Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-04-26 / 17. szám

XXII. évfolyam. 17. szám. Kiskunhalas, 1922. április 26% Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben . . 160 kor. | Vidékre . • . 160 kor. Egy szám ára 4 korona. Alapította : PRAGER FERENGZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas soronként Garmondból 10 korona . . — Petitből 12 horona Nyilttér 1 cm. magas sor külön díj szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületénél Magán hirdetések. Zámbó Pál Jánoshalmán Halasi utca végén levó uj házát, egy kocsit két lóval és szerszámokkal elad. Tudakozódni fenti háznál. Hulládéit csontot, aki gyűjti, kése letét hozza mielóbb szállítás miatt Künstler megbízotthoz Natkai sziget, aki átveszi és kifizeti azt. Jókarban levó ajtók és ablakok tokkal eladók Szív atea 3 sz. alatt. Halász Sándornak szénája van eladó mázsaszámra I kér. Széchenyi u. 86 sz. alatt. Egy fabódé zsindelytetővel, amely magtárnak, szerszámkamrának és több más­félének használható, eladó Dr. Dózsa Zsig- mondnál Gaál knt mellett. Agócs Ferencnek Göböljáráson 3 magyar holdas tanyás birtoka eladó. Tuda­kozódni a helyszínén Nagy K. József szom­szédságában. Hunyadi Pál kovácsmester egy jó családból való fiút tanonenak felvesz II kér. Zrinyi u. 10 sz. alatt. Elveszett vasárnap estefelé a vásár tértói a Harkai kettős utkaparó házig a maj- sai műúton egy arany női nyaklánc osüngö- vel, melyen Fehér Ferdinand arcképe volt. Becsületes megtaláló adja be a harkai kettős utkaparó házhoz, hol illő jutalomban részesül. Több ezer 8-10 éves akáczfa ágastól, gyökerestől darabja 25 korona eladó. 30 hold jó legelőmre 1-2 fejős tehenei ingyen válla­lok Jababesies Eernő Gőböljárás, vagy III, Eötvös u. 19 Elveszett egy arcképes tanulói vil­lamos bérletjegy Mohammed Eászin névre szóló Megtaláló szíveskedjék beadni lapunk kiadóhivatalába. Körösy Jenő gőzmalom tulajdonos egy jó családból való fiút tanonenak azonnal felvesz. Tudakozódni vasút melletti gőzmal­mában. Két tézsla, egy kocsiülés és egy húzós mázsa eladó Hattyú u. 12 sz. alatt. Gömböc István VI kér. Nyárfa u. 11 sz. házát eladja. Tudakozódni fenti házánál. Keresztúri István Hurka pusztai 25 holdas tanyás birtokát eladja. Tudako­zódni a helyszínén a tajói állomás közelében. A Sóstó fürdő f, hó 29-én szóm- baton megnyílik. További intézkedésig ápr. 29 és 30-án, valamint május 6 és 7-én szom­baton és vasárnap lesz melegfürdő. Alkalmazást keres könyvelésben, levelezésben, gépírásban és egyéb irodai teendőkben is nagy jártasság­gal biró egyén. Cim megtudható a kiadóban. Egy éves fejős kecske kis fia nélkül eladó VII kér. Szondi u. 20 sz. alatt. Komlós Jánosnak Kisfaludi u. 75 sz. alatt négy hektó fehér bora van eladó. Negyven kát. holdas tanyás birtok 2 épülettel Kötönyben eladó, esetleg haszon­bérbe is kiadó. Tudakozódni Nefelejts u. 7 sz. alatt, hol enni és vetni való krumpli is van eladó. Sréter Jánosnak öregszőlőkben 3 kát, holdas szőlője van eladó. Tudakozódni a gyepmester házon felül Németh Sándor féle háznál. Erdélyi Antalnak fehértói tanyáján 12 hektó rizling és kövidinka bora és 150 kiló méze van eladó. Tudakozódni fenti ta­nyáján vagy V kér. Nyúl u. 2 sz. alatt. VII kér. Szondi u. 20 sz. lakóház egészben vagy részletekben is eladó Bőveb­bet ugyanott. Valódi Schveinfurti fapermetezöpor kapható Sohón Sándor füszerkereskedésében Petőfi u. 19 szám alatt. Valódi rózsa krumpli ismét kap­ható Bium Hermannal Petőfi u, 4 sz. alatt. Tiszta faj agár kntya eladó. Cim a kiadóban Eladó egy 8 lóerős 10 légkörös magánjáró első magyar gazdasági gyártmá­nyú cséplőgép. Megtekinthető Füzes pusztán Zseni Lajosnál 1409 sz. alatt. Értesítés. — Tisztelettel értesítjük Halas város lakosságát, hogy a legújabb divatu selyem, moáré, brokát és gobelin fal­mintáink dús és változatos színekben meg­érkeztek. Kérjük a közönség szives pártfo­gását. Tisztelettel Kiss és Nagy szobafestők és mázolók Himző-u 11 sz. és Török-u. 12. sz. Egy jó házból való fiút tanulónak fel­vesznek. Bundzsák János Zsanai 5 holdas tanyás birtokát szőlő és gyümölcsössel Ha­lász Darabos Ferenc szomszédságában eladja. Tudakozódni a helyszínén. Perényi János ruhafestö tudatja a n. é. közönséggel, hogy elvállal mindenféle szinfestést, vegytisztitáet és kék tarkázást. Kék tarka festék nagy választékban kapható üzletében. Gyászruhát 24 óra alatt elkészíti. Kéri a közönség szives pártfogását. Üzlete a posta mellett. Dr. Gaál Gyula Fő utca 48 sz. alatti lakóházát kisebb házért és szántó­földért elcseréli.. Kecskés András alsószállási ba lotai útban fekvő 6 holdas birtokát Gáspár József szomszédságában eladja. Tudakozódni a helyszínén. Szövetségtér 3 sz. alatt május hetedikén, vasárnap d u 2 órakor kováoa- szerszámok önkéntes árverésen el fognak adatni. Egy 40—80 holdas tanyás birtokot megvételre keresünk. Tudakozódni Zalán u. 5 sz. alatt. Ügyes gyapjunyirók ajánlkoznak nyírásra. Vidékre is elmennék. Tudakozódni Dobó telep Temető u. 4 sz. alatt. Tanács Józsefnek 19 holdas birtoka két tanyával Göböljáráson az állomáshoz l1/* kilóméterre eladó. Tudakozódni a helyszínén. Egy cséplőgéphez való bódé eladó. Tudakozódni Király n. 8 sz. alatt Boros Istvánnál. Bab, tarka és fehér, köleskása van mind a három Hangya boltban. Keresek földbirtokot lakóházzal 1—2 milliós vételárban Közvetítők kizárva. GreguBs Gyula központi iskola. Csonka Pál debeáki birtokán négy öl puhafát jutányosán elad. Tudakozódni Juhász D Etelnél Hajnal u. 14 sz. alatt. Schneider Gyulának Bem u. 3 sz. alatt (Mészöly ház) friss mesze, portland cementje, kovács szene és rézgálieza van eladó. Továbbá Bodiosi házban levó üzletében darabos mesze, portland ce­mentje és rézgálie is kapható. VI. kér Nyárfa и 7 sz. lakóház eladó. Ugyanott bútorok is eladók. Vaj, sajt állandóan beszerezhető a Han­gyánál. Egyetemi hallgató középiskolai tanulók korrepetálását avagy házi tanítását elvállalja. Esetleg francia és német nyelvet is tanít. Értekezni lehet a Nemzeti nyomdá­ban. Mindig a legolcsóbb Fleischl Sa­mu bútoráruháza Kossuth u. 27 és 29. Ál­landóan nagy raktár kész díványokban és keményta bútorokban Jókai u. 27 sz lakóház éladó. Tudakozódni a helyszínén vagy Tóth Lajos­sal Gazdasági Gőzmalom melletti lakásán. Eladó Felsőnódor utca 10. sz. lakóház. 2 lakásnak is alkalmas, 8 szoba, üveg folyosó, konyha, speiz azonnal elfog­lalható, a többi rész októberben. Bővebb felvilágosítást Schön Dávid bútorüzletében, Takaréképület. Egy bej ároné, vagy 15—16 éves leány mindenes cselédnek azonnal felvétetik Oyöri Józsefnél. VII kér Páva u. 6 sz. alatt egy jó pedálos cimbalom eladó. Bercsényi u. 4 se. lakóház azon­nali átvétellel eladó. Tudakozódni ifj. Mnr- gács Jánossal. Eladó egy 4 lóerős Nicholson gyártmányú gőzkazán 11 éves 7 légkörös, és 31/* lóerős HP gazdasági gyártmányú gőzkazán Zilah János gépműhelyében Kiskunhalason. Budapesti uricsalád keres 12—14 éves leánykát, apró házi teendők végzésére. Jó otthona volna és gondozásban részesülne Feltételek megállapodás szerint. Cim a kiadóhivatalban. Ozon és Ibolya szappan kitűnő illatú, linóm arczápoló és mosdó­szappanok. Osak Fecske védjeggyel valódi. Kapható Kácz János gyógy­szertárában. 4 Eladó egy 600 holdas, egy 450 holdas, 130 holdas, 86 holdas, 57 holdas, egy 60 holdas, egy 45 holdas, egy 35 hol­das, egy 25 holdas, egy 15 holdas tanyás birtok és több szöllő, telep és több ház azonnali beköltözéssel. 110 hold 14 hold szőlővel, 25 hold 20 hold szőlővel, felszere­léssel. Bővebb Józsa Gábor közvetítővel Bástya u. 2 ez. vagy a Keresztes-féle ven­déglőben, Hízott sertést, marhát, borjut a legmagasabb napi áron vesz Tóth Lajos. Ér­deklődni a Keresztes vendéglőben vagy a Gazdasági Gőzmalom mellett levő lakásán Szappangyökeret valamint borkövet is a legmagasabb árban vásárol Hofstädter Mór Mélykúti ut 1 sz. (Stern Pál-féle ház.) Arany, ezüstpénzt bevált, brilliánst, arany és ezüst tárgyakat, töröttet is magas árban vesz Farkas Kálmán órás, a Gazdasági bank épületében levő órás üzletében. Pirositógyökeret, szappangyökeret minden mennyiségben vesz Schön Sándor Petőfi u. 19. Betoncsövek, kntkarikák.heton- vklynk, cementlapok és cement­cserepek Welsz Sándor cégnél Mélykúti-ut 3. néhai Márta István és neje hagya­tékihoz tartozó 60 holdas balotai tanyás­birtoknak negyedrésze eladó. Tudakozódni Tallér Jenővel füzesi tanyáján, kettős Kopolya mellett. Szabadkai ut 26 sz. ház negyed része is eladó. Ezúton értesítem a n é. közönséget, hogy szabómühelyemet Szép u. 16 sz. alá helyeztem át, hol elvállalok mindennemű fordítást, javítást, valamint uj munkát is. Kérem a közönség szives pártfogását. Tiszte­lettel Trenkovits Márton. Szálai К Imre Alsókisteleki 212 holdas tanyáját 2 tanyával egészben vagy két részletben haszonbérbe vagy feliből ki­adja. Nádja is van eladó. Tudakozódni Al­kotmány u. 2 sz. alatt. Ördög Józs /né balotai tanyájára marhákat vállal nyári legelőre. Tudakozódni a helyszínén vagy Vitéz ж. 7 sz. alatt. Csonka Pál debeáki birtokán négy öl puha fát és rőzsét jutányosán elad. Tu­dakozódni Juhász D. Ferencné rekettyéi ta­nyáján Figura Károly szomszédságában. Keresek egy megbízható és szór- galmas fiatal molnár segédet azonnalra, vagy május 15-ikére. Körösy Jenő gőzmalomtu­lajdonos. A Halasi Hitelbank Bészvénytár- saság elfogad betéteket a legmagasabb kama­tozásra, folyosit váltó és jelzálog kölcsönt mérsékelt kamatláb mellett, vesz és elad idegen pénzeket legmagasabb árban, vásárol arany és ezüst pénzt és minden bank ügy­ben készséggel ad felvilágosítást bárkinek. A tavaszi szeplő legjobb ellenszere az Ámor orém és szappan. Egyedüli eláru- sitás Berger Miksa illatszertárában. Legnagyobb ablak és ajtóraktár Lovasy üvegesnél, hol dupla tokos ablakok is kaphatók. Műhelye a husosarnok mellett van Piac-tér. Üvegezést jó gittel készít, ami ■em hullik le. Képkeretezést is vállal. Egy jó karban levő mángoló termés kövekkel eladó Kálvin-tér 4 sz. alatt Trenkovits Mántonnak Szép и 16 sz. házánál nagyobb mennyiségű vályognak való földje van eladó. ^ Bútorát mindenki legolcsóbban Schön Dávid bútorasztalos üzletében szerezheti be, hol állandóan nagy választékban keményfa és festett polgári bútorok a legjobb kivitel­ben kaphatók. Üzlete Fő n. Takaréképület. özv. László Sándorné a Felsööreg- szőlőkben levő 12 kapa szőlő, veteményes és gyümölosösét eladja. Tudakozódni Zrinyi n 46 ez. alatt vasárnap és szerdán. Akácfát öl számra vásárol a min­denkori legmagasabb napi árban, a Halasi Hitelbank Részvénytársaság. 100 hold legelő birkalegelőnek kia- datik, esetleg fübéres jószágokat is vállalnak. Felvilágosítást nyújt Dr. Szabó Fülöp ügyvéd. Felsönádor utca 3 szám alatt cséplőgéphez való emelőgép (hévér) kitömött madarak díszes fali álványon, nagy könyv- szekrény 3 méter magas tükör eladó. Kisfaludi и 16 sz. alatt egy 4 családnak alkalmas zirzon kaptár felszere­léssel együtt eladó. Megtekinthető a hely­színén Petőfi u. 4 sz. lakóház eladó. VI. kér. Szép u. 8 sz. alatt eyy jókarban levő könnyű kocsi, mely két ló után is alkalmas jutányosán eladó. Nagy T. Márton prónayfalvai tanyáján 25 drb anyabirkát bárányokkal, elad. Tudakozódni a helyszínén vagy Báty-, tyáni u. 22 sz. alatt. Á Kiskunhalasi állami csipketele- pen 14 éves tanuló leányok fizetéssel azonnal felvétetnek. Központi áll. iskola I emelet. . Csesznok Sándor eladja Harka Kötönyben levő elsőrendű 10 holdas birtokát lakással. Úgyszintén 7 hold 752 n. öles bir­tokát, melyből 2 hold szőlő, egy hold gyü­mölcsös, akácossal és lakással. Tudakozódni a helyszínén. A város fehértói gazdáéig» a fehértói utón Vas Molnár Lajos tanyája közelében puha, hasáb és dorongfát a juháeztanyánál pedig akác hasáb és dorongfát, valamint tuskót ad el f. hó 27-én csütörtökön d. e. 9 érakor kezdődő önkéntes árverésen. Venni szándékozók Vas Molnár Lajos tanyájánál elváratnak. Törött, hiányos hajcsattját olcsó áron megjavítja Berger Miksa illatszeréez Keresztes vendéglővel szemben. Egy jó kárban levő szabadon futó kontra fékes kerékpár eladó Hegyes Imrénél Bajza u 2 sz Gyapjút vesz legmagasabb napi árban budapesti bank részére Szekulesz Fü­löp Hímző u. 5 sz. özv. Szilády Lászlóné tudatja, hogy az úgynevezett „papkertet,“ az öregszőlőkben levő 2 hold szőlőjét és fehértói 2 hold náda­sát eladja. Értekezhetni a ref. papiakon. Jég, tűz ellen előnyös dijak és fél­téinek mellett biztosításokat eszközöl Győrfi József Fő utca. Akácfát és száraz puhafát bár­milyen mennyiségben sürgősen vesz Welsz Mélykúti ut 3 sz. Néhai Balogh Sándorné örökösei Uj n 18 sz. lakóházukat eladják. Azonnal átvehető, Tudakozódni Eötvös n. 18 sz alatt a 48-as körben Balog Imrénél vagy Fő u. 94 sz. alatt. Kákák Józsefnek alsókisteleki ut- ban levő lakásán szép. egészséges répája van eladó Megtekinthető a helyszínén. Kovács Sándornak Gábodi útban levő 11 kapa szőlő, veteményese eladó. Tu­dakozódni a helyszínén. I kér, Zrinyi utca 29 se. alatt egy jó fejős tehén a tejhaszonért kiadó. Ugyanott több férfirnba eladó. Eladó Damjanich-utca 3. se ház azonnali beköltözéssel mely áll 2 szoba, 1 konyha és két kamrából Tudakozódni Ko­rona u 8 ez elatt Vajbab, korai csemegekukorica vetőmag» árnsit a Hangya.

Next

/
Oldalképek
Tartalom