Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-04-19 / 16. szám

XXII. évfolyam. 16. szám. Kiskunhalas, 1922. április 19. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben . . . 160 kor. | Vidékre . • • 160 bor. Egy szám ára 4 korona. Alapította : PRAGER FERENCZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas sóronkést Garmondból 10 korona . . — Petitből 12 koronm Nyllttér 1 cm. magas sor külön díj szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületé^t^ Maján hirdetések. Tiszta faj agár kutya eladó. Cim a kiadóban Natkai и 7 sz lakóház éladó be költözéssel. Tudakozódni a helyszínén. Schneider János Félsökistéléken 2 hold szólöt lakással együtt elad. Tudakozódni a helyszínén Nagy Gy. Sándor szomszédsá­gában. Korona sósborszesz a legerősebb és legjobb. Készíti Ráez gyógyszertári Földvári István goböljárási tanyá­éin 5 drb. fejőstehenet a tejhasználatáért nyári legelőre elvállal. Tudakozódni Szondi n. 4 sz. Ajler László Sóstó и 2 se. kását két portával eladja. Tudakozódni a helyszínén. A vadkerti útban levő szecska vágóban egy 3-as magános cséplőgép, mely járgánnyal, vagy motorral hajtható, eladó. Megtekinthető a helyszínén. Baki Károly rekettyéi és bogáreói birtokán a kocsi közlekedést rendőrileg be­tiltja. Az arra átjárókat szigorúan bünteteti. Kovács János Вirtó szélben levő 15 magyar holdas tanyás birtokát Vaijn Pál szomszédságában eladja. Tudakozódni a hely­színén. Eladó Félsökistéléken ei,y 120 hol das tanyásbirtok, mely áll szántó és erdős legelőből Az erdőből kb 2500 méter ölfa ter­melhető ki Tudakozódni Kiss Jenő megbí­zottal Széchényi u 1 ez a Károly Lajos cipész tudatja a közönséggel, hogy oipészüzletét Kígyó-tér 3 sz. alá, Gál knttal szemben helyezte át. Megrendeléseket, eipójavitásokat és eipőtüzést a legolcsóbb áron elvállal. Kéri a közönség szives pártfogását. Arany, ezüstpénzt bevált, brilliánst, arany és ezüst tárgyakat, töröttet is magas árban vesz Farkas Kálmán órás, a Gazdasági bank épületében levő órás üzletében. Gazdálkodónak alkalmas féderes kocsi eladó Zilah Jánosnál. Legnagyobb ablak és ajtóraktár Lovasy üvegesnél, hol dupla tokos ablakok is kaphatók. Műhelye a nneesarnok mellett van Piac-tér. Üvegezést jó gittel készit, ami nem hullik le. Képkeretezést is vállal. Elsőrendű Icenyérliszt, főző és finom lisztek, korpa, burgonya, valamint minden­féle fűszeráru a legolcsóbb árért beszerezhető Fürst Mátyás üzletében. Eladó egy 600 holdas, egy 450 holdas, 130 holdas, 86 holdas, 57 holdas, egy 60 holdas, egy 45 holdas, egy 35 hol- das, egy 25 holdas, egy 15 holdas tanyás birtok és több szöllő, telep és több ház azonnali beköltözéssel. 110 hold 14 hold szőlővel, 25 hold 20 hold szőlővel, felszere­léssel. Bővebb Józaa Gábor közvetítővel Bástya u. 2 sz. vagy a Keresztes-féle ven­déglőben, Egy nagyon jó tanyára való eb van eladó. Cim a kiadóban Kantln lakással, berendezéssel együtt Amerikába való utazás miatt sürgősen ela­dó és azonnal átvehető. Tudakozódni Sze­geden Németh Dezsővel Zászló u 2 sz alatt. Hízott sertést, marhát, borjút a legmagasabb napi áron vesz Tóth Lajos. Ér­deklődni a Keresztes vendéglőben vagy Tó utcai lakásán. Valódi erős szappanseoda 130 százalékos kapható Fürst Mátyás üzletében. Szappangyökeret valamint borkövet is a legmagasabb árban váeárol Hofstädter Mór Mélykúti ut 1 sz. (Stern Pál-féle ház.) Özön és Ibolya szappan kitűnő illatú, finom arezápoló és mosdó­szappanok. Csak Fecske védjeggyel valódi. Kapható Ráca János gyógy­szertárában. Mindig a legolcsóbb Fleischl Sa­mu bútoráruháza Kossuth u. 27 és 29. Ál­landóan nagy raktár kész díványokban és keményía bútorokban Varjukár ellen kukorica vetésnél használ- ] junk valódi kátráaypáaot. Kapható Kohn Sebestyén vasáruházában. Ingatlanokat, ha eladni vagy venni akar ezt felelősség mellett csak törvényszékileg bejegyzett irodám segélyével teheti Az Orss. Birtok- rendező Bíróságnál kaució letéve Je­ges ingatlau iroda Fő u. 28 sz. Egyetemi hallgató középiskolai tanulók korrepetálását avagy házi tanítását elvállalja. Esetleg francia és német nyelvet is tanít. Értekezni lehet a Nemzeti nyomdá­ban Bálint és Ráczkevi asztalos meste­rek butarüzletében mindenféle polgári, vala­mint keméoyfa és fényezett szoba bútorok, kész ajték és ablakok minden méretben a legolcsóbb árért kaphatók. Üzlete Mélykúti ut 3 az. VI. kér. Nyárfa и 7 sz. lakóház eladó. Ugyanott bátorok is eladók. 150—200 holdas jó tanyás birtok vagy 20—80 hold szólő megvételre keres­tetik. Cim a kiadőban. Egy jó karban levő mángoló termés kövekkel eladó Kálvin-tér 4 sz. alatt Értesítés. — Tisztelettel értesítjük Halas város lakosságát, hogy a legújabb divatu selyem, moáré, brokát és gobelin fal- mintaink dús és változatos színekben meg­érkeztek. Kérjük a közönség szives pártfo­gását Tisztelettel Kiss és Nagy szobafestők és mázolok Himző-u 11 sz. és Török-u. 12. sz. Egy jó házból való fiat tanulónak fel­vesznek. Jutányosán megvehető Hala on és környékén: kisebb-nagyobb házak, üzletek, egy modern oipészmühely berendezés stb Tehát bármit is, ha eladni vagy venni óhajt ngy forduljon bizalommal hozzám Minden ügyben díjtalan felvilágosítás Kizárólag szo­lid alapon Jeges törv bejegyzett iroda F5 n 23 ez Schneider Gyulának Bem u. 3 sz. alatt (Mészöly ház) friss mesze, portland oementje, kovács szene és rezgálíeza van eladó. Továbbá Bodicei házban levő üzletében darabos mesze, portland oe­mentje és rézgálio is kapható. Kothencz Ferenc felsőszállási 15 holdas tanyás birtokát a Török iskola szom­szédságában eladja. Tudakozódni a helyszínén Nagyobb mennyiségű marha nyári legelőre elvállaltatik Felsőkisteleken Máriás telepen. Bánóczky Kálmán bodoglári bir- tokára marhákat vállal nyári legelőre. Érte­kezni lehet Arany János-n. 13 sz alatt. 5 család méh eladó Hurkán Szabó Fáni birtokán a csősznél. Tudakozódni Gyn- gél Eugóc vendéglőjében Vajda István rekettyéi Figura Antal-féle bérelt birtokára a' tejhaszonért teheneket vállal nyári legelőre. Budapesti uricsalád keres 12—14 éves leánykát, apró házi teendők végzésére. Jó otthona volna és gondozásban részesülne. Feltételek megállapodás szerint. Cim a kiadóhivatalban. Hoffher-Schrantz szántó ekék, boronák, vetőgépek, kapáló okik kaphatók Kohn Se­bestyén vasárubázában Kossuth-u. 10. Bőr csők János Harka pusztai ta- nyánján egy aratógépet ad el. Egy könnyű féderes stráfkocsi eladó VII. kér. Szondi utca 20 sz. alatt. Elveszett vasárnap estefelé a vá­sár-tértől a Harkai kettős utkaparó házig a majsai műúton arany női nyakláncz csön­gővel, melyen Fehér Kerdináad arczképe volt Becsületes megtaláló adja be a Harkai kettős utkaparó házhoz, ahol illő jutalomban részesül. Téglás János Natkai sziget 6. sz. háza azonnali beköltözéssel óladé. Ugyanott tégla és totőeserip is eladó. Tarr Lászlónak egy könnyű kocsija eladó VI. kér. Zerge-utca 6. sz. alatt. j Kristályvizet, Ágnesvizet árusít a Hangya 2 férfi sármunkás és 2 női vályog­formázó munkás felvétetik egész nyárra VII kér. Szondi-n. 20 ez. alatt. Értesítés. Van szerencsém a n. é. közönség szivei tudomására hozni, hogy harisnya kötő mesterségemet megkezdtem és üzlethelyiség hiánya miatt a piacon vagyok található. Elvállalok mindenféle kötött mun­kát újat és fejeléseket, kabátot, blúzt stb. Becses pártfogásukat kérve tisztelettel Szabó Zsuzsáné. Egy pár erős ökröt félfogadok tartásért nyári munkára, esetleg télire is. Tudakozódni Király Gy. Mihály-féle tanyán Eresztőn. Keller Vendel Sóstón felüli ta- nyájára egy fejős tehenet nyári legelőre a tejhaszonért elvállal. Eladó egy 4 lóerős Nicholson gyártmányú gőzkazán 11 éves 7 lágkörös, és 31/, lóerős H P gazdasági gyártmányú gőzkazán Zilah János gépműhelyében Kiskunhalason. В ági György 7 kapa szőlőjét la kőházzal együtt a Szekér-féle szőlő szom­szédságában eladja. Tudakozódni a hely­színén. Csemege kukorica korai, nemesített lófoga kukorica, nemesített vérvörös köles vetőmag beszerezhető a Hangyánál. Hugyecz Sándor felsőkisteleki bir- tokára 3 fejős tehenet vállal nyári legelőre a tejhaszonért, esetleg pénzért, vagy gabo­náért is. Madaras István 5—6 ezer száraz vályogot ad el VII. kér. Czuezor-n. 26. sz. alatt. Zilah János kovács és gépjavító műhelyébe kovács és vasmunkásokat felfogad. Árpád и 28. sz. alatt egy teljesen nj gyermekkocsi eladó. Tóth Ferenc eladja Felsöszállási 2844 n öl földjét, mely szántó szőlő és az alsó rétek végén borjukat melletti náda­sát. Tudakozódni Dobó telep Dobó-u 12 sz. alatt, hói száraz tűzifája, rózséje és 1 hasz­nált permetezője is van eladó. Lajkó Mihály felsőkistéleki 3 hol­das tanyás birtokát eladja. Ugyanott 2 ökör is van eladó. Tudakozódni a helyszínén. Kékkő, permetezéshez való hordó, perme­tező kapható a Hangyánál. Sárvári István I kér. Kisfaludi u. 78 sz. lakóháza szép kerttel eladó. Tudakozódni a helyszínén. III kér. Vitéz и 13 sz. lakóház eladó. Tudakozódni Gondi testvérek­kel a helyszínén, Borbás Imrének Kármán-u 15 sz. alatt egy Hoífer Sehranz gyárt­mányú 6 os huxatós cséplőgarniturája van eladó. Ádám Dávidnak 3 métermázsa apró rózsa krumplija van eladó, vagy szalmáért elcserélhető. Tudakozódni Petőfi u. 15 sí alatt. Egy leány vagy asszony ki kis- gyermekkei is tud bánni felvétetik 4 Alkotmány-utca 3 sz, Polláknál. özv Ván Sándorné Alsókisteleki tanyáján 800 kéve verni való nádat és 11 hektó bort ad el. Tudakozódni III kér. Bocskai u 4 sz alatt. Hunyadi u. 3 sz. alatt szegni való nád van eladó. Egy gyenge borjas, sweiczer tehén eladó Alsótemplomtér 4 sz. alatt. Lakatos András egy jó fejős tehe­net a tejhaszonért nyári legelőre el­vállal. Tudakozódni halasi tanyák őr háznál. Eladó 1 uj hálószoba bútor, konyha- butor és 1 centrál bobin sxabógép Szövetség tér 3 sz. alatt. Törött, hiányos hajcsattját olcsó áron megjavítja Berger Miksa illatszeré** Keresztes vendéglővel szemben. Csak tagok vásárolhatnak a Hangyában. Kossuth u, 12 sz. házhoz egy cse­léd kerestetik. VII. kér. Szondi u. 23 sz. ház eladó. Megtekinthető szerdán és vasárnaponként a helyszínén. 40000—50000 koronát adnék köl­csön annak, ki ezen összeg kamatja fejében egy megfelelő szobát, kony­hát, kamrát, esetleg sertée ólat is adna április 24-iki beköltözéssel (lakó- képen). Házat is vennék oly idős házaspár, özvegy férfi vagy nőtől, akinek örökös lakást biztosítanék. Ajánlatokat Kisfaludi u. 36 sz. alá. kérek. . Nagyobb mennyiségű vályog eladó. Tudakozódni Tumó Lajossal IV. kér. Hajnal u. 25 sz. alatt. Vásár-tér 21 sz. alatt 1 magán­író cséplőgép, 1 gópészbodé, széle­sített gépkerekek, 1 benzinmotor ée többféle géprészek eladók Tudako­zódni fenti háznál, bol 1 könnyű féderes kocsi is van eladó. Tumó Imre egy jó fejős tehenet ás egy % éves hasas üszőt ad el. Megtekinthető Dobótelep Átlós u. 12 sz. alatt. özv Morvái Antalné Felsőbogárzói 15 katb. holdas tanyásbirtokát egy hold szőlővel eladja. Tudakozódni a helyszínén Ván Baláxsné szomszéd­ságában néhai Márta István és neje hagya­tékéhoz tartozó 60 holdas balotai tanyásbirtoknak negyedrésze eladó. Tudakozódni Tallér Jenővel füzesi tanyáján, kettős Kopolya mellett. Szabadkai ut 26 sz. ház negyedrésze is eladó. Az Alsófekete földekben 1 drb ka- száló és Felsőki3teleken 7 hold legelő haszonbérbe kiadó. Tudakozódni V. ker. Sáros u. 6 sz. alatt Zseni Sán- dornéval. Eladó Feisőnódor utca 10. sz. lakóház, 2 lakásnak' is alkalmas, 8 szoba, üveg folyosó, konyha, speiz azonnal elfog­lalható, a többi rész októberben. Bővebb felvilágosítást Schön Dávid bútorüzletében, Takaréképület. Szabó K. Lajos Tó и. 1 sz lakó­házit beköltözéssel eladja. Tudako­zódni Király u. 9 sz. alatt, hol herés is van kiadó. Üzleti tanuló leányokat felvesznék az Olcsó Áruházban Árpád u. 27 sz. alatt. Bútorát mindenki legolcsóbban Schön Dávid bútorasztalos üzletiben szerezheti be, hol állandóan nagy választékban keményfa és festett polgári bútorok a legjobb kivitel­ben kaphatók. Üzlete Fő n. Takaréképület. Pándi Sándor egy hold szőlőjét veteményessel és jó lakással eladja. Tudakozódni a helyszínén Péter Dénes féle szőlő szomszédságában. Paprika Sándorné Bigó u. 3 se. lakóházát elsdja, mely áll 3 szoba, egy konyha, 2 kamra és 3 portából. Tudakozódni a helyszínén. A tavaszi szeplő legjobb ellenszere az Ámor erém és szappan. Egyedüli eláru- sitás Berger Miksa illatszertárában. Egy idősebb házaspár lakást keres, melyért nagyobb összegű pénzt fizet. Óim a kiadóban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom