Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-12-30 / 64. szám

2 WosságJánosMHÉ Karácsony ünnepéi félholtra verték apjukat és agyonütötték nagybátyjukat Karácsony első napján, a békes­ség és szeretet ünnepén, felháborító gyilkosság történt Jánoshalmán a Parcellokban. Két brutális testvér ásóval, fejszével támadt saját édes­apjára, akit félholtra vertek, mig a segítségére siető nagybátyjukat bor­zalmas módon agyonverték. Az emberi elvetemültség szinte példát­lanul álló véres tettéről tudósításunk a következő: Vaszlavek József Parcell-Három- állási lakos rossz viszonyban élt két felnőtt gyermekével Mihállyal és Lajossal, akik sokszor szidalmazták é3 több Ízben meg is verték apju­kat. Vaszlavek József elpanaszolta fiai embertelenségét Károly nevű testvérbátyjának, aki Karácsony szent ünnepének első napját használta föl arra, hogy megdorgálja a szülőre kezet emelő gyermekeket és jó szó­val elejét vegye a további viszály- kodásnak. Hétfőn délután ebéd után át is ment öccséhez. Eleinte bent a házban békésen beszélgettek, később azonban összeszólalkoztak és kint a szőlők közötti dülőuton rohamkéssel, ásóval támadt a két testyér édes­apjukra és testvérbátyjukra. Apjukat fólholtra verték, nagybátyjuk, Vasz­lavek Károly pedig a borzalmas ütések következtében holtan maradt a dülóut homokján. Az embertelen, gyilkos testvéreket, kik közül az egyik nős, 36 éves, a másik pedig 28 éves, a csendörség őrizetbe vette. A gyilkosok vallomásuk sze­rint apjukat akarták agyonütni, de az bár félszemét vesztette, nem halt bele a súlyos ütésekbe, mig Vaszla­vek Károlyt halálos csapás érte. Az agyonvert ember holttestét a hulla­házba szállították. Vaszlavek Mihály és Vaszlavek Lajos, a gyilkosok, Karácsony más­napját már börtönben töltötték. A «•égi idők súlyos törvénye szerint tóból metszették le annak az ember­nek a karját, aki saját apjára kezet emelt, de a mai törvények szerint is sok évi fegyház várja a gyilkos testvéreket. A zord négy fal között lesz idejük szánni szörnyű tettüket, hogy félholtra verték édesapjukat éa agyonütötték nagybátyjukat szent Karácsony napján, a békesség ün­nepén. Meghívd. Á Harka pusztai Rádóei György­eié vendéglő helyiségében Január fi án Vízkereszt napján népies tánc- mulatságot rendeznek, melyre a táno- kedveló ifjúságot ezúton tisztelettel meghívják. Kezdete d. u. 4 órakor. Belépti dij személyenként 50 korona. 16 zenéről és italokról gondoskodva van. Szép, egyenes, friss vágású vastag nyárfa rönköt (szálfát) magas árban vásáról Weisz Sándor fakereskedő Kiskunhalas, Mé!ykuti-ut 3. Fésű, Manikűr, ParíUm fctb. készletek merger Miksa illatszertárában kaphatók. Kiskun-Halas Helyi Értesítője _____________________________ december 30. A mai közgyűlés Petőfi alapítvány — Rendőrbirói állás szervezése A város képviselőtestülete f. hó i 30-án, ma d. e. 9 órakor rendkívüli j közgyűlést tart. 19 ügyet vettek föl I a tárgysorozatba, amelyek közül a legfontosabb a fehértói gazdaság bérbeadásának kérdése. A közgyűlés fontosabb ügyei ezek : Petőfi Sándor halhatatlan költőnk születésének 100 éves évfordulója alkalmából emlékének megörökítése végett a ref. főgimnázium részére I 50 ezer К alapítvány tétele. A rendőrbirói állást megszervező szabályrendelet jóváhagyása a vár­megye részéről. Dudás János, Takács György, Bé­res András, Paprika István, Császár Ferenc, Kovács B. Imre, Tanács Lajos, Huszti Ferenc, Kovács B. István, Kucora József, Nagy Antal, Hegyi Sándor, Lantos Lajos, Brecska József, Farkas Mihály, Évin Márton és Dohonyi János halasi lakosoknak házhelyekhez juttatása tárgyában a tanács javaslata. (Fővárosi munkatársunktól) Apró, moz&ikszerü, sokszor jelen­téktelennek .'átsző cselekmények éle sen megvilágítják a kor hangulatát. A szerencsére hamarosan kimait vörös uralom jellemző bírálatát adják az alanti sorok, melyeket Zilahy Lajos hírlapíró „Emlékkönyv“ c. munkájá bői veszek. Nevezett Halason való tartózkodása alatt szegezte le e kis tollrajzot: Éjfélkor olyan sötétség támadt körülöttünk-, hogy sem az eget, sem a földet nem láttak. Csak a szél furcsa és ijesztő zúgását hallottuk, ha az utszéli jegenyefák alatt haladt el velünk a szekér. Lassan haladtunk. A tavaszi sár úgy kapaszkodott a szekér kerekeibe, mintha láthatatlan kezek nyúltak volna ki a sárból és megmarkolták volna a küllőket. Az istráng pattanásig megfeszült és né hol kerékagyig merült el a szekér a hig atyagba Ketten ültünk a szekérben. Elöl a gazda, egy Taskovics nevű öreg magyar. Éjszaka volt és a sűrű, fekete ha­vasi éjszakában elakadt a szekér. Taskovies felállt. — Uram 1 Istenkisértés tovább menni 1 ügy sejtem, itt van valahol balfelól a Faddi sógor tanyája, tér­jünk oda éjszakai nyugovóra. Virra datkor aztán behajtunk Halasra. Másfélórai vánszorgás után egy szerre mélyhangu és ijesztő kutya­ugatás fogadott. Pár perc múlva világosság támadt az egyik tanya- abiakon és az istálólámpát lengetve kezében megjelent a szekér mellett Faddi gazda. — En vagyok, sógor: Taskovies ( Egy pesti urat fuvarosok Halas felé. Adjon kend valami szállást éjszakára, mert elakadtunk a sárban és sötét­ségben. Faddi gazda egy szót sem szólt, csak előre ment a lámpával. Alacsony, gerendás szobába léptünk. — En meg az anyjuk — mondja rám se nézve az öreg Faddi — ki­megyünk az istállóba aludni, maguk meg a sógorral elalbatnak itt az ágyban. — Nézze, Faddi bácsi! Terítse le nekem, itt a kemence mellett a ju­hász bundát, megleslek rajta regge­lig. Taskovics gazda is meghúzódik a lócán. Ne háborgassák magukat éj­szakai nyugalmukban. I A dohánytermelési engedély kiálli­i tásáért megállapított dij felemelése. A V. tanács előterjesztése, hogy j a számvevői hivatallal járó teendők j ideiglenes ellátásával Kathona Mar­git számtisztet bízzák meg. A polgármester utalványozási jog­körének kiterjesztése. Eddig a szer­vezési szabályrendelet szerint 500 К-át utalványozhatott ki, a meg­változott időkre való tekintettel utalványozási jogát 50 ezer koronáig terjesszék ki. Vágóhíd és husszemle dij fel­emelése a békebeli dijaknak meg­felelőig. A számvevőség jelentése költség- vetési felhatalmazás kérése iránt. A városi mozgófénykép-szinház játszási engedélye tárgyában a ta­nács javaslata. A borfogyasztási szerződés meg­hosszabbítása. A fehértói gazdaság ügyében a kiküldött bizottság jelentése. A nyájas szóra valahogy megeny­hül az öreg arca és leültet as asztal mellé. Látom rajta, bogy sok minden kérdezni valója lenne, de пшез bi­zalma irántam, fél, hogy vörös áruló vagyok és a gazok kezére juttatom. — Faddi bácsi — mondom — én is magyar ember vagyok, maga is magyar ember. Nem a magam jószántából vsgyok itt, nem azért jöttem, hogy rekviráljak, hogy árul­kodjak magukra, beszélhet előttem úgy, ahogy szive diktálja. Az öreg csak náz rám. Bozontos, ernyós szemöldökei alól kék szemei sokáig belekapcsolódnak a tekinte­tembe. Vizsgálja arcomat. Azután feláll. — Nó, várjon egy kicsit. Kimegy és egy kancsó piros bor­ral tér vissza — Nó sógor, üljön ide maga is. Taskovics nehezen mozdul. Kéreti magát. Aztán ó is az asztalhoz ül. Az öreg Faddi csordulásig megtölti a kis zömök üvegpoharakat. Iszunk, hallgatunk, könyökölünk az asztalon. Az istállólámpa a sublót tetején pis­log ; félhomály van a szobában. A Duua—Tisza közén ülök, a ha­lasi tanyák közepén, kísérteties éj­szakai órában. Valami csodálatos magyar fájdalom vau ebben a szót­lanságban és néma borivásbán. Az öreg Faddi sóhajtva újra ki­nyújtja kezét a kancsó felé. Újra tölt. Kocintunk, de mielőtt inna, leteszi a poharat az asztalra, körülnéz a szo­bában, hogy még az aivók sa hall­ják meg és közelhajolva hozzám, valami különös felindultsággal mondja : — A régi rend kék ide uram. Nem segít itt semmi más. És magasra tartva poharat, egy­szerre egy dühös mozdulattal lelógó bajusza alá hajította a bort. Eltette a régi rendet akkor, amikor börtön járt azért. * * “ Apró epizód a fenti. Szinte esemény­telen. Azonban mindennél jobbau jellemzi a halasi magyar gondolko­zását. T. B. Nyomtatványokat mérsékelt árban készít lapunk nyomdája HÍREK — Naptár. )ecz. 80, szombat Zo- árd, dec. 81, vasárnap Szilveszter, jan. 1 hétfő, újév. Időjárás: Váltó zékony idő várható. • • • — OLVASÓINKNAK BOL­DOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK. — Boldog újévet kivin Hála* vá ros közönségének bíró Prónay György nemzetgyűlési képviselőnk. — Az Úri Ksszinó december 81 én este llt9 órakor Szilveszter estélyt tart, tánccal. — Előfizetési felhívás. Január 1-én uj évnegyed nyílik lapunkra. Tisztelettel kérjük helybeli és vidéki előfizetőinket az előfizetési összeg beküldésére, nehogy a lap küldé­sében fennakadás álljon be. — A vasúti menetrendben — í úgy értesülünk — kisebb változások várhatók január 1-től kezdve. A Ha­las—Katymári vonalon hir szerint visszaállítják a harmadik vonatpárt, viszont a halasi esti és reggeli vonat­pár megszüntetését tervezik.-г- Bánócy Béla kormány biztos felmentése. A kormány Bánócy Bélát, Pest vármegye és Kecskemét város területére is kiterjedő hatáskörrel ki­nevezett kormánybiztost ettől a tiszt­ségétől buzgó szolgálatának elismerése mellett saját kérelmére felmentette. — Petőfi, mint lakótárs Székes fehérvárott a székesfehérvári Friss Újságból olvassuk: Petőfi Némethy Gyurka, őrökvidám teátristával lakott együtt városunkban — egy ágyban. A két színész koponyaként 2, mondd két pengő forintokat fizetett. * — Halálozás. Pázsith József föld birtokos december 27 én 56 éves korában meghalt. Az elhunyt rövid ideig betegeskedett, mig a halál meg­váltotta szenvedéseitől. Halála nagy részvétet keltett. Kiterjedt rokonsága gyászolja. Temetése pénteken d. u. 8 órakor volt, nagy közönség részvé­telével. — A sajtóhibákról. Kedves olvasó, aki hétről-hétre hozzájutsz a Helyi Értesítőhöz, s mosolyogsz egy-egy sikerültebb sajtóhibán, mely a szedő, korrektor jóvoltából mulattat — nem is képzeled, mily busszuságot okoz az a Bzerzönek. Mert képzeld el, va­laki a lelkét, érzését viszi Írásába s egy helytelen betű megváltoztatja az egészet. így volt ez néhányszor. írtam szerintem okosat 8 olvastam — bo­londgombát.; Kivel vitatkozzam, sze­dővel, korrektorral, -. szerkesztővel ? Mind azt mondja, úgy volt sz a kéziratban. Sót egyik rosszmájban megjegyezte: kell is egy kis sajtó­hiba az újságban, mert az adja meg sokszor az újság savát, humorát. A magam igazát azonban nem hagyom : itt kijelentem, a sajtóhibák nem az ón Szülötteim. Hát kié? A szerkesztő élénken tiltakozik az apaság ellen! Neki nincsenek ilyen családias haj­lamai. A korrektor : még úgyse akarja elismerii. De hát akkor kié a gye­I rek ? Törvénytelen : szól közbe egyik szedőgyerek. Megvan: a Helyi Érte­sítő sajtóhibái tehát törvényteleuek s kérjük kezelje azt úgy az olvasó. • (Figyelő) — Szilveszterkor hajnali 4 éra- I kor lesz a záróra. Tegnap távirati- i lag közölték a halasi rendőrséggel, i hogy december 31-én, Szilveszterkor I a záróra hajnali 4 órakor lesz. Egy halasi látogatás Níll nali tartf kis Ha ÄI Ön vás a: A í divat (f II és i * fakereeke ut 3 Eta kiosiaybt gy Urii I ín Hl Tag: a Sző' minder kereszt kereszt Iád.-1 Hangy N и V Bed versen Kossal leszáll Mindenki rőfös kötött és dú sincsen c mi«*

Next

/
Oldalképek
Tartalom