Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-12-20 / 61. szám

december 20. Kiskun-Halas Helyi Értesítője 3 Halason is blokk-rendszer lesz A várost már utasították a blokk-rendszer életbeléptetésére A Ыокк-rendszert Halason is élet­beléptetik-. A kecskeméti pénzügy­igazgatósági kirendeltségtől Halas város erre vonatkozólag megkapta az utasítást. A kecskeméti pénzügyigazgatóság dec. 17-én értesítette a várost, hogy blokkfüzeteket Halasra is küldenek és azokat a város vegye át. Néhány napra rá újabb értesítést kapott, hogy a blokk- vénáséért városunkban sörgösen léptesse életbe. A város intézkedni még nem tud, amennyiben a blokkok még nem érkeztek meg és csak annak meg­érkezése után lehet szó a blokk­rendszer életbeléptetéséről. Egyébként a pénzügyminiszter a városhoz is megküldött rendeletében ezt mondja: — A blokkrendszert a forgalmi adó ellenőrzése céljából kell be­vezetni, hogy a kincstár érdekeit meg lehessen óvni. Aki a blokkot nem a valóságnak megfelelően ál­lítja ki, vagy azt vevőnek nem ad, a blokk adatait a forgalmi könyvbe nem helyesen Írja be, adócsalásért a szabadságvesztésen felül a meg­rövidített illeték 10-szeresétől 50 szereséig terjedő pénzbírsággal sújt­ják. A vevők kötelesek a vásárolt árukról a kereskedőtől blokkot kérni s ha azt nem ad, jelentést tenni a forgalmi hivatalban, mert ellen­esetben adócsalási biinrészesség cí­mén őket is megbüntetik. A blokk­rendszer nem terjed ki azokra, akik a pénzügyigazgatóság engedélyének alapján készpénzfizetésben róják le adójukat. — Naptár. December 20, szerda: TeofP, december 21, csütörtök : Та más december 22 péntek: Zenó. — Időjárás; enyhe, száraz hideg. — A budapesti Ítélőtábla tiniké Halason. Dr. Juhász Andor, a buda­pesti kir. ítélőtábla elnöke múlt vasárnap Halason járt Dr. Bajzáth János kalocsai törvényszéki elnök társaságában. A táblai elnök jövete­lével összeiügg Dr. Zilah Benő, a járásbíróság elnökének nyugalomba készülése, aki azonban a tábla elnökének kérésére továbbra is h vatalában marad. — A közelkalmazotiak felemelt segélye. A hivatalos lapban már megjelent a közalkalmazottak rend­kívüli segélyének felemeléséről szóló rendelet, Á legkisebb fizetésű alkalmazottaknál 6000, a legmaga­sabb fizetési osztályokban 60,000 К a felemelt rendkívüli segély. A Vili. és IX. fizetési osztályokba tartozók 13500 К-t kapnak. — Eljegyzés. Barátosi Bibó Dénes aranysarkantyús vitéz, Bibó Dénes volt halasi földbirtokos fia, eljegyezte kisszántói Dobozy Klárát, néhai Dr. Dobozy István városi főorvos leányát. — Fizetni kell az 1920-21. és 22. évre a vagyon és jövedelmi adót. Addig is mig az 1920—21. és 22. évi vagyon és jövedelmi adók kivetése megtörténik, ezen adókat az 1919. évi alapon 1920—21. és 1922-re is mindenkinek végrehajtás terhe mellett fizetnie kell. — Petőfi ünnepségek. Közelünk­ben a városok és községek Petöfi- ünnepséget tartanak és díszközgyű­lés keretében méliatják Petőfi nagy­ságát. Ugyiátszik Halas város erről teljesen megfeledkezett. Nyomát sem látjuk annak, hogy valamire készü­lődne. Vagy talán nem tartja szük­ségesnek, hogy valamikép áldozzon Petőfi emlékének ? — Halasi katonák üdvözlete. Ba­járól kaptunk levelet, amelyben több halasi kálón a lapunk utján küldi üdvözletét Karácsonyra a halasi lányoknak. A levelet aláírták : László István, Karai Sándor, Viszmeg György Bábity Károly, Pákái József, Paprika Benő, Szakái Imre, Babenyec Dezső Szucsán János, Horváth Vince és Rátóti Vilmos. — Ugyancsak Bajáról küldik karácsonyi üdvözletüké a ha­lasiaknak az alábbi katonák : Bárány Gábor. Sárvári Benő, Molnár László, Horváth B. István Szálai T. László, Daci Benő, Zsebő Pál, Kardos, Ká­roly, Markó Imre és Göncöl Antal. — A vlllanygyár kedveskedik a közönségnek. Hétfőn este sötétség borult a városra a villanygyár jóvol­tából. A gyárban a nagy gépben történt hiba, úgy hogy csak este 9 órakor tudtak áramot adni. Más városokban is megtörténik ez, de nem úgy, hogy a város 6—7 óráig világítás nélkül marad. Talán lehetne arról gondoskodni, hogy ilyen nagy városban hasonló esetek ne for­duljanak elő. — A majsal járás uj főszolg» biréja. F. Szabó Dezsőt, a kiskun- majsai járás uj főszolgabíróját Kiskünmajsán nagy ünnepélyességgel fogadták, akit először Varga Mihály apátp'ébános üdvözölt. — A forgalmi adó Д0 százalékra való felemelését tervezik. A pénz­ügyminiszter a forgalmi adónak 10 százalékra való felemelését tervezi. — A népszigeti fürdő december 22—23—24-én nyitva lesz. Kádfürdő 300 korona. Fütött kabinok. — A gazda Ifjúság a Polgári Ol­vasókör Összes termeiben Szilveszter este szigorúan zártkörű táncestélyt rendez. — A járdákról a havat el kell takarítani. A rendőrség közli velünk, hogy a háztulajdonosoknak, valamint a lakóknak házuk előtt a gyalogjáró­kat állandóan tisztán kell tartani. A gyalogjárókról a havat el kell taka­rítani, a ráfagyott jeget felvágni és a síkos gyalogjárót homokkal kell behinteni. Udvarokból a havat ut­cára kihordani tilos. Itt közöljük, hogy a rendőrség a sertéspörkölést az udvarokban és a város belterüle­tén nem engedi meg, kivéve az arra megjelölt helyeket. A fenti rendel­kezések be nem tartóit a rendőrség szigorúan megbünteti. — Táncmulatság. A halasi Iparos Ifjúság Önképző Egyesülete f. hó 25-én, Karácsony első napján az Ipartestiiletben, reggelig tartó tánc- mulatságot rendez. A mulatság iránt nagy az érdeklődés. — A marhalevél kiállítási dijakat felemelték. Január 1-től kezdve a marhakiállitási dij 20 K., a tulajdon­átruházási dij 10 K., Irányítási dij pedig 6 korona lesz. • • • A kis kanászfia tragédiája. Molnár Lajos 13 éves hódmező­vásárhelyi fiúcska felakasztotta ma­gát. Tizenhárom éves korában a legtöbb gyerek gond nélkül játszado­zik és ragyogó terveket sző arról, hogy majdan milyen pályán keresss a boldogulást. Molnár Lajoska nem tartozott ezek közé a gyerekek közé. Tizenhárom éves korában túl volt a pályaválasztás nehézségein: kanász volt egy hódmezővásárhelyi gazdá­nál. Játszani se nagyon ért rá, mert különben tilosba ment volna az őrizetére bízott jószág. Éppen mos­tanában tellett ki a szolgálati ideje, uj hely után kellett néznie. Az idő, amikor mostani gazdájától ki kellett lépnie, nagyon közelgett, de nekivaló helye még mindig nem akadt. A tizenhárom éves fiúcskának gondjai voltak, mit kezdjen hely nélkül ? A kis kanász félt, hogy nem kap he­lyet. S mialatt a többi tizenhárom éves fiú vidáman játszott, azalatt Molnár Lajoska megtalálta a gyötrő probléma megoldását, gondolt egy nagyot, bement az istállóba és fel­akasztotta magát. • • • — A Hangya Szövetkezet vezető­sége értssiti tagjait, hogy üzleteit karácsony mindkét napján zárva tartja S erdáa december hó 27 én az üzle­tek nyitva lesznek. December hó 38-án és 29 én, csütörtökön és pénteken leltározni fogják a három üzletet tehát nem nyitnak ki. Szombaton 30 án ismét nyitva lesz mind a három bolt. December 81 ón és ujévnapján ünnepel a Hangya vagyis nem nyit ki. ' • — Irodalom éo francia nyelv Korda Ilona francia nyelvű irodalmi előadásai a református polgári leány­iskolában a jővő év január hónap második felében lesz. Az előadásokra belépődíj nem lesz. — A pálinka áldozata. Miskén Kollár József 15 éves fiú hasonkoru társával korcsmái ivászatot rendezett ; bor után oly mennyiségű pálinkát ivott, hogy holtan esett össze. Nagy részvét mellett temették a pálinka ifjú áldozatát, — de azért biztos, hogy senki sem okul belőle. — Vásárlási visszatérítését min den hangyatag legkésőbb december 24 ig vegye át! — Karácsonyi ajándékok. Kará­csonyi élelmezés feljavítása céljából felkéri a városi kórház és menház vezetősége a közönséget, hogy akár természetbeni, akár pénzbeli ado­mányaikat Ador Sándorné lakására szíveskedjenek minél eiöbb eljutatni. — A második számú vadásztársaság 5000 korona adományát köszönettel nyugtatják. — A garázda keceli vöröoér. Schmidek József keceli vörösör az 1919. júniusi ellenforradalom leve­rése után Vancik direktóriumi taggal s két társával együtt a Kecelről elmenekült ellenforradalmárok laká­sára ment s miután erőszakos fenye­getéssel felnyittatta a szekrényeket azok ruháit elrabolta. Ezért a kalo­csai törvényszék dec. 13-án tartott tárgyaláson rablás büntette miatt Schmidek Józsefet 1 évi börtönre ítélte. — A toborzó Iveket kérjük legké­sőbb január t án leadni irodánkban. Hangya Szövetkezet. — Büntet a rendőrblró. A rend­őrség Varga Ferenczet, mert a sza­badforgalmat megakadályozta 200 K., — Faddi Istvánt, mert lovait és kocsiját hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyta 250 korona pénzbün­tetésre ítélte. — Botrányos részeg­ségért Balog Istvánt 500 K, Keller Miklóst 400 K, Tyetyerin Györgyöt 20 K., — Biró Imrét, mert a szeny- vizet az utcára engedte 200 K., — Keresztes Sándort, mert a gyalog­járón kerékpározott 200 K., — Miskó Jenőt, mert halasi tartózkodását nem jelentette be 100 K., — és Sztan- tins Lukács és Latz Pétert mert út­levél nélkül jöttek át a határon 5—5 napi elzárásra és 100—100 korona pénzbüntetésre Ítélte. Köszönet-nyilvánítás. Mindazon rokonoknak, ismerősök­nek és jóbarátoknak kik felejthetet­len feleségem temetésén részt vettek és ezáltal nrgy fájdalmamat enyhí­teni igyekeztek ezúton mondok hálás köszönetét. Hordós Lajos. — Posta, tslofon Prónayfalváa. A prőnayfalvai postai ügynökség felállítása érdekében a község egy félévre elvállalta a száilitási költsé­geket s elhatározta, hogy a telefon felállítását kérelmezi. — Itt írjuk meg, hogy Prónayfalva 1923. évre 746°/e pótadót nyög. — Köszönet. A menházi szegé­nyek ezúton mondanak köszönetét Egődi Benőnének f. hó 15-én általa adott vacsoráért. — Liszt-OSZtáa. A hatósági liszt pótosztása f. hó 20-án, szerdán lesz. — Arany és ezüstbeváltás Buda­pest Vármegye-utca 7. Hivatalos órák 9—5-ig. Я9 ■ ■ Ingatlan eladások a városban. Ördög Ferenc és neje megvették Balog Mihály ingatlanát 60000 K, Gyulai István és neje megvették Gzibolya István és neje ingatlanát 500000 K, Halász Sándor megvette Csorna István belteikét 28640 K, Kis P. Ferenc megvette dr Hollän­der Ignác ingatlanát 420000 K, Hegedűs József és neje megvették Nagy Imre és neje ingatlanát 3,368000 K, Szakái Antalnó meg­vette Vilonya Sándorné ingatlanát 20000 K, Daci Pálné megvette Vi­lonya Sándorné ingatlanát 20000 K, Szanyi János és neje megvették Paprika Gábor ingatlanát 360000 К, Heli Márton és neje megvették Kebl József ingatlanát 43000 K. Füteneh, vagy nemfütenek? Az „Aranymadár“ epperettel kezdik meg az első előadást a színészek. Miklósy Gábor szimársuíata a leghidegebb időben, december és január hónapban tartja szinielö- adássit városunkban. Nemcsak a közönség, hanem a szin'ársulatnak is érdeke, hogy tisztázódjék az a kérdés, hogy a színházat fütik-e?A fűtés ügyét meg kelt oldani. Miklósy Gábor színtársulata a halasi színi idényt csütörtökön, december 21-én „Aranymadár“ opperettel kezdi meg. — Pénteken a Belvárosi Színház újdonsága a „Gazdag lány“ szombaton „Trianon“ kerül bemutatásra. Az előadások este fél 8 órakor kezdődnek. — Helyárek : Páholy 5 személyre 760 K, Támlásszék 152 K, Zártszék 132 K, Erkélyszók U— III sor 152 K, Erkéíyszék IV—V sor 132 K, Földszinti álló 62 K, Karzat ülő 52 K. Meghívó. ifj. Bárkányi József és Rokolya Flórián a bedoglári iskolában f. hó, 25-én Karáesony első napján népiés táncmulatságot rendeznek, melyre a tánokedvelö ifjiságot ezúton tisz­telettel meghívják. Kezdete d. u. 6 órakor. Zenit az első zenekar szolgáltatja A Zsaua pusztai ifjúság az iskola termé­ben f. hé '26-án Karáosouy második napján népies tácomnlatságot rendez, melyre a tánokedvelö ifjúságot ezuten tisztelettel meg­hívják Kezdete d u. 4 órakor vége hajnali 2 órakor .Felülfizetések köszönettel fogad­tatnak és hirlapilag Jnyugtáztataak A Rendezőség Meghívó. A Kisgazda és Földaivespárt f. hó 25-ikén Karáesony első napján saját helyiségében a kör könyvtár javára népbs táncmulatságot rendez, melyre a tánokedvelö ifjúságot ezúton hivja meg tisztelettel a Rendezőség Beléptidij személyenként 50 korona. Kezdete este 5 órakor, vége hajnali 2 órakor. Zenét Farkas testvérek zenekara szolgáltatja Prima import hasáb bükkfa vagon és fuvartételekben, feltűnő olcsó árban kapható Heller Jenőnél Kazinei-ntea 6 sz. alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom