Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-07-19 / 29. szám

XXII. évfolyam. 29. szám. Kiskunhalas, 1922. julius 19 Kiskun-Halas Helyi Értesítője Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre : Helyben . . 160 kor. | Vidékre . • Egy szám ára 4 korona. . 160 kor Alapította : PRAGER FERENGZ Hirdetmények dija: 5gy cm. magas sorőnkéaS Garmondból 10 korona . . — Petitből 12 korosai Nyilttér 1 cm. magas sor külön dij szerint^ _ Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületéSCt;^ Magán hirdetések. Könyvelt eladók Fő u. 48 ss. alatt 65 kötet Jókay, 34 kötet Klasszikus, 16 kötet Mikszáth, 10 kötet gróf Vay Sándor munkái, mind diszkötésben. Egy jó munkást, úri szabó eághoz, azonnal felvesz Dávid József szabó­mester Jánoshalma. Fodor Ferenc rekettyéi tanyáján 8 drb éves sertést ad el. Nagy Márton prónayfalvai tanya ján 10 drb másfél éves süldót ad el, Tuda­kozódni a helyszínén, vagy Battyáni u. 23 sz. alatt. Németh Sándorné Dobó telepi la­kásán egy varrógépet ad el. Uj u. 63 sz. alatt két süldő eladó Takács Jánosnak a téglagyár kö zelében Lázár István szomszédságában 7 kapa szőlője van eladó. Tudakozódni özv. Takács Mihályné téglagyár melletti szőlőjében Fenekes Benőnek a téglagyáron kívül Zsigmond János szomszédságában 800 n. öl szőlő és gyümölcsöse lakóházzal eladó. Tudakozódhatni Paprika Benő rekettyéi ta­nyáján vagy a piacon. 4 hold tarló félugar olására szántót keresnek a város és téglagyár között a ke­celi műúton fekvő Szekér Endre féle szőlőben Scanyi Benó birkákat vállal nyári legelőre tejhasználatáért. Jó anyabirkákat egész évre is elvállal. Tudakozódni Szőri Lászlón é inokai tanyáján. Babó Dezső füzesi birtokára egy kommenciós juhászt keres. Tudakozódni a helyszínén. Vessék a legmagasabb árban ócska vasat, rezet, használt üvegeket. Sörös üveget u. ш 0'4ö—0 50—0.55 és 0 56-tost. Literes üvegért becserélem, Alkotmány u. 3. Szövetség tér 3 sz. VII kér Toldi u. 15 sz. alatt Kalló Jánosnál 2 négy hónapos süldő van eladó. Jó családból való ügyes, szorgalmas flnt tanoncnak azonnal felvesz Körösy Jenő vasút melletti gőzmalmánál. Értesítem az igen tisztelt mérleg tulajdonosokat, hogy az 1921. évben nem jónak minősített mérlegeket és súlyokat ja­vításra elvállalom és hitelesen adom ki. Már most lehet elójegyeztetni, Cséplőgéptengelye­ket és logereket esztergályozni és kiönteni elvállalok. Kezelésre elvállalok cséplőgépet is. Értekezni lehet Tasnádi Dénes géplaka­tossal V kér Sip u. 1 sz. lakásán. Farkas Jenő okleveles gazda Kis­újszálláson egyedül jogosult Ingatlan forgalmi vállalata az Országos Földbirtok Rendező Bíróság által engedélyezve. Keres eladásra és bérletre kisebb-nagyobb birtokokat. Bir­tokok, házak és bérletek vételre előjegyezve. Eladási megbízást gyorsan lebonyolít. Eladó ház. Korona и 3 sz ház eladó. Tudakozódni a Szöv. Áruforgalmi helyiségében Malom u. 6 sz. alatt. Keresek halasi határban 15 35 hol- das tanyás birtokot jó földdel őszi átvételre haszonbérbe Dómján ny. főhadnagy dóból- járás 1211 sz. Dér Antal földadó rendezés végett f. hó 22-ig lakásomon keressen fel Zsótér. Boroshordókat minden nagyságban és mennyiségben kaphat Blum Hermannál Petőfi u. 4 sz. alatt. Holländer Adolf gabonakereskedő tudatja a közönséggel, hogy külföldi gyár megbízásából a legmagasabb árban vásárolja a gyapjút, továbbá nála állandóan tengerit, zabot, árpát, legjutányosabban kaphatnak. Uj gabonát a legmagasabb napi áron vásárol. Zsákokat már most ad a gabonához. Egy szőlöprés 14 hl űrtartalma Rock gyártmány, kitűnő karban, hiba men­tes és 4 drb kád drb-ként 25 hl. űrtartalom­mal eUdó. Felvilágosítást nyújt Adám Dezső Pósta-u. 5 sz. alatt. Műtrágyát lehet előjegyezni a Hangya központi üzletében. Egy feltétlenül inteligens urileány vagy úriember ismeretségét keresem. Leve­leket „Bölcs“ jeligére kérem a kiadóhivatalba Eladó egy 230 holdas, egy 26, egy 19 holdas tanyás birtok, egy 86, egy 26, egy 30 holdas, egy 220 holdas tanya nélkül, négy ház, egy poita a város köz­pontján. Értekezni lehet Józsa Gáborral á Keresztes vendéglőben, vagy Gabonapiactér 2 sz alatt özv. Fékéte Imréné Battyáni u. 12 sz. lakóházát eladja. Tudakozódni a Tajó pusztai szélmalomnál. 50—60 hold olcsó homoki földet keresek megvételre. Ajánlatokat Zsebők Já­nos tanár címére kérek Hódmezővásárhely YII kér. Tavasz utca 5 szám alá. Szabó József sírkő ipartelepét (a Kuruc szoborral szemben) gépüzemre újra felszerelte. Saját müuelyében készült sírkövek, sirszegély kövek, kriptafedőlapok megrendel­hetők. Családi sírboltok tervezését, elkészí­tését, régi sírkövek áthelyezését, megvételét vagy becserélését, betűk leesiszolását, vésését és aranyozását jutányos árban elvállal. Va­kolat! kőpor minden színben és mennyiség­ben kapható. Az Olcsó Aruház tényleg olcsó I Ifj Murgács János hentesüzletében első­rendű borjú gyomorból készült sajtoltó bár­milyen mennyiségben kapható. Vágó marhát, gyenge borjut, bárányt és birkát a leg­magasabb napi árban vesz. özv Weiszhab Györgyné Soltvad- kerteu'Liget u 3 sz. házát azonnali beköl­tözéssel eladja. Urtica haj mosópor dúsan habzó, kellemes illatu hajmosó. Havonként egyszer ezzel mosva a haj hullámos, simulékony és fényes lesz, megszűnik a haj korpásodása, a fej viszkető érzése. A haj növését elősegíti. Csakis a Ráez gyógyszertárban kapható. Hulladékcsontot, ócska vasat, rezet vesznek Natkai sziget Mester n. 4 sz. Hajat vese, késs hajfonatokat áru- sít és bármilyen hajmunkát olcsó munkadi- jért készít Szombati József fodrász Kiskun­halason a ref. tomplommal szemben levő üz­letében. Ásványvizek kaphatók Rácz gyógy­szertárban Takaréképület. Ócska vasat, vörös és sárgarezet, cinkkádakat, ólmot, vörös rézüstöt, rossz permetezőket, borkövet, házi nyalbőrt és ócska subákat a legmagasabb napi árban vesz. Barackmagot is vesz Hofstädter Mór Mélykúti ut 1 sz. (Stern féle ház) Hunyadi и 17 se alatt a legma gasabb árban ócska vasat, tollat vesznek. Cserépkályha és takarék tűzhely raktár Januskó Jókai a. 10 sz. Átrakást és javítást elvállal. Egy nagy asztali takarék- tűzhely (sparherdt) eladó ugyanott. Vendég­lősnek, szállodásnak nagyon alkalmas. Szépirodalmi, jogi és egyéb tudo- mányos müveket, egész könyvtárt is meg­veszünk. Cim a kiadóhivatalban. Schneider Gyulának Bodicsi ház ban levő üzletében szép darabos mesze van Portland cementje is van eladó. Bem-u. 3 sz alatt (Mészöly ház) Portland cement ób ko­vács szén kapható. Cséplésre szenet vásárol­hatnak nála. Akác és puha ölfát vesz. Egy öltözet keveset használt nyári szürke ruha, és egy fekete sötétkék csikók­kal őszi-tavaszi eladó. Cim a kiadóban. Legnagyobb ablak és ajtóraktár Lovasy üvegesnél, hol dupla tokos ablakok is kaphatók. Műhelye a huscsarnok mellett van Piactér. Üvegezést jó gittel készít, ami nem hullik le. Képkeretezést is vállal. Kisebb szőlőt keresnék megvételre. Cím a kiadóban. Arany, ezüstpénzt bevált, brilliánst, arany és ezüst tárgyakat, töröttet is magas árban vesz Farkas Kálmán órás, a Gazdasági bank épületében levő órás üzletében. Szőnyegszövési hat hetes tanfolyam kezdődik e hónapban. Jelentkezés a kiadó- hivatalban. Vessünk muhart és tarlórépát! Egy hold szőlő uj ültetéssel és vete­ményessel eladó. .Értekezni Csepreghy Gyulával, Alkotmány-utca 37. sz. alatt. A Jánoshalmái Újság részére hirdetéseket lapunk kiadóhivatala vesz fel. Egyes számok is ugyanott kaphatók. Kisebb és nagyobb birtokot megvé- telre keresek. Cim : Bus Mihály Kiskunmajsa Csontos Károly u. 497 sz. Mindig a legolcsóbb Fleischl Sa­mu bútoráruháza Kossuth u. 27 és 29. Ál­landóan nagy raktár kész díványokban és keményfa bútorokban Használt kerékpárt jutányos áron vehet vagy órákra is kölcsönözhet Weisz Endrénél, Kossuth-u. 4. A rőfös-üru ma íb olcsóbb a Hangyánál mint bármely más röfös üzletben. Urtica sajtoltó kitűnő. Kevés kell belőle és kitűnő sajt készíthető vele. Fecske védjegy nélkül nem valódi. Készíti Rácz gyógyszertár Takaréképület. Múlt hó 29 én Péter- Pál napján a városháza oldala mellett egy elemi iskolai értesítő könyvecske Bordás József névre szóló, elveszett. Becsü­letes megtaláló a reá nézve értéktelen könyvecskét adja be a kiadóba. A halasi szülésznőknek tudomására jutott, hegy a város külterületein a szülé­szettel kuruzsló asszonyok azt hiresztelik, hogy ők tanyákra nem mennek ki és ha ki is mennek megfizethetetlen árat kérnek. Ez a valóságnak nem felel meg, mert az ár közös megegyezés folytán szokott megálla- pittatni. A halasi oki. szülésznők ezen ese­teket figyelni fogják és a tanyai kuruzslékat a rendőrség kezére fogják juttatni. Egyúttal felkérik a fiatal anyákat, ne hagyják ma­gukat a kuruzslóktól félrevezettetek mert könnyen rosszul járhatnak. Ok ugyanis bár­mikor, bármilyen időben hivatásuknak eleget fognak tenui. Tisztelettel a halasi oki. szü­lésznők Kék gépészöltöny még kapható a Hangya főüzletében. Babó Dezső füzesi birtokán nagyobb mennyiségű tölteni való zöldpaprika méter- mázsa számra is kapható, Úgyszintén nyári káposzta is. Három nap alatt elmulasztja a lábizzadását a „Perei“ szesz és hintőpor. Kap­ható Berger Miksa illatszertárában. Gaál Lajos féle kissóstói 28 hold tanyás birtok Dömötörtől kezdve haszonbérbe kiadó. Tudakozódni a tulajdonossal II kér. Nagy u. 8/a sz. alatt. Nagyobb mennyiségű szénát ven nék. Tudakozódni Tóth Sándor fuvarossal V kér. Fecske u. 5 ez. Egy flóbert pisztoly megvételre kerestetik. Cim a kiadóban. A város központján a Piac mellett épülendő emeletes házban üzlethelyiség lesz kiadó. 3 méter széles 5 méter hosszú, ugyanakkora raktár helyiséggel. Havi bérlet 5000 korona. Bővebbet Lovasy üvegesnél, hol egy 4 éves paripa ló is eladó. Mákot, nézet vesz a Hangya. Egy kender ponyva éladó. Megte­kinthet!) Adler Józsefné fakereskedésében. Babó Dezső Petőfi и 14 sz. alatt levő két háza eladó. Tudakozódni a helyszínén. Horváth Mihály 5 választási ma lacot ad el. Megtekinthető Krieszháber Lajos házánál. Szappangyökeret 18 koronáért, azonkívül pirositőt, baraekmagot és kőris- bogarat a legmagasabb áron vásárolja Wein­berger Kálmán Hunyadi-u. 34. Lipiki és csizi viz kapható Berger Miksa illatszertárában. Szeszfőzéshez adóbejélentö lapok kaphatók lapunk kiádóhivatalában. UJ burgonyája van a Hangyának. Jókarban levő cserepes házamat 300 n öl kerttel, 14 nap alatt beköltözhető, mérsékelt árért eladom. Tudakozódni a helyszínén Dobó telep, Átlós utca 10. sz. a. Postabélyeg, okmány és forgalmi- adóbélyeg állandóan kapható a Posta-utcában levő trafikban, Jó erőben levő fias sertés három hetes malacaival eladó Karácsonyi Lajosnál, IV kér Kard utca 10 sz alatt Darányi Benőnék 4 igás Ökre, heverő marhája, 100 mázsa szénája eladó. Megtekinthető Keresztes Lajós füzesi tanyáján Bus Antalné zsanai 15 holdas tanyáját felihói vagy haszonbérbe kiadja. Tudakozódni a helyszínén, hol egy kocsi és befogni való sertések eladók Eladó egy jókarban levő ebédlő dívány. Bővebbet Szekér gyógyszertár ud­varában. Egy 14—15 éves fiúnak való fehér nyári ruha ebdó Kőhid-utca 4 sz alatt Kerékpár gummik, alkatrészek, varrógép részek, sportcikkek, footbailok, gummi íürdősapkák olcsó áron kaphatók, valamint varrógép és kerékpár javitást szak­szerűen végez Weisz Endre, Kossuth-utea 4. Barina telepen a Gyenizse Balázs féle két szoba, konyha, kamrából álló lakó­ház eserepestetővel, padlós szobákkal 2 ház­telekkel verandával sürgősen eladó. Dömö­törre átvehető Tudakozódni a helyszínén Ugyanott egy sparherdt sürgősen megvételre kerestetik. Hegyest Istvánnak Károly U. 34 sz. lakóháza eladó. Ugyanott egy fiatal ta­nyai kntya is eladó. A legújabb divatu selyem frizura védő (háló) külömbőző színekben kapható Berger Miksa illatszertárában. Szerdán délelőtt csak tanyai tagjainknak adunk ki árut. Hangya. Védő szemüveg cséplőgéphez, sérv- kötó, haskötő, ingator, kötszerek kaphatók Berger Miksa illatszertárában. Legjobb minőségű hólyagpapiros és kötöző spárga, valamint a legesinosabb szekrénypapiros, falvédő és papírszalvéta kapható a Pressburger-féle üzletben. Csatári Antalné az öregszőlőikben Tegzes Ignáené szomszédságában levő 12 kapa szőlőjét lakóházzal eladja. Tudakozódni a helyszínén. özv Német Gyuláné az öregszö- lőkben Bóna János szomszédságában levő 720 n. öl szőlőjét eladja. Tudakozódni FA u 88 sz alatt Csak tagjainak árusít a Hangya 1 Friss mész érkezett a Hangyába. Darányi Mihálynak Bem и 4 sz. alatt bora van — kisebb mennyiségben is — eladó. Egy újonnan készült két szárnyú üzlet ajtó és egy külső-belső tokos ajtó eladó vagy gabonáért elcserélhető Petőfi u. 40 se. alatt Egy szerény igényű család egy lehetőleg két szoba, honyha és speizbél álló lakást keres, melyért jól megfizet Cim a kiadóban. Gondi testvérek háza éladó Tuda­kozódni Kaszás Kálmánnal Vitéz u. 11 sz alatt Két drb befogni való disznó eladó I kér. Uj utca 6 sz alatt özv. Hambalkó Imréné bogárzói 30 kát holdas tanyás birtokát haszonbérbe kiadja Tudakozódni V kér Nyul u 1 sz alatt Erdei László edényesnek 3 kapa jó karban levő szőlője eladó Tudakozódni, szerdán a piacon vagy Honvéd n 1 sz alatt mindenkor Kiadó üzlet Kossuth и 8 sz. alatt Tudakozódni a tulajdonossal Sárkány n 4 sz alatt, ahol egy bútorozott szoba íb kiadó Száraz szerszámfa — akác és szil — nagyobb mennyiségben vehető vasárnap Rásonyinál Pirtin. Ugyanaz bognár vagy asztalos munkáért is becserélhető

Next

/
Oldalképek
Tartalom