Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-08-09 / 32. szám

4 Kiskun-Halas Helyi Értesítője augusztus 9. Népesedési mozgalom.- juliue 31. — aug. 7. — Születtek: Szabó Pál és Tallér Máriának László Benedek nevű fink, Dohonyi Ferene és Míg 0. Teréziának Ferene пета fink, Jójárt Jánoe és Kollár Erzsébetnek Viktória nevű leányok, Bálint Péter Pál és Rózsa Teréziának Mihály nevű fink, Vidáos Mátyás és Ceernai Erzsébetnek halva született leány gyermekeik, Szent« Antal és Gerspán Erzsé­betnek Irén nevű leányok, Kractka Fehér Péter és Ferenei Erzsébetnek Ilona nevű leá­nyok, Halász Antal és Juhász Dora Teréziának Antal István nevű fink, Széeséoyi Ferene és Nagy Teréziának Lószló, Zsigmond nevű fiók, Czékos Gáspár és Gregos Erzsébetnek Imre nevű fink, Illés István és Fódi Máriá­nak Mária nevű leányok, Szappanos Lajos és Weizenhofíer Erzsébetnek Lajos, Károly nevű Ink Szalai К Sándor és Biró Eszter­nek Sándor nevű fink, Hunyadi Roskó Imre és Máté Joliánnának Dénes nevű fink. Or­bán D László és Osernovios Máriának Mária nevű leányuk, Pápai György és Harkai Máriának Lajos nevű fink, Szabados Sándor és Gál Annának Mária nevű leányok. Elhaltak: Orbán M Imre 6S éves, Kováos Ictván 154 éves. Tóth Nagy Anna 25 éves, Vajda János 19 éves, Taskovies Péter 8 éves, Miskei Kálmán 19 éves, Szalai Gergely Lajos 2 éves, özv. Gőmböcz lmréné Sarkadi Terézia 44 éves, Tóth Endrész István 72 éves, özv. Kis Mihályné Aladies Mária 38 éves, özv. Schmidt Dánielné Pozsár Erzsébet 64 éves, Banári Benő 21 éves, Kósa Sándor 90 éves. Kihirdetett Jegyesek: Hatházi Károly Deák Ida szegedi lakossal, dr. Keresztes Béla Volly Erzsébet bajai lakossal, Albert M. István nagyrábéi lakos JnVsooovios Erzsébet, Eszterrel. Egybekeltek: Varga Pólyák Veneel Fekete Juliannával, Czifra Kálmán Kis Veronával. Közgazdaság. Budapest 1922. augusztus 8, A magyar korona Zürichben 0 í7‘/t Búzából mindössze kis tétel ab állomás 7100 К nasoulóan rozsból 515C kor kelt el. Árpát 6000 kor adtak el Tengerit morzsolt 7100 к.-ért adták Zabra 6600 között alkudoztak. Budapesti vágémarhavásár. Árjegyzések (kilogrammonként élősúlyban levonás nélkül) Ökör, legjobb minőség 98 — 128, közép 65—96 silányabb 50—65 Bika jobbminőségü 90—118 silányabb 60—88 Tehén jobb minőségű 86— 1(5, silányabb 58—84 Ferenovárosi sertésvásár. Felhajtás 1500 darab sertés Eladatott Könnyű 170—318, kö­zép 185—345 kor-ig, nehéz príma 230—330. В CSAJOTOK. KéK szakái. Ideg ebből átdolgozta : Figyelő. 5 Kő.-ben a kapitány titkárja lépett be. — Egy hölgy óhajtana rögtön kapitány úrral beszélni! — Tudja milyen ügyben ? — Eltűnt leánya végett. Bolton közbeszólt. — Eugedje be kapitány ur a höl­gyet. Valami azt súgja, hogy össze­függésben van kérése, kívánalma a szőnyegen leyő rejtéllyel. Fekete ruhába öltözött, középkorú, kisirt szemű nö lépett be. Megjelenése rögtön elárulta, hogy a jobb körökhöz tartozik. Arcán a bánat, a fájdalom vout barázdákat: izgalma, remegése sejtette, hogy fontos ügy az, amely vegett a rendőrkapitányt zavarja. — Kihez van szerencsém ? Miben lehetek szolgálatára ? kérdezte udvaria­san a kapitány. á látogató uem tudott szóhoz jutni, zokogva rogyott egy székbe. A kapitány és a fiatal detek ivnó részvéttel tekintettek reá. A leányom . . . Nadine . . az én egyetlenem ... — tört ki belőle — milyen szerencsétlenség . . . — Uralkodjék magán asszonyom, — mondta a kapitány. — Ezáltal nem jutunk előbbre. Legyen kegyes rész jetesea összefüggően előadni az esetet is beszámol, várt levelek A fekete ruhás nő nyugalmat erő­szakolt magára. — özv. Beehernó vagyok, — mondta — egy hajóskapitány özvegye. Auyagi viszonyaim rendezettek; nyugodtan élhettem eddig. Itt szünetet tartott. Egy pillanattal később folytatta : — Három leányom van. A legidő­sebb Angliába ment férjhez; a máso­dik jó nevű színésznő és a harma­dik ... a legfiatalabb, még nemrég házamban tartózkodott. — Leányom csinos, szép leány volt, kellemes, erős hanggal. Elhatá­rozta ezért, hogy ő is a színpadon keres érvényesülést. — Egy napon egy ur keresett fel, — folytatta tovább siró hangon — aki Smith szinházügynöknek mutatta be magát. — Szép férfi volt, karcsú testalkat­tal, szabályos vonásokkal. Elmondotta, bogy hallotta leányomat énekelni. El van ragadtatva hangjától s nagyon szeretné, ha egy művészi körútra megoyerhetné. — Bizonyitgatta, hogy leányom nemcsak tekintélyes összegre tehet szert, hanem más irányban is szeren­csét csinálhat. — Fényesnek, ragyogónak festett mindent. S mi bittünk. — Nadine tüstént aláírta a szerző dést és elfogadott jelentékeny előleget — Nebány nap múlva elutaztak. Leányom megígérte, hogy naponta fog Írni s mindenről, a legkisebb kis jelentéktelenségről — Midőn a várva kimaradtak, aggodalom szállt meg. A fellépés színhelyére, Philadelfiába utaztam. Qtt legnagyobb rémületemre azt a felvilágosítást nyertem, bogy Smith szinházügynököt nem ismerik. — Tegnap éjjel érkeztem vissza. Ekkor olvastam a borzalmas gyilkos­ságot. Kinos sejtelem fogott el. Valami hajtott, jöjjek ide, s keressem leányo­mat. Engedjék ezért megnézni a hullarészeket En biztosan megmon­dom, hogy szerencsétlen leányomból valók-e. — Talán van valami leánya testén ? — kérdezte Bolton. S ha igen, hol ? Könnyek között bólintott a szeren­csétlen anya. Leányom három évvel ezelőtt meg szúrta bal mellét. Az meggyűlt. Fel kellett vágni. Teljesen begyógyult a seb, de egy begg maradt hátra. Bolton izgatottan ugrott fel. — Valóban ott van a forradás a hullarósz bal mellén . . . de . . . mégsem lehet . . . A fiatal detektivuő uem fejezhette be beszédét, mert az anya ájultan esett Ö3sze. — Különös, — mondta a kapitány, — Egy fóifi és nő jön hozzánk mindkettő elveszti egykorú leányát s ami a legkülönösebb mindkét leány ugyanazzal a jellel rendelkezik. Kis szünet állt be. — Me'yik az igazi ? Kinek a halottja a szerencsétlen ? M g a kapitányt és a detektívet ez a kérdés foglalkoztatta, egy híva talnok lépett be és egy sürgős távira­tot nyújtott át a kapitánynak. Az felbontotta és megdöbbenve olvasta. Majd átnyújtotta Boltonnak. — Kérem, olvassa 1 Bolton átvette és eziutén meg lepetve futotta át a sorokat, melyek a következőket tartalmazták : „fiip most vettem tudomást arról a gyilkosságról, amelynek leletét kihalaszták. Mivel leányom Izidóra szintén éltünk félek, hogy a meggyil költ vele azouos Ha a bal mellén ‘ egy forradás található, az esetben a tévedés ki van zárva. Kérem ezt tudomásul venni. A legközelebbi vonattal odautazom. Stokes.“ Nehéz helyzet előtt állott a ren­dőrség Hároman állították egyszerre, hogy a bulladarab eltűnt leányuk testrésze, mert az ismertető jel a bal mellen van. Melyik most az igazi? (Folytatjuk) Orvosi dijak felemelése. Kivonat a Halasi Qrvoa-Szövetsög 1922. augusztus 2 án tartott üléséről. A Halasi Orvosi Szövetség elha­tározta, hogy pénzünk folytonos ingadozása következtében 1922. au­gusztus 4-töl kezdve a kővetkező díjtételeket állapítja meg : Rendelés az orvos lakásán 5 kgr. rozs folyó ára. Beteglátogatás a város belterü­letén 10 kgr. rozs folyó ára. Foghú­zás érzéstelenítéssel 10 kgr. rozs folyó ára. Éjjel (este 8-tól reggel 8-ig) e dijak kétszerese. Tartozások kiegyenlítésekor a rozs napi ára az irányadó. Ezen díjtételek a szegé­nyekre és vagyontalan tisztviselőkre nem vonatkoznak. Magán hirdetések. Szülők figyelmébe! A napi árnál lényegesen olcsóbban vásárolhatja meg az i összes iskolaszereket a Pressburger féle I könyv és paplrkereskedéaben kaphatók: uj 1 éa használt iskolakönyvek, fűzetek, Írószerek, rajzszerek, körzékészletek, festékek ев iskola­táskák. Seántay István (Főutca 61. se) a fehértói vasútállomástól 'lt-ed órányira fekvó 821/* hold tanyás földbirtokát a rajta levó szólótelep, méhészet, akácos erdó s ösz- szes tartozékaival együtt eladja, esetleg el­cseréli megfelelő jó szántó, kaszáiéból állé földbirtokkal. Ellenben megvételre keres 20—25 hold körüli jo szánté és kaszálóból álló földbirtokot egy tagban vagy kisebb részletesben tanya épülettel vagy anélkül is, továbbá ószi tavaszi szalmát, szénát, trá- j gyát kisebb-nagyobb részletekben vesz. Többféle ajtóit vannak eladók Ba ross n. 4 sz alatt. Mindenféle ócska cipőt vessek Kom lés cipész Szövetség tér. Zseni Sándorné felsössállási föld jót feliből azonnal kiadja. Tudakozódni a helyszínén. Bum, konyak, likőr van mind a három Hangya üzletben. 10 к hold föld eladó a rajta össze hordott gabonával vagy anélkül Esetleg feliből is kiadó. Tudakozódni VII kér. Toldi n. 19 sz. alatt. Borkövet, méhviaszt, és ócska vasat rezet legmagasabb napi árban vesznek Nat- kai szignt Mester n. 4 ez. Fischer Ernöné értesíti a t vásárló közönséget, hogy női téli kabátjai már nagy részben megérkeztek. Úgyszintén nagy vá­lasztékban kaphatók nála férfi téli kabátok, öltönyök, fia rubák, kalapok és bórsapkák. Kéri a n. é. közönség szives pártfogását. A Halasi Kereskedelmi Bank rt. öl fát, tüskét, gályát, bognárfát és ezalmát megvételre keres. Szappangyökeret, pirosít ót, barack- magot, gyógynövényeket legmagasabb árban vesznek Natkai szigeten Mester n 4 Ssölösueót, borprést raktáron tart a Hangya. Tárogató művészies kivitelben, kitűnő hanga eladó Értekezni Gyeuizse Ba­lázs közgyámmal Hulladékcsontot aki gyűjti hozza szállítás miatt mielőbb Natkai sziget Mester n 4 sz alá, ahol átveszik és kifizetik azt Kisfaludy и 96 sz alatt egy be fogni wié süldő eladó Értesítem a kötöttséget, hogy Eöt vös utca 2 sz. üzletemben rózsa burgonyát, bácskai lisztet, korpát és egyéb terményáru kaphat Veszek mindenféle terményt a napi áron. Keresek egy raktárhelyiséget a város belterületén Berta István. Kosetosok felvétetnek Vihar и 2. ötv bimon Pdlnénak В zsa tér 1 sz alatt többféle asztalos szerszámja van jutá­nyos árban eladó. Ha ekét, vetögépet akar vennir rendelje meg a Hangya főüzletében, hol gyári áron szerezhet be mindenféle gazda­sági eszközt és gépet. Egy jó fejős tehén tej használatra azonnal kiadd. Tudakozódni Orbán József­fel Gazdasági hivatal. Ssáraz. vágott tűzifa, minden mennyiségben, valódi 130 fokos a legjobb minőségű szóda, valamint mindenféle fűszerek ■ legolcsóbb árért kapható Fürst Mátyás üzletébe* Arany János u,15. Dr. Monszpart László főorvos or­vosi rendelőjébe komoly, ügyes nőt keres. Lakására mindenes leányt felfogadna, öreg­szőlőben kis tanyáján tisztességes család­nak földmunkáért lakást adna. Jelentkezni lehet bármikor lakásán a Gazdasági Bank épületében. Kisebb-nagyobb jó karban levő hordók, két borprés és két szőlőzuzó el­adó. Megtekinthető Adám Dávid Petőfi-u. 15. sz. házánál. Eladó házak III kér. Vörös marti u. 17. sz. és Páva-u. 11. számú. A házak azonnal átvehetők. Tudakozódni a helyszínén. Nézze meg a Hangya röfösáruit! Jó családból való néhány közép­iskolai osztályt végzett flut tanuló­nak azonnal felvesznek Kun Benő és Társa cég üzletében. Eladó házak. Eötvös utca 3. szám alatti 4 szoba, előszoba, fürdőszoba, 2 konyha és mellékhelyiségek továbbá a Kossuth-uteá- ról nyíló Avar-utoa 4 sz alatti 4 szobáé konyha és mellékhelyiségekből állé lakóházak ebdók. Értekezhetni Horváth István tulajdo­nossal Hungária-nyomda könyvkereskedésében Eladó Árpád u. 33 sz. ház Érte­kezni lebet a helyszínén. Ugyanott vasárnap d u 3 órakor önkéntes ár­verésen többféle ingóság el fog adatni. Babot, mákot, mézet vesz a Hangya. László Benő féle bogárzói 79 holdas tanyás birtok, továbbá a Babul Istvánné-féle debeáki ingatlan heszonbérbe kiadó Az ingat­lanok ugarolva vaunak Felvilágosítást nyújt dr Szabó Fűlöp ügyvéd és dr Frank Áron orvos A külföldi kristálycukor megér kezett a Hangyába. Gál Benő és neje Páva u. 8 se házukat eladják, mely 2 szép szoba, két konyha és melléképületekből áll. Az egyik padlás szoba és elékonyha azonnal átvehető. Tudakozódni szerdán és vasárnap a helyszínén Szerkeszti: a Szerkesztő-bizottság. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: PRÄGER JÁNOS SÍREMLÉKEK Elvállal mindenne­mű temetői, épület kőfaragó munkákat. Régi síremlékek re­noválását s becseré­lését, betű vésést és aranyozást felelős­séggel. Márványla­pok minden színben Műmárvány sírem­lékek, keresztek 700 К-tél kezdve kaphatók. legolcsóbban Gulyás József sirkő raktárában kaphatók. Kiskunhalas, Akáczfa-utca 4 (Csendőr laktanya mellett) Borsajtók, szőlőzuzók, ekék, szecskavágók mezőgazda- sági gépek és azösszesvas- áruk raktáron lohn Sebestyén vas- és gép raktárában Kiskunhalas, Kossuth-u. 10. zepló, májfolt, pattanás, ellen. Napbarnított arcot hófehérré varázsolja. Minden arc üde, fiatalos és szép lesz tőle : : Csakis BÁGZ JAWOS gyógyszertárában kapható. Kossuth-utca és Fó-utca sarok. Halae, 192*. Nyomatott Práger Ferenc Lapvállalat könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom