Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-11-08 / 49. szám

november 8. Kiskun-Halas Helyi Értesítője 3 is ÍB Ion. пут­ре»*, I adó­ároa uda íztelt КУ & Íjtól dég- it f. экеп лИоз i, fü­jgáet :alik né illőd» I l'T. érde­hogy fog­;sel, is il. igya A halasi lapoK a Közönséghez! Nehéz, súlyos válsággal küzdenek a halasi lapok. A mai gazdasági helyzet okozta nehézségek, a papír árának drágulása, a nagyobbmérvü béremelések, villany, festék stb árá­nak állandó felfelé törése kénysze­rítő szükségként késztetik arra, hogy egyes példányaik árát 10 koronára emeljék fel. Tudvalevő az, hogy a lapok árá­nak emelkedése egyáltalában nem tartott lépést a drágasággal. Ezt itt szemléltetően is bebizonyíthatjuk. Békében egy újság ára 3 krajcár volt — ma 6 korona, egy tojás ára is 3 krajcár volt — ma 32 korona. A gyufa ára 1 krajcár — ma 10 korona stb. Folytathatnánk, egész sorát, csoportját feltüntethetnénk az áraknak, melyek erősen túlhaladták az újság árának emelkedését. A halasi lapok kénytelenek az áremeléshez nyúlni, amikor már egy iv tiszta újságpapír a 6 koronát kezdi megközelíteni — és mig ezen­kívül az ujságbetük milliói merednek az olvasó elé — annak munkája, költsége szintén jelentős A halasi olvasó be fogja látni lépésünk, eljárásunk kényszerítő voltát. Elismeri: és támogatni fog bennünket a régi szeretettel, a régi hűséggel. Hisszük egy olvasó sem fog elmaradni. A Helyi Értesítő, Halasi Újság, Halasi Független Hirlap egyes számai­nak ára november 22-tól 10 korona. A Kiskunhalas Helyi Értesítő, Halasi Újság, Halasi Független Hirlap kiadóhivatalai. — Báró Prónay (Syörgy állam- titkári kinevezése. A Hivatalos lap november 4-iki száma közli a követ­kezőket : „Az Országos Közélelme­zési Tanács és a közélelmezési ügyek irányitásával megbízott magyar királyi miniszter előterjesztésére dr tótprónai és blatniczai báró Prónay György nemzetgyűlési képviselőt közélelmezési államtitkárrá kineve­zem.“ Kelt Budapesten, 1922. novem­ber 2-án. Horthy sk., dr Búd János sk. — E kinevezésről már beszámol­tunk és annak jelentőségét is mél­tattuk. — Pnstvármegye közgyűlése Pestvármegye november 14-én rend­kívüli közgyűlést tart. — Eeöflópet építenek. Egyik olva­sónk írja: A Hódmezővásárhelyi Mezőgazdaság rt. birtokán érdekes építkezés folyik. A vállalat egy né­met találmányu esőgépet építtet, amely szárazság esetén müesővel öntözné a birtok növényzetét. Az esőgép nagy víztartó medencéje már el is készült. A medence 360 ezer liter vizet raktároz fel a társaság bővizű artézi kutjából. Oly motort szerelnek fel, mely 600 méteres körben tudja szétpermetezni a müesőt. — 50 °/0-al felemelik a dohány­beváltási árakat. A dohánytermelők mozgalmát, hogy a dohánybeváltási árakat emeljék fel, siker koronázza, mert mint értesülünk, a folyó évben megállapított beváltási árakat 50°/o-al fel fogják emelni. — Oláh törvényszéki bírót Buda­pestre helyezték. Sokan ismerik varo­sunkban Oláh Gyula dr. kalocsai törvényszéki birot. Az igazságügy­miniszter Oláh Gyulát Budapestre helyezte át. — 11 ezer K. A mezőgazdasági ingatlanok után járó vagyonváltság búza árát november hónapra 11 ezer koronában állapították meg. Wiegandt Arthur meghalt. Ismét a város egyik közbecsü- léaben állott tagja hányta le örök álomra szemét. Wiegand i Artur ny. máv. felügyelő —mint részvéttel értesülünk — hétfőn este szivszélhüdés következtében meghalt, Temetése valószínű csü- I törtökön délután lesz. J — Hadiairok gondozása Preszly Elemér főispán felhívta a hatóságo­kat, hassanak oda, hogy a hadisir- gondozás a hazafias eszméknek megfelelően felkarottassék s lehető­leg a lakosság tegye magáévá azon kötelességet, hogy a hazáért hősi halált halt hősök sirjai állandó gon­dozás alatt legyenek. — Református hitoktató Kalo­csán. Ravasz László református püspök Nagy Kálmán segédlelkészt Kalocsára küldte hitoktatónak. Nagy átveszi a kalocsai iskolákba járó református vallásu tanulók vallás- tanitását. — Milyen vonatok közlekednek? Szombati számunkban közöltük, hogy a szénhiány miatt a személyforgal­mat korlátozni fogják. Ez a korláto­zás november 5-től 12-ig fog tartani. Ez idő alatt a zimonyi vonalon a naponként váltakozó gyorsvonatokon kívül a következő vonatok közle­kednek : 912. sz. vonat Budapestről Halasra érkezik d. e. 11 ó. 14 pkor, a 913 sz. vonat Halasról Budapestre indul d. u. 4 óra 25 pkor, Katymár felé: 5724 sz. vonat indul Halasról d. u. 12 ó. 24 p. Katymár felől: 5721. sz. vonat érk Halasra d. u. 2 óra 54 p. Félegyháza felöl: 6932 sz. vonat érk. Halasra reggel 7 ó. Félegyháza felé : 6933. sz. vonat in­dul Halasról d. u. 1 ó. A szeged­pécsi közvetlen vonatok nem közle­kednek, helyettük a fent jelzett katymári vonatpár Bácsalmáson kap csatlakozást. — Képviselőválasztás Bócsái. A községi képviselőket okt. 19-én választották meg Bócsán. Képviselők lettek: Dudás István lelkész, Sz. Tóth Mihály, M. Kiss János, Jung Jakab, Lehőczki András, Sziics Fe­renc, Pecznyik András, Csisyi Ist­ván ёз Tagai István. — Kinevezés. A pénzügyminiszter Morvay László halasi tanítót a kalo­csai állampénztárhoz II, oszt. állam­pénztári tisztté nevezte ki. — A rize-készletek kifogyófélben vannak az egész országban. Alig le­het Budapesten egy zsák rizst be­szerezni. Köleskását sem lehet kapni, mert az idén nagyon kevés köles termett. Mit teszünk a kásás hurkába? — Öngyilkosság. B. R. 25 éves leány Halason szombaton délben öngyilkosságot követett el. Szerelmes volt egy halasi iparossegédbe. Ami­kor megtudta, hogy az házasodik és egy másik leányt vesz el, elke­seredésében sósavat ivott. Az orvo­sok bíznak felgyógyulásában. — A Huslparoeok mulatsága. Múlt számunkban foglalkoztunk a halasi Husiparosok zártkörű báljával. Meg­emlékeztünk, hogy a bál iránt nagy az | érdeklődés és az minden tekintetben j jól sikerültnek Ígérkezik. Mint a : rendezőség részéről értesülünk a j belépti díj 80 koronában való kité- j I telébe sajtóhiba csúszott, nevezete- ! sen a belépti dij valódi összege 180 K. A mulatság reggel 6 óráig tart. — Büntet a rendórblró. A rendőr­ség Szemes Endréi, mert hatósági engedély nélkül fegyvert tartott ma­gánál 200 K, ugyanezért Barta (Ro- hecz) Károlyt 800 K, Kis Illés La­jost, mert az utcán botrányosan j viselkedett 100 K, Lasicz Jánost i utcán va^ó legeltetésért 200 K, és ! I Tanács Gáspárt mert lovait és j kocsiját felügyelet nélkül hagyta 200 I korona pénzbüntetésre Ítélte. — Menyivel drágult a megélhe­tés? Most jelentek meg az Orszá­gos Iparegyesület drágasági index­számai, amelyek szerint a háború kitörése óta kétszázötvenegyszere- sóre drágult a megélhetés. A drágu- ! íás október folyamán 10.6 százalék, j Az élelmiszerek drágulása október folyamán 8.5 százalék, a ruházati cikkeké 7.6 százalék, a fűtés és világítás 44 3 százalék, a vegyes kiadásoké 15.5 százalék a lakbér változatlan. Ez év eleje óta 313.2 százalékkal drágult a megélhetés. A drágasági indexszámokat arany­ban mérve, ma 45.4 aranykoronából ugyanaz a megélhetés biztosítható, mint a háború előtt száz arany­koronából. Eszerint aranykoronával mérve a megélhetést, a hároru ki­törése óta olcsóbbodott. — Két szökött leányt keresnek. A halasi rendőrséget értesítették, hogy az állami menhelybőíkét leány: Buko- vics Margit és Katinger Laura meg­szökött. Akik a két szökevényről valamit tudnak, jelentsék a rendőr­ségen. — Burgonyát oszt e héten a Hangya. Minden tag vegye át járan­dóságát még ezen a héten, nehogy a hideg idő bekövetkeztével a bur­gonyában kár essék. November 12-ike után a még megmaradó burgonyát nagycsaládu szegényebb sorsú tagok­nak fogja u Hangya kiárusítani, — Gunnar Tolnäs felléptével a „Művész rózsája“ cimü 5 felvonásos dráma kerül ma színre a Városi Moziban, azonkívül Viola Dóra fel­léptével „Az éj rózsája1' cimü 4 felvonásos amerikai dráma. Mindkét film a hírneves „Nordisk" gyár mestermiive és kevés vidéki mozi van, amely egyszerre két ilyen fil­met mutathat be. Előadások kezdete pont 8 órakor. — A hagyma kilóját 140 koroná­ért mérték a foktői menyecskék a szombati piacon, vöröshagyma, fog­hagyma egy áron kelt. A Hangya ugyanekkor 96 koronáért adta a vöröshagymát, 110-ért a foghagymát. — Közgyűlés. Vadászati aj alap­szabályok megismertetése végett all. számú társaság f. hó 12-én, vasárnap d. u 3 órakor s Gyugel féle vendég- lében (Mázsa ház mellett) rendkívüli közgyűlést tart, A vezetőség felhívja t. tagjait, hogy mindenki saját ér­dekében szíveskedjék megjelenni. — A városházáról. Kiskunhalas r. t. város köz és egyéb pénztárai­nak 1919. 1920. 1921 évi zárszám­adásai elkészültek; f. hó 8-tól szá­mított 14 napi közszemlére a v. számvevői hivatalban kitétettek. — A nemi betegségek ellen. Múlt hó 25-én egy tanulságos filmet mu­tatott be a halasi mozi, amely a néző elé tárta a vérbaj borzasztó pusztítását. Az előadáson igen sokan nem lehettek jelen és ezért többen hozzánk fordultak, Írjuk meg, hogy ezt a filmet még egyszer hozzák Halasra. — A rokkantak összeírása. Azok­nak a rokkantaknak, hadiözvegyeknek és hadi .árváknak, akik még eddig nem jelentkeztek, f. hó 80 ig a vá­rosházin jelen tkezniök kell, mert. máskülönben hadisegélyesésre való igényüket elvesztik. — Eperfaerdök az Alföldön. A földmiveiésügyi minisztérium a jövö évben kezdi meg az eperfaerdök ül­tetését az Alföldön, hogy a selyem- termeléat előmozdítsa. A selyem­akció sikere évről évre növekvőben van. 1922-ben egyszerre 34 száza­lékkal szökött fel a selyemtenyész­tés s a beváltások adatai szerint 4200 métermázsa selyemgubó az eredmény. Vegye meg a Helyi Értesítő szerdai és szombati számát Rövidzárlat miatt félbe kellett szakítani a tisztviselők estélyét — A szombati estély — Szombaton, november 4-én este tartották meg a városi tisztviselők estélyüket a városi színházban, amely a közönségnek élvezetes es­tét nyújtott. A kezdetnek Kathona Margit szé­pen előadott prológja nyújtott ünne- pies szint. Ecsetelte az estély nemes célját. Megrajzolta a kereteket, me­lyek mozgató, indító okai voltak. Majd a bizalom csengett ki szavai­ból, hogy nagy, hatalmas, régi nagy­ságú és erejű lesz e hon ismét és boldog megelégedett, mint a múltban. Az ünnepélyes keretnek ezzel vége, kezdődött a humor birodalma. A jó Vinkula János (Nagy Czirok László) mondta ei tréfás rigmusait kacajt, derültséget keltve. Eisötétedik. De csakhamar látha­tóvá lesz egy fényes, bájos jelen­ség ,a Holicsi kupidó.* Gyenizse Irén jálsza szerepét nagy rátermett­séggel és kedvességgel, — és mint a rosszmájuak köréből halljuk, kupi- dónak jó napja volt, — mert soka­kat sebzett meg nyilaival. Zsófi asszonyt Keresztúri Bözsike játszotta, partnere Gál Jenő volt. Mindkettő széped, jót produkált. Gyenizse Balázs irredonta dalait áhitatossn és élvezettel hallgatta végig a közönség. Meg is ujrázták, de a .közgyám ur* csak egy ráa­dást adott. Ezután Stepanek Ernő és Dobó Kálmán „Schvarcz és Weisz ur a lövészárokban“ c. kedves, humoros dolgot adták elő nagyszerű alakítás­sal. Stepanek tanár .épp kiakarta dugni fejét a lövészárokból“, midőn deus el machinaként megjelent egy kisértet: a sötétség. Rövid, illetve hosszuzárlat támadt. Ezt a jól sike­rült jelenetet állítólag a villanygyár rendezte. (Később kiderült, hogy a vihar kidöntött egy telefon-oszlopot és az okozta a rövidzárlatot.) A sötétség alatt Gyenizse Baláze, Stepanek Ernő nótái és a jó Vinkula János rigmusai szórakoztatták a közönséget. A közönség türelmesen várt egy óráig, amikor 11 óra felé bejelen­tették, hogy a rövidzárlat miatt az előadást nem lehet folytatni. Értesülésünk szerint pénteken, november 10-én lesz a folytatása a mulatságnak, melyre a régi je­gyek érvényesek. (r.) Ingatlan eladások a városban. özv. Tóth Gézáné megvette Mül­ler Jakab ingatlanát 130000 K, id. Szarvas Imre megvette özv. Trutnich Sándorné ingatlanát 5000 K, Vitéz dr. Eőlbey Thyll László megvette Tájer Ilona ingatlanát 90000 K, Patyi Antalnó megvette Figura Sán­dor és társa ingatlanát 80000 K, Farkas János és neje megvették özv. Lakos Istvánné ingatlanát 111170 K, Figura Károly és neje megvették Monds Sándorné és társa lakóházát 166666 K, Rafaj Lujosné megvette Palmant Ferenc és társa lakóházát 170000 K, Bogdán Imréné és társa megvették Kocsi Antalné szőlőjét 20000 K, Szekeres Antal és neje megvették Savanya Vince beltelkét óOÓOO K, Pólya Antalné megvette Tóth Baranyi Sándorné és társa ingatlanát 25950 K. Szövetek, posztók, vásznak, zefirek, barchetok előnyös árban beszerezhetők: Roheim József cégnél

Next

/
Oldalképek
Tartalom