Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-03-08 / 10. szám

2 Kiskun-Halas Helyi Értesítője március 8. Rassay-párti jelöltet kértek Halasra? Rassay Károly vezetése alatt álló Független Kisgazda-, Földműves- és Polgári párt is erősen készül a vá­lasztásokra. Igen sok kerületben állít jelöltet. Halasra vonatkozólag érdekes hir jelent meg a fővárosi lapokban. Azt írják, hogy a Rassay pártban egy halasi küldöttség járt fenn, akik bejelentették a párthoz való csatla­kozásukat és egy Rassay-párti jelöl­tet kértek. A hatóság már kiadja a szegénységi bizonyítványt az 1000 K. kényszerkölcsön visszafizetéséhez. Megírtuk, hogy a bankok március i6-tól április 15-ig visszafizetik az 1000 koronát meg nem haladó kényszerkölcsönt, amelyhez szegény­ségi bizonyítvány kell. A szegénységi [bizonyítványért f hé 13-tól kell jelentkezni az adó­hivatalban, Lőrinczy KárOly adó­jegyző irodájában és pedig a torló­dás elkerülése végett úgy, hogy márc. 13-tól 18-ig a városi I. II III. IV. kér. 20-tól 25-ig az V. VI. VII. kér. 27-től április hó 10-ig a pusztaiak és az elmaradottak jelentkezzenek. A bizonyítvány kiállításánál be­mondott adatokért a kérelmező bün­tetőjogilag is felelős. A bizonyítványokat a hatáság a jelentkezést követő 3 nap alatt mindenkinek a lakására küldi. Szegénységi bizonyítványt kérhet minden halasi lakos, akinek bár­honnan eléálló jövedelme a helyi napszámbér átlagot meg nem haladja, tehát azok is akiknek valamely cse­kély birtokuk van. A halasi gazdák figyelmébe Az OMGE március 17, 18 és 18 én Budapesten orsz. tanyószállatvieárt és gépkiállítást rendez, ugyancsak ezen időben nyílik meg a növénynemesi- tóai kiállítás is. Az érdekes és tanul­ságos kiállítás megtekintését ajánljak gazdáinknak. Az esetleges társas uta­zás előkészítésével Borbás Imre gaz­dasági előadó foglalkozik. Lejár az 1—2 koronás paplr- jénzek beváltásának határideje A forgalomban leró régi kibocsá­tású 1 és S koronás papírpénzek be­váltási határideje március IS án lejár. E határnapig az állami jegviutézet levonás nélkül beváltja az 1 ós 3 ko­ronás bankjegyeket. — A kormány lezárta a ser­tés kivitelt. A sertéspiacz helyzetét Itlatóleg jelentős változás állott be, «menyiben a kormány márczius 4- ével lezárta az élősertés kivitelt. IGpamag viros Ss sárga fajazoneseágért, csira- képeeaéflért felelősséggel. Tavaszi bükköny SHUTHNER féle kenyha- fcerti magvak kaphatók: lergl Már cégűéi Szabadkai a. 3. 54 ügy a mai közgyűlésen. (Kórház a Bessenyei menházban. — A város a Vanyur-féle házat megveszi.) Halas város képviselőtestülete ma, szerdán d. e. 9 órakor rendkívüli közgyűlést tart. 54 üggyel kell a közgyűlésnek megbirkóznia és nem lehetetlen, hogy egész napos közgyűlésre van kilátás. A közgyűlés fontosabb ügyei ezek; A belügyminiszter távirati rendel­kezése folytán központi választmány alakítása. Pénzügyminiszter rendelete, mely szerint egy vásártéri barakot a meg­állapított ár szerint a városnak átad. Alispán leirata az anya és cse­csemő védő otthon felállítása tár­gyában. A városi tanács javaslata a városi kórház helyiségének a Bessenyei menház helyiségével való felcseré­lése és ezzel kapcsolatban a Besse­nyei telken kórházépítés tárgyában. Dr. Kolozsváry Kiss István 3 havi szabadság kérése. Hegyi Sándor és társai halasi lakosoknak a kiss2állási hercegi uradalomból földhöz juttatása iránti kérelme tárgyában a Földbirtok­rendező bíróság végzésének bejelen­tése. A városi tanács javaslata a Va­nyur-féle háznak szabadkézből való megvásárlása tárgyában. A javadalmi hivatal szeivezésére vonatkozó szabályrendelet tárgyában a tanács javaslata. A tárgysorozatban ezenkívül vá­rosi kisebb ügyek, bérleti szerző­dések, nyugdíjazások, letelepülési és más ügyek szerepelnek. A gyilkos halasi huszár megszökött a Csillagbörtönből. Megírtuk, hogy a kormányzó kegyelmet adott Kocsis János halasi népfölkelő huszárnak, aki 1918. januárjában Jánoshalmán megölte Blazsnik András csendőrőrmestert. A hadbíróság Kocsist halálra ítélte. A kormányzó a halálbüntetést 18 évi súlyos börtönre változtatta át. Kocsist büntetésének kitöltése végett a szegedi Csillagbörtönbe vitték, ahonnan azonban meg szökött. A rendőrséget a uapokban távira­tilag értesítették a szökésről, kérve, tegyen meg minden intézkedést Kocsis elfogatására, aki valószinü- leg a halasi határban rejtőzik. A halasi Kisgazdapárt csatlakozott az egységes párthoz. Éristkezést kerei a kereszténypárttal. A halasi Kisgazdapárt nagyválaszt­mánya vasárnap délután ülést tar­tott, amelyen hosszas, majdnem három óra hosszat tartó vita után kimondta, hogy csatlakozik az Egy­séges párthoz. Erről a következő tudósítást kö­zölhetjük : Dr. Thuróczy elnök hosszabb beszéd után indítványozta, hogy a halasi Kisgazdapárt csatlakozzék az országos Egységes párthoz és an­nak nevét is vegye fel. Az indítvány felett hosszas vita keletkezett. Ellene és mellette szólal­tak fel. Szalai K. Imre nem kivánja az egyesülést, a párt maradjon meg Függetlenségi pártnak ; Török István szerint az a legfontosabb, hogy kinek a személyében állapod­janak meg? Vigyázni kell, ki kép­viselné legjobban a közönség ér­dekét. Majd egy felszólalás után, mely a mágnás-osztályt okolja azért, mert a nemzetgyűlés nem dolgozott, Báthory Gábor mondott hosszabb beszédet. Az ország érdekében he­lyesnek tartja a csatlakozást; de rámutat arra is, olyan képviselőt szabad a parlamentbe küldeni, aki nem, hogy szakítani fog a 48-as hagyományokkal, hanem azért küzd is. Dr. Babó Mihály felszólalásában utal arra, hogy a Függetlenségi Kossuthpárti volt képviselők Buda­pesten tartott értekezletükön, ame­lyen 6 is részt vett, elhatározták az Egységes párthoz való csatlakozást és kifejtette, hogy ez miért szüksé­ges. Felszólalásában azonban kije­lentette, hogy a 48-as szám, amíg 6 él, a kör homlokáról nem tűnik le. A csatlakozás egyik leghevesebb ellenzője: Kaszás Lajos volt, akinek felszólalására többen reflektáltak. Már öt óra volt, amikor a nagy­választmány úgy határozott, hogy csatlakozik az Egységes párthoz. Ezután Kolozsváry Kiss László szólalt fel. Az ülés befejezése előtt szó volt arról is, hogy a Kereszténypárti választókkal keresni kell az össze­köttetést és fel keli hivni őket az eggyüttmüködésre. A nagyválasztmány a jelölés kér­désével nem foglalkozott, azt vasár­nap fogja megejteni. 2500 ellátatlan Halason­Ilyenkor, tavasszal legtöbb az ellátatlanok száma. Halason is meg­szaporodott, úgy hogy az ellátatla­nok névjegyzékébe 2500-an vannak már felvéve. Itt közöljük, hogy az ellátatlanok részére a lisztkiosztást ma, szerdán kezdik meg, amely egy héten ke­resztül fog tartani. A fejadag 6 kilogramm. Ha a liszt a 3°/0-os forgalmi adó alá nem esik, úgy az ár a régi marad, ellenkező esetben néhány fillérrel meg fog drágulni. Ne tovább VERSEN YÁRDHÁZNÁI.t Ne menjen a fővárosba szük­ségletének beszerzése végett hanem álljon meg a YERSE1IYÁRUHÁZNÁL. Fáradságon kivül még időt és pénzt is takarit meg, mert a raktáron levő áru­kat a mai napi áraknál olcsóbban szerezheti be. Dús választék női és férfi szövetekben, selymek, grena- dinok, ágyteritő garnitúrák s a legjobb minőségű mosó árukban. Kosioruk, fáty­lak, gyapjú kabátok, harisnyák, keztyük, nyakkendők, rövid és divatáruk, vala­mint női és úri szabó kelléke к ben. Legolcsóbb forrás BECK JÓZSEF versenyáruháza, Kossuth-utcza 20. ez. I Drigsaági bullám ducira olcsón vehet ! KALAPOT minden minőségben. Saját készítménye kész kötények, fériée női fehérnemű régi áron. — Gomb cérna nagy választékban. — Blsőrendú eipó- , krém gyáriáron esakis .. „OLCSÚ ÁRUHÁZ“-,.. Árpád u. 27. (Esth. templom mögött.) Néhány élelmicikk ára 1922. március 6-án. A drágaság folyton nő. Egy-két élelmieikknek leközöljek az árát. íme: Tej literje 16—18 K, taró kilója 50 K, tejfel literje 50 K, tojás drb. 8 K, marhahús kilója 56 K, sertés­hús 90 K, borjúhús 70 K, szalonna 140 K, zsir 160 K, háj 150 K, hal kilója 70 E, hízott kacsa kilója 100 K, pulyka kilója 100 K, hízott Ind kilója НО K, tynk kilója 80 K, nyeri kávé kilója 840 K, kenyér kilója 16 K, burgonya kilója 16 K, káposzta kilója 31 K, kalarábé kilója IS K, bab literje 20 K, kiietályeukor 115 E, kocka cukor 134 K. * A fenti árak bizonyságai annak, hogy pénzűnk romlása folytán még mindig áremelkedésre van kilátás. Nagy mértékben felemelték a közmnnkaadót. 2 millió K. visszatérítést kérnek Halastól, fizetni kell. A meglepetések korszakát éljük. Most sajnos igy van. Halas várostól közmunka visszatérítés fejében 2 millió koronát kérnek. De beszéljenek a tények: A vármegye még a múlt évben elhatározta a közmunka felemelését. Ez nem lett volna olyan nagy baj. De az a legérdekesebb, hogy a közmunka diját a várostól 1920. 1921. évekre visszamenőleg köve­teli, amelyet a törvényhatósági és vicinális utakra akar fordítani. A megváltási árakat igy szabta meg: kézi napszám után 40 К., 1 fogatú igásnapszám után 250 K., 2 fogatú után 500 K. Egy újabb hatá­rozattal a közmunka mérvét fele­melte úgy, hogy egy * iga után 2 nap, téglaépület után 6 kézi, min­den emelet után még 2 kézi, nem téglaépület után 4 kézi napszám, cséplőgépek, vagy önerejü jármüvek után lóerőnként 250 K. fizetendő. A város a vármegye határozatát megfelebbezte a kereskedelmi mi­niszternél, aki azonban a város felebbezését elutasította. Így a vá­rosnak visszamenőleg 1920. 1921. évekre körülbelül 2 millió koronát kell fizetnie. A vármegye 1922. évre a köz­munkának 60 °/0-át szintén igénybe­veszi. Ebből 50 százalékot készpénz­ben kell fizetni, 10 százalékot pedig közmunkában kell leróni. (Ezt ugyan tanácsos lefizetni, mert esetleg az illetőt vidékre is kirendelik) 1922. évre a közmunka mérve annyi mint fentebb olvasható. Csak a közmun­ka diját emelték fel tetemesen. A kézi napszám után 40 K, egy fogatú iga után 400 K, két fogatú után 750 K, cséplőgép vagy önerejü jár­mű után lóerőnként 400 K. A mai közgyűlést ez a kérdés foglalkoztatni fogja. A hatóság a 1922. évre való megállapításba bele nyugszik, azonban visszamenőleg nem hajlandó fizetni. Szóval egy kis meglepetéssel szolgáltak a városnak. Ha cipőt, csizmát akar vásárolni, vagy rendelni, keresse fel Jeges Jőzsef cipőüzletét, mert csak is ott vásárolhat leg- ' .jobban és a legolcsób­ban. Üzlete: Piactér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom