Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1924 (24. évfolyam, 1-105. szám)

1924-01-09 / 3. szám

január 9. Kiskun-Halas Helyi Értesítője 3 ti • á\' ,a 8. i. >an, i és közli vetési ssebb ter- vala- gaimi íreket P ra: i. 12. tsok ii tört. felv. . 18. eséi 7 felv ízdete :or ég! Tpád )&B, 13-4n lettel, mrzus ílat Egeket к. A tanfo- edden . Be­lehet. ÍOO uj virilis A pénzügyminiszter bejelentette a korona alacsonyabb jegyzését Kállay Tibor pénzügyminiszter a pénzügyi bizottság ülésen kijelentette, hogy a koronát 0'0175 ön akarja stabilizálni. A miniszter utalt am, I hogy ma már a gazdasági életben j 00180 —0075-ös jegyzéssel számol­nák, amely a valóságban hónapok- | kai azelőtt kifejlődött és azóta sía- j bilnak mutatkozik. Ennélfogva azt hiszi, hogy elérkezett az ideje an mk, hogy formálisan is minél előbb ennek a kurzusnak álláspontjára helyezkedjenek, amely annál inkább nem idézhet elő káros hatást, mert a gazdasági élet erre a reális kur­zusra már teljesen berendezkedett. A mezőgazdasági cikkek ára a stabil pénz esetén emelkedni fog, mivel ezek a cikkek nem érték el a világ­piaci árnivót, azonban egyes ipar­cikkeknél áremérséldésre lehet szá­mítani. Az orosz poklon keresztül Így 88-M hadifogoly feljegyzései a Helyi írteeitö számára. VI. Már messziről lehetett hallani a vig kurjongatást. Minden hangnem­ben, nyelven énekeltek a mámoros zsoldosok. A terem, amelybe beléptünk, telve volt gyanús és kovósbó gyanús egyé­nekkel, akik egy tekintetre sa mél­tattak. Megszokták, hogy. számuk egyre szaporodjék. Tudták, hogy csak a végső kényszer, vagy a ka­landvágy, a zsákmányolási hajlam hozza ide a vállalkozókat. A terem végén, egy üres asztal mellett foglaltam helyet. Anélkül, hogy szóltam volna, egy nagy pálin­kás üveget hoztak elém. En azonban nem ittam; inkább érdeklődéssel szemléltem a társaságot. Volt közöt­tük sok orosz; olyan, akit másutt nem tűrtek meg, akiknek az alkohol a miudenségük. Láttam kaukázusia­kat, tatárokat, lengyeleket, törököket, cseheket, horvátokat. Magyar egye­dül én voltam. Ez a mindenre kész társaság van tehát hivatva arra^hogy szolgálatába álljon a moszkvai uraknak. Kik azok ? Mit akarnak? Mi a céljuk? Ezek a kérdések kóvályogtak agyamban. Kérdezősködni most se mertem. S hiába való lett is volna, mert a dor- bézoló társaság nem igen nézte a célt. Előttük egy volt a fontos : tud-e a megbizó elég pálinkát adni. „Ha van pálinka, lesz munka is“ — mond­ták. „Hogy az micsoda, az teljesen mellékes“. Legtöbb egyén lelkét bűn terhelte s volt oka, hogy a környékről gyor­san elkerüljön. Most már tudtam: a moszkvai urak söpredéket, mindenre kész ga­zokat toboroztak, hogy azzal vala mit elérjenek. Hogy mi az, majd a jövő meg­hozza ! A kurjongatást, a vad éneket har sany hang szakította meg. — Emberek! Elég volt a jóból. Induljunk a vonathoz! Rajta. Rövid idő múltán a társaság va­lóban szedelözködui kezdett „RHEDMAN“ szesz a legjobb és legerősebb szer csuz, kőszvóny, rheuma és esonthaso gatás elleni bedörzíölésre. Kapható: Árvái Károly gyógyszeréinél, az anyakönyvi épületben levft gyógyszertárban (Mikes gyógyszertár.) A legtöbb adót Az 1924. évi virilísek névjegyzé­két a közgyűlés élfogadta. A legtöbb adótfizőtök névsora ez : 1 Farkas Elek 4 millió 192 ezer I 496 K, jjr Kallós Nándor 2,467.576 •' K, Farkas Dezső 2,079.226 K, id Babó Benő 1.644.241 K, Nagy Pál Sándor 1,508.022 K, Mészöly Károly 1.479 786 K, Gyeaizse Lajos 1,327.929 K, Halász D. Károly 1.324.632 K, Pázsit Autal 1,257.489 K, dr Kolozs- váry Kiss István 1,241.164 K, Koiozs- váry Kiss László 1,241.164 K, dr Morava Károly 1,082.612 K, drZilah Benő 1,031.868 K, Gáspár K. La josné 1,017 410 K, dr Virági L3jos 1,014.240 K, Gál István 987 ezer 204 K, Széli József 957.738 K, Zseny ístvánné 953.502 K. özv. dr Babó Mihályné 951.016 K, Gulyás Ferenc 940.964 K, Krammer Károly 939.910 K, Gál Mihály 922.220 K. Gáspár Mihály 896.938 K, Skribanek Mihály 874 844 K, ifj. Babó László 874 482 K, Kálmán Zoitán 861.294 K, özv. Pázsit Imrénó 853.538 K, Sokét József 847.248 K, özv. Berki Antalné 847.240 K, Ref. Egyház 836.598 K, dr Sokét István 836 532 Jungreisz Márton 826 880 K, Almási Imre 824.200 K, Szekér Pál 765 064 K, dr Holländer Ignác 762.692 K, Matkó Károly 732.318 K, özv. Opőczki Sándorné 697 848 K, özv. Borbás Imróne 689.689 K, Zilah István 679104 K, Sárközi Takarék- pénztár 660 772 K, dr Musa István 653 660 K, Fadgyas Áron 650.584 K, Kolozsváry Kiss Sándorné 645.396 K, Pázsit István 625.140 K, Vaszi- lievits Fedor 625 020 К, Kolozsváry Kiss Pál 620 582 K, Kolozsváry Kiss Árpád 620.582 K, Sréter Andor kk. Akik a hazáért meghaltak A halasi hősi halottak Ternyák Lajos póttartalékos 24 tábori vadászzászlóalj (elesett 1915 szept. 27-én osztrák tengermollék.) Musa Antal népföikelő 29 honvéd gyalogezred (elesett 1916 február 21-én Csernovicz Bukovina.) Turcsik Cs. László népfölkelö 38 gyalogezred (elesett 1916 febr. 23-án orosz harctér). Tapodi Mihály népfölkelő 38 gyalogezred (elesett 1916 fahr. 28-án orosz harctér). Takács János 38 gyalogezred (ele­sett 1915 okt. 16-án Szerbia), Horváth József 30 honvéd gyalog­ezred (elesett 1914 november hóban szerb harctér). Böröczi János póttartalékos 38 gyalogezred (elesett 1914 nov. 6-án Sabácz mellett). Harkai László népfölkelő 38 gya­logezred (elesett 1916 máj. 18 án orosz harctér). Rékasi Károly póttartalékos 38 gyalogezred (elesett 1915 jun. 1-én Galicia). Borbőnyi József népfölkelő 38 gyalogezred (elesett 1915 nov. 28-án orosz harctér). Bor Cs. Balázs népfölkelő 38 gya­logezred (elesett 1915 okt. 7*én orosz harctéi) Rácz Mihály népfölkelő 38 gya­logezred (elesett 1915 szept. 5-én oroszharcter) Juhász Dora Ferenc népföikelő 1 honvéd gy. ezred (elesett 1915 má- i jus 22 orosz harctér) Berényi István népföikelő 30 hon- ; véd gy. ezred (elesett 1916 jan. 13 I Bukovina) Harkai László népföikelő 30 hon­véd gy. ezred (elesett 1916 jun. 4 Bukovina). Borbényi Pál népföikelő 21 hon­véd gy. e. (elesett 1916 szept. 24). fizetők névsora 620.582 K, özv. Orbán Imréné 617.792 K. Darányi Antal 605 602 K, Nagy Pál Ferenc 508 198 K, Figura Ká­roly 579 356 K. iij. Babó József 578 888 K, Szabó Mátyás 578.462 K, Ref. leikeszi javadalom 577.608 K, Ref. lelköszi javadalom 577 608 K, özv Terhe ístvánné 575 540 K, Ádám Dávid 566.466 K, Borbényi Lajos 563.764 K, Tóth Lenke 547,500 K, Baki Gedeon 544 244 K, Schnei­der Ignác utódai 543 838 K, Zsif- kovics Lajosné 539 386 K, ifj. Nagy K. József 536 438 K, Szabó G Jó­zsef 527.863 K, Faddi Antal 526 608 K, Halász D. Ferenc 519 859 K, Kriszh'bor Lajos 519 576 K, Gyulai János 518.954 K, Dilrich Fülöp 515248 K, Jakab Antal 513.680 K, Vitéz Dakos Kálmánné 511.938 K, dr Jakab András 507.120 K, dr Pá­zsit Pálné 506.668 K, Babó Imréné 506 424 K. ilj. Ónodi István 502 846 K, Orbán Sándor 500.970 K, Mó­dok Benőné 497.118 K, Darányi Sándor 494194 K, özv. Borbás ístvánné 489.158 K, Mészáros Sán­dor 485 316 K, Nagy Pál Ferenc 484 541 K, Harnóczi L István 483.280 K, Lázár József 479 098 K, özv. Pázsit Józsefnó 478 372 K, Jung Miklós 474.608 K. özv. Szat­mári Sándorné 471.792 К, FLbe nyecz Cs. Vendel 462.824 K, Figura Benő 459 676 K, Végh ístvánné 457 577 K, özv Nagy K. Imréné 454.716 K, iij. Babó Benő 452 250 K, özv. Tegzes lgnácn-3 449 020 K, Herczeg Antal 444.487 K, Baki Ká roly 443.322 K, Nagy Ferenc 441 886 K, özv. Kmeth Imréné 436 502 K, Szekér Sándor 436.232 K, özv. Gye- nizse Istvánná 435 895 K, Fridrich Alajosné 432.878 K. Bor István népfölkelö 30 honvéd gy. ezred (eiesett 1916 jun. 10), Karbin L. Sándor 30 honvéd gy. ezred (elesett 1915 marc. 7 Galicia.) Károly Gábor népfö.kelő 30 hon­véd gy. ezred (elesett 1916 jan. 19 Bukovina). Varga Sándor'tizedes 30 honvéd gy. ezred (elesett 1915 április 29). Ferró D. Benő honvéd 30- honvéd gy. ezred (elesett 1916 febr. 27 Bu­kovina). Nagy S. László póttartalékos 30 honvéd gy. ezred (elesett 1915 dec. 16 Gaüc a). Тапйсз Mihály népföikelő 30 htm- véd gy. ezred (elesett 1916 jan 5). Vajda Sándor népfölkelö 30 hon­véd gy. ezred (elesett 1915 szept. 14 orosz harctér). Babó Antal népföikelő 30 honvéd gy. ezrtd (Halason hősi halált halt 1916 aug. 6 lövésből eredő sebe­sülés) Nagy Kálózi Antal népfölkelő 51 gyalogezred (elesett 1916 jul. 3 orosz harctér). (Folytatjuk) Gabona hitelre adunk Cséplőgépe^ két, vetőgé­peket, szecskavágót, járgányokat, 1 darálókat, répa j vágókat, mor- , zsolókat és az összes mező- 1 gazdasági gé pékét. ! Raktárou varró­gépek és vasáruk Kohn Sebestyén vas- és gópáru házában i Hah», KoMutb n, HÍREK — Nagy gyűlés. Az Egységes-párt f. hó 13-an < art ja évi naggyüléset a függetlenségi körben, amikor a tisztujitást is megejtik. — Szünetel az adófizetés. Az adófizetés január 14-én újra meg kezdődik, .iddig adói: a városházán nem lehet fizeni. — statisztika. A helybeli róm.' kath. templomban megkeroszteltetett 1923-ban 379 gyermek, (1922-ben i 372) házasságot kötött 1923-ban 111 pár, (1922-ben 107 pár) meg­haltak 1923-ban 253-an (1922-ben 250) megbermaikozoU 739, termé­szetes szaporulat 126. A hitközség tagjainak száma az 1920 évi nép- szám!á!ás és természetes szaporodás alapján jelenleg 16.851. Az áldozá­sok száma az évfolyamán 15.907 volt. (1922-ben 14.811) — Öngyilkosság. Biró István bó csai lakos felakasztotta magát ёз meghalt. Tettét ittas állapotban kö­vette el, miután 600 ezer koronát elmulatott. — Református bál Kiskörösön. F. hó 12 én retormátus bálát tartanak Kiskőrösön, amelynek egyik főren­dezője a községben tartózkodó dr. Darányi Mihály lelkész. — Japán érdeklődik a magyar bor Iránt Teljesen exotikus helyről mutatkozott érdeklődés a magyar bor iránt. Az egyik nagy borkereskedő cégünk Japánból kapott felszólítást minták beküldésére. Ke­vesen fogják tudni, hogy a háború előtt az Osztrák-Magyar monarchiából természetesen elsősorban Magyar- országból meglehetős ’mennyiségben szállítottak Japánba bort. — Az 1921 és 1922 évi jövede­lemadó vallomások beadása a véres- házán. A városházáról közük : Mind­azon uj adózók, akik 1921. január óta váltak adófizetőkké,J vagy azóta 1921. és 1922 évi jövedelmük ёз vagyonuk emelkedett, évenként elkü­lönített vallomást kőtelesek adni január 15 ig a kecskeméti pénzügy- igazgatósághoz, vagy városi adóhi­vatalhoz, amennyiben 1921 és 1922. évi jövedelmük az 500 aranykoronát, illetve 1921-ben 50.000, az 1922 évben 150 000 pspirkoronát megha­ladta, vagyonuk pedig 1921, illetve 1922 év utolsó napján 2000 arany­koronát. vagyis 1921 év végén 300.000 az 1922 év végén 1 millió papirkoronlt meghaladta. Vallomási iv а V. adóhivatalnál kapható, ahol azoknak, akik nem tudják kiállítani, díjtalanul kiállítják. Akik vallomást nem adnak, adópótlék fizetésére köte- jeztetnek, тэ1у 100eVg emelkedhetik — Büntet a rendőrbiró. A rend­őrség Pintér Lajost jogtalan egyen­ruha viselésért Í 1.000 K, Pap Józse­fet, mert a gyalogjárón kerékpáro­zott 10.000 K, Vasi Antalt botrányos részegségért 2 napi elzárásra és 200 K, Vigó Máriát, mert ételmaradékot az utcára öntött 3000 K, Katona Pétert és Balog Sándort, mert gyú­lékony anyaggal megrakott kocsin 1 dohányoztak 3—3000 K, Batiz Ist­vánt, Csurgó Ferencet, Miskei Sán­dort és Pastrovics Sándort botrányos részegségért 10—10.000 K, Lendvai Lajost, mert az utcára szenyvizet öntött 12 000 K, Nagy B. Istvánt, mert veszélyes kutyájával szemben a kellő óvintézkedést nem alkalmazta ■ 4000 K, Szűcs Istvánt, mert veszélyes j kutyáját szabadon engedte 5000 K, j Rozenczkí Andrást, mert az utcán te­henet legeltetett 6000 K, végül Dregán György asztalos, Szabadkai úti lakost botrányos részegségért 5COO korona pénzbüntetésre ítélte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom