Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-08-30 / 35. szám

2 Kiskun-tialas Helyi Értesítője augusztus 30. Szombaton rendkívüli Közgyűlés lesz. ("Pestmegye kettéosztása, a gabonaakció, Molnár főjegyző fegyelmi ügye a közgyűlésen.) Pestmegye kettéosztása és a kormány. Pestmegye kettéosztása, még so­káig fogja izgatni a közvéleményt. Pestmegye alispánja a megye ketté­osztása tárgyában értekezletet hivott össze augusztus 22-re, amelyet azon­ban nem tartottak meg. Ugyanis a várrhegye alispánja a kormánynál tárgyalásokat folytatott es kivitte, hogy Pestmegye kettéosztásának kér­dését levegyék a gyors javaslatok lajstromáról Lukácsy István dunapataji róm. kath. leikész hosszabb cikket irt a „Nép“ c. bpestí napilapban. Többek között ezt Írja: „Pestmegye felosz­tása két vagy három törvényható­sági területre megérett és elodáz­hatatlan ügy, mellyel a közel jövő­ben a törvényhozásnak is foglal­kozni kell.“ Kis hírek. A salgótarjáni bányászok sztrájkja megszűnt, a bányászok megkezdték a munkát. — A rákosi rendező pályaudvaron egy tehervonat neki­szaladt huszonöt vagonnak, amelyben menekült családok laktak. Néhányan megsebesültek. Az anyagi kár igen nagy. — Az oláh határ mentén több koieragyanus jnegbetegedés történt. — Sepsiszentgyörgyön 14 magyar kereskedőt üzlethelyiségéből és lakásából kilakoltattak az oláhok. — A budapesti törvényszék elleni merényletkisériet tetteseinek sze­mélyazonosságát megállapították. A bombát három szökött fegyene he­lyezte el a törvényszék előtt. — A vasmunkások sztrájkja, megszűnt. — A békésmegyei Öcsöd községben sáskarajok jelentek meg és nagy pusztítást végeznek a még be nem takarított termésben. — A főváros­ban megindult az építkezés. Heten­ként 4—5 családi ház építésére kérnek engedélyt. — A vasmunká­sok sztrájkja miatt 800 millió koro­nát vesztett a termelés. — Kecske­méten a borért következő árakat kérik : 10 fokos 40—42 K, 10 és fél fokos 45—48 K, 11 fokos 50— 52 К literenként. — A székesfehér­vári katonai törvényszék halálra Ítélte Sallai Pál és Balogh József földműveseket, akik orosz fogságban vörös katonák voltak és önként jelentkeztek arra, hogy Katra nevű magyar szakaszvezetőt a legváloga- tottabb kínzások között megöljék, A Csendes-Óceánon eltűnt 4 ameri­kai tengeralattjáró. — Az angol miniszterelnök nyári pihenőjét meg­szakítva Londonba utazott, hogy érintkezésbe lépjen a pénzügyi szak­értőkkel, akik Középeurópa teljes pénzügyi összeomlásától tartanak. Önkéntes árverési értesítés. Dr Holländer Ignáe ügyvéd ez utón adom tudomásul, hogy a Sohón Mór féle és a kiskunhalasi 5710 sz. tkvi betétben 307 n. 81 területtel telvett, Felsónádor-utea 13 ez. alatt lévő lakóház egy különálló uj tégla­épülettel, nagy borpineével és felette ugyan­akkora raktárhelyiséggel f. évi szeptember bé 6 napján szerdán délután 3 órakor iro­dámban önkéntes árverésen a legtöbbet igé- rónék örök áron el fog adatni. Az érdeklő­dők az árverésre ez utón meghivatnak Az árverési feltételek irodámban a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Síremlékek nagy választékban vásárolhatók Szabó éS Gulyás kőfaragó mesterek sirkőipartelepén, Kiskunhalas, (а К u r u о z szoborral szemben.j A város képviselőtestületét már hosszabb idő óta nem hívták egybe. Ugylátszik, hogy nem vártak sürgős ügyek elintézésre és azért nem tar­tottak közgyűlést. A képviselőtes­tületet most szombatra, szeptember 2-ra összehívták; a közgyűlési meg­hívókat ma bocsájtják ki. A közgyűlésen elintézésre vár körül­belül 20—22 ügy, amelyek közül a legfontosabb a szegény lakosság gabonával való segítése. A közgyűlés tárgyalni fogja Pest­megye kettéosztása tárgyában la­punkban már közölt tanácsi javas­latot, ugyancsak a közgyűlés elé kerül Molnár Mihály fegyelmi ügyé­ben hozott alispáni határozat. A képviselőtestület foglal kozni fog és A bajai háromszög kiürítésének titkaiból. (A megszállott Bácska szenzációja.) Éppen most múlt egy éve, hogy 1921. augusztos 19 én és 20 áu ki­ürítették a bajai háromszöget. A szer- bek százezrek, sót milliós összegek­ben vetettek ki hadiuyeresógadót an­nak idején a megszállott területeken Azoktól, akik a kiürítés idején adó­hátralékban voltak, szarvasmarhát és elszállítható gazdasági felszereléseket foglaltak le. Egy év előtt igy renge­tek szarvasmarhát hajtottak el a szer- bek és nagy mennyiségű cséplőgépet szállítottak el a bajai háromszögből. A marhákat elárverezték és eladási ár fejében annyit számoltak el, amennyit akartak. Az elhajtott jószá gok értékesítésével megbízott tisztvi­selők panamáját a vizsgálat most le­leplezte és megállapították, hogy több százezer dinárt kerestek ezen az üzle­ten Emiatt több letartóztatás és fel­függesztés történt. így Zomborban Arszenovics Miklós vármegyei főjegyzőt és Tapavica Si­mon vármegyei főügyészt függeszted ték fel állásuktól, Sundanorics vár­megyei irodatisstet, az alispáni hiva­tal irodaigazgatóját letartóztatták. A panamában több bácskai szerb föld­birtokos részvételét is megállapították, akiket a rendőrség előzetes letartóz­tatásba helyezett. JSgy félbolond hónapokig szólhámoskodott az Alföldön. Nem mindennapi ügyet tárgyalt a törvényszék. A vádlottak ugyan egészen jelentéktelen emberek, or­gazdaság vádja miatt kerültek a bíróság elé. A körülmények azonban, amelyek folytán belecsöppentek ebbe a cselekménybe, szinte páratlanul érdekeseknek mondhatók. A félbolond „földesur.“ A vádlottak és tanuk vallomása szerint Györgyei Szabó József Kli- mek Mártonnal hónapokon keresztül rendkívüli ügyességgel, agyafúrtság­gal és szerencsével szólhámoskodott az Alföldön, miközben annak leg­több nagy városában és községében, megfordult. Utólag az őrültek házába került, annál csodálatosabb, hogy üzelmeit hosszú ideig és bámulatos szerencsével tudta folytatni. Jó megjelenésű, csinos fiatalember volt. Azzal kezdte, hogy fogatokat Jopotí, majd magaval vitt egy leányt és mii denütt úgy szerepeltette, mint feleseget, később még egy másik leányt is magával viit. Ezt és édes­anyját azzal aliitotta falhoz, hogy egyik birtokáról a másikra utazik, mert az oláhok onnan kiüldözik, a végleg dönt a gabonaakció ügyében is. E körül többféle vélemény van kialakulóban. Valószínű, hogy a tanács javaslata az lesz, hogy a gabona kivetését az adóalap után hajtsák végre, hogy igazságtalansá­gok ne történjetek és a város lakos­sága egyenlően vegyen részt e te­herviselésben. A közgyűlés elé kerül még: Ko­vács József tanácsnok újabb 8 havi szabadság kérése, a kéményseprési dijak felemelése, a pusztai kézbe­sítők lótartási átalányának feleme­lése, a Bessenyei menház szegényei­nek élelmezési segélyének felemelése, valamint az 1922 évi költségvetés tárgyában a vármegye határozata. Egy orosz fogoly kalandosszökése Moszkvából — Halasra akar jönni. — Érdekes levél érkezett Halasra egy halasi birtokoshoz. A levél Írója Hozá Timajef volt orosz hadifogoly, aki 6 esztendeig volt a halasi birtokos gazdaságában és gazdája megszerette a szorgalmas hadifoglyot. Az orosz hadifogoly visszament hazájába egy fogoly tránszporttal. & boldog remények azonban be­fagytak Moszkvában, mert a hazatérő­ket a vörös elvtársak lecibálták á vonatról s anélkül, hogy egy percre is hazatérhettek volna, besorozták Őket a vörös hadseregbe. Timajef és barátja Kreszíavaj Vaszilij asonban nem akarták szol­gálni a vörös elvtársakat, hanem visszavágytak a szép magyar rónára Nagynehezen most sikerült meg szökniük. Csatlakoztak egy hazatérő tusa szállítmányhoz ós szerencsésen el is jutottak Németországba Itt azcnbau úgy látszik elárulták őket s a németek kényszermunkára fogták aa oroszokat. Jelenleg Poroszországban Maldewin községben vannak s onnan irt Vaszi­lij nagyon szép levelet a halasi birtokoshoz, bogy csak hozassa vissza őket s Ők becsületesen ledolgozzák a költségeket, mert mindenáron csak Halasra akarnak jönni. birtokán pedig szüksége van gépiró- nőre. Cselekményeit ugyanis az oláh megszállás idején követte el. Ezekkel aztán hónapokig utazgatott egyik városból a másikba. Folyton mesékkel áltatta őket, hogy az olá­hok miatt nem mehet még a birto­kára Klimekkei számtalanszor el­távozott és hozott teheneket, ökröket amelyeket fiatal gyerekekkel hajta­tott. Ezeket úgy szerezte, kogy ki­ment a tanyák közé, odament a marhákat őrző gyermekekhez és ijed­ten mondta: .Apátok azt paran­csolta, hogy hajtsátok utánam a marhákat, mert jönnek az oláhok és elviszik!“ A megrémült gyerekek persze engedelmeskedtek, Györgyei aztán a marhakai eladta. Györgyei ilyenformán mindenütt nagy kíséret­tel, fogatokkal jelent meg, üzleteket kötött és legtöbb helyen kölcsönt is kért. A károsultak végre üldözőbe fogtak, elcsípni azonban nem sike­rült, csak a fogatait, ő maga el- rti nekiüt. Mindenki hirdeti, reklamirozza WfT áruját, hegy es»k fogyjon, én meg nem hirdetem az Illancsot és mégis fogy, sót még azt is tudja min­denki. hogy minden vendéglében ée csemege üzletben kaphatok A halasi malmokra 20 vaggon vámgabonát vetettek ki. Pestmegye malmaira az idén 550 vaggon vámgabona kontingenst ve­tettek ki. Pestmegye egyes varosai­ban és járásaiban levő malmok által beszolgáltatandó mennyiséget pénteken döntötte el a kivető bizott­ság Budapesten. A halasi malmokra 20 vaggon vámgabonát vetettek ki. Hétfőn a városházán a polgár­mesteri hivatalban értekezlet volt, amelyen a malomtulajdonosok is megjelentek. A 20 vaggon gabonát arányosan fogják a halasi malmok beszolgáltatni. Milliós betörés Kiskunmajsán. (A betörőket a csendőrség elfogta.) Simon István kiskunmajsai keres­kedő üzletét feltörték és az ott levő árukat elrabolták. A kár 1 millió 717 ezer 600 korona. A betörök az ajtón függő lakatot lefeszítették és az ajtó tolózárát vésővel félretolták, igy hatoltak be. A vakmerő betörést' csakis a viszonyokkal teljesen ismerősök követhették el. Ugyanis Simon most akarta üzletét megnyitni, igy az esetleg arra menők a zajt hallva, s a világosságot látva késő éjszaka az üzletben, azt gondolhatták, hogy a tulajdonos készülődik az üzlet meg­nyitására. A csendőrség a betörő­társaságot másnap már elfogta. Az elrabolt áruk is megkerültek, ame­lyeket különböző községekben akar­tak értékesíteni. Az alföldi vizlecsapolásra vonatkozó törvényjavaslatot a nemzetgyűlés elé terjesztették. Már többizben irtunk arról, hogy Pestmegyében óriási terület van víz alatt, amelynek lecsapolása nemcsak az érdekelt szinmagyar községek sürgős szükséglete, hanem országos közérdek, mert Csonka-Magyarország az Alföld közepén nem hagyhat ilyen óriási terület műveletlenül. Az alföldi vizek lecsapolása érde­kében nemrégen több pestmegyei nemzetgyűlési képviselő interveniált a kormánynál, ahol biztató igérete- tet kaptak az irányban, hogy a kormány minél előbb tenni fog az alföldi vizek lecsapolása érdekében. Augusztus 25-én, a nemzetgyűlés szünete előtt Nagyatádi Szabó István földmivelésiigyi miniszter benyújtotta az alföldi vizek lecsapolására vonat­kozó törvényjavaslatot DiÉkik r шп\ Hajkefe Ruhakefe Fogkefe < Fésű Szappan Fogpor stb. a legjobb isrier illatszertárában- / о __ _ о ® K> 'v'x 0\_X_r0 а/ \© / minőségben Miksa beszerezhető Ipari társulás Halason. A város kit ismert és nagy szakérte­lemmel bíró kőfaragó mestere Szabó Jó­zsef éí Galyáe József társas viszonyba léptek és nagyobbszabásu sirkóipar és kőfaragó telepet létesítenek (Kossuth u a Kurue szoborral szemben) Mindíét mester eddig is elismert munkása volt e művészetet is követelő iparnak, tehát a vároB közönsége bizonyára örömmel veszi tudomásul, hogy társulásuk révén izmos sirkó és kőfaragó ipartelep létesült.

Next

/
Oldalképek
Tartalom