Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-04-26 / 17. szám

Kik lépnek fel Halason? — Négyen küzdenek a mandátumért. — 2__________________________________________Kiskun-Halas Helyi Értesítője ___________________________________április 26. A választási küzdelem megkezdődött. A pártok egymással versenyezve igyekszenek sikert érni, minél több mandátumot szerezni. Hangzatos frázisok, nagy szavú Ígé­retek raja röpköd a levegőben ; egyik a másikat igyekezve tul- harsogni. Halason négy párt küzd a man­dátumért. Négy párt jelöltje ipar­kodik megszerezni a választók bizal­mát, jóindulatát. A sajtónak e harc küszöbén fel­adata, hogy nyugodt, mérséklő sza­vát felemelve, meggyőzze arról a város polgárait, hogy ne elhamar­kodva, ne a pillanatnyi fellobbanás hevületében, hanem a józan ész szavára hallgatva adja le szavazatát. Figyelmeztetnünk kell e város pol­gárait, hogy úgy éljen szavazati jogával, mely legjobban felel meg mint az ország, mint a város érde­keinek. Igen fontos, messze jövőre kiható jogával él most a város polgársága. Ezzel pedig helyesen, okszerűen kell élnie, mert igy használhat legjobban önmagának és e — Csonka hazának. Hi к Ids; színtársulata nyomorog Félegyházán. (20—30 ember előtt játszanak naponta.) Mig Halason Miklóssy Gábor szín­társulata a közönség meglehetős támogatása mellett játszott, addig Félegyházán a teljes közöny fogadta a társulatot. A „Csoukamagyarország" ottani napilap erről ezt Írja : .Miklóssy színtársulata három hónap óta tengődik Félegyházán. Tengődnek : pedig úgy a direkció, mint a társulat tagjai minden emberi­leg lehetőt elkövetnek, hogy a Korona nagytermébe odavonzák a város közönségét. A direkció a legújabb darabokat hozza színre s a társulat tagjai, mind emberfölötti buzgalom­mal, igyekezettel tanulnak, próbálnak és játszanak, csakhogy a közönség elismerését, szeretetét és főképpen pártfogását kiérdemeljék. Fáradozásuk azonban nem hozza meg azt az eredményt, amelyet ,egy 40.000 lakosú várostól méltán elvár­hatnának. >,[ ■, i . I . Napról-napra üres nézőtér előtt játszanak. Van olyan este, amikor az összes bevétel nem tesz ki egyi ezer koronát. Van olyan este, amikor a nézőtéren alig van 25—30 ember. Ez a nagyfokú részvétlenség az oka azután annak, hogy a társulat tagjai a seó legteljesebb értelmében a nyomorral és — mondjuk meg ösein- tén — ae éhséggel küedenek “ Tersenyárnház mindig * legolcsóbb ! Nagy választék Nói és ári divatezövetekben és mosókelmékben. Elsőrendű vásznak és eifonokban. Angol zefirek, sveiei grenadinok, opálok, madeirák és selymekben ágy és asztalterítő garni­túrákban. Feltűnő dlvatujdoneág I Kötött selyem Jumperek remek ki­vitelben. Fürdőruhákra cloth, liszter és mosókelme újdonságok a legol­csóbb versenyárukon веек József versenyáruháziban Kossnth-utoa 20. ez. Pályázati hirdetmény! A kiskunhalasi kerületi Munkisbiztositó pénztár pályázatot hirdet egy számellenőri, esetleg előléptetés folytán számtiszti és 2 kezelőtiszti állásra. Feltételek megtudhatók a pénztár igazgatójánál, a hivatalos órák alatt reggel 7-től délután 1 óráig. A város nyugalmát hirtelen élénk­ség váltotta fel, jeléül annak, hogy a választási küzdelem teljes erővel megindult. Az egyhangú, változás nélküli csendet hamarosan programmbeszé- dek zaja, lármája váltja fel. A la­kosság élni fog és akar jogával, megalkotva az ország törvényhozói testületét. Báró Prónay György az Egységes párt jelöltje szombaton ismét Ha­lasra érkezett. A köröket, az egyes választókat kereste fel, elmondva, kifejtve pártjának programmját. Báró Prónay a közel jövőben megtartja programmbeszédét, amelyre Buda­pestről több politikus fog lejönni. * * * A halasi Keresztény Nemzeti Föld- mives és Polgári párt nagyválaszt­mánya a napokban egyhangúlag Dinich Vidor V. nemzetgyűlési kép­viselőt jelölte a párt nemzetgyűlési képviselőjelöltjének. Dinich az And- rássy párt programmjával lép fel városunkban. A képviselőjelölt szom­Már többször irtunk a közmunka nagy mérvű felemeléséről. Most erről az alábbiakat közöl­hetjük : Halason a f. évi tavaszi közmunka május elsején kezdődik meg. A községi közmunkák 30 százalé­kát a törvényhatósági, 30 százalékát pedig a vicinális utak céljaira vették igénybe, ennélfogva a városi tanács a közmunkának csak 40 százaléka fölött rendelkezik. A közmunka mérvét Pestvármegye törvényhatósági bizottsága úgy az 1920, mint az 1921, és 1922. évre nézve az 1890-iki I. törvénycikk által megszabott maximumban álla­pította meg, a mi a város képviselő­testülete által ezideig megállapított közmunkának körülbelül kétszerese. Tudni illik : az igavonó állatok tulajdonosai úgy az egy, mint a két- fogatu igák után évenként 2—2 igásnapszámot, géperejű jármüvek, gépkocsik, motorok, cséplőgépek tulajdonosai lóerőnként 2 igásnap­számot, háztulajdonosok, vályog vagy vertfalu épület után 4 kézi; kő vagy tégla épület után 6 kézi, egy emeletes épület után 8 kézi nap­számot tartoznak évenként teljesí­teni, illetve fizetni. A „Hangya“ közgyűlése. Múlt vasárnap tartotta meg a Hangya szövetkezet évi rendes köz­gyűlését. A tagok nagy számának jelenlétében a magyar Hiszekeggyel nyitotta meg a közgyűlést Farkas Elek elnök. A közgyűlés első szónoka Stark Endre a Hangya központ egyik vezető tisztviselője volt. Tolmácsolta a Központ üdvözletét, a tagokat össze­tartásra, egymás megbecsülésére kérte. Az alaptőke emelésére is fel­hívta a tagok figyelmét. Utána Bogdán István a nagy Hangya ellen­őri osztályának főnöke terjesztette elő a számadásokat, amelyek kap­csán a legnagyobb elismeréssel nyi­latkozott a szövetkezet vezetősé­géről, amely a kiskunhalasi szövet­kezetét rövid három év alatt hazánk legnagyobb seövetkeeetévé fejlesztette. Az olcsósági hullám, — amely a múlt év nyarán volt, — okozta ká­rokat játszva kiheverte, sót év végére baton Halasra érkezett és meg­látogatta a köröket, mindenütt rövi- debb beszédben ismertetve a párt programmját. Dinich, aki a választás tartama alatt nagy részt Halason marad, programmbeszédét május hónapban tartja meg, amelyre Frid- rich István is lejön. * * * .:; s I : ........ Szombaton megalakult Halason a Rassay-féle Független-, Kisgazda-, Földmi vés- és Polgári párt. Az ala­kuló gyűlésen már részt vett a Ras- say párt hivatalos jelöltje, Fodor Lajos budapesti lapszerkesztő, aki szintén szombaton érkezett váro­sunkba. Fodor Lajos az alakuló gyűlésen ismertette a Rassay párt programmját, majd meglátogatta a köröket és több választót keresett fel. Fodor, aki jelenleg is Halason tartózkodik, legközelebbi vasárnap elmondja programmbeszédét, amelyre Rassay Károly és mások jönnek le. * * 4 * A Huszár-EJrnst frakció programm­jával lép fel Egressy Galambos Gábor. A megváltási ár, mely az 1920. és 1921. évre visszamenőleg fize­tendő, az elmúlt két év után egy-egy kézi napszám után 40 korona, egy- fogatu iga után 250 korona, két- fogatu iga után 500 koronában álla­píttatott meg a vármegyei törvény- hatóság által. Az 1922-ik évre a kézi napszám szintén 40 koronában, az egyfogatu igás napszám 400 koronában, a kétfogatu igás napszám 750 koro­nában, géperejű jármüveknél lóerőn­ként 400 koronában állapíttatott meg ugyancsak a vármegyei törvény­hatósági bizottság által. A folyó évi tavaszi közmunka alkalmával mindenki a közmunka értesítő cédulákon feltüntetett erő­vel vonuljon ki a közmunka leszol- gálása végett, miután a közmunka többi része készpénzben lesz befize­tendő s a törvényhatósági és vici­nális utakra igénybevett közmunkát nem lehet a város részére betölteni. Mindenki a közmunka értesítő cédulákon feltüntetett időpont előtt 6—7 nappal a városi mérnöki hiva­talban jelenjen meg, magával hozva összes közmunka könyvecskéit és céduláját, ahol összes tartozását megtudja. az évközben kiosztott 200 ezer ko­rona vásárlási visszatérítésen felül, 100 ezer korona tiszta nyereséget ért el. Ezen nyereségből jótékony célra 15 ezer koronát fordított a szöv tkezet. Az alapszabályc к szerint a tiszta nyereség 10 százaléka az igazgatóság jutaléka, ezen 10 ezer korona jutalékot az igazgatóság szin­tén jótékony célra fordítja. Ezzel is be akarja bizonyítani azt, hogy nem önző érdekek vezetik az igazgatósá­got munkálkodásában, hanem csak az a célja, hogy a szövetkezet köte­lékébe tartozó három és félezer családot áruval ellássa, s megelége­dését, bizalmát megnyerje. H.) Meghívó. A Máv. alkalmazottak április 30-án vasár­nap a függetlenségi 48-as körben népies tánomnlatsagot rendeznek, melyre a közön­séget eznton hívja meg tisztelettel a rendező­ség. Kezdete d. u. 5 órakor. Vége 12 órakor. Belépti dij 20 korona. Zenét Farkas testvérek zenekara szolgáltatja. A határmegállapitd bizottság Szabadkán. (Mikor lesz a végleges dőntée) 1 A szabadkai határmegállapitó tár­gyalásokról most a szabadkai Hírlap a következőket irjá: Szombaton folyt le a határkiigazitó küldöttség munkája Szabadkán. A bizottság a városi közgyűlési terem­ben halgattá ki a szabadkaiakat és pedig öt bunyevácot, két magyart és egy zsidót. A kihallgatottak között volt Szabadka polgármestere is. Ugyanitt halgattak ki Kelebiáról három magyart, Csikeriáról négy bunyevácot, egy magyart és egy né­metet, végül Horgosról hét magyart. A bizottság a kihalgatottaknak negyven különféle természetű kérdést tett föl, melyek leginkább közgazda­ságra, közlekedésre és a csatornázásra vonatkozók voltak. Végleges döntést a határmegálla- pitás ügyében a későbbi időkre várják. Szabadkáról a bizottság visszatért Szegedre. Lopott — hogy megházasodhasson. (A 60 évei vőlegény.) A bűnnek különféle indító okai vannak. A bűnügyi krónikák a leg­változatosabb eseteket ismerik, melyek közt némelyikből ki-ki csil­log a humor is. Undi Fülöp 60 éves halasi Petőfi utcai lakos már hosszabb idő óta élt magánosán. Az egyedüllét úgy látszik nem tetszett neki; elhatározta, hogy megnősül. Ez azonban nem ment valami könnyen. Undi öreg volt, már túl a 60 éven és mindehhez járult: sze­génysége. Az öreg azonban nem csüggedt. Akadt is csakhamar megfelelő jelölt: egy fiatal leány személyében. Az öreg Undi úgy látszik bölcs lélek volt és ösztönszerüleg érezte, hogy a jó enni és inni való, vala­mint ajándék nélkül vége a szere­lemnek is. De ehhez azonban pénz kellett. A napokban Jánoshalmáról együtt jött Halasra Rébék Péter halasi föld mívessel. Undi felismerte, hogy a tett ideje elérkezett. Pénzt is szerezhet és ezzel legyőzheti a leány ellenállását a házasságai szemben. Azt vélte, igy folytathatja az ajándékok ve- vését; és mint filozóf elme sejtette, hogy a leány ellenzése megtör az ő gavallériáján. Cselekedett. Beszédbe elegyedett Rébékkel. A sok haszontalan szó azonban tett­ben végződött. Ellopta Rébék pénztárcáját, melyben 28.000 borona volt. Rébék feljelentésére a rendőrség kinyomozta a tettest Undi Fülöp személyében. A pénz egyrészét talál­ták csak meg nála, mert abból a leánynak piros papucsot és más ajándékokat vett. Ha cipőt, csizmát akar vásárolni, vagy rendelni, keresse fel Jeges József cipőüzletét, mert csak is ott vásárolhat leg­jobban és a legolcsób­ban. Üzlete: Piactér — 1 - -r Már a magasabb közmunkát kell fizetni. (A kézi napszám 40 K, egyfogatu igás napszám 400 K, kétfogatu 750 K.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom