Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-01-06 / 2. szám

Kiskun-Halas Helyi Értesítője január 6. г Részletek a jánoshalmai gyilkossági tervből Megírtuk, hogy Jánoshalmán meg­akarták gyilkolni Milkó Pál malom- tulajdonost, hogy »tán kirabolhassák. Tudósítónk a következő részleteket írja a vak maró tervről: ' Már hosszabb idő óta nyugtalaní­totta Baja várost és környékét egy jól szervezett betörőbanda, mely fel­bátorodva a sikerült tolvajlásokon nagystílű betörést, illetőleg fegyveres rablást akart végrehajtani Jánoshal­mán a közelmúlt napokban, nem ri­adva vissza a gyilkosságtól sem. Csak­hogy az eleő kísérlet nem sikerült, mire a másodikhoz fogtak volna, ak­korra pedig hurokra került a rabló­banda. A kirándulás Jánoshalmára. December 21 én két gyanús kül- eejü ember érkezett Bajáról János­halmára : Lajkó József kalocsai ille­tőségű 27 éves bajai lakos, a tiz tagú rablóbanda vezére és Petrik István szintén bajai lakos, a banda tagja. Csomók József ismerőséhez vezette társát Lajkó és annak Nagy-utca felső végén levő házába ütöttek ta­nyát két napra. Ott megérkeztük után elmesélték Osernóknak bizalmasan sikerült bajai betöréseiket, majd az -iránt érdeklődtek, hogy kik a leg gazdagabb emberek Jánoshalmán, hol lehetne sok pénzt szerezni. Csernók azt mondta nekik, hogy Milkó Pál malomtulajdonosnak és Pajdusák And rásné rnhaárusnak van igen sok pénze. Erre december 22 én este 6 óra után lesbe álltak Milkó Pál uj háza előtt, az volt a tervük, hogy belopódzva a folyosó ajtón, elrejtőznek s házban és azt éjjel kirabolják. A rajtacsipés esetére в lövető forgópisz­toly volt Lajkónál. A Milkó ház pincéjéből azonban bort fejtettek a munkások az utcán, emiatt nem si­került bejntniok a házba. Sőt közben hazajött Milkó Pál is, aki látta a háza előtt ólálkodó két embert és abban a hitben, hogy munkásai, rájuk is szólt. Erre ezek odébb álltak. Milkó még azt látta, hogy egyikük a gyógyszertár felé tartott, a másik pedig a trafikba ment be. Mikor Milkó bement a házba, Lajkóék újra visszajöttek a ház elé és ott a pince ablakokat nézegették, vizsgálgatták. Gyanús viselkedésük feltűnt az arra haladó Tóth Eároly ny. csendőrtörzs őrmesternek is. Végül azonban mégis eredmény nélkül kellett távozniok és másnap visszamentek Bajára. A kloroformos terv. get tartott, ahol zsákmányait letétbe helyezte. Bármerre követtek is el betörést, mindenütt akadt egy tör­vénytelen feleség, ahová a prédát szállították. A törvénytelen feleségek között Lajkó legjobban kitüntette egy Baja—szállás városi család 1в éves leányát, mert annak juttatott legtöb bet a lopott holmiból. Lajkóék jól szervezett bandájában 10 betörést köveitek el. Ők követték el a Halmai vármegyei tisztviselő ellen való táma­dást is, melyben Petrik István és Gillián József voltak a szereplők. Fodor járásbiró egy értékes ruhával telt ládáját is Ők lopták el, amelyet a leány ágya alá elástak. Bevallották a pár nap előtti fonógyári betöré­süket is, ahonnan háromnegyed mii lió korona értékű gyapjút loptak el. Az összeharácsolt holmi horribilis összeget tesz ki. A rendőrség elke­rítette az elrabolt tárgyakat. Betörések a vidéken. A szomszédos községek hízott disz­nóiból a betörés után egész dáridót csaptak. Igen érdekes a Füstös föld- birtokoshoz való betörés taktikája, amit páratlan vakmerőséggel hajtottak végre. Lajkó Petrikbel és a szállás­városi vadházastáreánsk fiatalkorú hu gával indultak el betörő útjukra. Mi­kor a házhoz értek, Lajkó Petriket egy baltával fölszerelve a ház sarká­hoz állította figyelőnek, ő pedig a kis leánnyal az ablakhoz ment, ahol egy kis rést vágott, az ablakot lek­várral bekente, hogy zajtalanul hajt­hassák végre betörésüket és a kis leányt az ablakon vágott résen át a szobába tette, ő pedig az ablaknál egy 9 milliméteres forgópisztoíiyal a ki« leányt fedezte, amíg az a 20 kgr. súlyu kézi kasszát kiemelte. A banda tagjai. A tíztagú rablóbanda vezére а в—8 hét óta Baján tartózkodó Lajkó volt, mellette a felhajtó fontos szerepét Berger Antal, csufaevén Smolen Tóni végezte. Ő eszelte ki a' terveket. A hurokra került rablóbanda többi tagjai Petrik István (főcinkos), Giliáu József, Jeszenovics Bangó János, Kovács An tál, Bán József, Balla János, Feitb Imre és Szeicz Antal bajai lakosok. Ma már mind a bajai törvényszék fogházának foglyai. I Legolcsóbb bevásárlási forralj Férfi gyapjú szövetek, A jánoshalmai csendőrség ekkor már bizalmasan értesült arról, hogy kót nagyszabású betörés készül Já­noshalmán és Csernók József beval­lotta, amit Lajkóéktól megtudott, hogy 23 án még két társakat akarták kihozni Jánoshalmára és kloroformmal elaltatva a házbelieket, ekkor éjjel akarták kirabolni a Milkó házat. El­voltak készülve arra is, hogy ha kell a házbeliekkel végezni fognak. A vakmerő rablás azonban nem sikerült, mert 23 án délelőtt a tiz tagú betö rőbandát vezéreetól együtt elfogta a bajai államrendőrség. „Törvénytelen feleségek." A banda első működését hízott liba lopással kezdte Baján. A libákat még a helyszínen a legtöbb helyen lenyakazták — és zsákokba ra^ ták, majd a rablótanyákon osztozkod­tak a prédán. LajSó a Patkó Bandi szokásait és életmódját akarta meg­honosítani, mert ngy Bajén mint a szomszédos falvakban, különösen Já ooshalmán, 3—4 törvénytelen felesé­Férfi gyagju szövetek, Bői télikabát szövetek minden színben, úgyszintén női ruha szövetek, selyem kendők, barettetek, nagy téllkendők, legjobb minőségű mosóáruk, schifon, vászon, festő kanavász, valamint úri és nói szabókellékek legolcsóbb bevásárlási forrása SEIDNER SÁNDORUL Kiskunhalason, Piae-tér, (Weisz-féle emeletes házban) Nyomtatványokat mérsékelt árban készít lapnak nyomdája Egy halott levelei Hol van ? Él e még, avagy mesz- sze, ezer és ezer kilómóternyire uj otthont alapított magának? Vagy küzködik a forrongó, izzó oroszhon­ban ? S ha elpusztult: hol ? Mikor és milyen körülmények között? Ezek a szavak hangzottak el egy szegény, öregedő anya szájából, aki szerkesztőségünket kereste fel. Eljött — úgymond — hogy könnyítsen lelkén. Beszélni akar fiáról, arról, akiért élt s aki életének célja volt. S most nincsen. Es ezt ő nem tudja elkinni. Az 6 fia, aki mindennél jobban szerette anyját — nincs már. Leveleket vesz elő. Könnyező pil­lantása szeretettel tapad azokra. Megsimogatja gyengéden, érzőn. — Fiam lelke beszél hozzám a levelekből. Mintha в» szavát halla­nám. Oly szelíd, oly jó. Olvassa szerkesztő ur s tegye meg nekem, hogy egyet közre ad belőlük. Kérőén nézett reám a jó anya, oly megindüóan, hogy megígértem kérése teljesítését Lapozgattam a levelekben. Való­ban megrázó bizonyítékai a fiúi szeretetnek, s érdemesek a közlésre. Példa gyanánt szolgálhatnak, hogy miként kellene a gyermeknek édes­anyját szeretnie most is, ezután is. Szóljon különben a levél: Lehajtom fejemet s gondolataimat útnak bocsájtom. Hozzád küldöm anyám. Csak most, itt, ahol minden perc a halált hozhatja, tudom igazán, mit jelent az a szó : anyám. Érzem mit jelent igazi jelentőségében. Be­hunyom szemem. Átérzem ifjúkorom. Érzem bársonyos kezed gyengéd simogatását s hallom halk hangod muzsikáló csengését. Anyám! Ha nem leszek, ha előbb elszáll lelkem a végtelen mindenségbe, vedd elő в levelem. Lelkem, irom bele s az megjelenik előtted. Ha nehéz lesz a szived, ha a keserűségtől súlyos, vedd elő e sorokat. Akkor megfogok előtted jelenni, hogy vigasztaljalak té­ged s azokat, akik nehéz helyzetben vannak. En nem halok meg te szá­modra soha anyám ; hazajövök. Be­kopogtatok hozzád mindannyiszor! Most isten veled ! * * * Többször látom az utcán a jó anyát, kedves látogatómat. Ha e sorokat olvassa, teljék meg szive nyugalommal, mert fiáról Írtam. Halasi Regélő Bácsi Naptárnak nem szabad kiányomi egy házban sem. Kapható lapunk kiadóhivatalában, липнннкимпн fjjmifm áHanM legolcsóbb I UsjllO beszerzési forrása Welsz Sándor fakereskedőnél Kiskunhalas, Mé!ykuti-ut 3. Tlsztvlselőknekár'engedmény Születés — balál Az elmúlt 1922. esztendő esemé­nye, története most kerül összefog­lalva az olvasó elé. Az 1922. év eseménye, gazdasági, társadalom ós politikai szempontból jelentős kér­dése : a népesedési statisztika. Növe­kedett, vagy apadt Halas város népes­sége : ez fontos, jövőnkre nézve erősen kiható jelenség. Egy város népességének hatalmas előretörése: gazdasági, kulturális fej­lődés alapja is egyúttal. Halas népes­sége az elmúlt évbeu 201 lélekkel szaporodott. Az elmúlt év népesedési adatai összehasonlítva az 1921, évivel, ezek : Született 1921-ben 674, 1922-ben 648, tehát 26-tal kevesebb. Meghalt 1921-ben 413, tavaly 447, tehát 34'gyei több. Házasságot kötött 1921-ben 294, tavaly 258 pár, tehát 36 párral kevesebb. A múlt évben a születés és halá­lozás különbsége 201, tehát termé szetes utón városunk lakossága sza­porodott 201 lélekkel 2—In.,, . - ■■ 7'11 ■""1 ■ —гтгт.'.т HÍREK — Néptár. Január 6 szombat Viz- kereszt, jan. 7. vasárnap Luczián, jan 8. hétfő Szeverin. jan. 9 kedd Julián. Időjárás: enyhe, esős idő várható. — Műsoros táncostély. Az egye­temi hallgatók f. hó 13-án szomba­ton az Úri Kaszinó nagytermében műsoros táncestélyt rendeznek. — A helybeli kereskedők és я Hangya közhírré teszik, hogy f. hó 8-ától hétfőtől kezdve üzleteiket délután 5 órakor fogják zárni, vala- minthogy a pirosbetüs ünnepnapok délutánjait ezentúl egyöntetüleg megtartják. — Az Úri Kaszinó közgyűlés«. Az Úri Kaszinó f. hó 7-én, vasár­nap d. e. 10 órakor, vagy kellő érdeklődés hiányában f. hó 14-én d. e. 10 órakor tartja évi köz­gyűlését. — Az olceséági hullám, Addig Írtak az újságok s beszéltek az em­berek az — olcsósági hullámról, a mely Amerika felől közeledik, — hogy megérkezett a drágasági hul­lám. A búza már 12 ezer koroná­nál tart, a rozs ára túllépett a 8 ezer koronán, a cukor árát elsején 47 koionával emelték, a liszt ára két két alatt 30 koronát ugrott. Így fest a valóságban az a hullám, a mit az emberek „olcsóságának kereszteltek. — Adományok, a Bessenyei men- ház réssére karácsonykor az alábbiak juttattak adományokat Ádor Sándornó uraő kezeihez; Szekér Pál 2 kaláce, 8 liter bor, Muss Sándor 6 liter bor, Figura Lajos 2 kaláce, 1 kenyéri Nagypál Sándor 2 kalács, 1 kenyér, Hangya szövetkezet 6 kgr. rizskáea, 2 kgr. ezukor, Hadi András 2 tepszi turóslepény, Széli Józsefné 4 kalács, Kun Benő és társa 1 kgr. ezukor, 1 csomag tea és 1 üveg rüm. Szenté Istvánné 100 drb. sütemény, Ádor Sándornó 10 liter bor, 1 kgr. zsír, Hurt A. Ferenc 8 liter- bor, 6 kgr. hús, 2 keoyér, 8 kalács. N. N. в kgr. hús, Gáspár Mihály ebéd 18 liter borral, Tót Nagy J. 14 kgr. liszt, N. N. 8 kenyér és hús, N. N. egy és fél kgr. hús, Keresztes Józsefné 1 kenyér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom