Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-03-29 / 13. szám

2 Kiskun-fialas Helyi Értesítője március 29. Szilády írón temetése. A határkiigazitó-bizottság Bácskában. Eltemettük. Impozáns, hatalmas volt utólsó útja. A hívők, a rajongók, a tisztelők serege tanúságot tett, hogy Szilády Áron valóban sas volt, nagy és hatalmas, „ki röptével az ég peremének kéklő kárpitját csap- d03ta. Valóban titokzatos, keleti •misztikum vette körül hatalmas alak­ját, de ezt életében kevesen látták, vagy csak néhányan akarták meg­pillantani. * Á halál kegyetlen keze kellett, hogy felfedje igazi lényét, mely megmutatta sok oldalú egyéni­ségének kiváló tulajdonait, mely folyton mementókénl vádolja az öt meg nem értőket: látjátok ez volt: tudós, költő, pap és nagy ember. * 4> * Szerdán d. u. 3 órakor az orgona bus hangjainak zúgása után Vásár Myi Pál soltvadkerti lelkész szép imája vezette be a gyászszertartást. A gyászbeszédet Dr. Ravasz László püspök mondta. Keleti misztikus hasonlat alapján jellemzi Sziládyt, mintegy kiemelve, hogy kelet régi nagy embereihez volt hasonlatos. Sas volt ő, s mint ilyen magasan szárnyalt, éles szemeivel felkutatta és meglátta a rég múlt dicsőségét hir­dető történelmi és irodalmi tudo­mányos kincseket; ezekkel meg- rakottan azonban kakuk fü illatos szárnyakkal visszatért, s a magyar tudományos élet számára értékesí­tette a búvárkodásai közben össze­gyűjtött és a hazai drága kincseket. Oroszlán volt, aki ellenségét látta mindazokban, akik elhatározásának, meggyőződésének érvényesítésében korlátozni akarták. Eleme volt a harc, a küzdelem, de csak azokkal szemben akiket erre méltó ellenfél­nek ítélt. Emberi orcáját zárkózottságánál fogva kevesen látták, azt családi meghitt körében lehetett szemlélni azoknak akik hozzá közel álltak. Cherub arcát csak az Isten látta; aki azonban látta őt mint emhert, oroszlánt és sast is, s hozzá köl­tözött lelkét magához fogadván ke­gyelmének ajándékaiban bizonyára részesíteni fogja. Utána az Akadémia és az Irodalomtörténeti társulat ne­vében Császár Elemér, — a Kisfa­ludy és a Nyelvészeti társulat részé­ről Szász Károly, — a Kolozsvári Egyetemtől Dr. Horgos Antal búcsúz­tatta el a — a ref. egyházközség képviseletében Dr. Thuroczy Dezső főgondnok beszélt. A gimnáziumnál Pataky Dezső, végül a temetőben Tóth Lajos se­gédlelkész vett búcsút a nagy halottól. Ne tovább" VERSE NY ÁRUHÁZNÁL f Ne menjen a fővárosba szük­ségletének beszerzése végett hanem álljon meg a VERSF.HYÁRUHÁZNÁL. Fáradságon kivül még időt és pénzt is ; takarít meg, mert a raktáron levő áru­kat a mai napi áraknál olcsóbban szerezheti be. Dús választék női és férfi szövetekben, selymek, grena- dinok, ágyteritő garnitúrák s a legjobb minőségű mosó árukban. Koszorúk, fáty­lak, gyapjú kabátok, harisnyák, keztyük. ' nyakkendők, rövid és divatáruk, vala­mint női és úri szabókellékekben. Legolcsóbb forrás BECK JÓZSEF ) versenyáruháza, Kossuth-utcza 20. sz. A tavaszi jó idő meghozta a határmegállapitó bizottságot a csonka megyébe, hogy lássák meg a mi szörnyű csonkaságun- kat és segítsenek a béna orszá­gon legjobb emberi jóakarattal. Jogunk van ezt elvárni a határ­megállapitó bizottság tagjaitól, mert ók az igazság nevében jöt­tek hozzánk, az igazság pedig az ezer éves határok visszaállítását követeli. A határmegállapitó bizottság március 20-án érkezett darára, ahol helyszíni szemlét tartott. Tagjai a következők : Cree an­gol ezredes a bizottság elnöke, Marminiz francia ezredes, Sau- cernay francia százados, a bízott ság főtitkára, Janagowa japán ezredes, Csolak-Antics Boskó szerb ezredes, Kosztics szerb al­ezredes, Pólics zágrábi egyetemi tanár. Magyarország képviselői: Wassel ezredes, Schwarcz főhad­nagy. Vest Feodor vízrajzi szak­értő, Krúdy vasúti főfelügyelő. A bizottságban vau még egy japán és egy szerb tolmács is. Másnap délelőtt Bácsmadarasra szállt ki a 17 tagú bizottság, ahol a községházával szemben Poduba- féle vendéglőben volt az ebéd. Délután a községházán volt tár­gyalás. Bácsmadaras község la­kói — bár a tüntetéseket hivata­losan betiltották — lélekben ün­nepük a bizottság odaérkezését, mert meg vannak győződve arról, hogy nemcsak a községre nézve tarthatatlan határt fogják pár kilométerrel megjavítani, hanem országos szempontokra is tekin­tettel lesznek. A bizottságnak több napig állandó székhelye lesz Bácsmadaras s innen fogják in­tézni a katymári, kunbajai és bácsborsodi határok helyszíni megvizsgálását. Mi van a halasi kórházzal ? — Beszélgetés dr, Monspart László főorvossal. — Tudvalevő, hogy a halasi városi kórházat a Bessenyei menház helyére helyezik át, amelyhez a közgyűlés is hozzájárult. Csak vissza kell emlékezni: Sil­ling Ede polgármester egy nagysza­bású tervet készittetett el egy uj kórház építésére vonatkozólag és ahhoz a minisztérium támogatását is megnyerte. Már közelgett az építés ideje, de közbejött a háború és ezt is, mint minden más nagyobbsza- básu terv keresztülvitelét megaka­dályozta. Akkor 700 ezer korona elég lett volna egy 240 ágyas kórház felépí­tésére, ma pedig 60—70 millió koro­nába kerülne olyan kórház építése, amelyet Silling Ede tervezett és amelyet csak a háború miatt, nem valósíthatott. meg. Most is szó van kórház építésről. Dr. Monszpart László főorvos tudó­sítónknak erről ezt mondta : — A városi kórházat a Bessenyei menház helyére helyezzük át, mihelyt ahhoz a felsőbb hatóság jóváhagyása meg lesz. Igaz, hogy kisebb lesz, amennyiben a Besenyei menházban csak 30 ágyat lehet elhelyezni, de higiénikusabb és orvosi szem­pontból is j:>bb. — Tervezik azt is, hogy a kór­házat kibővítik, úgy hogy 80 ágyas lesz. A Bessenyei menházhoz építenének. Ez a mai számítás szerint 10—15 millió koronába kerül. A város ad hozzá anyagi támogatást, de hogy a kózház kibővítés meg­történhessen, legfőként az állami támogatástól függ. S ez Halasra nagyon kívánatos lenne. A környé­ket magunkhoz tudnánk kapcsolni, most is a kórházi betegeknek igen nagy része a környékbeli lakosokból kerül ki. Mindenesetre sok minden kellene, hogy modem kórháza legyen a városnak. — Bucsuzásul a főorvos meg­jegyzi : — egyetlen vágya és törek­vése, hogy ez minél előbb megvaló­sulhasson. Hogy lehet dohányt ‘ saját használatra termelni ? A kormány a saját használatra való dohánytermelést a f. évben is megengedte. Mindenki csak 200 pa­lántára kap engedélyt és palántán­ként 6 koronát fizet. Saját használatra való dohányter­melésre csakis azok nyerhetnek en­gedélyt, akik mezőgazdasági terme­léssel hivatásszerűen foglalkoznak. Kis iparosok, kereskedők, ipari vagy gyári munkások, nyugdíjasok, tiszt­viselők, altisztek, akik a mezőgazda- sági termelést csak mellékfoglal­kozásként űzik, saját használatra való dohánytermelési engedélyt nem nyerhetnek. Az előbb említett dohánytermelési engedély csak is belsőségekre, vagy ezzel összefüggő területre, pusztán és szőlőkben pedig csakis a tanyák melletti bekerített, vagy egyébként elhatárolt földterületre szól. A bejelentő lapokért f. hó 27-től I 31-ig lehet jelentkezni a főjegyzői I hivatalban. j Egy-egy bejentő lapért 3 koronát a kiállításért pedig ha a termelő kí­vánja a V. közpénztár részére 30 koronát kell fizetni. Ugyanott fize­tendők be a palánták dijai is. F. hó 31-után engedélyt nem ad­nak ki. Drágasági bullám |7Щ И El fi fH dacára olcsón vehet || L| 1. || P || | • minden minőségben. Saját készítményt! kész kötények, férfi és női fehérnemű régi áron — Gomb cérna nagy választékban. — Elsőrendű cipő­krém gyáriáron csakis „OLCSÓ ÁRDHÁZ‘4.. Árpád-u. 27. (Kath. templom mögött.) Ha cipőt, csizmát akar vásárolni, vagy rendelni, keresse fel Jeges József cipőüzletét, mert csak is ott vásárolhat leg­jobban és a legolcsób­ban. Üzlete: Piactér. Dr. Kolozsvári nyugdíjazását kérte. Ismeretes, hogy a h. polgármes­teri székből választotta meg Halas nemzetgyűlési képviselőjévé Dr. Ko- lozsváry Kiss Istvánt. A nemzetgyűlés feloszlatása után dr Kolozsvárynak ismét el kellett, volna foglalnia állását a városházán. Azonban mint értesülünk, Dr. Ko- lozsváry nem megy vissza a város­házára. Dr Kolozsváry Kiss István a na­pokban a városi tanácshoz bead­vánnyal fordult, amelyben nyugdíja­zását kérte. A városi tanács már foglalkozott Dr. Kolozsváry nyugdí­jazási ügyével és ezt a városi közgyű­lésnek javasolni fogja. A legközelebbi közgyűlés tárgy- sorozatára kerül ez az ügy, amely­hez az bizonyára hozzájárul. — Halálos szerencsétlenség a Kőrösy malomban- A múlt napokban a Kőrösy-féle malom építkezésénél Mod ok Pál 24 éves kőműves segéd az első emeletről lezuhant és halálos sérüléseket szenvedett. Modok a vá­rosi kórházban meghalt. Halála előtt kihallgatta a rendőrség, akik előtt Modok kijelentette, hogy a szeren­csétlenséget seját vigyázatlansága idézte elő. Százezer holddal csökkentették a földválság eredményét. A hivatalos lap közli a föld váltiágtörvéuy végrehajtásáról szóló rendeletet. A rendeletből megállapít­ható, hogy a kormány a törvény eredeti ssigorán lényeges könnyítése­ket tett Ezek az engedmények ter­mészetesen befolyásolják azt a birtok- mennyiséget, a mit a földráltságból a földreform céljára biztosítani kí­vántak. Eredetileg a kormány 400.000 ka- tasatrális hold földet szándékozott a földráltságból birtokpolitikai eélokra előteremteni. A végrehajtási utasí­tásban adott kedvezmények folytán a számitiaok annyiban változtak, hogy 100.000 holddal kevesebb földet, va­gyis összesen 300.000 kát. holdat fognak a nagybirtokosok a kormány rendelkezésére bocsátani. á rendeletben egyúttal a kormány kötelezi az 1000 holdnál nagyobb birto­kosokat, hogy földterületeiket április S0 ig jelentsék be. Vetőgépek, Szántó ekék, Boronák, Kapáló ekék csak Hofher-Schrantz kiválóak.У Kaphatók: Kohn Sebestyén vasaruházában Kossuth-u. 10. sz. Pirositógyökeret, Szappangyökeret minden mennyiségben vesz Schön Sándor Petőfi-u. 19. szám alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom