Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1922 (22. évfolyam, 1-64. szám)

1922-01-04 / 1. szám

№ KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE január 4. UETtnSTT ti 1931. esztendő. Elmúlt. Nem ki- Táojuk yisssa. Nem sóhajtozunk utána. Szomorú, keserves volt. Bánatot e bajt hozott csak. л magyar lelkeket esak gyászba takarta; a honfi szive­ket búval töltötte. Lesújtotta, porig alázta, sárba taposta önérzetünket. Örömet, megelégedést nem jutta­tott nekünk. Nem engedte hozzánk a jólét kellemes varázsát, elriasztotta tőlünk a vigság derűaégét. Épp ezért nem is sajnáljuk. A histórikus nyugodt Ítéletével veszünk tóle búcsút és reméljük a jobb ess- tendit. Vitézségi érmes hadviselt katonák temetése. A vitézségi éremmel kitüntetett, hadviselt katonáknak, elhalálozásuk ecetén igényük van katonai pompával való temetésre. A katonai hatóságok mirdenkor méltányolják a hozzátar­tozók ilyenirányú kivánságait. Az aj postadijak. Január 1-tól a posta táviró és távbe- szóló dijak megdrágulnak. Az uj di­jak ezek : levél helyi forgalomban 2 K., távolsági forgalomban 2 К 60 f., Jugoszláviába, Csehországba 4 К 50 f. Ajánlott levél belföldre 8 K. Jugosz­lávia és Csehországba 12 K. 50 f. Levelezőlap 1 К 50 f. Táviratoknál belföldi forgalomban egy sió dija 2 К 50 f a legkisebb dij azonban 25 K. Vasárnap háromszoros a dij. Nyil­vános állomásokon 4 koronáért lehet beszélni, távolsági beszélgetésnél 25 km távolságra 10, 25-50 km. 20 K. 50-200 km. 40 K. Felülvizsgálják a jótékonysági alapokat. Kállay pénzügyminiszter utasította a minisztérium illetékes ügyosztályát, hogy dolgozzon ki a legsürgősebben egy tervezetet a jótékonysági alapok felülvizsgálása céljából, a pénzügy­minisztert az az intenció vezeti a felülvizsgálat elrendelésénél, hogy biaenyos korrupciószerű tüneteket ellenőriztessen és olyan intézkedése­ket tegyen, amelyek a jövőben meg­akadályozzák a jótékonysági alapok körül űzött visszaéléseket. Pályázati hirdetmény. A kiskunhalasi kerületi munkásbiztositó pénztár pályázatot hirdet évi 2000 korona kezdő fizetéssel, 450 korona lakáspénzzel ée lakáspénz-pótlékkal, továbbá a megfelelő háborús, drágasági, rendkívüli segélyek családi és élelmezési pótlékokkal javadalma­zott száméi lenóri állásra. Pályázati kérvények benyújtandók 1922. évi január hó 7. napjának déli 12 óráig. A sajátkezűig irt pályázati kérvényhez a pályázók életkorukat, erkölcsi, elméleti és gyakorlati előképzettségüket, valamint egészségi állapotokat igazoló bizonyítványo­kat becsatolni kötelesek, továbbá tartoznak igazolni magyar állampolgárságokat s azt, hogy a kettős könyvelésben teljes jártasság­gal' bírnak 'A pénztár szolgálatában esak teljes korú, de 40 évnél nem idősebbegyének alkalmaz­tatnak. Az újonnan megválasztott tisztviselő egy évi prőbaszolgálatot tartozik teljesíteni, mely idő alatt a szolgálati viszony minden kár­talanítás nélkül, három havi fal mondással megszüntethető. A megválasztott állását azonnal tartozik elfoglalni. Kiskunhalas, 1921. december hó 24-én. Dr. Thuróezy Dezső ek. miniezteri biztos, Fodor József ek. igazgató. Halas fél milliéval akar hozzájárulni egy pestmegyei kőbányához. Megírtuk, hogy Pestmegye alis­pánja Szentendre város tulajdonában lévő kőbányát megakarja szerezni a vármegye részére. Ebben az ügyben az alispánnál értekezlet volt, amelyen Halasról is rósztvettek. Az alispán úgy tervezi, hogy 40 millió alaptőkével és 20 millió elsőbbségi kötvénnyel részvény­társaságot létesít a kőbánya átvételére. A kőbánya alapítók sorába felvet­ték Kiskunhalast is. az alapítást úgy tervezik, hogy a vármegye területén levő városok és községek lennének (Érdekes számok.) A halasi államrendórség az elmúlt, 1921. évben derekas munkát végzett, amit az alábbi számok is bizonyíta­nak : A rendőrségre 9954 ügy érkezett, ebből általános ügy volt 7116, kihá­gás 658, bűnügy 1250, bizalmas és elnöki ügy 800. Petőfi Sándorért két alföldi város: Kiskőröe és Kiskunfélegyháza kapott össze egymással, mert a halhatatlan költőt mindkettő magáénak akarja tulajdonítani. A két város közötti harc Petőfi halála óta egyre folyik. Meg a het­venes években megalakult Fólegy- házán a Petöfiszobor-bizottság, mely hiteles jegyzőkönyveket és okiratokat gyűjtött össze, hogy Petőfi bölcsője Kiskunfélegyházán ringott. Fólegyháza most nsgyobbszabásu mozgalmat indított, hogy a megmen­tett segesvári Petőfi szobrot — me­lyet az 1916 iki román betörés óta Az amnesztia rendelet igen sók elítéltnek adta vissza szabadságát. Az amnesztia csak atokra vonatko­zik, akiknek büntetése az öt évet meg нет haladta. Akiket öt évnél nagyobb büntetésre Ítéltek, azok ré­szére is lesz majd amnesztia, de nem általános, hanem egyéni Ezeket kü­lön külön veszik msjd elbírálás alá és a különböző körülmények megviis gálása után engedik őket esetleg sza­badon. A rendelet több halasi elítéltnek is meghozta szabadságát, akiket kommun alatti szereplésükért több évre elitéltek. A kalocsai ügyészség fogházából 49 elitéit szabadult ki. Szabadon bo- csájtották Makai Gyulát és Darányi Józsefet, »kik a kalocsai fogházban voltak fogva, valamint Kardos Istvánt, Fazekas Gábort, akik az állampusztai fogházból szabadultak ki. Zalaegersze gén volt internálva Seakács Istvánná, aki szinttón visszanyerte szabadságát. Mindnyájan elhagyták már a fogházat és a halasi rendőrségnél jelenkeztek. Hibó Sándor, a direktórium elnöke is valószínű visszanyeri szabadságát. Hibót 5 évi fegyházra ítélték, az am­nesztia i reá is ától. csak a társaság részvényesei; a le­jegyzett alaptőke mérvéhez és a vá­ros igényeihez képest nyernének ki­elégítést a részvényes városok a kő­bánya termeléséből. Az Alispán elnöklete alatt tartott értekezlet megállapította, hogy a r. t. városoknak 500 ezer К.-át kell jegyezni. Ekkéntt Halas 500 ezer koronával akar hozzájárulni a kőbánya létesí­téséhez. A városi tanács egyik leg­közelebbi közgyűlésen tesz ebben az ügyben javaslatot. Tudvalevő, hogy a lakásügyeket a rendőrség intézi. A muH év utolsó hónapjában utalták a rendőrség ügy­körébe Lakásügyi igénylést a ren­dőrséghez 81 esetben adtak be. Vég­rehajtás 18 esetben történt, lakást 15 egyénnek utaltak ki. Az idegen forgalom a múlt évben elég nagy volt városunkban. A beje­lentő hivataltól kapott adatok ezt mondják erről: A bejelentő hivatal­nál 177 külföldi jelentkezett. Amúgy idegen 6413 fordult meg városunkban. egy budapesti éreöntöben őriznek,— Félegyháeán állítsák fel, Petifi szülőháza előtt Ezért terjedelmes beadvánnyal is fordultak a kultusz­miniszterhez. Kiskőrös sem hagyja magát, ő is magának vindikálja Petőfit. A kis­kőrösi Petőfi bizottság a napokban ülést tartott és arra az elhatározásra jutott: Kiskőröst illeti meg, (logy ott a segesvári Petőfi szobrot felállítsák. Kiskőrös nagyarányú moz­galmat indított ez iránt. Most két város verseng halála után Petőfiért, akinek életében sokszor nem volt hol lehajtani álmodó fejét. A január 4 Ikl tárgyalást nem tartják meg, Megemlékeztünk arról, hogy a halasi forradalmi törvényszék több tagját most akarta felelősségre vonni a kalocsai törvényszék és a tárgya­lást január első felében akarta meg­tartani. Kalocsáról értesülünk, hogy ez a tárgyalás elmarad, mivel a vádlottak az amnesztia alá esnek és szintén visszanyerik szabadságukat. I Ne vegyen más gépet csak ■ loffMer-Sehraitxl gyártmányút. Képviselet Ilii Slllltfílj i vasárnházában Kossuth-u, 10 1 Ajándékot kap minden vevő az Jlcsú áruháziban Árpái n. 27. (kath templom mögött.) | Közvetlen táviró forgalom Bácskával. Bácskában a póst »igazgatóságot Újvidékre helyezték át és újévkor megkezdte működését. A magyaror­szági táviróforgalmat eddig Nagybeei- kereken át — ahol a postaigazgatóság volt — bonyolították le. Ez termé­szetesen késedelmessé tette a Ma­gyarországgal való távirat váltást. Szabadkán most mozgalom indult meg, hogy nyissák meg a Szabadka budapesti köevetlen táviróforgalmat. Születés »halál. Az anyakönyvi hivataltól nyert ér­tesülés szerint városunkban az el­múlt évben 674 en születtek, a ha­lálozás száma 418 volt. 874 párt hir­dettek ki, házasságot pedig 294 pár kötött. Elmentek a színészek. (Látogatás M. Kovács Terusnál.) Mikiósey Giber színtársulata már Kalocsán játszik. M. Kováes Terű« ott arat már sikert. Látogatást tettünk szombaton a művésznőnél aki iránt pénteki juta­lomjátéka alkalmával a halasi közön­ség bebizonyította szereltét, meg­értéséi. M. Kováos Toros, mikor arra kértük, mondjael benyomását a halasi sxiniizeieirói, bájos zavarral felel: — Istenem, mit mondhatnék. Igazán hálás vagyok a halasi közönségnek. A színi sze­zon alatt'— mint láthatta — igazi szeretet­tel vettek körül. Különösen jól esett a Sas- fióknál, amely egyik legkedvesebb darabom, hogy annyira megértettek. A pénteki előa­dásról nem is szólok. Elbeszélgetünk mindenről. M. Kováes Te- rusoa meglátszik, hogy a színpadhoz nőtt a lelke, amint meséli, nagyobb öröm nem is érhette volna, mint amikor az nra a János vitéz elöadásáhos szükséges jelmezekkel meg­lepte. — Sajnos, mondja — Halashoz amogy is drága emlék. fűz. 9 évvel azelőtt mikor Ha­lason voltam, itt halt meg kisfiam. A halasi temetőben nyugszik. Akár hol vagyok, gondolatom ide terelődik. — Rátérünk az igazgató párra. — Mondja — bántotta, hogy jnt alomjátékuk alkalmával nem méltányolta kellőkép a kö­zönség. Pedig igazi művészek. Miklósiynak a háborn előtt 80 tagból álló társulata vált s sok budapesti előkelő színésznő és színész onnan került ki. Beszélgetésünk során megemlékezik arrólhogу fényes szerződéssel kinálták meg, de ntkéz elhatároznia magát, hogy a társulattól meg­váljon, ahova esaládi kötelékek fűzik. Is esetben is kedves városába, Halasra mindig eljön vendégszerepelni. Az 6 szokásos, kedves előadásával még sek érdekes dolgot mesél, amelyek megtörténtek vele. Buesozáskor a pénteken este kapott virá­gokról mondja: . — Igen örültem a virágoknak, valami szép, nemes eálra szántam Kisfiam sírját borítottam be vele. (r. a.) Vevőimnek, jóakaróimnak, ismerőseimnek boldog ooo Újévet kívánok ooo BERGER MIKSA drogista. A rendőrség mnlt évi működése. Petőfiért verseng Kiskőrös és Kiskunfélegyháza. — A segesvári PetőfHzobor sorsa — Halasiak, akiknek szabadságát visszaadta az amnesztia.

Next

/
Oldalképek
Tartalom