Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-08-01 / 61. szám

4 Kiskun-Halas Helyi Értesítője augusztus 1. — Eljegyzés: Vámos Ernő, a makói Reggeli Hírlap felelős szer- * kesztője, eljegyezte Riesz Tériké urleányt, Makóról. (Minden külön értesítés helyett.) — A város figyelmeztetése. Ta­pasztalja a hatóság, hogy a cséplő- géptulajdonosok egy része nem al­kalmazkodik a vármegyei szab. rend. által megállapított előíráshoz, mely szerint a cséplőgépekkel a hidakon és átereszeken úgy lehet közlekedni, ha a teher elhárításról hosszirányba * fektetett padlókkal gondoskodunk s j ezen elővigyázati intézkedés elmu­lasztása folytán már több hidat ősz- szetörettek. Minthogy pedig egy egy ilyen összetört hid helyreállítása 30—50 ezer korona közötti költséget igényel s minthogy az adózó közön- j ség nem fizetheti meg az egyesek hanyagságából vagy elővigyázatlan­ságából okozott károkat, ennélfogva a kárt okozó cséplőgépek tulajdono­sait a hatóság minden esetben ki fogja nyomoztatni s a hid helyreál­lításának költségeit az illetőtől be fogja hajtatni. — Rendért hírek. A rendőrség Kovács Imrét, mert csengő nélkül kerékpározott 500 K, Banga Mihályt botrányt keltő magaviseletéért 100 K, Feuer Sándort, mert a gyalog­járón kerékpározott 800 K, Géczi Kálmánt botrányos részegségért 500 K, Kis Várdai Gyulát, mert a nála megszállott idegent nem jelentette he, 200 korona pénzbüntetésre Ítélte. — ÜzlfltiUlakltis. A Hangya Szövetke- I zet vezetősége ismételten értesiti tagjait, hogy főüzletét augusztus hó másodikétól pár hétig zárva tartja, mely idő alatt az üzlethelyiséget kibővíti, s rendezi. Ezen idő alatt a három fióküzlet: a felsővárosi, aisótemplom-téri és a tabáni nyitva lesz, Műtrágyát ezen idő alatt is lehet kapni a főüzlet udvarán lévő Hangya irodában. — Felsőkereskedelmi iskola Baján. Szeptember elsején Baján megnyílik az áll. felső kereskedelmi iskola I évfolyama, amelyre már jelentkezni lehet. — A cséplőgépek után fizetendő forgalmi adót a pénzügyminiszter egyik legutóbbi rendeletével akként módosította, hogy a cséplőgéptulaj­donos a gép teljes keresete után tartozik forgalmi adót fizetni, vagyis ha 8 percentre dolgozik, akkor a 8 percent utáni teljes keresmény ! forgalmiadó köteles. Nem vonható le tehát ebből a keresményből a I munkásoknak kifizetett percent sem. A forgalmi adó ellenőrzése céljából tartozik a cséplőgéptulajdonos köny­vet vezetni s a cséplés befejezése­kor egy-egy gazdánál azonnal be­vezetni az elcsépelt mennyiséget s ezt aláíratni a csépeltető gazdával' A nyers keresmény után esedékes forgalmi adót az e célra előirt for­galmi sdókönyvbe hetenként bélyeg- jegyekben köteles a géptulajdonos leróni. — A róm. kafh. egyháztantai a belső temetőben lévő földeket árverés utján több évre haszonbérbe adja ki Az árverés f. év 5-én délután 3 órakor lesz megtartva, A bérleti feltételek az egyházi adóhivatalban tudhatók meg. A rk. külső temető földön 100 ezer vályog készítésére és ezenkívül annak a rk. iskolaudvarba való befuvaro- zására vállalkozó kerestetik. Jelentkezni az egyházi adóhivatalban. Tekintettel a rk. egyháznak a nagymérvű kiadásaira, az egyháztanács felhívja a rkath. lakosokat, hogy egyházi adóját ki-ki szíveskedjék le­hetőleg mielőbb befizetni. Ingatlan eladások a városban. Ifj. Babó Benó megvette Kocsi Au tai ingatlan át 94 734 K, ifj. Babó Benó megvette Kocsi Benó ingatlanát 94 734 K, dr Steicer Ignác orvos megvette Gaál Paulina és társa lakó házát 450 000 K, Takn József és neje megvették Bigdai András és neje ingatlanát 400.000 K, Vajda Antal és neje megvették Károly Lajos póriáját 100.000 K, Vas Imre ée neje megvették Míg G. Kálmán in­gatlanát 100000 K, Kis Lajos és neje megvették Kordvkonics Dénes szőlőjét 2 200.000 K, Nagy Sarkadi László és neje megvették Kalmár István ingatlanát 50 mm. rozsért. Közgazdaság Budapest, julius 24. A magyar korona Zürichben 0.03 A Devizaközpout valuta és devizaár­folyamai : Valuták: Dollár 19900—20400 K, Márka 0 0350--0.0410, Osztrák korona 0 16 8zokol 687 -607, Lei 101-108, Dinár 2üS Búza 74000 K, rozsÜÖOö K, Árpa 42000 K, Tengeri 54000 k, Zab 72000 K. Budapesti vigómarhavásár. (kilogram­monként élősúlyban levonás nélkül) Ökör, legjobb minőség 2100 - 2700, közép 1600-2000 silány 1100—1600 Bika jobb min 2800—2800 silányabb 1400—2100 Tehén jobb minőségű 2100-2700, silányabb 1400-1800 Femuováreal sertésváaár. Felhajtás 1850 larab sertés Kiadatott Könnyű 4400-5300, kö­zép 4800 5750 kor-ig, nehéz prima 4360-5400 Népesedési mozgalom. — julins 28. — julins 80. — Születtek: Míg Kálmán és Német G. Franciskának Kálmán nevű fink, Prndies Jézsef és Oláh Zsnzsánnának József nevű fink, Acs Ferenc és Gazdag Jolánnak Lajos, Elek nevű fink, Naesa Vince és Berta Etel­kának József nevű fink, Török Sándor és Lehóoz Eszternek Sándor nevű fink, Baka János és Franeziskovics Rozáliának Erzsébet nevű leányuk. Elhaltak: özv. Banga Jőzsefné Daezi Rozáda 09 éves. Horváth Jnliánna 56 éves, Faddi Jánosné László Katalin 69 éves, Kis- péter Pál 22 napos, Prndies József 3 napos, dr Babó Mihály 67 éves Kihirdetett jegyesek: Kulcsár József buda­pesti lakos Juhász Etelkával, Vas Béla Ju­hász Dóra Máiia Magdolnával, Boros Sándor Kővágó Juliannával, Darányi Ferenc Góozen Máriával. CNABMOK. Apa és fiú A Helyi Értesítő ssámára idegenből átdolgozta: Fjgyeíó. 11 Nincs szükségem segítségedre — mondta Róza fojtott hangon. — Kitar tolt pénzből nem nevelem gyermeke­met. Inkább éhezem, sgyondolgozom magamat. Olyan péne nem kell né kém. Dolgozz, akkor tárt karokkal fogadu ak. A herceg ökölbe szorította kezeit és a szomszédos lakásra mutatott. — Látod, ott lakik családom meg- rontója Nélküle nem lennék ily gyalázatban. — Tudok mindent. Atyád részle­tesen elbeszélte Rouse gazságait. De lásd, ó jobb nálad, ö nem forgat bosssuállást agyában. Atyád meg­bocsátott. — Távol áll tólem is a bosszú; azonban most fáj, hogy szegény va­gyok, miattad. — Nem él már sokáig Rouse Le gyengült Beteg. Ha nem vinnék néha levest, tejet be hozzá, már rég elpusztult volna. Most is be nézek hozzá 1 — Tartsd kérlek a gyereket, majd megnézem, mi van az öreggel ? A nemes teremtés Rouse odújába ment, hogy ápolást nyújtson A herceg ezalatt boldogan becéz- gette gyermekét. Hirtelen Róza sikolyát hallotta. — Meghalt I A herceg betekintett a piszkos szobába, я szennyes ágyra. Rémülten látta, bogy a halott arca bek, szeder jes, a szemei erősen kidülledtek, s a szájba piszkos zsebkendő van gyömö szülve. — Megfojtották ! — kiáltotta. — Siessünk innen — suttogta Róza halotthalványau, reszketve. — Gyorsan távozz, hogy senki meg ne lásson. — Siess 1 Siess — sürgette Róza — a gyanú read hárulhat. Hisz’ csalá­dod tönkretevője volt az öreg. Még nem látott itt senki. Már késő volt. A kiáltást meghallották, a folyósó egy pillanat alatt népes lett. — Az öreg Roueet meggyilkolták I — szaladt a hir szájrói-szájra — Gyorsan rendőrt! A herceg halotthalványan állt. Tudta, bogy menekülése most gya­nús lenne. Látszólag nyugodtan nézte ezért a tömeg háborgását, dacára, hogy észrevette a kutató, dühös pillantásokat. Néhány pillanat múlva két rendőr jelent meg egy biztos kíséretében, akik felvették a tényállást. Marne herceg távozni akart. — Maradjon I — Kiáltotta egy vad killsejü férfi. — Mit keresett itt az ur? Hogy jött ide? kérdezze meg tőle biztos ur I A biztos a herceghez lépve udvariam «aa kérdezte: — Hogy hívják ? — Marne herceg vagyok. — Előkelő ur — jegyezte meg egyik rongyos lakó. — 8 mit keres köztünk egy herceg? ^ — Biztost is megragadta a kérdés. Ő is feltette : — Ha valóban Marne herceg ön,, mi keresni valója van e házban? Kellemetlen helyzetbe került a herceg. Csak nem beszélheti el a va­lót. Hallgatott ezért. — Nem akar beszélni a finom ur — jegyezték meg. — Érdekes 1 Róza tüstént felfogta, hogy kedvese milyen veszélyben forog. Ha Marne herceg tovább hallgat, abba a gyanúba kerül, hogy családja tönkretevőjét ő ölte meg. Habozás nélkül a biztoshoz fordalt ezért. — A herceg ar nálam tett látoga­tást — mondta. — Régi ismerősöm és hogylétem felől jött tudakozódni. — Halljátok 1 — sipították az asszonyok. — Mily előkelő ismeret­ségei vannak a szendének. — Azért nem kellettünk neki mi — gúnyolódott egy himlóhelyes képű suhanc Marne fenyegetőleg nézett reá. A suhanc folytatta : — Nem ijedek meg tőled. Velem nem végzet oly köDnyen, mint az öreggel. — Nyomorult 1 — kiáltotta Róza — Hogy merészel egy ártatlan embert gyanúsítani. E pillanatban a tömeg ügyeim» másra terelődött, Idősebb, tekintélyes külsejű ur jött a lépcsőkön felfelé. Felérve a rendőrbiztoshoz fordult t: — Burg közjegyző vagyok — mondta. — Épp most hallom, hogy Rouse urat meggyilkolták. Az öreg ur arca rémületet árult el, homloka verejtéktől gyöngyözött, mi­dőn a meggyilkoltra esett tekintete. — Ismerte a meggyilkoltat köz» jegyző ur ? — kérdezte a biztos.-- Klienseim közé tartozott, — volt, a válasz. — Eq kezeltem vagyonát és őriztem végrendeletét. — Vagyonát ? — hangzott több' szájból. — Az öreg koldusnak vagyona is volt ? — kérdezte tovább a biztos. — Igen. Tízmillió frank — volt a közjegyző válasza. (Folyt. köv. a szerdai számban.) Felelős: szerkesztő és laptulajdonos PRAGER JÁNOS Gazdálkodóknak gabonahitelre adunk vetőgépeket, szecs­kavágókat, szántó- „ A i a i» X, n , n , ,, - Motoroknál, cséplokészleteknól 2 évi ekeket, boronakat, törlesztési időt nyújtunk 11 járgányokat, dará­lókat, répavágókat, borsajtokat, szóm zuzókat Kohn Sebestyén vas- és gép áruház a, Kiskunhalas Kossuth-utca 10 szám. Halasi Gazdasági Bank Részvénytársaság árnosztálya, Malom-utca 6 Vásárol mindennemű gabonát é, gy apját j Búza- és rozslisztet, mindenféle terményt, korpát, darát, burgonyát, tűzifát és tőzeget Ozon crém Szeplőt, majfoitot, pattanást, sömört, orrvörösséget tökéletesen s gyorsan elmulaszt. Barna napsütött arcbőrt hófehérré varázsol. Minden arc­bőr üde és fiatalos lesz tőle. — Kapható az egyedüli készítőnél Xfcáez János gyógyszertárában, Kossuth-u. 1. (Takarék épület.) Halas, 1923. Nyomatott Práger Ferenc Lapválialat könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom