Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-10-20 / 84. szám

4 Kiskun-Halas Helyi Értesítője október 20. MAGÁN HIRDETÉSEK Egy távoli óra már az éjjféli tizen­kettőt is elütötte, mikor hálószobájá­ban eloltotta a gyertyát. III. Másnap délelőtt féltizenegy volt már, mikor Fock Károly az ebéd'őbe lépett. Area fakó volt. Beesett szemeit sö­tét karikák vettek körül, melyek azon­nal elárulták, hogy az éjszakát álmat­lanul töltötte. Izgatottau fordult a fel­szolgáló cselédhez. — A feleségem még nem regge­lizett ? — Nem a nagyságos asszony még nem volt itt. — Kérem, menjen akkor feleségem szobájába, s mondja meg neki, beszélni óhajtanék vele. A eseléd gyorsan eltávozott, hogy a parancsot végrehajtsa. Egyik perc a másik után telt el. Egyszerre csak megélénkült a folyosó. Gyors léptekkel jött valaki. Fock Károly izgatottan várta az ajtó nyilását. Egyszeresük anélkül, hogy elóbb kopogtak volna, hirtelen kitárult az ajtó s a megdöbbenéstől eltorzult arc­cal ront be a szobaleány. Az ijedségtől alig tud beszélni. — Jaj Istenem . . . nagyságos aram . . . benn a hálószobában . . . a padlón . . . megölték a nagyságos assionyt . . 1 Az Istenért, tessék azonnal jönni . . ! Fock e szavak hallatára néhány lé péet hátrált a megdöbbenéstől. — Mi az ? — mit beszél ... mi történt ... az én feleségem . . . csak nem . . . talán csak álmodik ? A lány, aki kissé összeszedte már magit, valamivel nyugodtabban felelte : — Nem, nem nagyságos uram, határozottan láttam. A padlón nagy- vértócsában fekszik a nagyságos asz- szony. Tessék csak jönni. — A feleségem ? — kiáltá Fock fedt hangon. — Igen, igen, határozottan láttam. Úgy megijedtem, hogy azonnal ide­szaladtam, bogy a nagyságos urat is hivjam. Fock azonnal megindult felesége hálószobája felé. A folyosón csendben csatlakozott hozzájuk a szolga, és a másik cselédleány. A szobában rémes látvány tárult a szemeik elé. Közvetlenül az ágy mellett feküdt az asszony hálóingben ... holtan. Arcán ée nyakán vérsáv húzódott végig. A szőnyegen aludt vértécsa vöröslőit. Annyi világos volt, hogy Lujza asz- szony meghalt. Ezen már segíteni nem lehet. Fakó arca kifejezés nélkül meredt a körülállókra. Fejét kissé & vértócsa felé fordította. Kezei ökölbe voltak szo­rulva de fegyvernek sehol semmi Djoma. Tényleg mi történt itt? öngyilkosság, vagy gyilkosság ál­dozata a szegény asszony ? A sebet is fel lehet fedezni. Ott táton­gott a kerek kis nyílás a halántékon. A vér vékony érben szivárgott belőle. Agyonlőtték. (Folytatása következik.) Efa sok pénzt aksr keresni, helyezze el pe'nzét a Halasi Kereskedelmi Banknál heti kamatozásra, ahol egy év alatt az el­helyezeti összeg háromszorosára emelked- hetik. Heti pénz, (kosztpénz) egy hétre is elhelyezhető. Bővebb felvilágosítást kész­séggel adunk. Касеетрак Adám Pirtón Babó Já­nos szomszédságában В kocsi priglifát és 5 kocsi nyárfatuskóí elad Elveszett egy fekete pénztárca Be­csületes megtaláló a pénzt megtart­hatja, a pénztárcát adja be a Keresz­tes vendéglőbe Dohánynagyárudában egy Ideál kályha van eladó. Teleltetésre tehenet elvállal Hodossy Eötvös u. 6 sz. alatt. Németh Sándor Rekettyén Rimon Sándor szomszédságában 35 hold bir­tokot két tanyával szőlő és gyümöl­csössel azonnal elad. Tudakozódhatni a helyszínén. Seakácsnét keres Szüle Lajosné Kisszállásra. Jelentkezhetni itt Szüle Lajosnál Katona u. 6 sz. alatt. Férfi rövid kabát báránybélássel tiszta búzáért elcserélhető Kossuth u. 22 az. Egy szoba, konyha, kamrából álló lakásomat hasonlóért elcserélném. Óim a kiadóhivatalban. Elcserélném 1 szoba, konyha, kam­rából álló lakásomat hasonlóért özv. Simon Pálné Rózsstér 1 sz. özv, Bodoki Zoltánné egy bejáró­nőt keres, ki a takarítást és főzést is elvállalja. Jelentkezhetni a dohány- nagyárudában. Vadászfegyvert veszek 16 os !sn- kasztert. Értesítést kérek Bercsényi utca 4 sz. alá. (a ref. temetővel szemben.) Csaknem uj, Igen jóhangu zongora rövid, kereszthuros eladó. V. Nefelejis u. 9. Fübéres csikók tulajdonosait felkéri a kötönyi gazdaság, hogy csikóikat a kedvezőtlen időre való tekintettel vi­tessék el. Varrógépek, gramofonok, iró, szá­moló ée más speeiál gépek, valamint az ösz- szes rendszerű fegyverek és ezek alkatrészeit javítja és készíti Marek mechanikai és mű­szerész műhelye Hajnal-u 3 sz Kiskunhalas. Száz magyar holdas (1200 öl) bir­tok, melyből 85 hold szántó, 15 hold aká­cos legelő, mintegy 50 hold őszi vetéssel, eladó. Ara m holdanként 26 mázsa buzaér- téke. Práger János Kiskunhalas. Egy 2 éves igen szépen fej-eít mongolica tenyészkan tenyészirányvál tozán miatt eladó a kötönyi gazda­ságban. Alkotmány u. 5 szám alatti ház azonnali beköltözéssel eladó. Bővebb felvilágosítás a helyssiuén. Felsönádor u. 2 ss. alatti ház eladó. Bővebb felvilágosítás a hely­színén. Szecskavágést és szártépést köny- nyen szállítható gőzgépemmel tanyá­kon vállalok Nagy Pál géptulsjdonos IV kér. Jegenye u 8 ss. Ugyanott egy szép fekete cimbalom eltdi Weiss Emilné egy fiút vagy leányt m ndenesnak vagy inasnak azonnali belépéssel felvesz. Vásártér 16 sz. lakóház eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. Gimnázium u. 1 sz lakóház eladó. Egy jókarban levő kerékpár eladó j vagy elcserélhető. Egy üzlethelyiség a belterületen, kiadó és azonnal átve hető. Tudakozódhatni Szabados István mészárosnál. Köles cséplési végzek f. bó 22 én Síimakovits István tanyáján, 28 án Lskos Imrénél. Kriszbáber tanyán, hol a csépeltetni szándékozók köleseiket elcsépeltethetik. Nagy Pál géptulajdo nos. Folytatólagos önkéntes árverés. Ozv- Sasa Elemárnó tudatja, hogy Fő u 18 sz. házánál .f. hó 21 én d u 3 oraker folytatólagos árverést tart. Ela­dásra kerülnek konyhai felszerelések u. m. konyha bútorok é3 edénynemüek külömböző szobadíszek, lámpák és csillárok. Ssövöpamut sodrott és scdratlan minden számban állandóan kapható a Nemzeti Reklám Áruházban Budapest VI. kér. Király u 97 sz. alatt. Pelikán borotvaszappannal élvezet borotválkozni. Kitűnő, o'csó és tartós. Készíti Rácz gyógyszertár Kossuth- u. 1. (Takarékópület) Egy viszhatlan nagy ponyva, a mely piaci árusoknak is alkalmas, 2 drb sodrony ágybetét és bornak, pá­linkának való nagy kßkorsök eladók Nefelejts-u. 6 sz. alatt. Pusztai István és Fiánál állandóan kapható csöves tengeri, árpa, árpadira és zab házhoz szállítva íb 48 óra alatt mindenkinek bámulatos ered ménnyel járnak hirdetései, ha azokat Jeges országos hirdetőjébe adja fel. Birtokok, há­zak, üzletek, termények, jószágok stb. ela­dásánál és vételénél, házasság, pénzkölcsön, állás, alkalmazás és minden egyéb üzleti és privát ügyek. Biztos eredményért garan­cia. Hirdetéseimet Magyarország összes népe és külföld is olvassa. Jeges hirdető irodája Deák Ferenc u. 2 sz. Vásártér. Ifj Murgács János egy kocsist felfogad, A Jánoshalmán megjelenő »Felső Bácska“ uiságba hirdetéseket felvesz a Helyi Értesítő kiadóhivatala, ahol egyes számok is kaphatók. Az őszi takarításhoz szüksége« kefék, meszelők ecsetek, falés olaj festékek, lakkok olajok kaphatók Bergl Mér és Tsa cégnél. Pusztai Istvác és Fia állandóan vá sáról napraforgómagot, tökmagot, babot, má­kot és mindenféle gakonanemüt. Legszebb festett polgári bútorok és keményfából egész szoba berende­zések pamlag és madracok legna­gyobb választékban kaphatók Fieischl Samu bútoráruházában Kiskunhalas, Kossuth u. 27. Arany, ezüst pénzt bevált, aranyat ezüstöt — töröttet ie — magas áron vesz Farkas Kálmán órás a Gazdasági Bank épü­letében levő órás üzletében. Egy teljesen jó állapotban levő női hos?zu kabát és tambura elsdó. Egy száraz pincehelyiség is kiadó. Cim a kiadóhivatalban. Egy fiút tanoncnak fizetéssel azon­nal felvesz Kohn Sebestyén vaske reskedó8e. Gesztenye 25 kigr os tételtől kezdve kapható Mester u 4 sz. a?att. Natkai sziget. Alkotmány u 21 sz. lakóház eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. Butorlakk, Bruoollo, és vaslakk szükség­letét mlndea takarékos háziasszony Bergl Mér és Tea cégnél szerzi be. Elveszett f. hó 14-én, este a mozibsu vagy a mozitól, Mélykúti ut 5 sz bálig egy pénztárca, melyben fontos okiratok és 28 0( 0 К készpénz volt Kéretik a becsü­letes megtaláló, hogy a pénzt, mely nem az övé volt és az okiratokat, melynek hasznát nem veheti, szolgáltassa be Mélyknti-ut 6 sz. alá, Gaál Lajos angol, férfi és nói szabóhoz. Mesterséges keserű viz, enyhe has­hajtó. Jobb és olcsóbb a természetes­nél. Cjakis a vevő üvegjébe töltve Kapható Rácz gyógyszertárban. (Taka­rékpénztár ) Linóleum, borostyán, padlólakk és zo­mánclakk minden színben legolcsóbban kap­ható Bergl Mór éa Tsa cégnél. Tisztelettel értesítem a t. közön­séget, hogy őszi és téli szöveteim megérkeztek, azokból Iegjutányosabban készítek ruhákat. Fekete József szabó. Egy jó leányt vagy asszonyt min­denesnek vagy bejárónénak felfoged Loschitz Sándorné, a Kereskedelmi Bankkal szemben. Bőrkabátok megérkeztek az Oloaó Áruházba. Egy szöbagőzfürdőt elcserélnék fürdőkádért. Egy vasparherd eladó vagy fáért elcierélhető Fekete József szabóná1. H dmérleg 25 mótermázsás, víz­vezetéki eső 50 méter bosszú eladó. Cim a kiadóhivatalban. Kiskunhalas legnagyobb gyapjn kendő áru­háza Kun Sándorné kereskedő, Városbázépü­Szekulesz Fülőp terményfizlefe Gabonapiactér villanygyár mellett, vesz mindenféle gabonát, babot, má­kot, szénát, szalmát. Ugyanott tengeri, árpa és árpadara kapható. Eladó 10 drb. anyabirka. Tudako­zódhatni özv. Borbás Imrénénál Do­hány u 3 sz. alatt. Eladó a város minden részén azon nal beköltözhető lakóház tízmillió koronától, tiadó több kisebb nagyobb tanyás birtok. Eladó vagy városi há zárt elcserélhető egy & várostól 20 petényire lévő félhold kitűnő tanyás szőlő. Keresek megbízóim részére há z&t, birtokot, bérletet minden nagy ságban. áczél Aladár ny. jző OFB által engedélyezett ingatlan forgalmi- irodája Kiskunhalason. Szenünk elsőrendű, salakja alig van, mindenféle kályhában ég. Hangya Szövetkezet. Zománcedényt legjutányosabb áron a leg­szebb kivitelben a Hangya árusít Felelős szerkesztő és laptulajdonos: PRAGER JÁNOS Citrom pótló fecske védjegygyei. Olcsóbb és jobb, mint a citrom. Teához, limonádéhoz és süteményekhez. — Készíti Rácz-gyógyszertár, 1 Halasi Gazdasági lank Részvénytársaság áruosztálya, Malom-utca 6 'Vásárol mindennemű 9 , iQciJJöf 9 mákot, gabonát, Kölest Boros lóriit is hidat Midii, kristály- és kockacukrot, mindenféle terményt, korpát, darát, burgonyát, tűzifát és tőzeget Nyomatott Halason Práger Ferenc Lapvállalat könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom