Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-12-19 / 101. szám

2 Kiskun-Halas Helyi Értesítője december 19. A kültsfegvetés tárgyalása A mai közgyűlés A képviselőtestület f. hó 19-én, ma d. e. 9 órakor rendes közgyű­lést tart. A tárgysorozat ez : Népjóléti miniszter leirata a Besse­nyei menház és az Erzsébet kórház helyiségeinek felcserélése tárgyában. A vár os köz- és egyéb pénztárai­nak 1923. évi költségvetése a v. ta­nács javaslatával. Költségvetési felhatalmazás kérése a városi tanács határozatával. A ref. főgimnázium Madách-ünnepe Az 1823 ík esztendő nemcsak Petőfi Sándort, a legnagyobb magyar lírikust, adta irodalmunknak, hanem ekkor született egy másik világiro­dalmi nagyságunk is: Madách Imre. A halasi ref. főgimnázium, mely mindig előljárt a nemzeti,érzés ápo­lásában, mindkét költőnk emlékére Szentelt ünnepet születésük 100 éves fordulója alkalmából; Petőfit még ez év elején ünnepelte, Madáchot pedig most vasárnap, december 16 ári. A szépen sikerült ünnepély mű­sorát beszed, szavalatok, ének- és zeneszámok alkották. Az ünnepi be­szédet Gulyás Sándor tanár mondta; gondolatokban gazdag, mélyen járó, lendületes beszédében különösen Madách főmüvével, az Ember Tragé diájával foglalkozott, rámutatva a benne megnyilatkozó józan életböl­csességre, mely felénk cseng az Ur szavából : Ember küzdj es bízva bízzál! Király Emilia, Fülöp Sándor és Gulyássy Ödön tanulók Madách- költeményeket szavaltak s igy a közönségnek szép előadásban al­kalma volt Madáchcsal, mint jeles lírai költővel is megismerkedni. Az ifjúsági énekkar háromszor, a zene­kar két ízben szerepelt kiváló si­kerrel. Az Erdei malom c. zenedarab előadása után a közönség tetszés­nyilvánítása oly erős volt, hogy meg is kellett ismételni. És itt a legna­gyobb elismerés hangján kell meg­emlékeznünk az ének- és zenekar kiváló vezetőjének, Bertalan István tanárnak nagyszerű zenei tehetsé­géről és kitűnő karmesteri képes­ségéről. A szép számban megjelent közön­ség & tágas tornatermet egészen megtöltötte. Az ünnepély után egy minden szépért nemesen lelkesedő úriember 10 ezer koronát adott át Bertalan Istvánnak a zenekar cél­jaira, így akarva kifejezni elismeré­sét azért a nemes élvezetért, mely­ben része volt. Halasi fi ilii B.-I. (M. Kir. Állami Jegyintézet mellékhelye) Betétek után a legmagasabb kamu tót fizeti, mely felér a kosztra adott pénzek jövedelmével, de biztonságánál és állandóságánál fogva előnyösebb a 'költségekkel csökkentett és változé­kony koaztfc»noataál ' Á herétek felett — akár könyvön, akár folyószámlán vannak elhelyezve — bármikor lebet rendelkezni. • átutalások, értékpapírok vétele és eladása, részvény elővételek érvényesí­tse gyorsan és pontosan intézteinek el. Á Kisgazda és Földműves Pártkör f. hó 25 én, karáerony als$ napján tánemnlatságot rendez saját könyvtára javára, amelyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívja a rende­zőség Beléptidij személyenként 1500 korona. Kezdete este 6 órakor, vége éjtél ntin 2 érakor. Zenét Farkas testvérek zenekara szolgáltatja. polgármester választás Dr. Thuróczy Dezső levele • a A polgármesteri állásra várme- I I gyénk alispánja ugyan még nem tűzte ki a választást, de már is erős mozgolódás észlelhető. Különböző hírek vannak elterjedve a válasz­tással kapcsolatban. Ismeretes, hogy dr. Mészöly István ny. járásbirót küldöttség kereste fel és felkérték, hogy pályázza meg a polgármesteri állást. Dr. Mészöly a küldöttségnek kijelentette, hogy a polgármesteri állásra pályázni fog. a városi képviselőkhöz Dr. Thuróczy Dezső h. polgár- mester szinten paiyázik a polgár­mesteri állásra. A h polgármester terjedelmes levelet intézett a képviselőtestület tagjaihoz, amelyben bejelenti, hogy a városnál betöltendő polgár­mesteri állasra pályázati kérvényét beadja es a képviselők támogatását kéri. A h. polgármester ezúttal felso­rolja, hogy eddigi működésé alatt mit tett a városnak. Halason is kivetik a városi inségadót A városok és községek képviselő­testületei most foglalkoznak az ínség- adó kivetésével. A városi inségadó kivetésével nemrég foglalkozott a magyar váro­sok országos kongresszusa Sipőcz budapesti polgármester elnökletével. A kongresszus javaslattervezetet fo­gadott el, amelyet a városoknak, igy Halasnak is megküldték. Budapesti tudósítónk értesülése szerint a városok, igy Halas is a javaslattervezetben megállapított mó­don az inségadót kivetheti, amelyhez a felsőbb hatóságok a jóváhagyást megadják. Á javaslattervezet ez : 1) az 1923—24. évi inségakció céljaira a varos területén egyszeri inségadó szedhető. 2) Ez egyszeri inségadó alapjául az 1924. évi jövedelemadó kivetése alkalmával megállapítandó jövedelem szolgái. 3) Az adónak lépcsőzetesen emel­kedő kulcsát, valamint az adómen­tes létminimumot akkor lehet meg­állapítani, amikor a törvényhozás az 1924. évi jövedelemadó kivetésénél alkalmazandó adótételeket megálla­pította. 4) Az inségadó kivetését a váro­sok az 1924 évi jövedelemadó kive tésénél eszközük. 5) A varosok területén az 1923. évre jövedelemadóval megrótt adó­zók kötelesek 1923. évi jövedelem adójuk 10 százalékát az 1924. év folyamán kivetendő inségadóra elő­legként befizetni. Búd pesti munkatársunk érdekes közléséhez mi annyit fűzhetünk, hogy már több város foglalkozott az inségadó kivetésével esnem a javas­lattervezethez képest döntött e kér­désben. Legutóbb Nagykőrös város is másként vetette ki a városi Ínség adót. Nagykörös erre a célra 100 millió koronát szavazott meg, amely összegből az utak rendbehozatalát rendelte el. A halasi közgyűlés még nem fog­lalkozott a városi inségadó kivetése­vei. Hogy a v tanács es a képviselő- testület milyen álláspontot foglal el e kérdésben, előre nem lehet tudni. Az bizonyos, hogy ez a kérdés meg sok vitára ad okot. Akik a hazáért meghaltak Á halasi hősi halottak Földvári Imre 22 éves 1 hon­véd gyalogezred. Gazdag Imre népfölkelő 30 nép­felkelő gyalogezred. Kaszász Mihály közlegény 30 honv. gy. e. (Tuzlai tartalékkórház.) jdósza Kálmán őrvezető 30 honv. gyalogezred (Szerbia.) Kurgyis Ferenc közlegény 30 honv. gyalogezred. Űri János 69 gyalogezred. Horváth József 9 huszárezredbeli közlegény (halasi kórház.) Marcell József 30 honvédgyalog­ezred. Kis D. Imre 30 honvódgyalogez- red szerb harctéren hősi halált halt. Kovács B. József 30 honvódgva- logezred (szerb harctér.) Schön Gábor 30 honvédgyalog­ezred (szerb harctér.) Kmetty Kálmán szakaszvezető 30 hovédgyalogezred (szerb harctér.) Sáfár László póttartalékos 30 hoivédgyalogezred (orosz harctér.) Szundi Balázs 38 gyalogezred (szerb harctér.) Modok Károly 30 honvédgyalog- exred. Vájná Sándor 30 honvédgyalog­ezred, (északi harctér.) Nagy A. Imre i szakaszvezető 38 gyalogezred. Fülöp János 38 gyalogezred (szerb harctér.) Rozsnyaí Mihály 23 gyalogezred (Galicia.) Ván Gábor népfölkelő 25 gyalog­ezred (Galicia.) Császár Balázs 23 gyalogezred (Galícia.) Tallér Gábor 30 honvédgyalog ezred, (orosz harctér.) Hegyi Benő 30 honvédgyalogezred (Bukovina.) Brecska Mihály 30 honvédgyalog­ezred (északi harctér.) Fodor Ferenc 30 honvédgyalog­ezred (Lisznia mellett Galicia.) Szundi Illés 30 honvédgyalogezred (orosz harccér.) Hatházi József 30 honvédgyalog­ezred, Dubnó mellett (orosz harctér.) Barna Péter 30 honved gy. ezred (D lina mellett, Galícia). László Antni 13 huszárezred (Ko- msnov meltelt orosz hkrcter.) Király Gy. Lajos 7. huszárezred (Galic a) BrfböiiytCí D.tvid 38. gy. e (Dro- hobicz Galícia) (Folytatjuk.) 130 fok o': ango' iug'eő Helősség medált kspbiíió Schön Sándor füa/erírereskedSffiben Petífi u. !9 szám Zomán cozott kályhák és tűzhelyek, varró gépek, konylia fel- szerelési cikkek, edények és az összes vasáruk ált я odó'rab tára olesó árakon Sebestyén vas- ös g^paiu . házában Hala*, Koasutb-a. Öngyilkosságot követett el fiatal halasi gazdálkodó Hétfőn a halaiba menekült egy fiatal halasi gazdálkodó. Az öngyil­kosságnál közrejátszott egy fiatal halasi ieáoy, aki miatt állítólag a halálban keresett vigasztalást a sze­rencsétlen fiatalember. Az eset a következő: Vili Imre 25 éves halasi gazdál­kodó, Vili Lajos kis-sóstói birtokos fia Felsőszállás pusztán f. hó 17-én reggel 5—6 óra tájban a szomszé­dos tanya közelében egy fára fel­akasztotta magát. Mire hozzátartozói észrevették, mar meghalt. Az öngyilkosságot azonnal jelen­tették a rendőrségnek, amely a vizsgálatot megindította. Megállapí­tást nyert, hogy Vili Imre élet- untságból dobta el magától az életet. Harc a tolvajjal Megszűrtek egy halasi gazdát Szombatra virradó éjjel Brinkus Mihály halasi birtokos íelsőszallasi tanyáján Kátai István halasi lakos a szin hátulját kibontotta, hogy baromfit lophasson. Brinkus a kutya ugatásra figyel­mes lett, kiment a tanyaudvarba és a baromfiól mögött meghúzódó tol­vajt ártalmatlanná akarta tenni. Valóságos harc fejlődött ki köztük. Dulakodás közben Brinkus egy ko­sárban megbotlott, Kátait azonban nem engedte el és a kezében lévő kést akarta kicsavarni. E közben jobb kezén súlyosan megsérült, vala­mint Kátai jobb karját is összeharapta Már majdnem veszélyesre fordult Brinkus helyzete, amikor a tanyából két cseléd érkezett segítségére, akik kel Kátait ártalmatlanná tették. A vakmerő tolvajt a vasúti őr­ségnek adták át, amely a városi kórházba szállította, amennyiben Brinkus kampós fadarabbal fején súlyos sérüléseket ejtett. Brinkus is a kórházba került sú­lyos sebével. Kis hírek A Tábla is felmentette Kajnza György huszárszázadost, aki Horváth Géza töíórszázadost lelőtte. — A Réba-folyo az esőzés folytán kiáradt es Vitnyed község mellett teljesen elpusztította a vetést. — Három hol­napi próbaidőre Szegeden tőzsde cyi ljk meg. — A közélelmezési’ minis?, térium a zsir és szalonna kivitele ellen döntött. — Január közepén 35 magyar hadifogoly tiszt érkezik haza Oroszországból. — 730 gyermek uta­zott el a fővárosból részint Hollandiába, részint Svájcba a Gyermekvédő Liga j akciója kapcsán. — Kiss Marta ко j csórt iakos lugkőoldatot ivott, meg- j halt — Az esztergomi Duuaparton I egy francia Őmaszád' kötött ki, mely ! nos vezetője tisztelgett a hercegpn- ! másnál. — Január hónapban üzembe i lep sz első villamosvasút Manikür-, Fésű-, lliatszer- készletek, Dobozolt szappanok, Elegáns illatszerek, Eredeti kölnivizek, DlszhajtSk, Bajcsattok stb. Nagy választékban, olcsó áron kaphatók I Berger Miksa illatszertárában Köztisztviselőknek árengedmény \ föl 1 He aj; tál E Gyaj Mi aja Ti Gsilli csőn 0i Gye: Osil vált kt ü áru a ref mai Telel APÓI mérsél ban, £ (Kati Karác: 600 Karác; 300, f Haris 450i Zokni Keztyi Sapká a légi karáét dékok csonyi árban, karacs nagyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom