Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-05-31 / 22. szám

I XXII. évfolyam. 22. szám. Kiskunhalas, 1922. május 3t. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre : Melyben . . 160 kor. | Vidékre Egy szám ára 4 koron». . 160 kor Alapította : PRÄGER FERENGZ Hirdetmények d.ija: Egy cm. magas eotoafeéaí Garmondból 10 korona . . — Petitből 12 korona Nyilttér 1 cm. magas sor külön dij szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületl&Cí> Magas hirdetések. Kisebb szőlőt keresnek megvételre. Cim a kiadóban. Szép и 2 se. alatt fazsindely van eladó. Tóth V. Antal felsöseállási 482 sz. tanyájára, (Gaál homok) egy tehenet nyári legeidre a tejhaszonért elvállal. özv. Sár fi Jánosné Soltvadkerten Kossuth n. 63 sz. lakóházát és három drb jó termésű szőlőjét gazdasági eszközökkel eladja Tudakozódni fenti lakásán. Gőböljáráson 150 hold tanyás bir­tok kiadó, 100 hold ezántó, holdanként 2 méter gabona, 50 hold kaszáló és legelő kü­lön megállapodás szerint Jakabcsies Ernő III kér. Eötvös n. 19 sz. Paprika Lajos az iparban Eirkó Imre szomszédságában levó fél hold karós jókarban levő szőlőjét eladja. Tudakozódni kissóstói 2302 sz. lakásán. Gaál Lajos 40 holdas tanyája eladó Dohány u. 4 sz alatt különféle gazdasági felszerelések eladók, n. m. rosta, vetógép, aratógép. koesiréezek, lószerszám stb. Vályogvetöket keres a Halasi .Ke­reskedelmi Bank. Kétcsövű vadászfegyver kereste tik megvételre. Ajánlatokat Hajnal o. 3 sz alá kérnek. Eladó 3 méter hosszt*, 2 méter magas gobelin fali szőnyeg rés tartóval, 8 méter magas diszesen faragott álló tükör, könyv szekrény, könyvek, szaloa bútor Felső- nádor 8 sz. Eladó 1 biliárd asztal 3 csont, 3 papir golyó, 8 dákó, egy söraparát hűtővel mindkettő modern kivitel és egy kétajtós jég­szekrény felülről középen tolós. Tudakozódni Garas Péternél Kiskuumajea Vágó u 36 sz. Öttömösön szép sarokház 20 év óta fennálló vegyes kereskedéssel és hoz­závaló I lánc fajszőlővel beültetett kerttel eladó. Tudakozódni Domonkos József keres­kedővel Öttömösön u. p. Kisszállás. A Hangya pünkösd első napján üzleteit nem nyitja ki Egy öt és fél méter hosszú mester­gerenda és két malac eladó V. kér., Al- kotmány-u. 37. sz. alatt. AMcfát, valamint száraz puhafát kisebb-nagyobb tételekben is vesz Fürst Mátyás, Arany János utoa 15 Vadkerti ut 6 sz ház nagy raktár ral, nagy istállóval, udvarral és nagy kert­tel eladó. Tudakozódni a helyszínén. Alkalmazást keres könyvelésben, levelezésben, gépirásbau és egjeb irodai teendőiben is nagy jártasság g&l biró egyén. Oitn megtudható a kiadóban Kisebb és nagyobb birtokot megvé- j telre keresek. Cim : Bns Mihály Kiskunmajsa Csontos KáToly n. 497 sz Egy ágy, nagy kerti asztal és egy kainraajió eladó Nefelejls u 6 a. Mindig a legolcsóbb Fleischl Sa­mo bútoráruháza Kossuth n. 27 és 29. Ál­landóan nagy* raktár kész díványokban és í keményta bátorokban Arany, ezüstpénzt bevált, brilliánst, j arany és ezüst tárgyakat, töröttet is magas arban vesz Farkas Kálmán órás, a Gazdasági j bank épületében levő órás üzletében. Ócska vasat, vörös és sárgarezet, j cinkkádakat, ólmot, vörös rézüstöt, rósz per- 4 metszőket, borkövet és házi nynlbórt a leg­magasabb napi á: bau vesz Ho'städter Mór j Mélykúti ut 1 sz (Stern-féle ház) Elsőrendű finom fekete, kék és csíkos nadrág szövetek, valamint lüszter és vászon érkezett üzletembe Kérem a rendelő j közönség pártfogását Fekete József szabó- j mester Egy jó esaládból való fínt tanonouak elveszek 'V Egy grammofon 40 drb dupla lemezzel j eladó TÁB0R-U, 9 sz. Pécsi teavaj, szalámi, liptói túró, akácméz van a Hangyában Egye emi hallgató, középiskolai tanulók korepetálását vállalja esetleg franciát németet is tanít. Cim: VI kerület Nyárfa n 12. sz. * Korona sósborszesz a legerősebb és legjobb Késziti Ráez gyógyszertár. Vállalunk kis pulykákat és kis , csibéket feliből Pázsit Antal debeáki pusz­táján. Tudakozódni Knn Sándorué füszerüz- Jetében vagy Józsa Sándornéval a piacon szerdán és vasárnap. Fával égetett friss mész érkezett a Han­gyába. Asztalossegédet állandó munkára j felvesz jó fizetéssel Szalay Imre asztalosmes­ter Kiskőrös Sertéspiaetér. Schönfeld Izidor prima evő krump lit. kölest, répamagot »lad. Gyapjút a leg­magasabb árban vesz Kossuth n Hofmeister ház. Rézgálloot 99 százalékos prímát árnsit a | Hangya. Károly Lajos cipész tudatja a , közönséggel, hogy eipészüzletét Kígyó tér 3 ! sz alá, Gál kuttal szemben helyezte át Meg­rendeléseket, oipöjavitáeokat és eipőtüzést a legolcsóbb áron elvállal Eéri a közönség szives pártfogását Szalai K. Antalnak alsókisteleki ta nyáján szegni és verni való nádja, 20 hektó bora, 30 drb birkája bárányokkal együtt és egy ekéje taligával van eladó. Tudakozódni Alkotmány n 7 sz. alatt. Skribanek Mihály Battyáni и 4 sz. lakóháza azonnali beköltözéssel eladó. Tudakozódni a helyszínén. Befőzéshez szükséges cukrát minden hangyatag már most szerezze be. Szalicil, pergament papír és kötöző spárga is van mind a három Hangya boltban Egy nagyobb birtok felts haszná latra, esetleg haszonbérbe kiadó. Óim a ki­adóban Jakab Sándornak Rekettyén az iskola mellett 91/* hold homok erdeje van eladó Tudakozódni Vas n 2 sz alatt Legnagyobb ablak és ajtóraktár Lovasy üvegesnél, hol dupla tokoe ablakok ie kaphatók. Műhelye a husosarnok mellett van Piactér. Üvegezést jó gittel készít, ami nem hullik le. Képkeretezést is vállal. Egy magyar állami 4 lóerejü, cséplőgép garnitúra és egy magyar gazda­sági 4 lóerejü, eséplógarnitura eladó. Tuda­kozódni a keceli állomás melletti vendéglő­ben, mely vendéglő is eladó Csak szemé­lyesen tárgyalok Hulladék csontot, aki gyűjti, készle­tét hozza mielőbb szállitáé miatt Künetler megbízotthoz N.-ukai sziget, aki átveszi és kifi­zeti azt. Rafflát a legolcsóbb napiáron szerezhetjük be a Hangyánál. Egy uj zirzon kaptár 4 keretsoros keretekkel 3 család részére, egy hasznait zirzon kaptár 6 család részére keretekkel és kész kiépített lépőkkel eladó Kőhíd n 13 sz alatt Práger Dávid egy külföldi posztó- gyáros megbízásából gyapjút vásárol, aéri a birkatartó* gazdákat, hogy a gyapjút szíves­kedjenek neki eladás végett felajánlani Lakása Fő u 9. szám. Elsőrendű rézgálic, a legjobb minő ségü szappanfőző szóda a legolcsóbb árért kapható Fürst Mátyás üzletében, Arany Jáuos-utea 15 Urtica hajmosópor dúsan habzó, kellemes illata bajmosó. Havonként egyszer ezzel mosva a haj hullámos simul ékouy és fényes lesz, megszűnik a baj korpásodása, a . fej viszkető érzése. A haj növéiét elősegíti. 1 Csakis a Ráez gyógyszertárban kapható. 1 kér Gozon u. 20 sz. alatt eyy ! jokarban levő kis Singer varrógép eladó Régi síremlékeit ronoválását, teme- tói kőfaragó munkákat, betüvesést óz ara­nyozást felelőiség mellett legolcsóbban készít Gulyás József kőfaragó mester III kér. Akácfa u. 4 sz. Csendőrlaktanya mellett. Eladó egy 270 holdas tanyás bir­tok felszereléssel, 205 holdas, J10 holdas, 70 holdas, 150 holdas. 50 holdas. Ezek mind azonual átvehetők. 22 hold tanya nélkül, 21/» hold szőlő, gyümölcsös és veteményessel, lakással azonnal átvehető, 2 ház, 2 Gőz­malom és több kisebb nagyobb birtokok és ház- k, egy 76 holdas őszi átvétellel, egy 50 holdas 10 hold szőlővel. Öttömösön 5 holdas birtok 1 hóid jó szőlő és gyümölcsös 2 hold vetés van rajta, azonnal átvehető. Értekez­hetni Józsa Gábor közvetítővel Gabonapiac- tér 2 sz vagy a Keresztes vendéglőben. Jól készített, szép ablakokat venni és ablaküvegezést legolcsóbban eszközölni Kővári Antalnál lehet Üzlete Kolozsvári-(éle bazárban Urtica sajtoltó kitűnő. Kevés kell belőle és kitűnő sajt készíthető vele. Fecske védjegy nélkül nem valódi. Késziti Ráez gyógyszertár Takaréképület. Budapesti egyetemi tanár családja elfogad teljes ellátásra magántanulót és ta­nulmányaiban segédkezik. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit. Egy uj keményfa mángorló, kisebb nagyobb dézsák, egyfenekü hordo, ágy, szek­rény, sodronybetét, kamra ajtó, régi deszkák, ládák, kerti pad, 14 drb talpas, finom metszett pohár és szép fosztott toll eladó Cim a kiadóban Ásványvizek kaphatók Ráez gyógy­ezcetárban Takaréképület. Gyűjtsük a gyógynövényeket! köny nyü mnnkával is sok pénzt kereshet! Milyen gyógynövények gyűjtése a legkiűzetóbb: szarkalábvirág, kamilla (pénzecske) virág, pipaosvirág, bodzavirág, ökörfarkkóró virág, hosszúiévá ü útifű levele, bitindek levél, papsajt levele és virágja, mind a kétféle papsajt, maszlag levél, fehérmályva gyökere, levele és virágja anyarozs, ezerjófű, kőrisbógár stb azonkívül vásárolom a szap­pan iglice, pirosító gyökereit is. Szárított állapotban 3—4-szer drágáb­ban veszem meg Bármily mennyiségben vásárolja Árvay Károly gyógyszerész. Bevál­tás egé-z napon át Árvay Imre olajmalmánil, Szabadkai-nt >8 —- Minden kérdezésre fel- világosiiéit ad Árvay Károly gyógyszerész a Czurda gyógyszertárban. Bútorát mindenki legolcsóbban Schön Dávid bútorasztalos üzletében szerezheti be, hol állandóan nagy választékban keményfa és festett polgári bútorok a legjobb kivitel­ben kaphatók Üzlete Fő n. Takaréképület. Gömbös István VI kér Nyárfa u. 11 ez lakóházát, mely üzletnek is alkalmas eladja. Tudakozódni a helyszínén. Akácfa и 15 sz alatt egy bicMi van eladó. Petőfi u. 31 sz lakóház és 7 lánc szántó eladó. Tudakozódni fenti háznál. Demus Józsefnél nagyobb mennyi- ségü ö fa és száraz felvágott akác és puhafa olcsó árban kapható Nagyobb vételnél ház­hoz szállítja. Lakás IV kér. Tábor n. 3 sz.. alatt. Egy igás kocsi, szákeke, egy pár lószerszám, permetező és több boros hordó eladó Hermann Dénes eresztői tanyáján. Födi György göböljárási 55 kát. hold tauyásbirtoka eladó. Tudakozódni az iskola szomszédságában bármikor. Mamlec Benő Vitéz и 5 sz. lakó- házát, mely azonnal átvehető aladé. Tuda­kozódni bármikor. Barta Benő Kölesei и 5 sz vil lanyerőre berendezett daráló kásázó és olaj- ütő malmát ehdja. Tudakozódni a helyszínén. Egy cilinder szita, 2 pár kö hoz závaló kerekekkel eladó Puszta-Mérgesen Négyökrü Józsefnél Brunohn, ierpetin, benzin padló­méi, flirneisz fehér eipő tisztitó stb. Kapható Berger Miksa illatszertárában. Felsökistelenken 8 hold erdő, legelő 1 bold 8 éves akáeossal eladó. Tudakozódni Bem n 8 sz. alatt. Cserépkályha és takarék tűzhely raktár Januskó Jókai a. 10 sz. Átrakást és javítást elvállal. Ne dobja el törött, hiányos hajcsatt- ját, mert oleson megjavítja Berger Miksa illatszerész. Keresztes vendéglővel szemben 8600 drb száraz vályog és 576 n. öl két házhely eladó. Tudakozódni Varga Ferencnél VII kér. Szondi u. 20 sz. Ugyanott répa is van eladó. Akácfát, vaiatbict száraz puhafát minden mennyiségben, vaggontételekben is állandóan a legmagasabb árban vesz : Weisz Mélykúti nt 3 sz VI kér. Nyárfa и 4 sz. lakóház azonnali átvétellel eladó Bera Lajos felsőkisteleki 2239 sz. 3 holdas tanyás birtoka Bótás József szom­szédságában eladó. Tudakozódni a helyszínén. A vadkerti útban levő villamos szecskavágóban eladó egy karom ió erős eséplőszekrény, esetleg négyes motorral társ kerestetik hozzá a cséplési időre. Ugyanott daráé és kása kővek és egy kettes száma rediál szita eladó. Brecska Józsefnek gyalu padja ér egy permetező asztala eladó Fó v. lOS sz. alatt. Ma érkezett szép fehér friss mész Csapó Antal üzletébe. Sérvkötő, trigator, vatta, kötszerek, gnmi lepedő stb. nagy választékban kapható Beiger Miken iltaíszertárábsn. Használt jókarban levő oontraftkns ke­rékpárok, gummik, sportcikkek valamint gyönyörű kiállítású paraguml fürdösapkák oloaó áron kaphatók Weiez Endrénél Kossuth u. 4 az. Sajtoltó por és folyadék a legjobb minőségben kapható Berger Miksa illatszer- tárában. Állandó raktár kutgyiirdk. kutro várok, csatornacsövek, átjáréhidak hidfejek 6s betooválynkbsn, valamint eementeserép és konyhalapokban Weisz fakereskedéoél, Mélykúti nt 3 Rózsafa, gyümölcsfa, szőlő perme- tező anyagok, hernyó, vértetü, moly stb ellen kapható Berger Miksa illatszertirában Szente István kereskedő eladja felsőkisteleki 25 és fél hold szántó és kaszálóból álló földbirtokát és a felsőszi- geti csőszháznál levő 280 n. öl veteményes'- földjét. Tudakozódhatni Kossuth-utcai üz­letében. Csényi József és fia szűcsnek való báránybórökért legmagasabb árat fizet Vörös- marthi n. 20 és Kálvin-téri házuknál. Egy használt antol tűzhely eladó Sebnautigel Lászlónál. Nagy Ту István az Öregszőlőiben. Zsiga István szomszédságában levő 2 kapa szőlőjét lakóházzal eladja. Tudakozódni a- helyszinén. Schneider Gyulának Bem m. 3 sz. alatt (Mészöly ház) friss meszo, portland- eementje, kovács szene és rézgálicza van eladó. Továbbá Bodiosi házban levő. üzletében darabos mesze, portland ce­mentje és rézgálie is kapható. Jókai и 26 se. lakóház eladó Tu dakozódni Tóth Lajos sertéskereskedő Géb telepi lakásán. Eladó egy nagy karikahajós női varrógép Csehók János férfi szabónál Korona n. 16 sz üzletében A halasi tejcsarnok naponta reggel uradalmi teljes tejet mér 16 kor. literje. Kapbató még teavaj, irósvaj, sajt, túró, tejfel, alndt tej, iró és mindenféle tejtermék szolid árak mellett Kérik a n. é. közönség szives pártfogását. Üzlet Fő n. 31 sz. a ref temp­lommal szemben. Egy kevéssé használt erős vasalása stráfkocsi és egy éves félnehéz sertés eladó Győrfi Józsefnél. Minden mére ü kaptárt és méhé szeti eszközt olcsón készít Zábolyi Berta­lan asztalos Kőhid-u. 14 sz. alatt. Radvánczky István városi t zedes nek a téglagyár közelében öt kapa szőlője van eladó. Tudakozódni a,városházánál vagy lakásál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom