Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1924 (24. évfolyam, 1-105. szám)

1924-04-23 / 33. szám

4 Kiskun-Halas Helyi Értesítője április 23. Erzsébet, dr. Babö Imréné, Szabó Zsigmondné, Molnár Ilonka, dr, Thu- róczy Dezsóné, Orbán Károiyné, Gaál PéteK Modok Sándorné, Szakái Jánosné, Nagy Cz. Aníalné, özv. Földvári Istvánné, Pataky Dezsőné, Vajda Juliska, özv. Gyenizse Antalnó, Szekér Sándorné, id. Nagy Pál Fe- rencné, Stepanek Ernőné, Széli An- talné, Nagy K. Pálné, Babö Lajosná, Brezsnyánszkiné, Molnár Miháivné, Kolozsváry Imréné, Bartek Sándorné, Korda Erzsébet. (Folytatjuk.) — Fertőtlenítés Mélykuton. A miniszteri rendelet értelmében a cigányok lenyirását és fertőt­lenítését dr Morava Géza községi orvos vezetése alatt a múlt héten végezték el Mélykuton. — A Jánoshalmái tavaszi vá­sár. A nagyon is lanyha forgalom jegyében zajlóit le. Méreteiben is jó­val elmaradt a szokásos vásárok mö­gött, úgy hogy a vásártér inkább egy nagy heti piac, mint országos vásár képét mutatta. Ugyancsak gyenge volt a vásárlási kedy is, amines részint a bizonytalan gazdasági helyzet, részint a pénzszűke, részint pedig az volt az oka, hogy akik pénzzel rendelkeztek eddig is, azok vásáron kívül, már korábban beszerezték áruikat, Az áílatforgalom úgyszólván teljesen szü netelt. Eladások alig történtek. A kereskedők, minthogy a külföld ezidő- szerint elvan árasztva állattal, sem vásároltak. A marha ára 2—4 millió között, a ló 2—6—8 millió között váltakozott. Egy jánoshalmai gazda a ménjét tizenegy millióért adta el. A szövet áru lépést tartott az emelke­déssel. Egy polgári ruha 1—2 millióba került, egy pár cipő 2 — 800 000 koronába, egy csizma 6—700.000, egy kalap 80—100.000 koronába került. Erkölcsileg is csendes volt a vásár. — Hadirokkantak járadék meg­állapítása. Mindazon hadirokkantak, özvegyek és árvák, szülődén testvérek és felmenő ágbeli rokonok, kik ed­dig még nem jelentkeztek pénzbeli járadékuk megállapítása végett, f. hó 30-ig jelentkezhetnek a városházán a rokkant nyilvántartó hivatalban. — Halál a járásbíróságon. Nagykőrösön Kántor József férfiszabó­nak egy lakásügyben tárgyalása volt a járásbíróságon. A folyoson szóvál­tásba keveredett Bene László férfi- szabóval, a bérlőjével és a szívbajos ember a szóváltás hevében egyszer összeesett és pár perc. múlva meghalt. Köszönet-nyilvánítás. Mindazon rokonoknak, ismerősök­nek és jó barátoknak, kik drága ha­lottunkat utolsó útjára kisérték és ezáltal iránta érzett tiszteletüket és szeretetüket nyilvánították. Isten ál­dását kérve rájuk, hálás köszönetét mond Özv Bornemisza Jánosné ér, családja Köszönet-nyilvánítás. Mindazon rokonoknak, jób» Fátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen édesanyánk, nagyanyánk és dédasgy- anyánk temetésén megjelentek s tx- által nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetét Szabó Mátyás és családja. — Áthelyezés. Bauer Pál csendőrfőhadnagyot, a jánoshal- mai járás parancsnokát Nyirbak- tára helyezték át. Helyetteséül Báthory Géza főhadnagy, bács­almási csendőr járásparancsnokot rendelték ki. — Októberben kezdődik a fal­vakban a tanév. A kultuszminiszter az olyan községben, ahol a lakosság tulnyomórésze földmivelésseí foglal­kozik és amelyek külön kérelmet terjesztettek elő, egymásután, kivétel nélkül megengedi, hogy az iskola tanév rendes 10 hónap helyett csak 8 hónapos legyen, a tanév az ilyen községekben október i-tői május 31-ig fog tartani. Azokban a közsé­gekben, amelyek az engedélyt meg­kapták, már az idén is május végén fejeződik be a tanitás. Mindennemű vasáru, ásók, kapák, kaszák, zeméncedény — Igen jó és olcsó — háztartási cikkek, vadász fegyverek ás lőszer. Az összes gaz­dasági gépek, kapáié ekék gabona hitelre le. Universá! és Haidecker sodronyfonat, százvári és pécsi kétszer mosott kovácsszön a legju táncosabb árban kaphatók Benedek Albert vaskereskedésben Kiskun­halas Posta épfiiet. Köszönetnyilvánítás. Miodaion rokonoknak, jóbarálokn&k és -ismerősöknek, kik felejthetetlen jó férjem, édasspánk, nagyapánk teme­tésén megjelentek s ezáltal nagy fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek, ez­úton mondunk: hálás köszönetét. özv. László K. Antalné és családja. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: PRAGER ííÁNOS Népesedési mozgalom. — Április 19. — Április 21. — Születtek: Farkas Antal és Tatár líonácak Lajos nevű fiuk, FrsDyó Ferenc és Nagy Juliánuáuak István nevű fiuk, Faragó István és Уаз Ilo­nának Ilona nevű leányuk, Виза Jó­zsef és Jakus Ételnek Etelka nevű leányuk, Magyar József és Holló Franciskának Franciska nevű leányuk, Darányi Pál és Pólya Zsófiának* Pál nevű fiuk, Bagó Bálint és Babó Mar giínak Bálint nevű fiók, Pap György .és Szilágyi Annának György nevű fiuk, Máriás István és Magyar Maliid nak Margit nevű leányuk, Márta Ist­ván és Vlasies Judithnak István, Kál­mán nevű fiuk. Elhaltak: Molnár László 20 éves. Farkas István 2 éves, özv. Szabó Boldizíáisó Deák Erzsébet 81 éves, özv. Fejes Istvánné Kovács Lidia 84 éves, Lasaió K. Antal 72 éves, Csö­mör Mária 19 éves, Bornemisza Já­nos 28 éves, László T. Mihály 76 éves, Musta István 65 éves, Halász Antal 70 éves, Fetó D Maliid 18 hónapos, öiv, Monda Lajosáé Tnbi Terézia 78 éves, özv Fieischer Adolfoé Prapper Janka 78 éves, Darányi Pál 4 capos, Kihirdeteti jegyesek: Nagy József Csányi Erzsébet béesai lakossal, Lá- ; zár Miüály öttömösi lakos Ornyas : Bozáliávai, Gál Imre Gyugel Maliid j dal, Juhász József dunatmaszts lakos * Juhász Katalinnal Házasságot kötöttek: Pándi Sán­dor Nagy Esztikével, Havas János Benedek Mária Eszterrel, Yojoits Bo­gii* József Mátyás Fekete Krisztinával. A szerető Irta : holicsi Holies Gyula 6 Júlia csendes nyugodt lélegzetvétel­lel aludt szobájában. — Nem vehette észté, hogy Fatime macskaiépésekkel közeledik ágyához s mikor a mélyen alvó leányt megpillantva, ördögi mo­soly vonul végig arcán. Juha arca derűs boldogságot muta­tott. Talán szerelmesénél kalandozott leiké az álom szárnyain. Á valóságban azonban nagy veszély fenyegette. Á csipkeruhába öltözött Fatime az ablakokat zárta be előbb, majd égő gyertyával az ágy felé közeledett, hogy azt meggyujtaa Kőiben egy szőnyegben megbotlott. Az égő gyertya, habkönnyű csipke- ruhájára esett s a következő pillanat­ban lángtenger vette körűi a merénylőt. Veiőtrázó sikoltás ébresztette fel Júliát, Egy őrjöngő, lángoló alakot látott a szobában robanui. melytől egymás után tüzet fogott minden könnyen gyuló berendezés. Júliának csak annyi ideje maradt, hogy az ágyból kingorjék, mert már az is égett. Fojtó füst terjengett a szobában. Első gondolata volt, hogy a szeren­csétlenen segitsen. Hozzá rohant és egy paplannal elfolytotta a lángokat. Aztán karjaiban tártva, kisietett vele a szabadba. Csak kint ismerte fel, kit men­tett meg. — Te vagy az Fatime? — Hogy kerültél ilyen ssomoru helyzetbe ? — A sulyo3 égési sebeket szenve­dett nő arca eltorzult. — Dobj viasza a íűzbs Julia I — Nekem már mindegy. Megbűnhödtem, mert arcom szépségét elcsúfította a láng. De megérdemeltem. Tudd meg : a te számodra készült a máglya. Bo­csás meg Julia s ha felépülök fogadj ei szolgálóduas. Hivebb rabszolgád nem lehet nálam, mert csak ezáltal tudom ieesendesiíeni ielkem háborgását. Júlia csendesen megsimogatta Fatime — Megbocsátok neked Fatime. Te nem voltál rossz, cmk elvakult. Józan­ságodat elrabolta vas szenvedélyed. Megbünhödíál érte; odaadtad azt, amit legtöbbre értékeltél: szépségedet. Barátságodat, melyről most már tudom őszinte less, elfogadom.. Le gyüuk ezután valóban jóbarátok, Most azonban a kerti lakba viszlek, hogy sebeidet bekötözhessem, Fatime mint egy gyermek törte, hogy Júlia bekötözze s ágyba fektesse. A sebek gyors hegedősnek indultak ; & gondos ápolás hamarosan vissza­ad! a Fatime erejét, egészségét. A változás, melyet a szerencsétlen­ség okozott Fatime bensőjében, foko­zatos lett. A* arcán levő hegek, min­tegy elvarázsolták korábbi rosss tulaj­donságait. Ujsiülötíként került ki a betegségből Valódi mély szeretet fejlődött ki & két nő között. Julia beférkőzött Fatime gondolat­világába s azon t pasztalatra jutott, hogy a leány cselekedeteit mindig a szenvedély irányítja, Ez veleszületett tulajdonság volt; atyjától Karde Kurd vezértől örökölte — Atyám — mesélte Fatima — hatalmas nagy ur veit, vitézei élén messze földeket bejárt s mindig érté­kes ajándékokkal tért haza. Arany, ezüst ékeserekkel halmozta el anyá­mat, akit imádott Mindent lábai elé rakott, hogy szerelmét megtartsa Egyszer, mégis csak elhagyta ed-- digi hü szerencséje ; török tatár csa­pat tört falujára és kirabolta sátrait. Anyámat és engem magukkal vittek. Egy pillanatig elhallgatott. Gondo­latait rendezgette. Majd folytatta: — Anyám bánatában hamarosan elpusztult. Ea a szultán udvarába ke­rültem. Ott nevelkedtem fel, mig a nagy ur kegyencének, Szelim bégnek nem ajándékozott. Nemcsak a rab­szolganő alázatossága kőt Szelimhez, hanem as első, valódi szerelem. Meg­tanultam egyúttal becsülni, mert jó mindenkihez. Igazi férfi. íz zott a szenvedélyem iránta. Még most is szeretem, de megtanultam lemondani. (Folytatása kor. a aaerdai számban). Meghívó a „Kiskunhalasi Lábbelikészitő Kisiparosok Anyagbeszerző, Ter­melő és Értékesítő Szövetkezeté“­nek 1924 évi május hó 5, napján délután 3 órakor, az Ipar testület helyiségében tartandó második évi rendes közgyűlésére, melyre a tagok az alapszabályok 15. § a értelmében meghivatnak. Ha a közgyűlés a meg­jelenő tagok csekély száma miatt határozatképtelen lenne, úgy a köz­gyűlés május 12-én délután 3 órakor fog megtartatni, mely tekintet nélkül a megjelent tagok számára határozat­képes lesz. Napirend: J. A közgyű­lési jegyzőkönyv hitelesitésére két szövetkezeti tag választása. 2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének és a mérleg, nyereség­veszteség számlának előterjesztése* a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása s az igazgatóság és fel­ügyelő-bizottság részére a felment­vény megadása iránti határozatho­zatal. 3. Az igazgatóság egy tagjának 3 évre leendő megválasztása. 4. 10 rendes ás 2 pőtválasztmányi tag választása. 5. Esetleges indítványok. Mérlegszámla 1923 dec. 31-én. Vagyon : 1. Pénztár 747.529 K, 2. Árukészlet 480000 K, 3. Anyag­készlet 12.620.324 K, 4. Felszerelé­sek 890.240-50 K, 5. Adósok 5,128 063 K, 6. Értékpapír 42.120 K. Összesen: 19,908276'50 K. Teher: 1. Üzletrész 476.500 K, 2, Tartalék- alap 842.715*82 K, 3. Hitelezők 7,688.523 К 4. Fel nem vett osz­talék 9675 K, 5. Átmenő tételek 4,426.311'40 K, 6. Nyereség 6,464 551-28 K. Össz.: 19,908,276 50 korona. Eredmény számla: Veszteség:. 1. Üzemi költség 8,870.705-60 K, 2. Személyzet fizetése 1,779.818 K, 3. Munkabérek 10,944 567 K. 4. Leí­rások 8,373.996 K, 5. Nyereség 6,464,551*28 K, összesen 31,483,632 korona 88 fillér. Nyereség: I. Áru és anyagszámlán 31,416.554 К 88 f. 2. Különféle bevételei* 17.078 K. Összesen 81,433.682 К 88 f. —- Kiskunhalas, 1923 december 31-én. Az igazgatóság. Megvizsgáltuk és rendben találtuk. Kiskunhala?, 1924. április 19. A felügyelő-bizottság. Ózon crém Szeplő, májfolt, pattanás, sömör, és mindenféle arcüsztátalausag ellen. Bár souy sima, fiatalos arcbőrt idéz elő. Napbarnított arcbőrt gyorsan fehérré varázsol. Egyedüli hely ahol kapható Rácz János gyógyszertára Kiskunhalas, Kossuth-utca 1 sz. (Takarékpénztár épületében.) Halasi Gazdasági Bank Részvénytársaság áruosztálya. Malom-utca 6 Szabolcsi rózsa és hópehely burgonya, demecseri káposzta, bükkhasáb tűzifa (nagyobb vételnél házhoz szállítva) kocka és kristály cukor, korpa, dara, árpa, tengeri, elsőrendű búza- és rozsliszt minden mennyiségben beszerezhető (Füstölt szalonna és zsír minden mennyiségben, előnyös árban kapható Nyomat»tt Halason Práger Farme Laf vállalat könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom