Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-02-15 / 7. szám

Huszonkettedik évfolyam. 7 szám. Kiskunhalas, 1922. február 16. Kiskun-Halas Helyi Ertesitöji Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben ... 160 hor. | Vidékre . • • 160 kor Egy szám ára 3 korona. Alapította : PRAGER FERENGZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas sőrénkén; Garmondból 10 korona . . — Petitből 12 karca** Nyllttér 1 cm. magas sor külön díj szerint Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. иг 4I.IJTÜ ----------- =аа—В1Ы1г«г1 , i. ij . ■ -эт: Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az nj városháza épületiig ■ г.ч.аи—■■■.■----'JLi—.".«a ’Hm— 1 . Magán hirdetések. Eladó birtok. Ä „Mező és Ssőlő- gazdaeági В T. 600 m. holdas bir­tokának leltára. A birtok községtől 7 az állomástól 9, az országútiéi 8 km.-re fekszik. Állat leltár : 6 drb tarka jármas ökör, i fehér jármae ökör, 1 üszőborju 2 éves, 2 pej parádéeló (heréit kanca) 1 sárga heréit igásló, 1 vílágoi pej, 1 sötét pej igásló, 9 anyasertés, 28 birka, 40 birka feles­ben. Gazdasági felszerelés 1 szecska- vágó, 1 kukoricamorzsoló, 1 répavágó, 1 19 soros Viktoria sorvetígép, 1 szénagyűjtőgép, 2 tárcsán borona, 1 szörrosta, 4 szőlókapa, vasborona, kétlevelű, 1 magtakaró négylevelfl, 5 nehézegyes vaseke, 4 könnyű egyes vaeeke, 1 konkolyozó, 2 tiszti kocsi, 3 béres szekér, 5 kocsi, 1 pár pará­dés szerszám, 2 pár igáeszerszám, 6 tézslap, 6 járom felszerelve. Szőlészeti és borház felszerelés. 27 hordó 1619 hl, 8 kid 150 hl, 4 szölőprés, 2 szölőzuzó, 1 borszivattyu, 14 puttony, 3 nagy dézsa, 2 kicsi, 3 csorpák, 1 fatölcsér, 1 töllike, 22 permetező, 7 kénporezó 10 metsző olló, 9 zsák kénpor, 450 kilogramm kötöző spárga, 433 kg. 1 bordó kékkő 250 kg. Egyéb gazdasági apróbb felszerelés 10 ökörláne, 7 lókötőlék, 7 vakaró, 4 lókefe 2 fejsze, 1 vonókéi, 7 vasvilla, 1 szénavágó, в radtartóláne, 4 lakat, 4 á*ó, 4 rndallókötél 176 zsák, 10 vaslapát, 3 hergonyozott vödör 3 kaszakalapáes, 3 kaszaüllő, 8 kőműves- kalapaes, 5 gyein, 1 kézifürész, 1 kereszt- főrész, 1 harapófogó, 1 köszörűké, 10 vas- resaelő, 4 faré, 4 kutveder, 15 kosár, 2 vas- gereblye, 1 locsoló, 3 fatalieska, 3 gereblye, 8 falapát, 1 tálas mérleg, 10 kaszasyél, 7 tokmány, 14 kasza, 8 ágfűrész, 1 vizmórték 8 szőlőkapoos, S heveder, 2 francia kulcs, 5 kaezakarika, 2 olajozó kanna, 4 csákány, 2 szekeres, 2 fandli, 3 szájkosár, 1 kátrá- nyozó üst, 2 petróleum pumpa, 1 sata, 1 üllő, 3 kőműveskanil, simító, 3 malter keverő 10 kapa, 4 lópokróe, 1 földméröláne, 35 járomfa, 3 vasalatlan kerék, 4 szekéreldal, 6 clajoshordó, 3 bogrács, 18 súly, 1 banda, 1 lábzsák, 2 karikahajtó kalapács, 1 félkéz kalapács, 1 drb 1000 kg-os mérleg, 2 pár szarufa, 2 rész szekéroldal, 36 fenyörud, 2 szecskaláda, 2 nagy létra, 2 léelétra, 1 ajtófélfa, 28 fenyőfa, 2 szenesláda. 4 mai- terosláda, 2 koosivég, deszka, 9 drb kettős, hármas kisefa, 3 egyes, 3 kerék, 13 favilla, 8 jájomalfa, 1 gépkisufa, 1 géprnd, 37 patkó szántó, gyeplő, kályhzeső, fadugók, 1 birka- bélyegző Iutézö lakás: háló, ebédlő, honyha speix, teljes berendezése. Szalma állomány két évre elegendő. Eommeneió folyó évi április 1-ig kiadva. Folyó évben 80—100 № hold rozsvetés. A szőlő teljesen trágyázva Á terület nagysága 600 m. hold, amelyből eca. 220 hold szántóföld, melyből még a fentebb jelzetten kívül 100—120 hold lesz tavaszi alá készítendő a oselédföldekkel együtt. A szőlő nagysága 85 hold (az utakon kivtl) amelyből 70 hold karózott, mig 15 hold részben hiányos, részben aj fordítás alá kerül. 280 hold legelő, melyből 50 h. fiatal akácos eca. 8 éves, 15 h akáeerdö 12 éves. Épületei: 32 m. hossza borház, 6 méter széles, felette magtár dnplán padolva, az egész cement ée cseréptetőé S épület 14 cseléd rétzáre az е1вб épületben 12 lakás, a másodikban 1 lakás, a harmadik épület­ben egy ispánlakás szoba, konyha és intéző lakáé a szoba, koóyha, kamra, fele nád, fele cseréptetővel. Hátó cseréptetői rosszkarban 18 jószágra, juh akol nádtetős 200 drb-ra, 1 fialtató cseréptetői, 20 anyára és szaporula­taira. Úri lakás nines. Átvétel részvények­ben történik 800 drb á 1000 korona név- értékben ART. vagyonváltsigára 180 ezer korona vau kiróva. A birtok ára: élő, holt felszerelésekkel .10,000000 (tiz millió) korona Értekezni lehet Józsa Gábor megbí­zottal Bástya n. 2 sz. vagy Keresztes vendég­lőben Kiskunhalason. Szép Józsefnének a Felkőszénás kertben 2 kocsi tisztabuzaszalmája van ela­dó. Tudakozódni Vörősmarthy u. 22 sz. alatt. Csapiáros Imrének a Felsööreg- szőlökben két hold szőlője pnszta és tőkés földdel és jó lakóházzal Szalai Sándor szom­szédságában eladó. Megtekinthető a hely­színén. Egy jó szekrény, fényezett olcsón eladó Földvári Józsefnél, Kossnth u. 1 sz., az emeleten. (Takarékópület) Lakatos Lajosnak Fehértón Dr. Darányi^Mihály tanyáján 20 drb fias bir­kája van eladó. Megtekinthető a helyszilén. 50 liter Jó bor literje 25 korona és pár ezer darab akáo szőlőkaró kilója 3 korona eladó Jakabcsios Ernő III. Eötvös «. 19 sz. Egy jóravaló, családos ember, ki megfelelő baromfi állománnyal rendelkezik baromfi kertésznek elszegődne. Cim a kia­dóhivatalban. Tekintve hogy Halasról eltávozom és mindenkitől személyesen búcsút nem vehe­tek ezúton mondok ismerőseimnek és jóbará­taimnak utolsó üdvözletei Bercsényi József és családja. Kötő M. 3 se. alatt egy sublót van eladó. Schneider Gyulának Bem и 3 sz alatt (Mészöly ház) kovács szene, salgótar­jáni és darabos szene van eladó. Egy aj igáskoesit is elad. Bodiosi házban levő üz­letében mesze is van eladó Tőzeg mázsája 170 koronáért és koksz kapható nála. Kantln lakással, berendezéssel együtt Amerikába való utazás miatt sürgősen ela­dó és azonnal átvehető. Tudakozódni Sze­geden Németh Dezsővel Zászló u 2 sz alatt. Ács Lajosnak 450 kéve takarmány nádja van eladó Gőböljáráson Nagy K. Jó­zsef tanyáján a szabadkai útban Tudako­zódni a helyszínén Kernya István megbízottal. Vlaszák Sándornak a Félsöszénás- kertben 2 boglya szénája van eladó. Tuda- 1 kozódni Kárpát u. b ez. alatt. Farkas Vendel Uj utca 65 se. lakóházát eladja. Tudakozódni a helyszínén. Egy jó hangú gramofon eladó 16 lemezzel I kér. Károly u. 22 sz. alatt. Eladó 40 vontató széna Felsökiste leken Babad Sándornó örökösei tanyáján. Friedrich Lajos olajmalmában (Posta-u. 6.) finom virágolaj kapható. Székely Sándorné Mélykúti utón (Szász­kert melletti) villamos malma egész napon át üzemben van. Azonnali gyors és pontos kiszol­gálás a szokásos vámmal és cédula nélkül. Kéri a közönség pártfogását. 3 éves akáoölfa is eladó Mindig a legolcsóbb Fleischl Sa­mu bútoráruháza Kossuth u. 27 és 29. Ál­landóan nagy raktár keményia bátorokban. Ozon és Ibolya szappan kitűnő illatú, finom arezápoló és mosdó- szappanok. Csak Fecske védjeggyel valódi. Kapható Báez János gyógy­szertárában Ingatlanait a leggyorsabban és legmagasabb áron adja el Jeges Imre irodája Fő-u. 23 sz. Összeköt­tetések egész Európában és Ameri kában. Keresek megvételre sonkolyt bár milyen mennyiségben kilónként 20 25 koro­náért. Mülépet adok sonkolyért. Bővebbet: Árvay Lajos kereskedőnél Kiskunhalas Kos­snth u 2 sz. Egy könnyű féderes cséza kocsi eladó II, Nagy utca 15. sz. alatt. Kovács Jenő Solyom и 1 sz há zát eladja. Van benne ; 2 padlós szoba, 1 köves konyha, nagy kamra, nagy speiz stb. Tudakozódni bármikor helyszínén. Citrom pótló teához két korona. Valódi Pekarek tea próba doboz tiz korona Borger Miksa illatszertárában. Egy 30 éves asszony gaedasseonyi állást keres. Cim a kiadóban. Élő kövér sertést, valamint ketté hasított fejtett sertés hast minden mennyiség­ben vásáriunk. Előjegyzéseket elfogad egész napon át a Kiskunhalasi Szövetkezeti Áru­forgalmi R T Malom-utca 6 sz. volt Munka­párti kör helyisége. Solyom u. 7 sz ház, mely azonnal beköltözhető eladó. Tudakezódni Battyáni a. 14 sz. füezerüzletben. Balogh József Törösmarthi и 48 sz lakóházát eladja. A ház azonnal átvehető Tudakozódni Jókai a. 11 sz. lakásán. Eladó egy 600 holdas, egy 450 holdas, 130 holdas, 86 holdas, 57 holdas, egy 60 holdas, egy 45 holdas, egy 35 hol­das, egy 25 holdas, egy 15 holdas tanyás birtok és több szellő, telep és több ház azonnali beköltözéssel. 110 hold 14 hold szőlővel, 25 hold 20 hold szőlővel, felszere­léssel. Bővebb Józsa Gábor közvetítővel Bástya u. 2 sz. vagy a Keresztes-féle ven­déglőben, Sérvkötő, irigator, gummi áruk kötszerek kaphatékBerger Miksa illatszer­tárában. Friedrich Lajos modern olajmalma üzemben van s a közönség rendelkezésére áll. Tűzifa, száras, akácz, bükk és puhafa hasábosán és felapritva jutányos árban kapható. Tiz métermázsa vételnél ingyen lesz házhoz szállítva Weisz Sán­dornál Mélykuti-ut 3. sz. Ugyanott szőlő­karó is van eladó. Terpentin, benzin, sósav, brunolin linoleum, szarvas szappan kapható Berger Miksa iliatszertárában Tegzes Sándor Mmives Vörös- marthy u 29 sz. házát eladja. Tudakozódni a'helyezinén. özv Király Gy. Elekné Attila u. 12 sz. lakóházát eladja. Tudakozódni Sza­badkai ut 24 sz. alatt. Vitéz и 7 sz. alatt egy teljesen uj sparherdt, egy gyermekkocsi és egy ágy eladó. VI kér. Harangos tér 6 sz alatt egy jó fejős hasas tehén és egy jó karban levő könnyű, egy ló után való koesi van eladó. Gazdag Balázsnak alsószállási ta nyáján 3 méteröl száraz pnhafája van eladó beszállítva Tudakozódni a helyszínén. 2 kiló krumpliért cserébe adok 1 liter bort. Jakabcsios III. Eötvös u. 19 sz. Különféle bútorok, ágyak, asztalok, székek, szalongarnitnra, konyha és kamra- beli ingóságok eladók Práger Zsigmond Fó;u. 23 sz. a. házánál. Két nőtlen lehetőleg 25 évtől 40-ig egyón mindenes kocsisnak és nagyobb csa­lódó ember konvenciói cselédnek kerestetik Cim a kiadóban. Ház beköltözhető, uj épület, szép telekkel Natkai ntoa 5 sz. alatt eladó. Ér­tekezhetni ugyanott. Rumi Sándor FI kér. Vezér u. 1 sz lakóházát mely azonnal beköltözhető eladja Tudakozódhatni a helyszínén. Száraz nyárfa ölenkint és félölenkint kapható Gyugel Kálmánnál a Hangya fate­lepén, hol a barnaszén mázsája 250 korona. Egy url szánkő eladó. Megtekinthető Gyu- gel Kálmánnál. Száraz puha tűzifa nagyobb meny­nyiségben öl számra házhoz szállítva eladó. Értekezhetni Babó Lászlóval Gimnáziam utca 4 szám alatt. Törött, hiányos hajcsattját olcsó áron megjavítja Berger Miksa illatszerósz Keresztes vendéglővel szemben. Kenyérsütéshez használjon fenyöléc hulladékot. Olcsóbb mint a szalma 1 Kapható Weisz fakersskedőuél Mélykúti n. 3 sz. Szalmát perzseléshez minden meny- nyiségben veszünk. Jelenkezhetni — égész nap folyamán— hivatalos helyiségünkben. Kiskunhalasi Szövetkezeti Áruforgalmi В T. Malom ntea 6 sz. volt Munkapárti kör. Vörősmarthy u. 52 sz. alatt egy nagy üvegkassni van eladó. Bútorozott szobát keres oki. son- goratanárnő. Ágyneműje van. Előnyben, hol tanítana (nyelvleokét is) Váry Ilona Fő-utca 48 sz. Eladó egy eolhárfa citera, egy ka­napé 4 fotellal és íüggőJámpák Wiegandtné Bem u. 1 sz. Tudatjuk a t. közönséggel, hogy cipész üiletüoket kibővítve a legjobb anyag­ból készítünk férfi, női és gyermek cipókét mérték után. A tavaszi szezonra raktárt is tartunk vászon és bőrcipókból. Javításokat elfogadunk. Biró és Kerekes Petőfi u 18 u. Kérjük a kőiÖDiég pártfogását. Úgyszintén szaktársaink részire felsőrészeket is elválla­lunk. Spanyol elleni legjobb orvosság & ló vürüe bor. Kapható literenként 50 k«ro- náért Horváth Gyula vendéglőjében Kossuth Árpád utca sarok. Borbás Imre egg 6-os cséplőgépet és egy igásezekeret elad Kármán u. 15 sz alatt. Eladó egy férfi és női télikábát erős alakra, két ruhasztkrény és egy nagy függő- lámpa Eötvös u. 13 sz. alatt. özv. Borbás Imréné alsószállási tanyáján 2 öl szénát és 3 méter öl szinakáe- fát elad. Megtekinthető a helyszínén. Paprika Sándorné Rigó u. 3 sz. lakóházát elköltözés miatt eladja. A ház áll: 3 szoba, konyha, 2 kamra, disznóól és három ortából. Azonnal beköltözhető ée átvehető- ■dakozódni a helyszínén. Magas áron vásárolok ócska sárga és vörösrezet, oinlemezt, olmot stb. Nefelejts n. 4 sz. alatt. Nagy Antalnak Zsana pusztán Holláuder-féle tanyán 3 boglya sarja és anyaszénája, nádja és nyulvesszöje van eladó. Tudakozódni a helyszínén, vagy Jegenye u. 3 sz. alatt. Arany, ezüst pénzt bevált, arany és ezüst tárgyakat, töröttet is magas árban vesz Farkas Kálmán órás, a Gazdasági bank épületében levő órás üzletében. Eladó 40 kath. hold föld Zsana pusztán egészben vagy kisebb részletekben. Tudakozódni Blum Herman Petőfi u 4 ez alatt. Ugyanett rozsakrnmpli enni és vetn való van eladó. Bor 50 literenként kapható Egy kis Singer varrógép és egy kis hegedű eladó Marek Bélánál Hajnala 3 Gömböcz Lászlónak a kisteleki ut mentén két drb jókarban levő szőlője van eladó, az egyik 8 kapa, a másik 6 kapa Tudakozódni VH kér Kötő u 8 sz alatt Vörősmarthy и 82 sz. alatt egy jó erős szánkó van eladó. Tartani való birkákat keresek meg­vételre Cim a kiadóban. Fó-utca 68 sz. sarokházhely f hó 19-én vasárnap délután két órakor önkéntes árverésen elfog adatni. Értesités nyerhető Tiz és Nyil utcai sarok háznál Károly Lajos cipész tudatja a kö• zönséggel, bogy eipészüzletét Kígyó tér 3 sz. alá, Gál kuttal szemben helyezte át. Megrendeléseket, cipója- vitásokat és eipötüzést a legolcsóbb áron elvállal. Kéri a közönség szives pártfogását. Figura Károlynak rekettyéi ta- nyáján választási malacai vannak ela­dók. Tudakozódnia helyszínén. Ugyan­ott egy engedélyezett ménem is van, melyet a lótenyésztő gazdák rendel­kezésére bocsájtok fedeztetés végett. Zrínyi w. 29 sz alatt egy jó szán­kó, egy öltöző báránybéléses posztó téli és egy öltöző nyári ruha van eladó. Mielőtt butorszfikségletót be­szerezné okvetlen nézze meg Schön Dávid nagy bntorházát, ahol a legszebb és legjobb ke­ményfa hálószobák és polgári festett bútorok nagy választék­ban kaphatók. Üzlete F6 n. Ta­karékpénztár épület.

Next

/
Oldalképek
Tartalom