Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-11-01 / 47. szám

4 Kiskun-fialas Helyi Értesítője november 1. Népesedési mozgalom. — okt 23. —■ okt 30. — Születtek: Bergl József ée Weiszbegger Irmának György uevü fiuk, Miklós Balog Jáuos és Buehmüller Veronának János nevű fiuk, Léder József és Széeai Juliánnának Jolán nevű leányuk. Bíró Sándor és Szalai Sárának Sándor, Imre nevű fiuk, Csorba Lajos és Békasi Teréziának Miklós, Károly nevű fiuk. Elhaltak: Csikós Jáuosné Kirí Mária 80 éves, Felföldi Lajos 57 éves, Egódi Lajos 74 éves, Árvái Antal 42 éves, Hodoneozki János 20 éves. Német В Károlyné Kramm Margit 46 éves, Tóth D. Béniámin 19 éves, Kolompár Ferenc 3 napos, Modok Imre 7 éves, Kvaroska Fehér Ilona 2 hónapos, Diosó Ferenc 17 napos. Kihirdetett Jegyesek: Bánóezki Balázs Nagy F. Juliánná kiskunmajsai lakossal, Breoska Balázs Dimies Bóza dunaszekesói lakossal, Kuruosai István Kórösi Gizella jászszenti ászléi lakossal Barta György Szat­mári Juliánnával, Karóstev Komtantin Lakos Juliánnával, Kertész Farkas József kiskun­majsai lakos Biró Piroskával, Biró Béniámin Purzsa Erzsébettel, Nagy Péter Penoz Etel exanki lakossal, Breoska Gábor Ördög Piroska szegedi lakossal, Buknicz István puszta- mérgesi lakos Bereez Etelkával, Erdélyi Antal Szakái Ilona prónayfalvai lakossal, Ternyák Lajos Árvái Rozáliával, Ván Lajos Moharos Juliánná Judithtal, Szatmári Béni Rsbatin Eszterrel, Sovaka Balázs Halász Etelkával, Benedek József Harnóozi Idával. Egybekeltek: Fekete P. Antal Jójárt Krisztinával, Nagypál Imre Nagypál Esz­terrel, Bangó János Nagy Sarkadi Etelká­val, Szüob Imre Török Erzsébettel, Puskás Lajos Marton Judithtal, Fecske János Jakab Juliánnával, Vizes Béla Simon Juliánnával, Lehöoz Imre Túri Máriával. Közgazdaság. Budapest. 1922. október 31, A magyar korona Züriehben 0.22 A Devixiaközpont valuta és devizaár­folyamai : Valuták : Dollár 2500—2575 K, Márka 0 60—0.70, Osztrák korona 3.40—3 50, Szokol 76—78, Lei 16 5 Dinár 37.60 hogy vonzódik hozzá; szerelem fejlő- ■ dik bensejében. — Egy délután könnyek közt bo­rult keblemre. Sírva, zokogva hajto­gatta. „El kellene hagyni téged . . . de nem tudlak ... A szivem meg szakad . . .“ — Mi van veled ? — kérdeztem. — ígérd meg, —volt a válasz, — hogy velem jössz Velencébe s ott is nálunk tartózkodói. — Te Velencébe akarsz menni ? Es Luigi társaságában ? — ö feleségül vesz engem — suttogta testvérem pirulva. — En le­szek a legboldogabb, mert ezután ketten szeretnek, te és a férjem. — Szerencse kivánatok között csó­koltam homlokon boldogságban úszó testvéremet, mert nem tehettem ellenvetést választása ellen. — Te követni fogod férjedet, mert az a feleség kötelessége — mondtam — én azonban itt maradok őseink hajlékában. Azonkívül nem szeretném ba kezdetben amikor minden fiatal pár boldogságában a magányt keresi; belém botolnátok. Azt azonban meg ígérem, ha látni óhajtasz, tüstént hozzád sietek. — Testvérem ellenvetéseket tett, én azonban hajthatatlan maradtam. — Ekkor érkezett hozzám Luigi is és ünnepélyesen megkérte testvé­rem kezét. — Örömmel adtam beleegyezése­met. Arra kértem jövendőbeli sógoro­mat, tegye boldoggá azt a szivet, amely igazán szeret, s me­lyet a boldogtalanság, csalódás össze­törne. — Ezer esküvel fogadta Luigi, hogy egész életének az lesz a célja, hogy a borút távol tartsa a szeretett nőtől. Buta 11000 K, rozs 7100 K, Árpa 7150 K, Tengeri csöves 4300 K, Zab 6500 K. Budapesti vágómarhává sár. (kilogram­monként élősúlyban levonás nélkül) ökör, legjobb minőség 150 —190, közép 100—145 silányabb 75—90 Bika jobbmin 100—150 silányabb 80—90 Tehén jobb minéségfi 115 155, silányabb 70—110 Feranovárosl sertésvásár. Felhajtás 1100 darab sertés Eladatott Könnyű 370—475, kö­zép 400—470 kor-ig, nehéz prima 290—490 CS ÁRUTOK. — Néhány héttel később meg­tartották az esküvőt. Hosszas bucsuzás után a fiatal pár útnak indult. — Az első híradás, melyet Velen­céből, testvéremtől kaptam, felemelő volt. Ecsetelte boldogságát és szerel­mét. — A levelek azután rövidebbek lettek s nem volt szó bennük a férj­ről. ügy látszott, testvérem szándéko­san kerülte említését. Mindenről irt, a városról, lakosiről, csak önmagá rol nem. Piros Dominó. Idegenből átdolgozta : Figyelő. 3 — Most aztán nem tudtuk mi te­vőit legyünk. A vadászt nem hagyhat­tuk magara ; kíséretét nem kereshet­tük fel. a sebesülés pedig nyugodt ápolá-st kiváut. S azt csak kastélyunkban kaphatta meg. — Maradj a sebesült mellett, — mondtam testvéremnek. — En a várba sietek, hogy segítséget hozzák. Egyúttal orvosért is küldök. — Elsiettem, — testvérem ott ma­radt Bárcsak ne tettem volna. Talán akkor sorsunk nem vesz olyan for dnlatot I A piros dominó itt szünetet tar­tott. Az orvosnak úgy tűnt fel, mintha kitörnijiészülő zokogást nyomna el. Nem intézett ezért egy szót se hozzá. Türelmesen várt; hagyta hogy könnyítsen lelkén. A fiatal nő rövidesen folytatta: — A sebesült vadász, akit kasté­lyunkba szállítottunk é3 gondosan ápoltunk Olaszország egyik, ősrégi családjából származott. — Két hét alatt annyira javult álla­pota, hogy elhagyhatta az ágyat. Botra támaszkodva, testvérem társa­ságában sétált. — Keídetben nem tüot fel, hogy testvérem nr’y szívesen időzik ven­dégünk társaságában. Kérőbb láttam, — Rossz, nyomasztó sejtelmek fog­tak el. Többszőr elhatároztam, hogy Velencébe utazom, megfogom testvé­rem kezét és világos mély szemébe nézve megkérdezem: „Boldog vagy? Házasságod a boldogságot hozta meg ?“ — Nem utaztam. Féltem, ijedeztem a valóság megtudásától. Tudja úram, — a gyilokhoz tudtam volna nyúlni, ha akkor megtudom, hogy a nyomo­rult szerencsétlenné tette testvéremet. — Ismertem szeuvedélyességemet. Nem mentem. A kastélyban maradtam. — Egy héttel ezelőtt levelet kap­tam Ludauilátol igy hívták testvére­met, — melyben irta. hogy férje már négy héttel az esküvő után teljesen elhanyagolta és a legszerencsétlenebb­nek érzi magát, Szemrehányásokat tesz önmagának,__ hogy elhagyott. Most már késő. Ő el fog hervadni, szó nélkül, némán. Csak egy kérése van hozzám : Ha hallani fogom, hogy meghalt, tüstént jöjjek Velencébe. „Tudom, hogy férjem nem adja ki neked testemet, — irts testvérem — mert hiúsága azt fogja parancsolni, hogy nagy pompával temessen el. „Fin átadom neki testemet s te bird reá, hogy szivemet engedje át neked. Vidd azt haza egy ezüst vederben, s emlékeztessen az arra, bogy szerete­tem örök volt irányodban“ (Folytatása köv. a szerdai czámban.) Magán hirdetések. Két drb hizlalásra való sertés, üz let ajtó, répa, vaskályhák eladók Hu­nyadi u 48 sz. alatt. Egy Cjom&g sátor karó a jános­halmi utón a fehértói állomásig el­veszett. Kéretik a becsületes megta­láló jelentse Kovács Sándor szűcsnél, hol illő jutalomban részesül. Seénát és szalmát minden mennyi­ségben magas áron vásárol. Steimetz Ede, Alkotmány u 41 sz. Ugyanott egy erős stráfokcsi eladó. Seántay István (Fő u. 61 ez.) jó tiszta boroshordókat keres haszonbérbe borért vagy pénzért örök áron. Pirtón a Pákozdi tanyáról múlt hó 27-én péntek este egy bárány elve­szett. Becsületes megtaláló vigye a Fehér házba, hol illő jutalomban ré­szesül. Keresse fel az uj terménykereske­dést, ahol mindent a legolcsóbb napi áron vásárolhat II. kér. Jókai u. 10 sz őzv. Feliete Sindorné házában. László Mihálynak 2 drb vöröstarka ökre és egy szekér kocsija van eladó. Tudakozódni Jókai u. 50 sí. alatt. Vésték bármilyen rósz vagy hasz­nált varrógépet, biciklit, ezek alkat részeit, ócska vasat, rezet, olmot, cint stb. Alkotmány u. 3 в Nefelejts u. 4. Rézgálic még kapható a Hangya üzleteiben. Márta Kálmánné múlt hó 29 én a jánoshalmai vásárban könyvét ipar­igazolvánnyal és pénzzel elvesztette. Becsületes megtaláló a reá nézve értéktelen Írásokat adja Ьэ a kiadó- hivatalba, a pénzt megtarthatja. Október 25 ike óta uj, msgaeabb vámokat állapított meg a kormány, s igy a külföldről hozatott áruk rövi desen meg fognak drágulni. Petróleum bors, tea, rizs, kávé árát a budapesti nagykereskedők már is felemelték. Kovács József II kér. Fő u. 77 sz házát eladja,, melyben 5 szoba, 2 konyha, 2 speiz, üveggang és több melléképület van. Esetleg birtokért is elcserélné. 15 csomó tiszta búza szalmát eserél rozsért, öt kocsi sző­lőre való dudvája is borért elcserél­hető. Tudakozódni fenti házánál. Kan Sándorné kereskedő a város­ház épületében Halas város legolcsóbb bevásárlási forrása, fűszer, termény, és rőíöa áruban, óriási választék a legjobb berliner és gyapjú kendőkben. Betas Sándor örökösei VII kér. Hattyú u 19 sz házuk fele részét eladják. Tudakozódni Ami Jánossal II kér. Csónak n. 11 sz alatt. Értesítési Aruelőleg könyvecskékre el­helyezett összegek november l-töl 8 70-kal kamatoznak. Hangya. Péter Kálmán kovácsmester egy jó családból való fiút tanulónak felfogad Szabó К Lajos VII kér. Tó-utca 1 sz. lakóházát eladja, vagy földért elcseréli. A ház azonnal átvehető. Olcsó ruházkodást talál Lévay Gyula szabómestSrnél Eötvös u. 3 sz. alatt. Nagy választék férfi és fekete esküvői szöve­tekben. Kéri a közönség pártfogását. Urtica hajmosópor dúsan habzó, kellemes illata hajmosó. Havonként egyszer ezzel mosva a haj hullámos, simulékouy és fényes lesz, megszűnik a haj korpásodása, a fej viszkető érzése A haj növését elősegíti. Csakis a Bácz gyógyszertárban kapható. 25°l0 kai olcsóbban cserélheti be a napi árnál kiégett villany körtéjét Benedek Albert vaskereskedésében Kiskunhalas (Posta épület) Egy kis sparhert, 1 női téli kabát, 1 16 után való etráfkocsi és egy kivágott oldalú stájer kossi eladó Gabonapiaetér 2 sz. alatt Cukor, kávé, tea, s mindenféle fűszer a legolcsóbb napi áron a Hangyánál szerez­hető be. Gimndeium-u. 1 sz. lakóház eledé, Hattyu-u. 12 sz. alatt hagyma, répadaráló és üstház vau eladó. öev. Klein Mórné Vörösmarthy u. 59 sz. vegyes kereskedésébe egy 14 —15 év körüli leányt vagy fiút la- noncuak felvesz. Gál Lajos úri és nói szabó érte­síti a közönséget, hogy a legszebb férfi és női ruhákat a legelőnyösebb árak mellett készíti. Egy jó házból való fiút felvesz Mélykúti ut 5 sz. alá. 592/1922. kgy. sz. Árverési hirdetmény. az árvaszéknek 1479/1922. ez. határozata folytán kk. Morava Mária ée társai tulajdonát képező Hóböljárás pusztai, mintegy 120 kát. holdat kitevő szántó és kaszálóból álló ingatlanuk bérbeadása tárgyában a városi köz- gyám f. évi nov. 6 án, hétfőn d. e. 10 órai kezdettel a közgyámi hiva­talban közig, próba árverést fog tertani. Feltételek a következők 1) A bérbeadandó terület pontos nagysága a bérleti szerződés kiállítá­sakor fog megállapittatni és pedig hiteles mérnöki vázrajz alapján. 2) Kikiáltási bérleti összege kát. holdanként 1 (egy mm. rozs). 3) Bánatpénz címén 50000 korona fizetendő az árverés alkalmával mely összeg az utolsó év első negyedében lesz beszámítva. 4) A bérleti összeg negyedévenként előre fizetendő akár természetben, akár pedig az akkori tőzsdei árfolyam­nak megfelelő pénzértékben. 5) Mieden körülmények között természetben fizetendő évenként 10 mm rozs, 5 mm. bnza, 10 mm. esőves tengeri, 10 mm. burgonya és 2 drb 150 kgr.-os hizott sertés, me­lyek minden évben a betakarítás után pzolgálíatandók, kivéve a sertéseket, melyeket bérlő január hó vagy feb­ruár havában köteles beszállítani. 6) A bérleti idó tartama alatt bér- felemelésnek vagy elengedésnek helye sémmi körülmények között nincs. 7. Az ingatlanon mintegy S0 kát. holdat kitevő terület rozzsal van be­vetve, melyet bérlő miaden külön kikötés nélkül átvesz. 8) Bérlő a birtokon termelt min­dennemű szalmát ugyanott tartozik felhasználni, iiletve megetetni, be- aljazni s a trágyát ezétbordatni. 9) Amennyiben bérlő a bérelt területen építkezni óhajt, az általa épitett épületeket tulajdonosok az utolsó évben szakértői becslés utján megállapítandó készpénz összegért átveszik. 10) Fenti feltételek mellett a szó- banforgó ingatlan a legmagasabb igé- reítevónök 3 (három gazdasági évre) vagyis 1922 évi okt. hó 26 tói 1925. évi okt. hó 26 ig terjedő időre bérbe fog adatni. 11) Az árverés eredménye a leg­magasabb ajánlattevőre nézve bánat­pénze elvesztésének terhe mellett azonnal mig érdekelt kiskorúakra nézve csak a gyámhatósági jóváhagyás lesz kötelező. Kiskunhalas, 1922 okt. hó 29-én. Gyenitse Balázs közgyám. цИи'к.'ц1 'ji 'jijxift, д1 *'1 «“'arasrt-r­Nyilt=tér.*) ifjú Bitit Istvánnak senki hitelt vagy kölcsönt ae adjon, mert érte felelősséget nem vállalunk id. Bikit István és neje Kun Ki ára. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: PRÄGER JÁNOS MOHA CUKORKA köhögés, rekedttóg, hurut, nyáikásodís ellen kitűnő. Fecske védjegy nélkül nem valódi. — Kaoható csakis JhnAÜ gíágyeaertáraban Kossuth-ulea 1. JnUvu 9W CwIMMFS (Takarékpénztár épület) Halas, 192& Nyomatott Prager Fereie Lapvállalat kéayvnyomdájábaa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom