Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-10-31 / 87. szám

XXIII. évfolyam. 87. szám. Szerda, 1923. október 31. Kiskun-Halas Helyi Ertesitöj Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. . . fc ... Előfizetési ár egy évre: Helyben . . 22.000 kor. ! Vidékre . - 24-000 kor. Egy szám ára 200 korona. Alapította PRAGER FERENCZ Hirdetmények dija: Egyem, magas soron**» Garmondból 2000 korona . . — Petitből 2400 korosa Magán hirdetés szavak szerint ; л,.1«,'---­-------------1------------——— """T —.... *­Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. 1 ” " — ■■ ...................>-------­Megjelenik szerdán és szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épületéSQ-л Hágán hirdetések. Ha sok pénzt akar keresni, helyezze el pénzét a Halasi Kereskedelmi Banknál heti kamatozásra, ahol egy év alatt az el­helyezett összeg háromszorosára emelked- hetik. Heti pénz, (kosztpénz) egy hétre is elhelyezhető. Bővebb felvilágosítást kész­séggel adunk. Farkas Orbánná egy juhászt azon­nal felfogad. Tudakozódhatni Solyom utoa 4 zz. lakásán, vagy rekettyéi tanyáján. Kötönyben 40 kát. hold tanyás bir­tok l1/» hold szólóvei eladó. Tudakozódhatni Nefelejts u. 7 sz. alatt, hol egy jégszekrény is eladó. Friss bajai mész érkezett Fő u. 57 sz. alá, ahol eement is kapható. Egy mindenes leány és perfekt szobaleány nri házhoz kerestetik. Cím a kiadóhivatalban. Gép és kézihimzést vállalok Vitéz u. 6 sz. alatt. Józsa Sándor kovácsmester tudatja a gazdaközönséggel, hogy Jókai u 10 sz. alatt özv. Fekete Sándornó házában kováos műhelyt nyitott. Kéri a gazda közönség párt­fogását. Magános fiatal ember keres ebéd- kosztot tisztességes családnál, esetleg lakást is. Természetben fizetek (gabona és fa ) Cím a kiadóhivatalban. A városi tanács a Bessenyei menház szegényei részére szükséges 20 pár fehérnemű és 21 drb nói ing szállítására pályázatot hirdet. A kelme mintával és árjelzéssel fel­szerelt zárt írásbeli ajánlatok f. évi november hó 10-ig bezárólag (déli 12 óráig) a köz- gyámi hivatalhoz adandók be. Egy javított sertés és öt malac eladó Sólyom ntoa 12 sz alatt Puskás Bözsike tudatja a n. ó. kő zönséggel, hogy mindenféle nói felsó és alsó ruhanemű varrását elvállalja. Kívánatra ház­hoz is elmegy. Lakása H kér Bokor u 1 az. Kéri a közönség szives pártfogását Menyasszonyok figyelmébe I Uj ágy­hazatok kézimunkával és damaszk szalvéták eladók Nyárfa u 7 sz alatt Egy jóravaló embert kocsisnak azon­nal felfogad a Sohneider-eág Egy kocsist azonnal felfogad Ifj, Murgács mészáros Pamut, cérna, «yapjufonál legolcsóbb áron beszerezhető Weisz Sarolta kézimunka elónyomdájában, Honvéd n 2 sz Szöveíség-tér 3 sz. lakóház azonnali beköltözéssel eladó VI. kér. Kosár u. 11 sz. lakóház azonna’i beköltözéssel eladó. Egy kisebb tanyásbirtok, szőlővel gyümölcsössel lakóházzal és hat hold vetés­sel azonnali átvétellel eladó Ugyanott egy balkaros varrógép és egy keveset használt vetógép is eladó. Tudakozódhatni Garas Pé­ternél Kiskunmajsán Vágóhid n. 36 sz. alatt. Száraz bükkfát házhoz szállítva áru­sítok előjegyzést elfogadok Szombati Jézsef tüzifakereskedö II kér. Eötvös n. 22. Németh Antal úri és női cipész tudatja a n é. közönséggel, hogy Nagy u. 6 a sz. alatt, Vélsz Mihály házában cipész üz­letet nyitott. Elvállalja oipók készítését a legszebb kivitelben és a legjntányosabb árban Mindenféle javitast is elvállal. Pontos kiszol­gálás, mnnkához a legjobb anyagot adja aránylag olcsó árban Kéri a közönség szives pártfogását. Ozon fogpép. A fogakat vakító fe­hérré teszt, megszünteti a szájbüzt és & fogak romlását Kitünően hab­zik, kellemes üdítő izü Kapható csakis Bícz gyógyszertárában (Takarék épület) Varrógépek, gramofonok, iró, szá­moló és más special gépek, valamint az ősz- szes rend-zeni fegyverek és ezek alkatrészeit javítja és készíti Marek mechanikai és mű­szerész műhelye Hajnal-u 3 sz Kiskunhalas. Az őszi takarításhoz szükséges kefék, meszelők, eosetek, falés olaj festékek,lakkok olajok kaphatók Bergl Mér és Tea cégnél. Klóról móregmentes vetőmag csá vizó a m. kir. földművelésügyi miniszté­rium által kipróbálva és ajánlva Kapható Berger Miksa illatszertáriban. Utasítás ingyen Egy fiút tanoncnak fizetéssel azon­nal felvesz Kohn Sebestyén vaske­reskedése. Schneider Gyulának Korona utca 8 szám alatt akáo és btkk hasáb tűzifája van eladó Minden magyar megnézi a sxerda folyó hó 81-iki Petőfi-disielóadást — Olvassa a vasárnapi falragaszokat. Kővári üvegesnél 20—30 literes kőkonok bor és pálinkának való kaphatók. Egy éves fajkecske olcsón eladó. Ugyanott egy anyadisznó 10 drb. 11 hetes malaccal eladó vagy gabo­náért elcserélhető. Cfm a városi sőrcsarnokban. Csaknem uj, igen jóhangu zongora, rövid, kereeztburos eladó V kér. Ne- felejts u. 9 sz. Hajkenőcs Urtika védjeggyel pazar illatú, a hajat üdévé, fényessé és simává teszi. Tartós és szép friznra e nélkül el sem képzelhető. Kapható Ráez gyógyszertárában Kosauth u 1 (Takarék épület) Kocsis pék értesíti a lakodalmas közönséget, kogy minden d. n fél 3 órakor kis vigy nagy lakodalmak sütését jutányos árban elfogadja. Száz magyar holdas (1200 öl) bir­tok, melyből 85 hold ezántó, 15 hold aká­cos legelő, mintegy 50 hold ószi vetéssel, eladó. Ara m. holdanként 26 mázsa bnzaér- téke Cim a kiadóhivatalban. Eladó egy diófa polituros hálószoba berendezés és egy Söberl ágy. Megtekint­hető Fő n. 11 sz asztalos műhelyben. Ugyan­ott kész polgári bútorok jntányos áron besze­rezhetők. Brunolin, terpentin, zománcfesték, sósav, benzin, vaelak, butorlak, falfesték, enyv, padlófesték stb. kapható Berger Miksa illatszertárában. . Hídmérleg 25 métermázsás, víz­vezetéki oső 50 méter hossza eladó. Cim a kiadóhivatalban. Butorlakk, Brunolin, és vaslakk szükség­letét minden takarékos háziasszony Bergl Mór és Tea cégnél szerzi be. Tisztelettel értesítem a t. közön­séget, hogy őszi és téli szöveteim megérkeztek, azokból legjutányosabban készítek ruhákat. Fekete József szabó. 48 óra alatt mindenkinek bámulatos ered­ménnyel járnak hirdetései, ha azokat Jeges országos hirdetőjébe adja fel. Birtokok, há­zak, üzletek, termények, jószágok stb. ela­dásánál és vételénél, házasság, pénzkölcsön, állás, alkalmazás és minden egyéb üzleti és privát ügyek. Biztos eredményért garan­cia. Hirdetéseimet Magyarország összes népe és külföld is olvassa. Jeges hirdető irodája Deák Ferenc u. 2 sz. Vásártér. Linoleum, borostyán, padlólakk és zo- mánolakk minden színben legolcsóbban kap­ható Bergl Mór óe Tea oégnél. Bőrkabátok megérkeztek az Oloaó Áruházba. őt hold jó aljas homok két hold őszivetéssel e!»dó. Tudakoz)dhatni özv. Berta Józsefnénál Zsaoa-pusztán. Kész olejfesték, minden szinben kapható Berger Miksa illatszertárában, a Keresztes vendéglővel szemben. Legszebb festett polgári bútorok ée keményfából egész szoba berende­zések pamíag es madracok legna­gyobb választékban kaphatók Fleischl Samu bútoráruházában Kiskunhalas, Kossuth u. 27. 1924 évre szóló Bózsa és Méhner- féle naptárak megérkeztek ée nagy válasz­tékban kaphatók a Preesbuiger könyv- és papirkereskedésben Mindenki igyekezzen megvenni a megszokott naptárát, amíg a készlet tart Horváth Gyulánál minden este Oláh Lajos zenekara muzsikál 1 Egy két éves, igen szépen fejlett mongoliea tenyészkan tenyészirányváltozás miatt eladó a kötönyi gazdaságban Burgonyáját minden hangyatag, aki eddig íratott, vegye át legkésőbb szerdán, okt. 31-én délutáa. Burgo­nyát még csak ma szerdán délelőtt lehet Íratni Hangya. ____ A mai fél 5 és fél 8 órai Petőfi díszelőadások kisérő képe: Vanfna, 5 felvonásos Nordisk.dráma, Dél­után 2 órakor ifjúsági előadás. Arany, ezüst pénzt bevált, aranyat ezüstöt — töröttet is — magas áron vesz Farkas Kálmán órás a Gazdasági Bank épü­letében levő órás üzletében. Soltvadkerten a piac téren épült legzzebb frontház üzlettel, nagy lakással, verandával borplneóvel, raktárakkal, nyári moeó kony­hával rózsás gyümölcsös és veteményes kerttel azonnali bek8ltözbet6séggel eladó, vagy 3 évi szerződéssel — előre fizetve — kiadó Értekezhetni a tulajdonossal, Székely Miklós Halas Fő 20 alatt. Sérvkötő, haskötő, kötszerek gumi árok nagy választékban kaphatók Berger Miksa illatszertárában. Bubák, kendők, kabátok horgolá­sához tanuló leányokat felveszek, esetleg fizetéssel. Berger Annuska, Csengeri u 4 Varrónők, szabók figyelmébe! Gombok, oérnák, selymek, pamutok a legolcsóbb napi áron, nagy választékban Práger Llpót Fia oégnél Szalui Sándor kissóstói lakásán 170 kéve zöld nádat bármiféle gabonáért eleserél Akác tűzifát megvételre keres Adler fakereskedés Értesítem a n. é, közönséget, hogy az 1924 évre szóló összes naptárak megér­keztek, ngymint Nagy Képes Családi, Méhner- féle Regélő Bácsi, Rózsa Kálmántól Családi Regélő Naptár, Buosánszki-féle, továbbá Kisgazda, Nagygazda és Msgyargazda naptár nagy választékban, jutányos árban kapható Gémesy trafikban, Vanynr-ház, hol egy kifutó fin azonnal felvétetik Kun Sándorné kereskedő városházépület, raktáron tart a legnagyobb választékban téli berliner kendőket, léleb- melegitót, férfi szvettereket, azonkívül dnpla éles nullás lisztet, kenyér lisztet, árpa darát és mindenféle háztartásbeli cikket Egy vas­kályhája is van eladó. Megtekinthető az üzletben A legszebb és legolcsóbb szórako­záshoz juthat mindenki, aki beiratkozik a Petéi kölcsönkönyvtárba A legjobb és leg­újabb könyveket aj állapotban kötve bocsájt- jnk tagjaink rendelkezésére Beiratkozni min­denkor lehet a Pressbnrger könyv- és papir- kereskedésben Női kabátokat nagy választékban, minden igényeknek megfelelőket kapbat Fiscber Ernéné Piao-téri üzletében Mészáros Sándor kosárfonónak 80 kive takarmány nádja van eladé. Kosárnak való fűzfa vesszőt keres megvételre, feliből vagy pénzért feldolgozza. Tudakozódhatni 1 kér Zrínyi u 25 sz alatt Szénát, szalmát vess Steinmetz Lajos takarmánykereekedő Lovag u 1 ez alatt Egy majdnem uj hálószoba bútor eladó Alkotmány n 41 ez alatt Ozunterstein VHmos az ujbor vásár­lását megkezdte, eladók jelentkezzenek Fő u 40 sz lakáján Gömbecz Lászlónak a keceli müut mentén egy dib szőlője eladó Tudakozódni lehet VII kér Kötő u 8 sz alatt Bútorozott szoba kiadó Ovoda-u 5 sz alatt A legelegánsabb utazó bőröndök kaphatók minden nagyságban Kun Sándorné kereskedőnél, Városháza épület A kötönyi bérgazdaság Kruger-íéle burgonyát ad el Egy fiatal magános nő házvezetőnői vagy gazdasszonyi állást elfogad. Tuda­kozódhatni Vadász-u 16 sz alatt A Népszigeti fürdő egyelőre sárra van V. kér. Sáros u. 6 sz. alatt egy férfi téli kabát, egy pár vasfogas, két pár hasz­nált ablak, egy szántó gyeplü, knkorieaszir ée nói eipők vannak eladók Eladó egy öl akácfa VI. kér. Vezér úté 3 ex alatt özv. Fekete Sándorné eladja Alkot­mány-n 11 ez fél házát Három vaeajtót I» elad Jókai-n 10 sz házánál A kötönyi bérgazdaság szálfát, tüskét, rőzsét megvételre keres Kiriló finom 12 es Lefoeche vadász­fegyver eladó. Győrfi Láezló Hordozható, tűzveszélymentes villany­világítás különösen ajánlható gazdálko­dóknak Érdeklődőknek bővebb felvilágo­sítás a villanytelepen 180 fokos szappanfőző szóda fele­lősség mellett kapható Sehön Sándor fleser- kereskedésében, Petőfi n 19 Egy asztalos műhelynek való he­lyiség kerestetik, megfelel udvari hely is. Ajánlatokat kérek III kér Booekay n 1 ez alá. Ugyanott legszebb kivitelű kész festett polgári bútorok kaphatók. Épület és botor javításokat vagy uj munkát pontosan és jntányos áron eezközlöm. Kérem a 1 közönség pártfogóéit. Ifj. Kinoztler Sándor aeataloe meeter Egy magános embert vagy legényt jószágok mellé felfogadok. Trapl Deisó, 11 kar Báthory n 2 Keresztes Józsefnél november 3-án. szombaton d. e. 10 órakor fényezett és festett bútorok önkéntes árverésen el adatnak Eladó öt mázsa répa, 40 méter hosszú vashnzal kerítéshez és egy teli ajtó Tudakozódni Pnrnezki Kálmán Alsótemplom­tér 2 ez házánál Szebbnél szebb bútorok, festett és ke­mény fában órlsási választék legolcsóbb árban Sehön Dávid bntorárnbázában (Fö-n Takarék épület) A Műveltség könyvtára cimü mű U kötet, nagy vászon-disz kötésben eladó Fó-n 51 Besenyei telepen Sóstó utcai lakóház eladó. Tudakozódhatni a helyszínen Vajda Antal tulajdonossal IV kér Himzö-u 8 sz lakómentes lakó­ház eladó. Tudakozódhatni a helyszínen Vizkeleti Balázs kádárnak 10 mázsa répája és káposztának alkalmas fennálló hordói vannak eladók. Megtekinthető Bomba-tér 3 sz alatt bármikor Vörösmarty-u 48 sz lakóház és egy ná­das kedvező feltételek mellett eladó. Ugyanott több ajtók, ablakok, házi búto­rok, gazdasági és ipari cikkek eladók Remek plüss függöny és sezlon takaró eladó Fischer Ernőné Piac-téri üzletében Gápiörlésre alkalmas rongyot bár­mily mennyiségben vesz a Villamossági R. t Faragó Benő tanyáján Balola pusz­tán Czibolya Pál egy növendék marhát tele­lőre elvállal Tudakozódni Cznezor-u 7 ez a Bánóczki János eresztől birtokán takarmányt elad ottani megetetésre A halasi timirmühely Hunyadi-u 17 sz Elvállal legjntányosabb árban minden féle bőröket bármily célra kikészíteni. álbus háziszappsn a legjobb Kap­ható Sehön Sándor füxzerkereskedésében, Petőfi u 19 Használt, de jó állapotban levő fa­zsindely, ablakok, egy pár teljesen nj fél 37 és egy pár hosszuszára oipő eladó Petőfi nk Fekete Imre füzesi egy lánc egy öl földjét Halász D Sándor szomszédságában eladja Tudakozódni Alsóöreg szőlőkben levő lakásán Zíana-pu3ztán kukoricaszár van el­adó. Tudakozódhatni Deák Ferene n 11 sz alatt, hol tégla is van eladó Kovakő, mely teljesen pótolja a drága gyufát, aeélhoz ütve taplóval a leg­nagyobb szélviharban is gynjt Kapható minden mennyiségben Sehön Sándor fűszer- kereskedésében, Petőfi n 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom