Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-11-08 / 49. szám

4 Kiskun-Halas Helyi Értesítője november 8. Népesedési mozgalom. — okt. 30. — dot. 6. — Születtek: Huszár István és Szitás Viktó­riának Károly nevű fink, Nagy A. Károly és Tóth Ilonának Jolán nevű leányuk. Szom­bati Imre és Lajkó Judithnak Judith nevű leányuk, Kovács György és Pertios Máriának István nevű fiuk, Dobos Mátyás és Bánóozki Etelkának Imre nevű fiuk, Zsombor Károly és Albert Máriának Károly nevű fiuk. Elhaltak: Faragó Lili 13 éves, özv. Szat­mári Jmréné Barta Juliánná 79 éves, őzt. Bettelheim Lipótué Heisler Mária 60 éves, Eováas István 1 órás, Pándi Mihályné Lak Zsuzsanna 83 éves. Faragó János 61 éves. Kihirdetett Jegyesek: Farkas József kis- kunmajsai lakos Illés Teréziával, Goda Já­nos Tallér Máriával, Turn Pál akasztói la­kos Árvái Margittal, Hatvani Gábor Dudás Máriával, Budai Ferenc pusztamérgesi lakos Szanyi Teréziával, Harnóozi Jenó Dobó Verona szegedi lakossal, Faragó István János Vass Ilonával, Slezák János Farkas Matild szegedi lakossal, Csendes Lajos Ko­vács Molnár Teréziával, Ván Balázs Nagy Erzsébettel, Szimon Ferenc Pándi Judithtal, Szuosán László Volovár Erzsébettel, Kispál Antal Vinoze Piroskával. Egybekeltek : Dobó Illés Négyökrü Etel­kával, Pap Lajos Vavrek Viktóriával, Ko­vács István Szabó Cs. Juliánnával, Dobrádi Pál Német Erzsébettel, Csendes Károly Torma Juliánnával, Szakái Imre Árpád Szabó Garbai Máriával. Közgazdaság. Budapest, 1922. november 7, A magyar korona Zürichben 0.33 A Deviziaközpont valita és devizaár­folyamai : Valuták: Dollár 3500—2675 K, Márka 0 50—0 60, Osztrák korona S 40—3 60, Szokol 76-78, Lei 16 6 Dinár 87.60 Búza 10070 K, rozs 7050 K, Árpa 7060 K, Tengeri csöves 4300 K, Zab 6600 K. Budapesti vágómarhavátár. (kilogram­monként élősúlyban levonás nélkül) Ökör, legjobb minőség 163 —186, közép 100—146 siláayabb 80—95 Bika jobbmin 100—146 silányabb 80—92 Tehén jobb minőségű 110 160, silányabb T8-100 Feraaevirail sertésvásár. Felhajtás 1600 darab sertés Eladatott Könnyű 265 — 380, kö­zép 830—400 kor-ig, nehéz prima 370—420 CSABJÍOK. Piros Dominó. Idegenből átdolgozta: Figyelő. 4 A fiatal bő itt kétségbeesetten el­takarta areát. Fejét mellére hajtotta. Majd hirtelen folytatta: — Rögtön útra keltem. Fájdalom- tél, keserűségtől eltelten Luigi palo­tájába hajtattam, mely feketével volt bevonva. Gondolataim összezavarodtak Mit jelent ez a gyász ? Az ajtónálló nyugodtan mondta : Nagy urunk fele­sége halt meg az éjszaka. — Szinte tántorogva jelentettem be magam. Első gondolatom az volt, hogy a férj arcába vágok. Azonban erőt vettem magamon s látszólagos nyugalommal léptem elébe. A gazem bér, a nyomorult, nem gondolván, hogy ismeretes előttem aljassága, szinészkedve játszotta, a szerencsétlent, akit földig sújtott az imádott feleség elveszte, — Ezt már nem tudíam nézni. — ön hazudik kiáltottam Lud­milla önkezűleg vetett véget életének mert tovább már nem tudta elviselni azt a sorsot, amely az ön szívtelen­ségéből jutott osztályrészéül. — A gazember elhaiváuyodott. Egyet rántott a vállán s bsjuszát sodorva cinikusan válaszolta : Gondol­hat amit akar. A temetést én inté­zem a palotám vendégekkel már teljesen megtelt. De segítségére le­szek, hagy valamelyik szállodában . . . — Ne féljen, nem önnél keresek szállást. Nem azért jöttem, inas hozott ide. Testvérem egy hozzám intézett utolsó kívánságát akarom teljesíteni. Adja át nekem Ludmilla holttestét 1 — Lehetetlen. Soha ! Családi tra­díciómat nem törhetem meg. Сза1к dóm tagjai másutt, mint az ősi sír­boltban nem pihenhetnek. Oda kerül Ludmilla is. A temetést már elő készítettem. Fejedelmi pompával fog az végbemenni. Beláthatja, hogy kérelmét, bármilyen fájdalmas is a visszautasítás, nem teljesíthetem. — Elvoltam készülve erre a vá­laszra — jegyeztem meg. Van ezért egy pótkérósem, s reményiem az el­len nem lesz kifogása. Engedje meg hogy egy orvos által kivetessem test­vérem szivét és magammal vigyem. Teljesítse felesége utolsó kívánságát. Ha volt valaha egy kis érzés iránta, nem mond ellent. Olvassa különben a levelet. — Ezzel átnyújtottam neki szeren- • f étien testvérem utolsó sorait. — Elolvasta. Azután gúnyosan megjegyezte „Nevetséges I E sorokat csak beteg agy írhatta. Sajnálom nem teljesíthetem ezért.“ — Az utolsó szava ez? — Igen l — Akkor hallani fog még rólam, mert esküszöm, hogy testvérem aka­ratát, kerüljön az bármilyen áldozatba is, teljesíteni fogom. — Azt akkor csak rablás utján teheti 1 — a temetés után. Figyel­meztetem azonban, hogy a sírboltot embereim gondosan őrzik s hogy a hullarablást, illetőleg csonkítást a törvény szigorúan bünteti. — Ne beszéljünk többet arról — mondtam Bírva. — Annyit azonban remélhetőleg megenged, hogy utolsó búcsút vegyek kedvesemtől. — Kövessen I Rögtön a holttesthez vezetem I A termek hosszú során keresz­tül jutottunk a ravatalszobába. Ott nyugodott Ludmilla. Hal­ványan. Kezeit összekulcsolva. Úgy nézett ki, mintha aludna. — Engedje, hogy nyugodtan zavar­talanul immádkozzam. Távozzon ezért néhány pillanatra 1 — Ez esetben teljesült óhajom. A férj távozott. — En ekkor nem imádkoztam, nem térdepeltem le testvérem ágyá­nál sírva, hanem gyorsan az ajtóhoz siettem és a kulcsról egy viaszgyertya segélyével lenyomatot készítettem. — 8 mi célja volt annak — vágott közbe most először Bartó doktor. — Rögtön reátérek arra uram, mert csak most kezdem vázolni azon szolgálatot, amelynek elvégzését öntől várom. — Mégegyszer megcsókoltam sze­rencsétlen testvéremet és eltávoztam. Nem akartam látni a férjet, akit gyilkosnak tartottam. — S most Bartó doktor kérdem : akar nekem egy nagy szolgálatot tenni ? Ha igen, ezerezze meg nekem boldogult testvérem szivét I (Folytatása köv. a szerdai számban.) Nyllttér*) Kérjük az összes kereskedőket és henteseket, hogy nevünkben Kocsis Lajosáé Lakos Máriának senki köl- ceönt vagy hitelt ne adjon, mert érte nem fizetünk Murgács hentestől ne­vünkben 10 klgr húst elvitt. Kociis László és neje *) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség. Felelős szerkesztő és laptulajdonoa: PRAGER JÁNOS Mayán hirdetések. Egy pár 43 as garantált vízmen­tes vadász csizma eladó Holló Mihály cipész üzletében Arany János u. 2 özv. Babenyec Balázsáé Csolna.lt n 1 ez házában egy bútorozott szobát kiad Ugyanott egy banda eladó Vili Lajos kisteleki útban levő egy hold szőlőjét eladja. Tudakozódni Kis- eóstói tanyáján. Vörösmarti u. 5 ez. alatt egy jó igás ló eladó. özv. Monda Antalné egy asszonyt vagy egy leányt azonnal felfogad. Tudakozódni Pusztai István gabona kereskedőnél. Tudatom a n. é. közönséggel, hogy Sárkány Lajos szélmalmát Feleőszál lás pusztán átvettem és a jelenkor igényeinek megfelelően berendeztem. Szives pártfogást kérve Faddi István. Márta István-féle Szabadkai ut 26 sz. ház mely két szobából, kony­hából, kamrából és nagy istálóbol áll eladó. Tudakozódni Arvay György dohánytözsdéjóben kath. templom- mögöti. Egy szekrény és dobkályha eladó Kőhíd u. 14 sz. alatt. Megbízható és szorgalmas kovács segéd, aki a lóvasalást tökéletesen érti fűtőnek felvétetik Kőrösy Jenő vasút melletti gőzmalmába. Legszebb, legjobb, legolcsóbb ke ményfá bútorok, asztalok, székek nagy választékban kaphatók Schön Dávid nagyáruházában Fő u. Takaréképüiet. A Halasi Hitelbank részvénytársa­sig eznton adja tudomásul, bogy takarék- betétek után a szokásosnál lényegesen ma- gazabb betétkamatot fizet a betevőknek. — Folyósít kölosönöket, teljesít átutalásokat és a bankszakmába vágó minden kérdésben készséggel ad díjtalanul felvilágositást ügy­feléinek. Elsőrendű makói vöröshagyma. kiváló szép minóeégben a mig a készlet tart, kisebb-nagyobb mennyiségben 102 koronáért kapható Gyórfi Jóssefnél. Ügyes bejárónő alkalmazást nyer, Mikes Ferenc gyógyszerésznél. Eladó 1 drb 2 méter magas üveg­ajtó, 2 drb 1 méter magas ablak, 1 drb vaetüzhely (kályha) VI kér Petőfin 22 ez a Fő и 53 sz. alatt férfi kabátok, sparhetajtók, kamraablakok, kóprámák, fegy­verállvány, sparhettetó és két koesi trágya eladó. Menyasszonyi ajándéknak nagyon szép likór-készlet és 1 olajfestmény akt el­adó Himzó-u 12 sz alatt Megtekinthető min­den délután Besnyei telepen Sóstó u. 7 sz. alatt a legszebben és legjutányosabbau kötnek nagy nyakra való kendéket Gyapjút és pamukot is elvállalnak. Tisztán szedőit gyékényt háziipari célra nagyobb tömegben is jó áron vásárol a gazdasági iskola igazgató­sága a Mintabeliben. 20—30 mázsa takarmány répa és törköly pálinka eladó V kér. Sáros u. 8 sz. rlstt Varga Benőnél. Dr Babó Imre szélmalma (régi Kmeth-féle szélmalom) a csendŐrlak- tanya meliett üzembe helyeztetett és mindenféle váraörlést elvállal. Kun Benőnek Füzesen 200 kéve kukorica szárja és 60 kéve szegni és verni való nádja van eladó, vagy tűzifáért elcserélhető. Tudakozódni Kisfalud! u. 87 sz. alatt. Magános asszony cselédekre vagy más egyénekre ruha mosást és var­rást elvállal. Lakása Árpád u. 26 sz. Gimnázium u. 1 sz. lakóház eladó. Zrínyi u. 33 sz alatt két 5 hóna­pos malac és két méter szén eladó. Tudakozódni a helyszínén. A Helyi Értesítő hetenként kétszer, szerdán és szombaton jelenít meg! Vegye meg! Többféle kocsik és egy női téli kabát eladó Gabonapiactér 2 sz alatt. Kocsis László szőldbeli lakásáról napszámosának kabátja elveszett. Kéri a gazdákat, ha cselédjeiken ismeret­len kék kabátot látnak jelentsék fent nevezettnek. Egy ügyes fiatal nőt, ki pénzke­zelésben jártas azonnali belépésre keres, ifj. Murgács János hentes és mészáros. Katancsm Gergelynek 80 méter takarmányrépája van eladó Szűcs An­tal tanyáján. Tudakozódni Besnyei telep Károly u. 16 sz. alatt. Segédet felvesz Csikós cipész Kos­suth u. 8 sz. Fridrieh Lajos olaj malma az olaj­ütést és köles kása készítést újra meg­kezdte. 2 drb. finom kivitelű modern csil­lár szabadkézből eladó Fő-utca 14 sz. Tudakozódhatni Schön Dávid bútor­üzletében Takaréképület. 2 drb ökör, 2 drb fias tehén, 1 drb tinó és 1 szekér eladó Ónodi István tanyáján Tudakozódni a helyszínén vagy Szabadkai-nt 6 sz alatt. Szabó G. Antal úri és női cipész ] ügyes fiút tanulónak felvesz У. kér Vas ntea 1 sz. Egy zománcozott Vulkán kályha, 1 pár vasfogas, 1 stráfkoosi, 1 könnyű igás kocsi, 1 pár lószerszám és 1 nagy mángorló eladó, esetleg tűzifáért, vagy gabonáért el­cserélhető Berger Ignáonál Petőfi-u 12 ez 13—14 éves fiú bolti szolgának havi fizetés mellett Weisz Ignác emeletes házában levő üzletében azonnal felvétetik. Széli József Fehértón mintegy 860 kéve kukorieaszárat elad. Tudakozódni Szö­vetség-tér 4 sz alatt Hirdessen a Helyi Értesítő szom­bati számában a Levelezés és Há­zassági rovatban. Horváth Mihály Szabadkai-ut 14 sz alatt egy 50 kilós zsíros malacot elad Mészáros Károly 2 hold szőlő és Bzántóját Adám Dávid szomszédságában el­adja Tudakozódni Akácfa-n 10 sz alatt 20—30 literes kőkorsók pálinkának vagy bornak és egy teljesen jó ágy eladó. Nefelejts u. 6 ez. alatt. ; VII her. Páva u. 11 sz, alatt egy fél bizott sertés eladó. Tárni lípi Central-Bobin karika hajós iparos gépek álandó raktára lohn Sebestyén Kiskunhalas, Kossuth-u. 10 Eljegyzési kártyákat, lakodalmi, báli meghívókat és minden­nemű nyomtatványokat ízlése­sen, olcsón és gyorsan készít Präger Ferenc Lapvái- !alat-nyomda, Halason MOHA CUKORKA köhögés, rekedtség, hurut, nyálkásodás ellen kitűnő. Fecske védjegy nélkül nem valódi. — Kapható csakis liá#*« JánAfi gyógyszertárában Keisuth-mtea 1. * •» iillUS (Takarékpénztár épület) Halas, IMS, íNycmeéott Práger Feseae Lapvállalat könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom