a bank és ipari érdekeltségek fogják a Jegy­bank hitelpolitikájának irányításában az el­határozó szót vinni, úgy a kisgazdák és szö­vetkezetek továbbra is gazdasági életünk mostoha gyermekei maradnak. Részvényjegyzéseket a Hangya- szövetkezet elfogad május hó 5 lg. Mindazon esetben, midőn a jegyzés kész­pénz ellenében történik, a jegyzett összegnek fele azonnal fizetendő, mig a másik fele a Jegybank megalakulását követő két hónapon belül történik, (valószínűleg juiius 20-ig) esedékes Megvan tehát adva mód arra, hogy minden gazda és minden szövetkezet a Jegybank aiaptoko-jegyzésében megfelelő részt vegyen. Nem kételkedünk abban, hogy a szövetkezet tegjai és a gazdák — felfogva a kérdés rop­pant horderejét — olyan hatalmas erővel fognak fellépni és oly mennyiségű részvényt fognak jegyezni és befizetni, hogy ezáltal a Jegybank vezetésében a Hangya-szövetkeze­teket és a gazdatársadalmat méltán megillető befolyást et fogjak nyerni. Ne mulasszuk el a többé visszanem térő alkalmat, hogy a Hangya szövetkezetek zavartalan fejlődési lehetőségét és a gazdák boldogulásápak feltéieleit meg­alapozzuk! A Hangya Igazgatósága. népesedési mozgalom. — Április 21. — Április 28. — Születtek: Bábud Imre és Borbély Esz­ternek halvaszüietett fiuk, Dohonyi János és Keresztes Erzsébetnek Béla fiuk, Kátai Imre és Márkus Juüánnának Imre György fiuk, Balog József és Kieztováez Rozáliának halva- született fiuk, Németh Lajos és Biró Eleonórának halvaszüietett leányuk, Fodor Mihály és R»cz Piroskának Erzsébet leányuk, Sarkadi István és Nagy Etelkának István fiuk. Elő G. Sán­dor és Tóth Nagy Margitnak Sándor Márk fiuk, Gáspár Bertalan és Tornán Veronának Lajos fiuk, Balog Lajos és Szarvas Honának Lajos fiuk, Pap István és Paplogó Mártának György fiuk, Simovios Gábor és Laekó Má­riának Ida leányuk. Elhaltak: özv. Csikós Andrásné Simon Juli­ánná 70 éves, özv Lehőez Imréné Tóth Juli­ánná 71 éves, özv. Gláz Rudolfné Práger Julianna 91 éves, özv. Eis R, Pálné Bráz Anna 84 eves, Kuzsei Margit 2 hónapos, öxv. Gyenizse Imréné Kerekes Mária 59 éves, özv. Molnár Lajosné Horváth B. Judit 78 éves, Farkas Lajas 15 napos. Kihirdetett jegyesek: Cséesei Ferene Darányi Etelkával, Farkas Balázs Peták Mária szegedi lakossal, Léder József Kazi Piroskával, Kuklis Mátyás kiskunmajsai lakos Sebők Juliannával. Házasságot kötöttek: Király Gy. László Dobos Teréziával, Katzenbseh Gergely Fodor Viktóriával, Birgés Pap Benő Gál Évával, Mankovies Pál Vig Mariával, Csömöre And­rás Saiöri Máriával, Zol Mátyás Polozsnyik Etelkával. Felelős szerkesztő és laptulajdonc* : PRAGER JÁNOS A szerető Irta : holiest Holies Gyula — Nem keli lemondanod! i goit közbe Júlia. j — Nero ismered a törököket, Sze- í rintük a nőnek nincs lelke. Ők a tes- ! tét értékelik. Mi nők, a próféta elé I nem kerülünk. Mi alsóbbrendű lények I vagyunk. Bennünket csakszért küldött 7 vá­Allah a földre, hogy hívőinek életét megédesítsük, Szelim bég derék, jó ember. Tudom, ezután is jól bánik velem. Nem érezteti elhidegülésót, a valóságban azonban más uö karjai bau keres és talál vigasztalást. — Szomorú hangulatban vagy ma Fatima ! — Eltaláltad Julia. Azonban örülök neki. A bánat a szomorúság jóvá, nemessé változtatja az egyéneket. Mig boldog voltam, nem tudtam mi at: lemondani. Nem tudtam mással együttérezni. Nem tudtam embertár­samat szeretni. A boldogság, Julia önzővé tesz. Ез én az voltam. Min­dig és mindent önmagamért akartam. Most: másoknak akarok használni. Nem jobb tehát, hogy a bánat reám, szakadt ? Lettem volna e anélkül jó, megértő lélek ? — Jó voltál te azelőtt is Fatime ! — A te .«temedben, te áldott, jó­ságos teremtés. — Hagyd a szomorúságot. Örüljünk inkább hogy Szelim bég hazajön. — Ea nem tudom mi van velem, iürzem, hogy nem látjuk többet urun­kat. Rosszat sejtek. Valami súgja, bogy Szelim bajba került. Nem tudom meg­magyarázni az érzést. Űrt érzek keb­lemben. Mintha Szelim bég lelke szállt volna ki onnan. — Jer Fatime 1 Térjünk haza. Pihend ki magad. Az álom megszün­teti a komor gondolatokat. Almodban újra boldog lehetet. Tégy úgy mint en. Boldog vagyok : mert álmodhatom. Almomban elszánhatok innen, ahhoz, akihez szivem vonz. Tedd te is! Ál­modj Szelimedrői. — Igazad van Julia. Menjünk álmodni! * * * Lassan, suttogva szállott a komor hir. A vitéz, bátor harcos, aki a vér- zivatarokban sebexhetetlenül állott helyén, akiről az a hir járta, hogy kard, fenyver nem járja át testét: el­költözött. Vére kiomlott és élettelen testét már a rögök fedik Idegenben hullott el vitéz módra, még vitézebb harcos kezétől Nem volt senkinek bátorsága, szive a villa iakósaiuak tudtára adni a gyászhirt. . Fatime egyik öreg eunuchtól vette a szomorúan megdöbbentő hirt. Leomlott hajjal, zihálva rohant Júliához. — Sejtelmem valóra vált! — kiál­totta — Szelim elesett! S igy mi is elvesztünk 1 — Lehetetlen. — Az öreg Juszuf híradásai min­dig megbízhatóak. Ő tudja mit beszél s azért figyelmeztetett a veszélyre. — Milyen veszélyre? — Persze te nem tudhatod. Nem ismered az itteni szokásokat. Ha egy nagy, becsült vezér meghal, akkor a gyász külső jeléül beledobják asszo­nyait a tengerbe. Hsdd legyen a más­világon is öröme. Mi tehát elvesztünk, ha csak > . . — Mit ha csak . . . — Érts meg végre! Te is Szelim bég hazában laksz! Téged is úgy kezelnek majd mint a többi kegyen- cet. & török udvar nem ismer olyan finom érzést, mint Szelim bég. Te is osztozni fogsz a mi sorsunkban, ha csak . , . (Folytatása köv. a szerdai számban). Ozon crém Szeplő, majfoit, pattanás, sömör, és mindenfele aretisztátalanság ellen. Bár sony sima, fiatalos arcbőrt, idéz elő. Napbarnított arcbőrt gyorsan fehérré varázsol. Egyedüli hely ahol kapható Rflcz János gyógyszertára Kiskunhalas, Kossuth-utea 1 sz. (Takarékpénztár épületében.) Halasi Gazdasági Bank Részvénytársaság áruosztálya, Malom-utca 6 Szabolcsi rózsa és hópehely burgonya, demecseri káposzta, bükkhasáb tűzifa (nagyobb vételnél házhoz szállítva) kocka és kristály cukor, korpa, dara, árpa, tengeri, elsőrendű búza- és rozsliszt minden mennyiségben beszerezhető j Füstölt szalonna és zsír minden mennyiségben, előnyös árban kapható — • M « . 1 я _____ЖI *11___ Apolló Ma, 5 Агам 6 feiv Szómba Kolo Kr Аш felfal 8 feiv Szere szombati 8 i Sehildm táímjs'í 48-as ki 4-én éji lesz, m lettel volt n Schild» tél A hin ré] mind kaphat üz mér а I Ll i arai I FBI üveg, ; Hangy május hatni A meri sok ez

Next

/
Oldalképek
Tartalom