Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-08-02 / 31. szám

augusztus 2. Kiskun-Halas Helyi Értesítője 3 HÍREK. Ha megkondul a vészharang... (A tűzoltók vasárnapi mulatsága.) Délután 4 óra. Nagy közönség gyülekezik, hogy a tűzoltók vasár­napi diszgyakorlatát megnézze. Már 5 óra körűi jár az idő, amikor a laktanyából a tűzoltó zenekar hang­jai mellett felvonulnak a tűzoltók dr. Kathona Mihály aggilis parancs­nok vezetése alatt. Dobó Kálmán főparancsnok rövid beszédében visszapillant a tűzoltó­ság eddigi működésére, köszönetét mondva a város képviselőtestületének áldozatkészségéért; majd rámutat arra, hogy a tűzoltóság uj utón haladva, hivatva lesz a nagyobb városok tűzoltóságához felküzdeni magát. A város részéről dr. Thuróczy Dezső üdvözli a tűzoltóságot, majd dr. Kathona Mihály hosszabb beszéd­ben, melyen meglátszott a tűzoltó- testület iránti szeretete, kifejtette, hogy a tűzoltóság leküzdve a nehézségeket, a. haladás utjáralépett és mindég meg fogja állni a helyét az esetleges tüzeseteknél. Majd kiosztják a Budapesti Tűz­oltó Szövetség részéről adományozott érmeket. 15 éves szolgálati érmet kaptak: Ádor Sándor alparancsnok. Lírinezy Károly tisztelet­beli parancsnok, Kohn Ben5 szakaszparancs- nok, dr. Franki Áron orvos, Sohénbeim Antal szertárnok, Madaras István, Kiss Sán­dor, Keresztnri Pál, Gyeaizse Antal őr­mesterek, Kiss László, Naszári Sándor őr- parancsnokok. 10 évest : Hajéssy István szakaszparanoenok, Stefánovios Ferenc, Lak Imre, Zámbó Sándor rajvezetők, Varga Sán­dor őrvezető. 5 évest: Bene Adám rajvezető, Bankóe Mihály őrvezető. Ezután a diszgyakorlat kezdődik meg dr. Kathona vezetése alatt, amelyet a közönség élvezettel nézett végig. Észrevehető volt, hogy a tűzoltósággal az utóbbi időben so­kat törődtek, meglátszott, hogy ebben a közönyös városban is akadtak olya­nok, akik annak felvirágoztatása érdekében sokat tettek. A diszgyakorlat este V2? órakor ért véget. Este a Népszigeten táncmulatság volt. Nagy közönség vett azon részt. Mindenki jól mulatott és minden leány sokat táncolt. — Száraz, derült Idő. A Meteoro­lógiai intézet mai jelentése a kővet­kező : Az idő túlnyomóan derült, száraz volt, a hőmérséklet emelke­dett, maximuma 27 fok C. Egerben, minimum 7 fok C. Debrecenben. Jóslat: Túlnyomóan száraz, derült idő. — Morava járásblrót nyugdíjazták. Morava Károly dr. járásbirót az igazságügyminiszter saját kérelmére nyugdíjazta. — Két hónapra való sót utaltak ki Halasra. Hatvanezer küógramm só van útban Halas felé. Az alispán be akarja bizonyítani, hogy nincs sóhiány, s ezért utalt ki egyszerre két hónapi sót. Csak az a baj, hogy a mi közönségünk egy része inkább hisz a faluvégi boltosnak vagy a piacon fecsegő nénikéknek mint a vármegye alispánjának. — Dr. Gueztoe Károly — h. tanács - jegyző. A városi tanács egyik leg­utóbbi ülésén foglalkozott Dr. Kathona Mihály távozása folytán a tanácsjegyzői állás betöltésével. A tanács felter­jesztést intéz a tanácsjegyzői állás betöltése iránt és addig is a tanács­jegyzői hivatal vezetésével Dr. Gusz- tos Károlyt bizta meg. — Orvosi hír. Dr. Monszpart László V. főorvos szabadságáról visszaérke­zett és rendelését megkezdte. — Házasság. Dr. Ványi Ferenc tanár Budapesten múlt hó 26-án házasságot kötött özvegy Dr. Kozics Zoltánnéval. — Tanárválasztás. A ref. egyház- tanács Bertalan István helyettes tanárt rendes tanárrá megválasztotta. Ugyancsak véglegesítették Varga Jó­zsef ének és zenetanárt. — A világháború kitörésének nyolcadik évfordulója Embermiiliók szerencsétlensége kezdetének évfor­dulója volt julius 29. Szent Anna napján jött hire annak, hogy Szerbia visszautasította elégtételt kérő jegyzé­künket. Ezután drámai gyorsasággal peregtek le az események. Megtör­tént a .hadüzenet. Megjelentek a mozgósítást elrendelő falragaszok. A háború minden nyomora, szenve­dése a nyakunkba zudult. Hősies küzdelmet vívtunk a tengernyi túlerő­vel Nem rajtunk, becsületes magya­rokon múlt, hogy most gyászolva kellett megülnünk a diadalmas had­járat kezdetének évfordulóját. — Öngyilkosság Jánoshalmán. Gsima Imre 56 éves jánoshalmai lakos felakasztotta magát. Meghalt. Felesége, Dudás Verona miatt követte el az öngyilkosságot, akivel folyton veszekedett. Érdekes, hogy az asz- szony első férje szintén öngyilkos lett. — A III. oszt. kereseti adó köz­szemlén. A f. évre kivetett III. oszt. kér. adókivetési jegyzék a pénzügy­igazgatóságtól a városhoz megérke­zett, 8 napi közszemléré a v. adó­hivatalba ki van téve, az esetleges észrevételeket 15 napon belül kell a pénzügyigazgatósághoz eljuttatni. — Tüzeset Bócsán. Kósa Mihály gazdálkodó lakóhaza Bócsán kigyul­ladt és leégett. — Súlyos baleset Szőke-Tóth Mihály bócsai lakos Soltvadkerten álló kocsijára több gyermek felka­paszkodott. A kocsi megindulása után Fitus Mihályné János nevű 8 éves gyermeke oly szerencsétlenül ugrott le a kocsiról, hogy bal lába a kerekek közé jutott s két he­lyen eltört. A soltvadkerti csendőrség nyomozza most, hogy kinek a gon­datlanságából következettbe a baleset. — Megszűnt a törvénykezési szünet a járásbíróságnál. A járás­bíróságnál a nyári törvénykezési szünet megszűnt. — Ötezer korona augusztusban a vagyonváltság fejében fizetendő búza ára. A pénzügyminiszter a mezőgazdasági ingatlanok vagyon- váltsága fejében fizetendő búza árát augusztus hónapra mmázsánként ötezer koronában állapította meg. — Petőfi halálának 73 ik évfor duléja. Petőfi Sándor halálának julius 31-en volt 73-ik évfordulója. Kis­kőrös erről a napról megfeledkezett. — Eljegyzés. Musa Mariskát el­jegyezte Sipos Jakab Máv. hivatal­nok Kiskőrösről. — Hatósági bizonyítvány és a publikáció uj dijai. A hatósági bizo­nyítványok kiállitáji dija ezentúl 20 K, a publikáció dija pedig 30 K. — A kiskőrösi és jánoshalmai vásárok. E két községbeu vasárnap volt az országos vásár. Az állatárak magasak voltak, vásárlási kedv nem volt. — Halálozások, ifj. Gáspár István, id. Gáspár István 22 éves fia műit hó 24-én meghalt. Szülei egyetlen fiukat, Gyenizse Antalné pedig test­vérét vesztette el benne. Nagy rész­vét mellett temették el. — özv. Nagy Kálózi Józsefné Borbély Mária 81 éves korban meghalt. Utolsó útjára nagy közönség kísérte. Halálával több tekintélyes halasi családot bo­rított gyászba. — A dohányárakat is emelik, mint értesülünk a közeli napokban. — Több embert megmartak a kutyák. (Veszett macskák Halason.) ; Országosan fellépett a kutyáknál a j veszettség s igy Halason is. A vá- ! rost utasították, hogy a fennálló ebtartási szabályrendeletet szigorúan hajtsák végre. Ezek szerint a vá­rosban minden szabadon járó kutyát, vagy pedig az olyan kutyát, amely szájkosárral nincs ellátva, összefogják és még aznap kiirtják. Az ilyen kutyák gazdáit még szigorúan meg is büntetik. Minden kutya és macs­kánál mutatkozó bajt azonnal kell jelenteni. Az utóbbi időben több mint 10 embert martak meg gyanús kutyák és macskák, akiket Buda­pestre kellett szállítani. — A cukor. A külföldi cukor már megérkezett az országba. Ná­lunk is kapható lesz rövidesen 350 koronás árban. — Évzáró ünnepély, közgyűlés. A helybeli Jótékony Nőegylet által fentartott ovódában járó gyermekek évzáró ünnepélye augusztus hó 6-án vasárnap délután 3 órakor lesz az óvóda nagytermében. Ugyanott az ünepély után a Jótékony Nőegylet közgyűlést tart, melyre, valamint az ünnepélyre ezúton hívom meg a nőegylet tagjait. Egyben felkérem a Nőégylet tagjait, hogy régi szokás­hoz híven az évzáró ünnepély alkal­maival az óvódás gyermekek meg- vendégelésére szánt szives adomá­nyokat a Nőegyleti óvódába küldeni szíveskedjenek. Özv Kolozsváry Kiss Sándorné egyleti elnök. — Rendőri hírek. A rendőrség Papdi Imre pusztamérgesi lakost, mert kocsiját felügyelet nélkül hagyta, 50 K, Horváth Ferencet utcán való legeltetésért 50 K, ugyan ezért Török Judithot 20 K, Borbás Sán­dort közbotrány okozásért 100 K, Juhász Jánost sorozáson való meg nem jelenésért 160 K, Serföző Józse­fet, mert lóval a gyalogjáróra ment fel 100 K, és végül Viszner Józse­fet, mert kocsiját és lovát felügyelet nélkül hagyta 50 korona pénzbün­tetésre ítélte a rendőrség. — Használati utasítás a lugkfl- Oldathoz. Egy liter Iugkőoldathoz kettő kiló zsiradék és hat liter viz kell. Feltesszük a vizet a tűzre, beleöntjük az oldatot, s amikor forr a zsiradékot is beletesszük lassú forrással 4 óra alatt készen van a szép fehér szinü szappan — Vitézi szék avató ünnepe. A vitézi szék Budapesten aug. 15-én tartja második avató ünnepét orszá­gos ünnepség keretében. A Délpest­vármegyei Vitézi Szék területéről ez alakalommal a világháborúnak hat hősét avatják vitézzé, kik Kecs­kemétről s Kecskemét környékéről valók. — Halálos zuhanás a fáról Mu­hari Mihály Kecskeméti lakos fel­mászott az eperfára, hogy a serté­seknek epret rázzon. Nagyon ma­gasra talált menni, az ág letörött ő pedig olyan szerencsétlenül zuhant a földre, hogy gerince eltörött. Néhány perc múlva meghalt. * — Adomány. A Kiskunhalasi lzr. Jótékony Nőegyletx ezúton mond köszönetét Kun Sándorné úrnőnek 1000 koronás — ugyancsak a Nöegy- let leánytagjai részére juttatott 500 koronás adományáért. — Villanyvilágítás Kiskőrösön. Kiskőrösön a villanyvilágítás ügye már olyan stádiumba jutott, hogy a városban nemsokára villany fog égni. _______ Meghívó. özv. Bádóei Györgyné Harka pusztai vendéglőjében e hó 5-én, szombaton este népszerű táncmulatságot rendez, melyre az ifjúságot ez nton hívja meg. Kezdete este 8 órakor, tart reggel 5 óráig Beléptidij sze- mélyenkiut 20 korona. — Szabadságon. Dr. Halász Ká­roly rendőrkapitány augusztus l-től 4 heti szabadságra ment. — A fertőzött területen át! La­punk más helyen közöijük, hogy a városban és a halasi határban nagy­mérvű állati betegség uralkodik. Va­sárnap tartották meg a kiskőrösi és jánoshalmai vásárt, amelyre a kör­nyékből mindenünnen sok gazda je­lent meg. Vásároltak is, de a leg­érdekesebb, a környékbeliek egyrésze megvett jószágot a zár alá helyezett területen hajtotta haza. Mindenesetre gondolkozóba esik az ember, hogy a határban a zárlatot elrendelték, tőlünk jószágot a vá­sárba nem lehetett felhajtani, viszont mint fentebb Írjuk, a fertőzött területen lehetett jószágot áthajtani. Nehéz erre feleletet kapni. — Uj doktor. Kutsera Miklós, a budapesti egyetemen a jogi doktorá­tust letette. SPORT. A KSE es a FFSK mérkőzése. Eredmény : 2 : 2 A Kiskunhalasi Sport Egylet va­sárnap a Félegyházai Független Sport Kör csapatával mérkőzött. Az első félidőben változatos me­zőnyjáték folyik. Mindkét csapat veszélyes támadásokat vezet. A ha­lasiak a félidő második felében fö­lénybe kerülnek. Erősen szorongat­ják Félegyháza kapuját. Ennek ered­ményeként Hoffmann a 33-ik perc­ben goollal terhelte meg a vendég­csapat hálóját. A félidő végéig leg­inkább Halas támad. A második félidő első 15 perce Félegyházáé. Nagy ambiczióval, minden tudásukat felhasználva erős iramba fognak, mely Halasnak két goolt juttatott. Félegyháza vezet 2 : 1 aranyban. A kiegyenlítő goolért Halas finiche igazán szép. Állandó tűz alatt tar­tották Félegyháza kapuját. Vesze­delmes lövések rohamát védi a kapufa és a szépen védő kapuvéd. Végül mégis szerencse kiséri Halast, ameny- nyiben Hoffman lövése meghozta a kiegyenlítő goalt. Váradi Zoltán kifogástalanul bírás­kodott. Kiskörösön sportolnak. (Megverték a Jánoshalma! Játékosokat.) Kiskőrös dicső fiai az elmúlt va­sárnap csinos botránnyal tették ma­gukat híressé. Football mérkőzésük volt az egyik jánoshalmai csapattal. A második félidőben egyik jános­halmai játékos lefutott a kiskőrösi kapu elé. A kiskőrösi hátvéd ezen úgy segített, hogy megrugta. Azon­ban a jánoshalmai fiú sem volt rest, a hősködő fiút pofonütötte, aki ele­sett. Erre aztán valóságos csata fej­lődött ki. A 90 főnyi néző közön­ség rárohant a jánoshalmai játéko­sokra, úgy hogy a rendőrségnek kel­lett a verekedésbe beleavatkoznia. A harc kísebb-nagyobb sebesülések­kel végződött. Ez történt 1922. évben Kiskőrösön. ! Figyelem ! Óriási drágaság dacára is még mindig vásárolhat Olcsó árakon BECK JÓZSEF versenváruházában Kossulh-u. 20 mindennemű ruházati cikkekben, kötött és szövött árukban. Das választék ! Olcsó szabott árak 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom