Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1924 (24. évfolyam, 1-105. szám)

1924-02-16 / 14. szám

XXIV. évfolyam. 14. szám. Szombat, 1924. február 16. elyi Érte Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ir egy évre: Helyben . . 34.000 kor. | Vidékre . . 40.000 kor. Egy ezim ára 350 korona. Alapította PRAGER FERENCZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas soronként Garmondból 4000 korona . . — Petitből 3000 korona Magán hirdetés szavak szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik szerdán és szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épületijeid Báró Prónay György beszéde a Széchenyi emléklakomán 20-án polgármestert választ Halas. E napon dönt a város népe részben a jövöje felett is. Ez a kérdés fog­lalkoztatja már hetek óta a köz­véleményt, mert mindenki tudatá­ban van annak, hogy meggondo­landó, hogy a szavazatok kire adódjanak le. Nehéz súlyos feladat ma egy város vezetése, irányítása. Nem­csak az országra, hanem a váro­sokra, igy Halasra is súlyos fel­adatok várnak. Éppen ezért a he­lyes irányt szem előtt tartva kell a polgármestert megválasztani. A városra is reánehezedett a mai idők súlyos volta. A városnál is megoldásra vár sok kérdés, sok mindent kell még a köz-, a pol­gárság érdekében megvalósítani. A költségvetésben, amint egyik legutóbbi közgyűlésen Fadgyas Áron mondotta, 800 millió К fe­dezetlen hiány van, ez is egyik fontos megoldásra váró kérdés. A polgármesteri állásra két pályázó van : Dr Mészöly István ny. kir. járásbiró és Dr, Thuróczy Dezsó h. polgármester. A Nemzeti Kaszinó múlt vasár­nap tartotta meg ez évben a szoká­sos Széchenyi eml/' lakomáját. Az ünnepi beszédet ez alkalom­mal városunk nemzetgyűlési kép­viselője, báró Prőnay György köz- élelmezési államtitkár mondotta, aki az asztaifón Horthy Miklós kor­mányzó és József főherceg között foglalt helyet. Beszédében Széchenyi nagy nem­zeti munkáját méltatta s a nemzeti fejlődés mozzanatait tárgyalta s reá mutatott a nemzet jövője tekinteté­ben fontos nemzeti érzés ápolásá­nak szükségességére. ,A szabadelvű elveknek — mon­dotta többek között beszédében — úgy a politikában, mint társadalmi téren és az irodalomban túltengő ▲ város képviselőtestülete február 16-án, szombaton d. e. 9 órakor rendkívüli közgyűlést tart. A köz­gyűlés 4 pontból álló tárgysorozatot fog tárgyalni, amelyek különös fon­tossággal nem bírnak. A közgyűlés tárgysorozata ez : 1) Pestmegyei Gazdasági Albizott ság 5/1924. Hn. számú megkeresése özv. Rózenberg Emilné bérbeadó és özv. Szabó Galiba Ferencné közötti haszonbérleti ügyben a v. tanács j javaslatával. ' befolyása következtében nem vették észre azt az akna munkát, melyet a szervezett nemzetköziség a nemzeti eszme és ezzel kapcsolatosan a keresztény erkölcsi világ nézlet el­len folytatott. • Ez tette lehetővé, hogy a világháború befejeztével egy idegen gondolkozásu nemzeti és vallás ellenes csoport kardot raga­dott, hogy azt a nemzet testébe szúrja. Megmaradásunk alapja a nemzet géniuszához való törhetetlen ragasz­kodás összetartás munka és ön­fegyelem. A leküzdendő nehézségek nagyok, mert ezt a feladatot esetleg az inter­nacionalizmus hatalmával szembe­helyezkedve kell megoldani." 2) Klein Izidor kereskedő által a város ellen káposzta árkülönbözet megtérítése iránt indított per beje­lentése a v. tanács javaslatával. 3) Beregi Lajos szegedi lakos ál­tal a város ellen 1 drb ménló ki­adása iránt indított per bejelentése a v. tanács javaslatával. 4) Szentpétery István v. dijnok és Nagy Kálmán lorg. adóellenőr ké­relme élelmiszer váitságnak család­tagjaik után leendő megállapítása céljából v. tanács javaslatával. Rendelet az arató szerződősekről Ma Közgyűlést tart a Képviselőtestület Klköveztette kastélyából a falu utcáját, csakhogy az oláhok kezére ne jusson az ősi örökség Az Erdélyt megszálló oláh „hódítók“ — mint ismeretes — tervszerűen igye­keznek birtokaiktól megfosztani az ősi földet lakó magyarságot. Az agrárreform legújabb áldozata Sza- páry Gyula gróf, aki az aradmegyei Németság községben, birtoka közepén álló ősi kastélyában lakott. Az oláhok most az 6 birtokát is kihajították, mire a gróf földig romboltatta a kincseket érő kastélyt s köveiből végigköveztette a község utcáit és húsz lakóházat építtetett a lakosság számára. — Ravasz László dr. református püspök előadása Erdólyröl. Vasárnap este a budapesti Wenckheim palota­beli Pátria Klubban erdélyi költők mutatkoztak be. a bemutatkozás előtt Ravasz László dr. ref. püspök tartott bevezető előadást, aki maga is a szenvedő erdélyi föld szülötte és neveltje. Mélyen megindító sza­vait nagy megértéssel fogadta & kö­zönség. A napokban jelent meg a föid- mivelésügyi miniszter egyik igen fontos rendelete, amelyről szerdai számunkban már röviden meg­emlékeztünk és amely most érke­zett meg Halasra A rendelet célja, hogy a hiva­tásos mezőgazdasági munkások lehetőleg teljes számban elhelye­zést nyerjenek s ezáltal a munka- nélküliség megszűnjön s a mező­gazdasági munkák zavartalan menete biztosítva legyen. A rendelet utasítja a hatóságo­kat, fordítsanak különös gondot arra, hogy a munkaadók az ara­tási és cséplési munkálatokra első­sorban helybeli és hivatásos mezőgazdasági munkásokat szer­ződtessenek. Ha ilyenek a község­ben kellő számmal nem volnának, a szomszédos községtől, esetleg járásból s ha itt sincs elég mun­kás, a vármegyebeli községből vegyenek fel munkásokat. E cél­ból a törvényhatósági, illetve köz­ségi gazdasági munkaközvetítők kötelesek a munkásokat állandóan nyilvántartani. Nyomatékosán felhívta a föld- mivelésügyi miniszter a hatóságo­kat és a gazdasági szervezeteket, hogy a gazdasági munkálatak tel­jesítését a háborút megelőzően szokásos részes művelési módon biztosítsák. Figyelmezteti az érde­kelteket az 1923 évi XXV t,-c. rendelkezéseire, amely szigorúan tiltja az ellenszolgáltatás nélküli munka követelését. A hatóságoknak ez évi március 31 éig városonkint kell kimutat- niok, hogy ebben az időben hány munkás maradt biztosított munka nélkül, junius 1-én pedig be kell jelenteni, hogy mennyi az aratás nélkül maradt hivatásos munká­sok végleges száma. A régi boldog, békeidők farsang­jainak egyik legkedvesebb, legele­gánsabb bálja a pestmegyei bál volt. A háború és az azt követő felfor­dulások, a nehéz idők egy időre lelohasztották a fiatalság farsangos kedvét. De most, hogy az aranyifju- ság már három év óta ismét kiveszi a részét Karnevál herceg örömeiből, felujultak a régi bálok, de a pest­megyei bálnak még eddig nem ragyog­tak a Vigadó csillárjai. A pestmegyei hires báloknak em­lékére, mintegy főpróbaként e hó 5 én Pestvármegye központi tisztikara Preszly Elemér főispán és Agorasztó Tivadar alispán védnöksége alatt rendezte első teaestélyét. Ha ez az estély fényben még nem is érte utol a pestmegyei bálokat, de jókedvben nem maradt mögöttük. Fél tiz óra tájban ragyogó szép hölgyek, frakkos urak már csaknem szinültig megtöltötték a Vármegyeháza nagytermét, amidőn megjelentek a védnökök is. Kolozsvári bandája rázendít „Az alispán kalapomhoz rőzsáttett“ nótára és ennek hangjaira Preszly Baba Gyenes István dr.-ral, Pálőczy Hor­váth Klárika Bozóky Lajos dr.-ral, Veliacha Vera Helle László dr.-ral és Endre Márta Téglás Lászlóval megnyitják az estélyt. A rendezőség, élén dr. Gyenes István és Solnay Dénessel, ügyel- messógben egymással vetekedett. A központi tisztikar büszke lehet a töpróba sikerére, mert ezzel a remélhető mielőbbi premier a Pest­megyei bálok repriz8 máris biztosítva van. Az estély tiszta jövedelme a Vár­megyei Tisztviselők Országos Egye­sülete jóléti a!apja javára fordittatik. Kis hírek Március elején az alagi vonalon megindul az első villamos mozdony. — Letartóztatták a főváros legve­szedelmesebb bankc3alóját, aki ti­zenegy bank kárára követett el milliós csekkhamisitást. — A Nagy­kanizsa felől érkező gyorsvonat első osztályú kocsija Székesfehérvár közelében kigyulladt. A kocsi tel­jesen elégett. — Március elsején jelenik meg az első vetésterület jelentés. — Indiában 300 ezer em­ber halt meg leprában. — A fővá­rosi rendőrség vasárnap éjjel razziát tartott a játékbarlangokban és több milliót foglalt le. — Egy vasúti sze­relvény érkezett Kolozsvárra, amely háromszáz szibériai foglyot hozott magával. A foglyokat a francia misz- szió Irkutz környékén szedte össze. — A zólyomi lavinaszsrencsétlenség- nél 18 ember halálát lelte. Ohegy községet teljesen eltemette a hó­lavina. — Aszód és Kartai között 650 méter hosszúságban ellopták д táviróhuzalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom