Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-03-29 / 13. szám

XXII. évfolyam. 13. szám Kiskunhalas, 1922. március 29. w Kiskun-Halas Helyi Értesítője Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben . . 160 kor. | Vidékre . - Egy azám ára 3 korona. . 160 kor Alapította : PRAGER FERENGZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas soronk* Garmondból 10 korona . . — Petitből 12 korona, Nyilttér 1 cm. magas sor külön díj szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületi&Q^ Magán hirdetések. Schneider Gyulának Bem и 3 se alatt (Mészöly ház) friss mesze, portland cementje, kovács szene és egy uj igáskoosija van eladó. Továbbá Bodiosi házban levó üzletében darabos szene portland ce­mentje és rézgálie is kapható. Gyeniese Mátyás két-három éves tinót és két tehenet ad el fehértói tanyáján, a kis keceli ntban. Orsós János tudatja a t közön- séggel, hogy elvállal teknó esinálást. Hol több anyag van ott feliből, hol kevesebb pénzért vagy gabonáért. Tudakozódni vasár­naponként Soltvadkerten, Szarvaskuti düló halasi határ mellett. Fonalát ne vigye vidékre, mert Itt helyben II kér, Széchenyi n 28 szám alatt lakó takácsmester a legjobb vásznat és zsáknakvalot készíti belőle. Úgyszintén a rongypokrocot is meg csinálja 78 centi szélesre, mindig a legolcsóbb árban. Konvencióé béres, legény fiával felvétetik dr. Kallós Nándor botospusztai gazdaságába (Felsökistelek, Steinberger telep) Natkai u. 6 se. alatt lombfürész készlet eladó. Egy 11 éves 4 es Nicholson 7 lég- körös, 10 col szélds, keréktalpu és egy 47 colos, máv osépló, csapágyas, 7 éves, 10 colos keréktalppal lokomobil eladók Balota pusztán Elő G. Ferenc tanyáján. Harkai János esanai 11 holdas tanyás birtokát gyümölcsössel és 1 hold ir­tással eladja Tóth Baranyi Lajos déli szom­szédságában. Tudakozódni a helyszínén. Gyeniese Antal ae Öregszőlőiben levő 2 holdas szőlő és veteményesét lakóház­zal eladja. Tudakozódni Sóstó melletti 85 sz. őrháznál. Keréktalp kőrisfából kinagyolva, vagy fűrészelve, kerékküllő kinagyolva vagy fűrészelve és csapolva, továbbá lőcs és 8a- ráglya oldalfákat nagyban és kicsinyben mérsékelt, illetve megegyezés szerinti árban elad a Kecskeméti Gazdák és Szőlősgazdák Gazdasági Műhelyszövetkezete. Érdeklődők forduljanak Franesek József igazgatóhoz Kecskemét, Csongrádi-utoa 42. 50 hold jó legelőmre 10 darab marhát nyárra olcsón vállalok. Akácfa osz­lopok vagy rúd fák pár ezer darab, dara­bonként vagy kilója 3 korona, eladó Egy gj szekrény, 1 kis szólőprés vasból, több uj ablak, 2 drb vastag gerenda fa, tízezer vályog tégla, fele árban eladó Jakabceios Ernő Gőböljárás vagy III. kér. Eötvös-u. 19. Krammer Kálmán elszegődne kon- venciós gulyásnak Szentgyörgynaptól bár­hova. Tudakozódni VII kér. Pava-u. 7 sz. Vidor István esanai bir'okára marhákat vállal nyári legelőre. Tudako­zódni a helyszínén, hol szál akácfák is van­nak eladók. Hunyadi-и 17 se. alatt keresnek egy elsőrendű cipőfelsőrész mestert. Jelent­kezhetni ugyanott. Figura Benő füzesi tanyáján krumpliföldet ad ki teliből Tudakozódni Szondi-u. 20 sz. alatt. Zseni Imre Dobó telep 2 se alatt egy méteröl száraz akácfát és 240 kéve szegni és verni való nádat ad el. Szappangyökeretvalamint borkövet is a legmagasabb árban vásárol Hofstädter Mór Mélykúti ut 1 sz. (Stern Pál-féle ház.) Fodor Ferencnek rekettyéi tanyá ján 2 vontató anyaszénája van eladó. Kenderkimunkáló asszonyokat ke ■ résünk. Tudakozódni Baross-u. 12 sz. alatt Bski, Sándornál, Barina telep 8 se alatti házamat kedvező fizetési feltételek mellett eladom, vagy a városban levő házért elcserélem. Tudakozódni balotai lakásomon vagy a piacon Gyenizse Balázszsal. Bajor S. Sándornak esanai ta- nyáján nagyobb mennyiségű akácfa csemete van eladó. Tudakozódni a helyszínén. Fő u. 25 se. alatt egy öreg, beteg nő mellé ápolónő és jó főzőnő kerestetik. Mészáros Imréné Álsóseáttáson Török Mihály szomszédságában 2 tagból álló 5 hold földjét feles használatra kiadta. Tudakozódni jövő vasánap a déli órákban Dobó telepen Miskei Cz. Vendel házánál. Jakab Antal rekettyéi birtokán a kocsi közlekedést betiltja. Az ez ellen vétő­ket rendőrileg szigorúan bűntetteti, Seanyi Balázsnak 110 szál 3 éves ültetni való akácfája van eladó. Tudakozódni Arany Jánosu. 5 sz. alatt. Báesit Antal Füzes pusztai 258 kát hold szántó, kaszáló és legelőből álló birtokát haszonbérbe vagy feliből kiadja. Tudakozódni Kossuth-utcai házánál. Felsőkisteleken Wer cél János özv. Weiez Simonné tanyáján 1 lóra való hámot ad el. Tudakozódni a helyszínén Berta Eszter kinevezett városi seü- lésznó tudatja a mélyen tisztelt közönséggel, Kiskunhalasra költözése előtt 2 évig a Bár­sony szülészeti klinikán, 1 évig pedig a Szt. János szanatóriumban mint osztályos szülésznő dolgozott. Kéri a közöuség szives pártfogását. Lakik : a Besnyei meuházban. Bull Józsefnek Dobó telep Füzes utca 2 sz. alatt egy fejős tehene és 2 hat hónapos üsző borjúja van eladó. Ingatlanait a leggyorsabban és legmagasabb áron adja el leges Imre irodája Fö-u. 23 sz. Összeköt­tetések egesz Európában és Ameri kában. Kantin lakással, berendezéssel együtt Amerikába való utazás miatt sürgősen ela­dó és azonnal átvehető. Tudakozódni Sze­geden Németh Dezsővel Zászló u 2 sz alatt. néhai Suhg, Imre féle 108 holdas füzesi tanyásbirtok haszonbérbe kiadó Tu­dakozódni a tulajdonosokkal Vörösmarthy-n. 41 sz. alatt vagy Némedi Sz. Istvánnál fehértói tanyáján. Eredeti Karlsbadi viz ismét kap­ható Báez gyógyszertárban. Császár Antal szobafestő tudatja a t. közönséggel, hogy megérkeztek a leg­újabb divatu mintái nagy választékban. Lakása Vörösmarthy-u. 41 sz. Kéri a kö­zönség szives pártfogását. Tóth János örökösei alsófehértói birtokokon és harkai bérletükön harmados kukorica és feles krumpli földeket adnak ki. Harkán fűbéres marhat vállalnak. Számos marha után hatvan kiló őszi gabona, egy kiló Bzalonna, egy kiló só és kétszáz korona fizetendő. Iratkozni lehet az öreg háznál Kossuth utca 27 szám alatt. Arany, ezüstpénzt bevált, arany is ezüst tárgyakat, töröttet is magas árban vesz Farkas Kálmán órás, a Gazdasági bank épületében levő órás üzletében. Klauber Sándor VI. kér. Nyárfa utca 7 sz. lakóháza üzlettel együtt eladó. Egy komplett háló szoba és több bútor is eladó Károly Lajos cipész tudatja a kö- zönséggel, hogy cipészüzletét Kígyó tér 3 sz alá, Gál kuttal szemben helyezte át. Meg­rendeléseket, oipőjavitásokat és cipőtűzést a legolcsóbb áron elvállal. Kéri a közönség szives pártfogását. Értesités. — Tisztelettel értesítem Halas város lakosságát, hogy a legújabb divatu selyem, moáré, brokát és gobelin fal­mintáim dús és változatos színekben meg­érkeztek. Kérem a közönség szives pártfo­gását Tisztelettel Nagy Sándor szobafestő és mázoló Hímző-utca П sz. Egy jó házból való fiút tanulónak felvesz Eladó egy 600 holdas, egy 450 holdas, 130 holdas, 86 holdas, 57 holdas, egy 60 holdas, egy 45 holdas, egy 35 hol­das, egy 25 holdas, egy 15 holdas tanyás birtok és több szöllő, telep és több ház azonnali beköltözéssel. 110 hold i4 hold szólóve), 25 bold 20 bold szőlővel, felszere­léssel. Bővebb Józsa Gábor közvetítővel Bástya u. 2 sz. vagy a Keresztes-féle ven­déglőben, Ozon és Ibolya szappan kitünó illatú, fiuom arezápoló és mosdó­szappanok. Csak Fecske védjeggyel valódi. Kapható Báez János gyógy­szertárában. I kér. Gőzön u. 20 sz. lakóház kerttel ős 4 házhellyel eladó. Tudakozódni a helyszínén. Mákos Ferencné 230 kát holdas balotai tanyás birtokát Dömötörtől haszon­bérbe kiadja. Tndakozódni Baranyi Lajossal Toldi-v. 4 sz. alatt. Babó Dezsőnél Petőfi- u. 14 sz a. ehető melegágyi saláta és hónapos retek kapható. Egy tisztességes fiú kifutónak fize­téssel felvétetik Bóráruház Fó-u. 17 sz. Száraz akácfát vesz Weisz fa­kereskedó, Mélykúti ut 3 ez. Egy javított ökör eladó Alsó templomtér 4 sz. alatt. Egy jóravaló mindenes cseléd, ki a főzést is vállalja, felvétetik. Weisz, Mély­kúti ut 3 sz. Babó Dezső 150 hold vetésére arató munkásokat keres. Jelentkezni Petőfi utca 14 sz Péter Kálmánné Besnyei telepi Gézon-u. Brecska szomszédságában levó ház­helyét eladja. Tudakozódni Vadkerti nt 96 sz. alatt. Mindig a legolcsóbb Fidschi Sa­mu bútoráruháza Kossuth u. 27 és 29. Ál­landóan uagy raktár kész díványokban és kemény fa bútorokban Kerékpár alkatrészek és gummik kaphatók Weisz Endrénél Kossuth-u. 4 sz. Ugyanott használt kerékpárok eladók. öregszőlőkben 7 kapa szőlő eladó Tndakozódni Szondi-n. 8 sz. alatt, hol egy sifonér is van eladó. A kiskunhalasi állami csipketele- paa 14 éves tanuló leányok azonnal felvétetnek. Központi iskola I. emelet Bútorát mindenki legolosóbban Schön Dá­vid bútorasztalos üzletében ezerezhetl be, hol állandóan nagy választékban keményfa és festett polgári bútorok a legjobb kivitel­ben kaphatók Üzléte Fő n. Takaréképület. Törött, hiányos hajcsattját olcsó áron megjavítja Berger Miksa illatszerész Keresztes vendéglővel szemben. Bab fehér és tarka, köleskása, rizskása, burgonya beszerezhető a Hangya üzleteiben. Czakó tánczmester tánciskolájában a tánetanitás megkezdődött. Beiratkozni még lehet minden este 6-tól 8-ig a 48-as körben. Holnap csütörtökön és vasárnap összgyakor- lat. Kezdete este 7 órakor. Tóth Ferenc Dobó telepi házát mely áll két szoba, konyha, két kamra és egy pineéból, Folsősiállási 2800 n. öl földjét szőlő és gyümölcsössel és borjakut mel­letti nádasát eladja. Tndakozódni Dobó telep Dobó n 12 sz. alatt. ' Eladó Felsőn&dor utca 10. sz. lakóház, 2 lakásnak is alkalmas, 3 szoba, üveg folyosó, konyha, speiz azonnal elfog­lalható, a többi rész októberben. Bővebb felvilágosítást Sohön Dávid bútorüzletében, Takaréképület. Sérvkötő, irigator, gummi áruk kötszerek, gyermekápolási cikkek nagy vá­lasztékban kaphatók Berger Miksa illatszer- tárában Keresztes vendéglóvel szemben. A Halasi Kereskedelmi Bank kö- tönyi gazdasága zöldség kertészt keres lakás nélkül. Jelentkezni a gazdaságban. Húsvéti öntözök, tojás festék, aján-' dék parfümök nagy választékban kaphatók Berger Miksa illatszertárában. Valódi rózsa krumpli vetni és enni való Blum Herman Petőfi u. 4 sz alatt megint kapható. Eladó egy békebeli finom gyapju- szövet csíkos nadrág VII kér. Toldi u. 4 sz. alatt. Eladó egy egész uj kocsi vasalás nél­kül Felsőszállás pusztán Feró Antal tanyáján I az nt kaparó ház mellett. A tavaszi szeplő legjobb ellenszere az Ámor crém és szappan. Egyedüli eláru- sitás Berger Miksa illatszertárában. A Halasi Kereskedelmi Bank Fél ■ sőkieteleken Keszli és Tóth András szom­szédságában levő 3»/, holdas szőlőjét és keceli müut közelében Paor S. Ignác birto­kos melletti 21/, holdas ingatlanát eladja. Berki Sándorné Pap T. Mária- féle rekettyéi 46 holdas tanyás birtok, mely­ből 7 hold szőlő, a többi szánté, kaszáló, erdő és legelő eladó. Felvilágosítást nynjt dr. Szabó Fülöp ügyvéd és Szalai K. Antal Eladó ház Petőfi u. 4. nagy telek­kel, 2 háromszobás, 1 négyszobás lakással, kert, pince, istálló s minden egyéb mellék helyiségekkel. Tudakozódni fenti cím alatt, hol 40 hold legelő is eladó. Rézgálie ára még mindég emelkedőben van. Helyesen cselekszik azon szőlőtulajdo­nos, aki már most gondoskodik kékkő szük­ségletéről, mert később még drágábban fogja beszerezni. A kisteleki utón alól fekvő özv. Gyenizse Imréné-féle 18 kapa szőlő és szánté eladó. Tudakozódni II Nyil-u. I sz. alatt A Halasi Kereskedelmi Bank rt. kötönyi bérgazdasága marhákat fogad el nyári legelőre Rúgott borjú után 600, egyéb marha után 800 К pénzbeli fübér fizetendő, azonfelül minden jószág ntán */* kgr. sza­lonna, 20 kgr. rozs vagy 14 kgr. búza szol­gáltatandó be. Burgonyánk megérkezett. Hangya Szövet­kezet. Jobb házból való leányt, vagy fia­id asszonyt száraz dadának felfogad Nagy Gyuláné Kigyó-tér 2 sz. alatt. Álmos u. 3 sz lakóház, mely 2 szoba és megfelelő mellékhelyiségekből áll eladó. Tudakozódni a helyszínén. Gaál Lajosnak a Felsőseénás- kertben másfél öl etetni való pelyvája van elaftó. Egy erős fiú bognár tanonenak felvétetik Szövetség-tér 2 sz. alatt. Veverka István mélykúti termény- alkusznál morzsolt tengeri állandóan kap­ható. A megegyezés levélben is lehetséges. Házhoz szállítja, Mélykntrél Halasra, vagy bárhova. Vári-u 23 sz. alatt 5 hektó fehér és 3 hektó vörÖB bei' eladó. Megtekinthető a helyszínén. A M. Kir. Államkincstár jól fej­lett 1 és 2 éves ménesikókat (esődört) óhajt vénái. Telhivatnak azok, kiknek ilyen van azt jelentsék az állatorvosi hivatalnál. Fedez­tetés! jegyeiket is hozzák magnkkal. Kothencz Ferenc 15 hold tanyás birtekát Teliószálláson Török iskola szom­szédságában 1 hold szőlő, 6 hold járás, n többi szánté, eladja. Tndakezódni a hely­színén Tóth B. testvérek TVs hold szőlő­iket és háznkat eladják. Tudakezédui fen­tiekkel I. kér. Zrinyi-n 41 ez. allatt. VI kér. Harangos-tér 6 sz. alatt 18 hektó rizling bor egészben vagy 50 lite­renként ie eladó. Ugyanott 10 kéve nád is van eladó. Gajdos Jánosnak a kisteleki útban n Baki kaetély mellett 25 kéve kihúzott szegni és verni való nádja van eladó. Hat és fél kapa szőlő eladó a városháztól 15 percnyi járás. Tndakozódni Kováos József szíjgyártó üzletében, hol egy fiút tanonenak felvesznek. Tetöcserép raktár : Weisz fakeres- kedónél, Mélykuti-ut 3. Kölö-u 6 sz ház szabadon be­költözhető úri lakással eladó. Egy jó karban levő mángorló el­adó Kálvin-tér 4 ez alatt. Kaszás Károly a Felsöszölökben levő 1 hold szőlőjét és Eötvös-u. 12 ez. há­zát eladja. Tudakozódni III. kér. Vitéz-u. 11 sz alatt. Egy jóravaló kocsist felfogad Kohn Sebestyén Kossuth-u. 10 sz. alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom