Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-11-14 / 91. szám

4 Kiskun-Halas Helyi Értesítője ■ovember 14. — A legsötétebb Afrikában c. fiim tartja ma izgalomban Halas bé­kés polgárságát. A vasárnapi I. rész után eljutottunk ma a darab egyik | legizgalmasabb részéhez-, a feneva- i dák között cimü 8 felvonásos feje- j zethez. Ez a film méltán megérde- j melné A csodák-csodája cimü film ; elnevezését. A közönség sz. figyel- ! mébe ajánljuk, hogy a mai és szom­bati */*7 órai előadások kedvezmé­nyes helyáruak. — Vasárnapról hétköznapokra keli áthelyezni a vásárokat. Pest- Piiis-Solt-Kiäkun vármegye alispánja felszólította a megye összes vásár­tartó községeinek elöljáróságait hogy kérelmezzék a vasárnapra eső vásá­rok hétköznapra való áttételét. — Szüvő tanfolyam. A Protestáns ószö­vetség a szövő tanfolyamra jelentkezéseket még ezen a héten elfogad. Jelentkezni lehet a mintakerti gazdasági iskolában, Vásár­helyi Sándorné tanfolyamvezetőnél — Hangyatagok! „Az 1923-ih évi XXVI törvénycikk a seövetkeneti üzletrészek névértékének felemelését а Szövetkeze t vagyonából csak azon esetben engedi meg, ha a tagok ngyan- olyan számú uj névértékű üzletrészt jegyeznek, mint ahányat a Szövetke­zet nekik kiegészített.“ az uj üzletré­szek jegyzésének határid-je novem­ber 30. Felkérjük mindazon tagunkat ki a Szövetkezetnek hive, hogy a kötelező üzletrészeket saját érdekében november 30-ig lejegyezni szívesked­jenek. A Hangya vezetősége Meghívó. A Kisgazda és Foldmives Pártkor f. hó 18 án saját helyiségében, vásár vasárnap estélyén,, saját könyvtáta javára népies táncmulatságot rendez, melyre a n. ó közönséget tisztelettel meghívja a rendezőig. Belépti díj 1000 К személyenként. Kezdete esí8 5 órakor. Jó zenéről gondoskodva van. -— Ezúton is tudatják, hogy a könyvtárat már a tagok rendelkezésére bocsájtjik. felelős szerkesztő és iaptulajdonos: PRAGER JÄN08 Női, férfi, ée nenel harisnyái! a legnagyobb választékban kaphatók a Hangyarőfös üzletében. Részvényaláirási felhívás. A Nemzeti Hitelintézet Részvénytársaság részvényeseinek 1928 évi október hó 30-án tartott rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy a Részvénytársaság jelenlegi 600.000.000 К alaptőkéjét 600.000 darab 2.000 К névér­tékű bemutatóra szóló részvény kibocsátásával 1,800,000 000 koronára emeli fel a kővetkező feltételek mellett: a) kiboesáttatik 600 000 darab nj 2 000 korona névértékű bemutatóra i zóló részvény ; b) a részvények 1:2 arányban a régi rész­vényeseknek ajánltatnak fel elővételre dara­bonként 5 000 К elővételi árban, minden egyes régi 2 000 К névértékű részvényre, 8 illetve minden tiz darab régi */io r*sz 200 korona névértékű töredék részvényre két darabgnj 2.000 korona névértékű részvényt számítva; «) az elővételi jog f évi november bó 1—80. között gyakorlandó és az elővételiig lejegyzett részvények teljes vételára az elő­Tarka krónika Tiszta, csendes hely . . . Egy kitebb vidéki városban meg­szállt egy utaló. Gondozatlan, piszkos kis fogadóba vitték, de nem válogat hatott, mert a helyiségben nem is volt több szálloda — Lehet itt lakni ? — kérdezte a szállodást. — Hogyne kérem, tiszta csöndes hely ez. — Nem férges ? Hova gondol kérem ! — mól tatlanködoít a fogadós. — No akkor vigyék fel a podgyá- szomat. 4 fogadós felvitette a bőröndöket és az utazó elé tette a vendégkönyvet At utazó erre be akarja Írni nevet a vendégkönyvbe. De képzelhető, mek­kora volt a megdöbbenése, amikor már a vendégkönyv lapjai között ta­lált egy poloskát. — Portás, pincér, szállodás! — kiáltott az utazó a személyzet után. Asonnal hozzák le a bőröndömet ab­ból a szobából — De miért kérem ? — csodálko­zott a fogadós. — Hát tudja, — felelte az uíssó — én már sok mindent megértem. De hogy a maga szállodájában a po­loskák már a vendégkönyvből nézik ki, hogy melyik szobában vau utas, ezt még életemben nem láttam ! Népesedési mozgalom. — November 5. - november 12. — Születtek: Szimon Ferenc és Pácdi Judith- nak Judith nevű leányuk, Orbán D. ^Imre és Kertész Rozáliának Jolán nevű leányuk, Papdi Mihály és Szabó Annának Anna nevű leányuk, Fodor István és üuszti Máriának Mária nevű leányuk, Király Gy. Miklós ée László Zsófiának István, Miklós nevű üuk, Yida János és Sági Teréziának Lajos nevű fiuk. Bakos János és Paplógó Rozáliának András nevű fiuk, Juhász József és Tandari Máriának Rozália nevű leányuk, Fekete Elek és Berki Annának Erzsébet nevű leá­nyuk. Német Benő és Harkai Juliánnának Benő nevű fiuk, Tagai Pál és László Eszter­nek Pál nevű fiuk, Kovács Sz. Imre és Peli­kán Rozáliának Imre nevű fiuk, Szalai An­tal és Kis Agóezi Viktóriának Antal aevü fink, Dobóozki András és Lajkó Rozáliának András nevű fiuk, Tallér Gyula és Babeuyeo Cs Margitnak Jenő nevű fiuk. Varga Dániel és Horvát Honának Erzsébet, Etelka, Borbála nevű leányuk, Cziukőezi Benó és Paprika Juliánnának Imre nevű fiuk. Elhaltak : Kurgyis Istvánná Nemes Juli­ánná 39 éves, özv. Szvetuik Istvánná Molnár К Terézia 79 éves, Csikós János 12 napos, Király Gy. Jenő 23 éves, özv. Gnbieska Ist­vételi jog gyakorlásakor egy összegben befi­zetendő, d) a kiboosátandó nj részvények az 1923. üzleti év nyereségében részesednek s így az 1923. évtől kezdődő osztalékszelvényekkel láttatnak el; e) a részvény kibocsátási költségeket és illetékeket az intézet maga viseli. Feihivja ennélfogva az Igazgatóság a t Rész­vényeseket, hogyha elővételi jogukat gyako­rolni kiváuják, részvényeiket legkésőbb no­vember hó 30-áig a Nemzeti Hitelintézet Részvénytársaság föiatézeténél (Budapest, VI., Vilmos osászár-ut 26 sz) vsgy valamelyik fiókintézeténél mutassák be és a bemutatással egyidejűleg az uj részvények teljes vételárát fizessék le, mert amennyiben ezt megtenni elmulasztanák, elővételi jogukat elvesztik és az így át nem vett részvényeket az Igazga­tóság a kő-gyűlés határozata érteimében fogja értékesíteni. Az elővételi jogot gyako. rolni és az nj részvények ellenértékét befi­zetni a Nemzeti Hitelintézet kiskunhalasi fiókjánál is lehet vánné Balogh Jnliánna 71 éves, Szabó T. József 65 éves, Hegyi Sándor 22 éves, Kihirdetett Jegyesek: Major József Banga Erzsébettel, Füredi Sándor Lehöcz Zsófiával, Nagy Ту. Imre Kiss Klárával. Monda Beni­amin Deák Ilonával, Ancsa Molnár Dániel Császár Etelkával, Galgóezi Péter Szabó Piroska kiskanmajsai lakossal, Erdélyi Má­tyás Hegyi B. Juliannával, Péter Benő Tinnyei Juliannával Egybekeltek: Boreozi Imre Raesmán Mari ával, Mártha István Vlasies Judithtal, Gal góezi László Komlós Eszterrel, Gilányi Jó­zsef Dudás Máriával* Lázár Sándor Kátai Judithtal, Farkas Imre Fodor Veronikával Közgazdaság Budapest, november 13. A magyar korona Zürichben 0.0305 A Devizaközpont valuta és devizaár­folyamai : Valuták: Dollár 19700—20800 K, Márka 0.05, Osztrák korona 27.70 Szokol 573 -617, Lei 101-П5, Dinár 244 Búza 84000 K, rozs 52000 K, Árpa 60000 K, Tengeri 6COOO K, Zab 64000 K. Budapesti vágómwhavásár. (kilogram­monként élőettlybau levonás nélkül) Ökör, legjobb minőség 4200 - 4800, közép3200—4000 silány 2100—3000 Bika jobb miü420Q— 4800 ijlányabb 2600—3800 Tehén jobb minőségű 3600-4500, silányabb 2100-3300 Ferencváros! sertésvásár. Felhajtás 2000 íarab serié? föladatott Könnyű 8200-8300, kö­zép 8400-9000. nehéz prima 8700-9300 kor-ig €§АВШК. A csapóajtó A Helyi Értesítő számára idegenből átdolgozta ; Figyelő. 9 Az ügynökön megiátszolt, hogy bizalmatlan Abban a véleményben volt, bogy látogatója a rendőrségtől jött. Danton azonban véget vetett határozatlanságának. — Azt hiszem — mondta — társát Linercek hívják. Csodálnám, ha nem igy volna. Csodálkozik, hogy ezt tu­dom ? Az ember különfélét hall. Az őn táisa ügyes ember. Tehetségét már bebizonyította, mindenesetre olyan módon, amely nem talál általános tet­szésre. Jöjjön uram, vezessen az iro­dába, tényleg fontos beszólni valóm van önnel. Sürgős dolog, mely aiói nem vonhatja ki magát. — Uram — viszonzá az ügynök — én cut nem ismerem я csodálkoznom kell szavai felett. Hisz’ ez úgy hang­zik, mintha valami kihallgatásnak vetném alá magamat ; most sürgősen kérdeznem kell nevét. — O, míndea bizonnyal, — mondta mosolyogva a detektív. — Menjen csak é3 mondja meg társának hogy Dan.on van itt. Ö már tudni fogja, hogy ki az Nem kétlem, hogy sietni fog üdvözölni. Egyenlőre azonban már sokat beszélgettünk ketten Ne­vemet már tudja. Valószínűnek tartom, hogy társa egyetmást elmondott már fűtőiem, Erdek-s volt az ügynök arcát meg figyelni. Kezde ben a legnagyobb meglepetést mutatta mert a detektív merészségén elbámult. Látszott azon ban, hogy ő is tudott uralkodui magán. Az ügynök az iroda ajtaját kinyi tóttá és Dantont engedte belépni. Meglátszott, hogy az iroda valami kor raktár volt. á falakon farira csé­szék és különféle indiai fegyverek voltak elhelyezve és azok mellett né­hány faragott bálványkép Danton, ki mindent látott, észre­vette, hogy at előszobába vezető aj­tón kívül a helyiségnek még két ki­járása van. Az egyik az Íróasztaltól jobbra egy szőnyeggel eltakart ajtón vezetett kérésziül. A másik balra volt. Szintén szőnyeg takarta el. Danton azonnal egy stékre ült és szemeit az Íróasztal és az előtt fekvő szőnyegre fordította. A szőnyeg meg­ragadta figyelmét. — Jelenlétéről akarom Liner urat értesíteni — mondta az ügynök. — Megbocsát egy pillanatra. — Kérem. Szívesen várok. Az ügynök kilépett. Az ajtó mögött közvetlenül megállt. Danton snttogást hallott. — ügy van, ahogy gondoltam — mormogta a detektív. — Liner már tudja, hogy itt vagyok. Egy pillanat múlva az ügynök visszajött. — Társam azt mondja, hogy futó­lag ismeri önt — mondta — Kérem, mondja m8g, mivel szolgálhatok. — Mielőtt a tulajdonképpeni üzle- tat árintenök, egy kérdést akarok ön­höz intézni Kuló ur. Megtudtam, hogy ön egy öreg indiait és annak fiatal leányát vette pártfogásába. (Folytatása köv. a szeidai számunkban) Magán hirdetések. Füiöp János eladja Gsál telepi lakó­házát. Tudakozódhatni a helyszínén. Mészáros Imréné a felső öregsző­lőkben 720 n öl szőlőjét eladja. Tudakozód­hatni VI kér. Huszár u 2 ez. alatt. Mihaleez és trsa termónyüzletében étkezési és malacnak való burgonya kapható Ugyanott vesznek csöves tengerit és minden­nemű gabonát. Bessenyei telepen két utcára néző háztelek eladó. Felvilágosítást nyújt Dr. Szabó Fülöp ügyvéd. Vitéz u. 8 sz, alatt egy keveset használt dívány vau eladó. Bártfai Dezső sütödéjében a Keres­kedelmi Bankkal szemben Kolozsvári bazár épületében a sütés megkezdődött. A sütő naponta 8 és 11 érakor történik. A kötsnyi bérgazdaság tuskót, szál­fát, röfsét megvételre keres. Egy fiatal leány bejárónak felvéte­tik Mátyástér 1 ez. alatt Előnyösebb bevásárlásom által ab­ban a helyzetben vagyok, hogy a husvásárló közönségnek a húst 400 koronával olcsóbban számíthatom kilogrammonként. Kiváló tiszte­lettel Benedek Mihály mészáros és hentes Piaestér városházépület. Marschal Péter hagyatéka ügyben 2 Ívből álló fontos okiratot vesztettem el, melyek másra nézve érdektelenek. A meg­találót nagy jutalomban részesítem. Jakab- esies Ernő III Eötvös n. 19. Elveszett egy vasmázsa f. hó 10-én, szombaton este a vágóhidtól a huscsarnokig Becsületes megtaláló illő jutalom ellenében adja be a Makai-féle vendéglőbe. Bíez Sándorné szülésznő tudatja a n. é. közönséggel, hogy lakását Árpád u. 28 ez. aló helyezte át a kath. templom mögött. Egy puli kutya helyvált- zás alkal­mával eltévedt, aki tud róla, értesítse Kovács József szíjgyártót, hol illő jutalomban részesül Mindenféle horgolt ruhát és kosz­tümöt, jumpert olcsón elvállalok V kér Vajda utea 6 sz Három kapa szőlő eladó az öreg* szőlőkben Tudakozódni Erdei Lászlóval Sarló utca 1 sz lakásán Jókarbao levő sifooér, négy fiókos sublót és egy ágy eladó II kér Rigó-u 2 sz Mindenféle fehér hímzést, azsur és arany hímzést, perzsa szőnyegeket és gyapjú kendők készítését a legjutányosabb áron elvállalja Nagy Ilonka Víhar-u 2 sz alatt I Moha cukorka köhögés, rekedtség, hurut ellen kitűnő. Elsőrendű nyülka oldó. Kapható ltíicz János Halasi Gazdasági Bank Részvénytársaság áruosztálya, Malom-ntca 6 Borsi bordát ii tiigyiáöél, kristály- és kockacukrot, mindenféle terményt, korpát, darát, burgonyát, tűzifát és tőzeget VAsár^ babot, mákot, gabonát, Kölest lilád Nyomatott Halason Práger Ferene Lap vállalat könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom