Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-05-10 / 19. szám

XXII. évfolyam. 19. szám. Kiskunhalas, 1922. május 10. Kiskun-Hala Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre : Helyben . . 160 kor. | Vidékre . • • 160 kor. Egy szára ára 4 korona. Alapította : PHAGER FERENGZ ■ filrdstméuyek dija: Egy cm. magas soronkŐBÍ Garraondból 10 korona . . -- Petitből 12 korosa Hyilttér 1 cns. magas sor külön díj szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületéig^ Zrínyi u. 57 sz. alatt egy grama ion 23 drb. lemezzel eladó. A kiskunmajsai Törtely gőzmalom értesíti at. 6röl6 közönséget, hogy malmuk ojraszerelési munkái befejezést nyertek és azt ismét üzembe helyezték. A malom a leg­jobb minőségű lisztet és egyéb őrleményt állítja elő. Mindenki tetszése szerint Őrölhet. A t. örölö közönség b pártfogását kérik Törtely testvérek gőzmalomtnlsjdonosok. Józsa Sándorné Pázsit Antal debeáki birtokára libákat vállal feliből. Tudakozódhatni I kér Nád u. 9 sz. alatt. Értesítés. — Tisztelettel értesítjük Halas város lakosságát, hogy a legújabb divatu selyem, moáré, brokát és gobelin fal- mintáink dús és változatos színekben meg­érkeztek. Kérjük a közönség szives pártfo­gását Tisztelettel Kiss és Nagy szobafestők és mázolók Himző-u. 11 sz. és Török-u. 12. sz. Egy jó házból való fiút tanulónak fel­vesznek. 40 hold fekete föld Harka pusztán tanya épülettel és vetéssel eladó. Tudakozódni a helyszínén a tulajdonossal Keresztúri Lajossal. Eladó egy fekete csiku krém színű mosható nadrág közép termetre és egy pár fél gombos használt, férfi eipő. Megtekint­hető Kiefaludi u. 75 ez. alatt. Borbély Lajos 1 kér. Gázon и 7 sz. lakóházát eladja. Tudakozódni a helyszínén. Kis István a kötönyi bér gazdaságba egy jó fejős tehenet Dömötörig a tejhaszonért elvállal. Tudakozódni a helyszínén Keresztúri István 25 holdas harkai tanyásbirtokát a tajói állomás közelében eladja esetleg terméssel együtt. Tudakozódni a helyszínén. Segesvári Sándor mindenféle vá­lyogmunkát bárhol bármilyen mennyiségben elvállal. Tudakozódni Kiefaludi u. 65 sz. alatt VI kér. Zerge u. 6 sz. alatt egy könnyű kocsi eladó. Nádasdi Pálnak Gőböljáráson Cibolya Lajos szomszédságában 15 holdas tanyásbirtoka eladó. Tudakozódni a helyszínén Egy jóminöségü varrógép, mely suszternek is megfelel eladó Széchenyi u. 46 sz. alatt. Ujrendszerü kapálóeke kapható Sza­bados Sándor kováasmesternél Széchenyi u. 45 sz. alatt. Pirositót minden mennyiségben vásárolaz Olcsó Áruház Árpád u 27Hofstädter Mór Mélykúti ut 1 sz. alatt is átveszi. Társat vagy finanszírozót keres helybeli Áruház és iparvállalat. Szives meg­keresések 922 jeligére a kiadóba kéretnek. (Csak komoly ajánlatokat veszünk figyelembe) A vadkerti útban levő villamos szecska vágóban eladó egy 3-as cséplőgép az összes felszereléssel együtt, egy S8-as darázs- kójárat összes felszereléssel, két pár 36-os kasakójárat. felszereléssel, egy 22-es uj rend­szerű verőléces kásázó felszerelve és egy kettes radiál szita két betét kilences selyem­bevonattal. Megtekinthető a helyszínén. Szalai K. Imre alsókisteleki 212 kát. holdas birtokát két tanyával, szőlő­vel egészben vagy két részben feliből, vagy haszonbérbe kiadja. Tudakozódni Alkotmány u. 2 sz. alatt, hol régi, válogatott zsindelye van eladó. Sóstó fürdőhöz egy fűtő felvétetik. Jelentkezhetni Ádor Sándornál a Sóstón vagy Kossuth-uteai lakásán. Berta Benő Kölcsei-u 5 sz mai- mában elfogad minden nap darálást, kásá- zást és olajnyomást. Figura Jánosnak Rekettyén 13ljt hold szántóföldje eladó. Tudakozódni Kiskun­félegyháza tanya 264 sz. alatt, levélileg is. Legnagyobb ablak és ajtóraktár Loeasy üvegesnél, hol dupla tokos ablakok is kaphatók. Műhelye a husosarnok mellett van Piae-tér. Üvegezést jó gittel készít, ami nem hullik le. Képkeretezést is vállai. Jól készített, szép ablakokat venni és ablaküvegezést legolcsóbban eszközölni Kővári Antalnál lehet Üzlete Kolozsvári-féle bazárban Csesznek Mihály szabómester tu­datja a n. é. közönséggel, hogy a legújabb tavaszi mintái megérkeztek és azokból megrendeléseket a legjutányosabban vállal javitást, fordítást, vasalást és ruhatiszti- tást gyorsan és pontosan eszközöl. Kész ruhákat a Nagy János-féle házban Gál kuttal szemben raktáron tart. Kéri a kö­zönség szives pártfogását. 30 kát hold birtok Bodogláron yasuti állomás kösalébeis Oaódy István szomszédságában rajta termett takar­mánnyal kiadó. Bővebb: Keinráth Ferenccel Szabadkai uí 14 sz. Eladó az öregszőlőkben kb Iljt hold szőllőnek való homok, mely már részben be is van ültetve. Érdeklődni lehet Alkotmány utca 87 sz. alatt szerdán délig és szombat, vasárnap egészuap. Schneider Gyulának Bem u. 3 sz. alatt (Mészöly ház) friss mesze, portland cementje, kovács szene és rézgálioza van eladó. Továbbá Bodicsi házban levő üzletében darabos mesze, portland ce­mentje és rézgálio is kapható. Háncsok Andrásnak szecskavágó száraz malma lakóházzal elköltözés miatt eladó. Tudakozódni Akáo/a u. 3 sz. alatt. VI kér. Fecske и 8 sz alatt egy uj gyermekkocsi eladó. Billiard asztal, jókarbim levő min­den elfogadható áron eladó Szalai Márton vendéglősnél Kiskunmajsán. özv. Musa Benőné Járószék mel letti 36 hold szántó, kaszáló és legelőből álló ingatlanát eladja. Tudakozódni Molnár u. 3 sz. alatt, Burányi Gábor fehértói 108 kát. holdas és tajói 71 kát. holdas földbirtokát eladja. Tudakozódni Tábor n. 12 sz. alatt. Öttömösön 20 éve fenálló nagy vendéglő összes berendezéssel, bor pince fel­szereléssel és sok épülettel eladó Eladó azon­kívül még szikvizgyár pálinkafözőüst és 8 magyar hold föld. Tudakozódni Bus vendég­lősnél Öttömösön. Avar u. 4 sz. ház éladó. Tuda­kozcdni Dal Endre bognármesterrel Kiskörösön Ozon és Ibolya szappan kitűnő illatú, finom arszápoló és mosdó­szappanok. Csak Fecske védjeggyel valódi. Kapható Eáea János gyógy- szertárában, Hízott sertést, marhát, bor jut a legmagasabb napi áron vesz Tóth Lajos. Ér­deklődni a Keresztes vendéglőben vagy a Gazdasági Gőzmalom mellett levő lakásán Felényibe kerül a szappan», ha Hangya féle lugkő-oídattal főzi ki zsiradékét. Kettős ablakok és ajtók fokkal ol­csón eladók Szív ntca 4 sz. alatt. I kér Jókai и 55 sz lakóház eladó. A ház azonnal átvehető. VII kér Szondi u. 20 sz. alatt f. hó 17-én, szerdán d. u. 3 órakor önkéntes árverésen el fog adatni: egy divány, konyha­szekrény, egy konyhaasztal, hordók, szerszá­mok és egyéb háztartási dolgok. A venni szándékozók ezúton hivatnak meg. / Idei termésű egyiptomi hagymája érkezett a Hangyának Egy jó karban levő kerékpár eladó Deák Ferenc u. 11 sz. alatt. Permetező gépeket olcsón javít Práca Pál lakatos Bem u. 1 sz. (Mészöly-féle ház) Győré Antal a müut mellett Figura István-féle fél hold ingatlanát rajta levő épülettel eladja. Tudakozódni VI kér. Huszár u. 10 sz. lakásán. Rózsafa, gyümölcsfa, szőlő perme­tező anyagok, hernyó, vértetü, moly stb ellen kapható Berger Miksa illatszertárában Értesítés. Értesítem a t. közöHséget, : hogy cipészmesterségemet újból lakásomon folytatom A legjutányosabb áron készítek férfi és női szeges és varott cipőket a legfi­nomabb kivitelben Valamint lovagló és ma­gyar csizmák, gyermek cipők és szandálok készítését és javítását- jutányosán eszközlöm Tisztelettel Komiós Antal cipészmester II kér Nád u 8 sz a Arany, ezüstpénzt bevált, brilliánst, arany és ezüst tárgyakat, töröttet is magas árban vesz Farkas Kálmán órás, a Gazdasági bank épületében levő órás üzletében. Mindig a legolcsóbb Fidschi Sa­mu bútoráruháza Kossuth u. 27 és 29. Ál­landóan nagy raktár kész díványokban és kemény fa bátorokban VI. kér. Nyárfa и 7 sz. lakóház eladó. Ugyanott bútorok is eladók. Egy ágy, nagy kerti asztal és egy kamraajtó eladó Nefelejts u. 6 a. Alkalmazást keres könyvelésben, levelezésben, gépírásban és egyéb irodai teendőkben is nagy jártasság­gal biró egyén. Cim megtudható a kiadóban. Veszek plrositégyokeret, szappan gyökeret, bodzavlrágot, ezerjifűvet, pemetét és kamillát (pénzecskét) Schön Sándor Petőfi u. 19 sz. Két férfit állandó munkára fel­vesznek VII kér. Szondi u. 20 sz. alatt. Keresztúri János az öregszőlőkben levő ll1/, kapa szőlőjét lakóházzal eladja. Tudakozódni fentivel Kard n. 4 ez. alatt. Kaszás Lajosnénak II kér. Nyíl n. 8 sz. alatt fűteni való nádja van eladó. Egy anyasertést 9 malacával elcse­rélnék egy hnsos meddő sertésért. A sertés fele malacért is kiadó. Tudakozódni VII kér, Szondi n. 20 sz. alatt. Kiskunhalasi állami csipketéleptn 13—14 éves tannló leányok fizetéssel felvé­tetnek. központi iskola I emelet. Egy fejős kecske eladó VII kér. Szondi u. 20 sz. alatt. Akácfa и 18 sz. ház eladó, amely 2 szoba, konyha, 2 kamra, istálló és udvarból áll. Tudakozódni a helyszínén. Glük Judonak korpája és trágyája van eladó. Gyapjút legmagasabb árban vá­sárol. Ádor Sándor Kossuth u. 23 sz. házának belső végén levő háza, mely a Hajnal utcára nyilik, egy íéderes hintája és egy szénakaparó gépe eladó. Tudakozódni lakásán, vagy a Sóstón. Barta Benő Kölesei u. 5 sz. alatti villanyerőre berendezett daráló, kásázó, olaj­nyomó malmát eladja. Tudakozódni a hely­Dohonyi János az öregszőlőkben levő 5 kapa szőlőjét veteményessel eladja. Egy fjas disznét az összes malacokért kiad. Tudakozódni V kér. Vadász u. 2 sz. alatt. Tó u. 10 sz. ház eladó. Ugyanott 4 hold kölesnek való föld feliből kiadó. Maszlag Lajosnak egy két ló után való igáskoesija. egy ekéje taligával, két lóra való szerszáma van eladó. Borecet kap­ható nála Tudakozódni II kér. Kölesei u. 2 sz. alatt. Gyűjtsük a gyógynövényeket! iröny ­nyü munkával is sok pénzt kereshet! Milyen gyógynövények gyűjtése a legkifizetőbb: Pemetefű, szarkalábvirág, kamilla (pénzecske) virág, pipaosvirág, bodzavirág, ökörfarkkóró virág, hosszulevelü útifű levele, bilindek levél, papsajt levele és virágja, mind a kétféle papsajt, maszlag levél, fehérmályva gyökere, levele és virágja anyarozs, ezerjófü, körisbogár stb azonkívül vásárolom a szap­pan. igliee, pirositó gyökereit is. Szárított állapotban 3—4-szer drágáb­ban veszem meg. Bármily mennyiségben vásárolja Árvay Károly gyógyszerész. Bevál­tás egész napon át Árvay Imre olajmalmánál, Szabadkai-nt 18 — Minden kérdezésre fel­világosítást ad Árvay Károly gyógyszerész a Gznrda- gyógyszertárban. id. Gaál Lajos-féle füzesi birtokból, a Mélykúti ut mentén Babó és Gaál földek szomszédságában elsőminőségü 8 kát. hold területű legnagyobbrészben szántó föld, konyhakertészetre is alkalmas eladó. Érte­kezhetni dr. Gaál Gyulánál. Brunolin, terpetin, benzin, padló­méi, fiirneisz fehér cipő tisztitó stb. Kapható Berger Miksa illatszertárában. Bútorát m Indeitki legolcsóbban Schön Dávid bútorasztalos üzletében szerezheti be, hol állandóan nagy választékban keményfa és featett polgári bútorok a legjobb kivitel­ben kaphatók Üzlete Fő-n. Takaréképület. Betoncsövek, kntkarikék, beton- vklyufe, cementlapok és cement­cserepek Weisz Sándor cégnél Mélykuti-nt 3. Hulladék csontot, aki gyűjti, készle ­tét hozza mielőbb szállítás miatt Künstler megbízotthoz Natkai sziget, aki átveszi és kifi­zeti azt. Hattyú u. 12 sz. lakóház jó for­galmú üzlettel, mely Szép n. sarkán van elköltözés miatt azonnal eladó. Tudakozódni fenti háznál. Präger Dávid egy külföldi posztó- gyáros megbízásából gyapjút vásárol. Kéri a birkatartó gazdákat, hogy a gyapjnt szíves­kedjenek neki eladás végett felajánlani Lakása Fő u. 9. szám. Ügyes, írni, olvasni tudó fiú havi fizetéssel felvétetik a Pressburger üzletben. özv. Szeder Jánosné félsöszállási 5 hold tanyás birtokát eladja. Tudakozódni a helyszínén 55 tanyaszám alatt. Eladó feisőnádor utca 10. sz. lakóház, 2 lakásnak is alkalmas, 3 szoba, üveg folyosó, konyha, speiz azonnal elfog­lalható, a többi rész októberben. Bővebb felvilágositást Schön Dávid bútorüzletében, Takaréképület. Sérvkötő, irigator, vatta, kötszerek, gnmi lepedő stb. nagy választékban kapható Berger Miksa illatszertárában. Egy fényezett keményfa szekrény. használt szalonbntorok, s több féle házi apró dolgok eladók Kossuth ntca 3 szám alatt. Egy gyermek tolókocsi eladó Mátyás tér 3 sz. alatt Szabó Ferencnél. Trenkovits Márton Szép u. 16 sz. házát eladja. Tudakozódni a helyszínén. Mihalecs és T, Korona и 3. alatt tengeri, árpa, korpa, köleskása, lisztek és száraz tűzifa kapható. Bózsa burgonya szer­dán érkezik. Sanitas szoba gőzfürdő, reumások- nak, elhízottaknak nélkülözhetetlen, aiig használt állapotban olcson eladó Megtekint­hető : Berger Miksa illatszertárában. Melléképületre használható, kész fazsindely tető és ócska zsindely szerdán délelőtt 10 órakor önkéntes árverésen, kész­pénz fizetés mellett eladó. Az árverés II. kér Posta-u. 10 sz. alatt, Szalay Zsigmond házánál lesz. Fő u. 8 sz. alatt 1 uj varrógép eladó özv. Heisler Sámánénál. Ugyanott egy jó házból való fint tanoncnak felvesznek. A szódavíz 4 és 8 koronáért kapható minden mennyiségben Harmath n. 2 sz. alatt Eladó 2 sublót, 1 nádasó létra, 1 tető létra, 2 szerszámos láda, 1 nagy mal- teros láda és több apró kőműves szerszám Tudakozódni özv Hugyeo Lajosnénál У kér Csiga u 17 ez alatt Ne dobja el törött, hiányos hajcsatt- ját, mert olcson megjavítja Berger Miksa illatszerécz. Keresztes vendéglővel szemben S Mészáros Imrének oszlopnak való akácfái vannak eladók. Megtekinthető Vitéz u 8 sz. házánál. Lf Holländer Adolf a legmagasabb árban vásárol gyapjnt. Tengeri, zab, árpa legjutányosabban nála kapható. Kisebb nagyobb boroskádakat kap­hat Petőfi ntca 4 szám alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom