Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-11-17 / 92. szám

Szombat, 1923. november 17 XXIII. évfolyam Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap Előfizetési ár egy évre: Helyben . . 34.000 kor. ! Vidékre . . 38.000 kor. Egy szám ára 350 korona. Alapította PRAGER FERENGZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas aoronkéai Garmondhél 2000 korona . . — Petitből 2400 korosai Magán hirdetés szavak szerint Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik szerdán és szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épületéül A Külföldi Kölcsön ! A Népszövetség kiküldöttei egy bét óta már a magyar fővárosban tar­tózkodnak, hogy az ország gazdasági helyzetéről, teherbirásáról a közgazda- sági élet tényezői utján megkapják a szükséges felvilágosításokat. A kikül­döttek ütjük eredményéről a Népszö­vetség pénzügyi .bizottsága előtt Lon­donban fognak beszámolni nov. 20-án Ennek a pénzügyi bizottságnak a ferve alapján a Népszövetség tanácsi­nak december 10 én Géniben meg­tartandó ülésén hoznak végső döntést a magyar kölcsönről. A kiküldötteket Kállay pénzügyminiszter és Korányi báró párisi követ kisérik el londoni utjukia. —====================== { Piros fehér zöld kokárdával fo­gadták Nyugat Magyarországon az osztrák kancellárt. Az erőszakosan elrabolt országrészünket a napokban meglátogatta az osztrák kancellár. A fogadtatásra a kerületi főnök lovas bandériumokat kért az egyes közsé­gektől. A bandériumok ki is vonul­tak. A legények egytől-egyig magyar viseletben, piros fehér-zöld kokárdá- kal a szivük felett. így figyelmeztet­ték az osztrák urakat, hogy Nyugat Magyarország földje magyar volt és csúfolhatják Burgenlandnak, osztrák nem lesz soha ! Beszüntetik a literrel való mérést Készül az erre vonatkozó rendelet Már régebb idő óta tervbevették a városokban a piacon a literrel való mérés beszüntetését. Erre az elhatározásra és tervre az adott okot, hogy sok panasz hangzott el részint a literek rozsdás volta miatt, vala­mint sokszor a bögrével való mérés ellen. Mint értesülünk, a kereskedelmi miniszter idevonatkozó rendelete rövidesen megjelenik s ezzel a terv valóra válik. A kérdés megoldása azonban nem olyan egyszerű, mint az első pillanatra látszik. Ugyanis a liter beszerzése sokkal könnyebb, mint a kilós mérlegé. Vannak, akik különösen a mai időben, amikor egy-egy mérleg igen nagy összegbe kerül, be sem tudják azt majd sze­rezni. Már pedig emiatt megakadá­lyozni abban senkit sem lehet, hogy valami terményt a piacon el ne áru­sítson. Gonddal és körültekintéssel kell a kérdést megoldani, ha a vál­tozásra olyan nagy szükség van. A lilermérték beszüntetése a pia­con most még nem történhet meg. Mihelyt az idevonatkozó rendelet megjelenik, közölni fogjuk mihez­tartás és tájékozódás végett. A mai közgyűlés Halas város képviselőtestülete ma, november 17-én rendkívüli közgyű­lést tart. A tárgysorozat ez : Vásári átírási illeték fizet éaéro vonatkozó szabályrendelet módosí­tása tárgyában a városi tanács ja­vaslata. A gyámpénztári tőkekészletnek a városi közpénztárnát kezelés alapnak kamatozás végett a helybeli pénz­intézeteknél való elhelyezése tárgyá­ban a városi tanács javaslata. Kisvasút Rt. értesítése a városnak engedményes társként való előjegy­zéséről. Pestmegyei Kőbánya és Útépítő Rt. alaptőkéjének felemelése folytán részvény aláírás iránti felhívása a városi tanács javaslatával. Steimetz kiskorúak illetőségi ügye a városi tanács javaslatával. öchlenszki kiskorúak illetőségi ügye a városi tanács javaslatával. Geienczor Márta ёз Margit kisko ruak illetőségi ügye a városi tanács -javaslatával. Szeptember és október havi pénz­tárvizsgálatról h, polgármesteri je­lentés. A rendőrség és a cselédlányok éjjeli kimaradása Dr. Bori Benő rendőrtanácsos nyilatkozata A Helyi brtesitő szerdai számában érdekes hir jelent meg. Az voit benne, a halasi rendőrség elrendelte, hogy a cselédek bálákban, nyilvános mu!atságon csak gazdájuktól kapott Írásos engedélyei jelenhetnek meg és este, vagy az éjjeli órákban cél nélkül az utcán nem tartózkodhat­nak. Azokat a cselédeket, aki1, tánc- mulatságon engedély nélkül jt :ennek meg, vagy este 9 óra után elfogad­ható ok nélkül tartózkodnak az utcán, bekísérik a rendőrségre és szigorúan megbüntetik. A rendőrségnek erről az intéz­kedéséről Dr. Bori Benő rendőrta- íiácsos a következőket mondta mun­katársunknak : — Erre az intézkedésre már régen szükség volt. E téren tűrhetetlenek a viszonyok, igen sok cselédlány a hatóság megfigyelése szerint mind­inkább elzüllik, erkölcstelenségre adja magát. Egész éjszakákat távol tölte­nek gazdájuk házától, hálóznak és tivornyáznak. Ennek jó részben az is az oka, hogy sok esetben a cse­lédeket gazdájuk szabadjára hagyják, éjszakai kimaradásukat elnézik és erkölcstelen életük felett is szemet hunynak. A cselédleányok ezután különféle betegséget szereznek és annak terjesztőivé is válnak. — Ezt megakadályozandó, a rend­őrség a legszigorúbban fog eljárni jiz éjjel csavargó cselédleányokial és más kétes hirü nőkkel szemben. Akiket az utcán találnak, kíméletlenül bekísérik a rendőrségre, orvosilag megvizsgálják és éjjeli csavargásért megbüntetik. Ily módon talán ezek­nek a visszás állapotoknak elejét lehet venni, sok betegségnek és bűn­cselekménynek a számát Í3 apasz­tani lehet. — A rendőrség az erre irányuló akcióját már megkezdto. Tegnap éjjel két leányt kisértek be a rend­őrségre, akik az éjjeli órákban az utcán tartózkodtak A rendőrség az egyik léányt a városból kitoloncolta, a másikat pedig szigorúan megbün­teti. A cél a kétes és más gyanús nőktől a várost megtisztítani. — A cselédügyre nézve nagy baj, hogy rendes cselédközvetilő nincs, pedig ha lelkiismeretes vállalkozó akadna, a közvetítésből tisztességesen megélhetne és ezenkívül a jóravaló cselédleányok is nekik megfelelő helyhez jutnának. Lakásépítésre mindenki kaphat állami kölcsönt A népjóléti minisztériumtól kell kérni A pénzügyminiszter rendelete sze­rint mindenki kaphat állami kölcsönt lakásépítésre, ha az üzérkedést ki­záró, csakis a lakásínség megszün­tetését célzó építkezéseket óhajt lé­tesíteni. Az állami kölcsönért a magánosoknak 1924 január 31-ig bezárólag kell jelentkezni. A kölcsö­nért nemcsak olyanok jelentkezhet­nek, akik uj épületetet akarnak emelni, hanem olyanok is, akik csak épületrészeket, igy emeletráépítést, toldaléképitést szándékoznak keresz­tülvinni. De olyanok is jelentkezhet­nek a kölcsönért, akik irodahelyisé­geket, vagy üzletházakat akarnak építeni. Az állami köicsönért a népjóléti és munkaügyi minisztériumhoz kell folyamodni, még pedig a magánosok- nah személyesen. A jelentkezésnél igazolni kell a következőket: 1. hogy az építkezés­hez szükséges telek a sajat tulaj­dona és az építkezés céljaira rendel­kezésre áll. Toldalék-vagy emelet­ráépítésnél a ház tulajdonjogát kell igazolni. 2. Igazolni kell hogy az építkezéshez szükséges tőke 40 °/o a- rendelkezésre áll. Be kell mulatni 2—2 példányban a tervezett építke­zés részletes terveit és költségveté­sét. 3. KöteLezóieg ki kell jelenteni, hogy csak kislakásokat, tehát 4 szo­básnál kisebbet fog építeni, minden fényüzési jelleg nélkül. 4. Aláveti magát az építkezés alatt az állami ellenőrzésnek. 5. Az építkezést tíz­nél kevesebb lakás építése esetén 1924 aug. 1-ig, ötvennél kevesebb lakásnál 1924 november 1-ig kell befejezni. Rendkívüli körülmény ese­tében halasztás kapható. 6, Az épí­tett lakások 50 százalékát olyan nem albérleti lakással rendelkező családos egyénnek kell bérbeadni, akik belybenlakásra jogosultsággal bírnak és akiknek a lakása ez utón megürül. 7. Jelentkezési dij címén a bizottságilag még felül nem birált épitési tőke öt ezrelékét kell kész­pénzben fizetni. Iepzállott_ Bácskái Nyugdíjazások és áthelyezések. Nikolics Endre újvidéki szolgabirót nyugdíjazták. Helyébe Milutinovics Milán községi jegyzőt nevezték ki. — Bácsmonostorra Stefánovics Szve- tozárt, Bácspalánkára Krsztics Szve- tozárt, Ófuttakra Protic3-Bahalovics Györgyöt, Antics Péter dárdai jegyzőt pedig Pirosra helyezte át a szerb belügyminiszter. Szerkesztőváltozás a Hírlap­nál. Dr. Havas Emil főszerkesztő kiválásával a szabadkai Hírlap szer­kesztését Szántó Róbert főszerkesztő és Havas Károly felelős szerkesztő vették át. Sok az adó Óbecsén. Ked­den délelőtt Obecséről hatvan tagú küldöttség jelent meg Becskereken, ahol Kusics Vladimir kerületi pénz- Qgyigazgatónál panaszt tettek a becsei adóbizottságban működő pénzügyigaz­gatósági tisztviselő ellen, aki nem hallgat a bizottság javaslataira hanem önkényesen tulmagae adóösszegeket állapit meg. A küldöttség felkereste még Biics megyei Hispánt is, aki'ól a megyei pótadó leszállítását kérte. A becsei polgárok nem hiába verték költségbe magukat, mert ha adóleszál- 1 tást nem is, de megnyugtató (kitérő) vá!aszt azt kaptak mindkét helyen. Kápláni áthelyezések. Bu­danovics Lajos apostoli adminisztrátor a bácskai egyházmegyében a következő kápláni áthelyezéseket eszközölte: Mathis Kálmánt Csurogról B. Breszto- vácra(?), Dittl Györgyöt В Breszto- vácról—Krcjajáraj?), Ägi Lőrinczet Odí8aciro'(?) Kulira, Abel Adámot Kuláróí Mali idjosra(?) és Nupszl Já­nost Mali-idjosrol Kólára helyezte át. Kovács Ferenc ujmisés Tavankuton nyert kápláni al kai mázáét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom