Halasi Ujság, 1921 (3. évfolyam, 1-51. szám)

1921-05-25 / 42. szám

é május 25 HALASI ÚJSÁG 3. oldaj ELY Exhal ;eten )-én. »•a róna tt a H « ff mino- finomi- 1 játszó laj EUM. SBSHBBBaBBBBSeee jrlátlan gben várinál ason, 18. sz. s petró- 3k dara- oronáért )k. — Kcresztyényi összetartás. Ez alatt a cím alatt olvassuk a „Kiskőrösi Hirlap“-ban az alábbi közleményt: „Igazán jól esik, hogy néha-néha ilyenről is megemlékezhetünk A helybei református ima­házban a pünkösdi istent sz­télétekén a római k .tholikus és az ág. evang. egyház hívei közül számosán megjelentek, hogy meghallgassák dr. Dózsa Zsigmond lelkész-tanár, ki­váló egyházi szónok szent- beszédét. A keresztényi együttérzésnek eme szép tanú- bizonysága még jobban ösz- szefüzi a keresztyén egyhá­zak hiveir. — Bicskázás Soltvad- kerten. Kovács Sátrán István böszércsabori lakos a pünkösdi ünnepeket Soltvadkerten töltötte, a hol is az utcán hétfőn 16-án dél­után öszszeszóialkozott Schisz- Ier Konrád So! vadker i gazdál­kodóval, Schiszier Iá ta, hogy it as emberrel van do ga, szaba­dulni igyekezett Kovács ól, mi­vel ez szépszerével nem ment, futással próbálkozott. Ere Ko­vács vérszeme kapott, u ána szaladt és hátulról egy késsel tr.egszurta. sérülése súlyos. — A Moulin rouge leá­nya. Egy nagyszerű amerikai filmet mu at be ma az Apolló, fészepiő Mae Murray, a Csipke­rózsa főszereplője. A film szelle­mességtől sziporkázó magyar feliratait Karinthy Frigyes irta. Holnap, Űrnapján a „Nordisk“ nagy exklusiv filmjét, Promotheus cimü, két részből álló dráma első részé mu a ja be, melynek nagysti ü főszerepé Gunnar Tol- näss játsza kiváló nagymüvészef- tel, oly nagy koncepciójú, fan­tasztikus dráma mint ez, kevés jelent meg még az idén. Folyta­tása és befejezése szombaton íesz Előadások kezde e úgy ma. min holnap este 8 órakor. — Feiülfizefések. A Kis kunhalasi Egyetemi és Főiskolai Hallgatók pünkösd vasárnapján tartott bálján a következő felül- fizetések történtek: Zilah István­ná 1000 kor. őzv. Kolozsváry Kiss Sándorné, Farkas Elek, dr. Nagy Mór, dr. Kolozsváry Kiss István 500-500 kor. dr. Monsz part Lász ó 400 kor. dr. Dobozy Istvánná, özv. dr. Pázsit Pálné, dr. Molnár Kálmán 300-300 kor. Farkas Dezső 250 kor. dr, Thu- rócy Dezső, Mészöly Károly 200- 200 kor. dr. Keresztes Béla, dr. Nagy Pál Ferenc, dr. Zeisz Ká­roly 150B50 kor. özv. Zseni Ist­vánné. Fonda Umbertóné, idsb. Szekér Pál. Rátvay ezr., Vaszili- evits ezr., Babó Elek, Csepreghy Gyula, Juhász Ferenc 100 100 kor, Masay gyógysz. 80 kor. Csontosné, Mészöly László. Szen­té István, Freitág Kálmán, dr. Dolicsek Lajos. Darányi Mihály, ifj. Murgács János 60 60 kor. Paiaky Dezső, Kovács B. László, Fekete József 50 50 kor. Fischer ezr., Fischer r. fogaim. Keresztes László. Szanyi Ferenc, Repcsák Sándor, Hesz Péter 20 20 kor ifj. Szekér Pál, Magyar szds. Sztrilits szds, 10 10 koronát. — Pónzkicserélés Bács­kában. Bácskában is folyik a pénzkicserélés. A szerb pénzügy- miniszter rendelete érte mében a 10. 2, és 1, koronás bankjegye­ket cserélik de a pénzügyigazga- tóságok máj. 16. és jun. 4. között. A 10, 2, és 1 koronás pénzjegyeket az állampénztárok máj. 31-ig fogadják ei fizetési eszközként. Csak a kifogástalan bélyegzéssel ellátott pénzjegyeket cseréik be. A gyanús vagy sza­bálytalan bé yegzővel ellátott ban­kókat nem váltják be, hanem értéktelenilik. Szadadka város főpénztárában 980 ezer darab egy- és két koronás volt, — A pápai követ Kalo­csán. Pénteken május 20-án érkezett Kalocsára Scihioppa pá­pai nuncius. hogy átadja azt a nagy menyiségü ruhaneműt, a melyet a pápa a kalocsai egy­házmegye szegény gyermekeinek felruházására adományozott. Ott tartózkodása alatt megtekinti a főszékesegyházat, képezdét, kol­légiumot, Árpád nyomdát, Rozsa- füzérgyárat, Tanítók házát, Rok­kant, telepet és felkeresi a teme­tőben levő vértanuk sirjár. Biz- iosak vagyunk abban, hogy Ka­locsa és vidékének közönsége a ritka látogatás iránt kedves fi­gyelemmel és lelkessedésel adott szerető ragaszkodásának kifeje­zést. A nuncius hétfőn dé­lután hajóval utazott vissza a fővárosba. — Kalocsai vásár. Az ur­napi országos vásár jun. 5-én és 6 án lesz Kalocsán. Vasárnap állatvásár, melyre sertés kivéte­lével bármiféle jószág felhajtható. Hétfőn kirakodó vásár. — Népesedés május 19-től 23 ig. Születtek : Daczi Antal és Gusztus Juliánnának Antal nevű fiuk, Halász D Balázs és Nagy Rozáliának Juliánná, Eleonóra nevű leányuk, Harkai Lajos és Király Gy. Reginának Lajos nevű fiuk. — Elhaltak : Biró Isaréné Banga Judi h 80 éves, Geral Rí­ván, Béla 27 napos, Szalma Jó zsef, Mijiály 2 hónapos, László István 76 éves, Oláh Julianna 18 éves. — Egybekeltek: Bugyi Balász Kocsis Auguszta, Julian­nával, Németh Benő Harkai Ju­liannával. — Arcképes igazolvány keli a kofáknak. A belügy- miniszteiiumban azzal a tervvel foglalkoznak, hogy a tej, tejtermé­kek, paprika, egyéb élelmiszer, mezőgazdasági termények és ter­mékek piaci elárusitásával foglal­kozó egyének arcképes személyi igazolvánnyal látassanak el, mert —különösen Budapesten— az ellenőrző szemle alkalmával a legtöbbször hamis neveket valla­nak be, igy akarván a törvény büntető keze alól kibújni. — Van még humor a világon. Egy makói újságban jelent meg ez a „tudósítás“ : Egy elvált asszony hálaadó ünnepélye. Tóbiás Eszter hódmezővásárhelyi reformálus asszony annak örö­mére, lingy férjétől, Szabó István­tól való elválásának 40-ik évfor­dulóját megérte, házi istentisztelet­tel összekötött ünnepséget rende­zett, amelyre valamennyi jóismerő­sét meghívta. Ha a negyven év­fordulóhoz hozzáadjuk a Tóbiás Eszter leányságának dukáló 20 tavaszt, akkor fejtörés nélkül következtetjük, hogy az ünneplő elvált nem valami szeleburdi fruska. Úgy látszik, Szabó Ist­ván uram nein lehetett a férjek mintaképe, hogy Tóbiás Eszter ilyen örömmel és hálával jubi­lálta a házastársi viszony meg- szaki ását. Reméljük azonban, hogy a volt férjet is meghívta erre a nemleges lakodalomra. — Népünnepély. A Kis­kunhalasi Sport Egylet va­sárnap, május 29-én;tánccaI, kabaréval és tűzijátékkal egybekötött nagy májusi nép­ünnepélyt rendez a Népszi­geten. Tréfás versenyek, kon­fetti- és szerpenincsata, női szépségverseny, férfi csunya- ságverseny, próbaházasság, nagy, fényes tűzijáték, a ká- barén szenzációs, meglepe- tésszerü számok stb. Fúvós és vonós zenekar. Tánc reg­gelig. Kezdete délután 4 óra­kor. Főrendező: Adorján Mi­hály. Beiépő-dij személyen­ként 25 korona, gyermekjegy 10 korona. — Érettságit tett iparostanon- cok figyelmébe. A vallás- és közoktatásügyi és kereskede­lemügyi miniszter rendelete alapján mindazok a felsőbb iskolát végzett iparostanon- cok, akik ipari szakrajzot nem tanultak, az iparostanoncis­kola szakrajzosztályába be­iratkozni kötelesek. Szeptem­ber I-tői kezdve tehát az érettségit tett iparostanulók is kötelesek lesznek az iparos­tanonciskolát látogatni. — öngyilkosság. Oláh Julianna 18 éves ha asi leány május 12-én öngyilkosságot kö vetett el, megmérgezte magát. Az öngyilkosságot szülei észreve ték. Dacára a gyors orvosi segély­nek — május 21-én meghalt Tettének oka szerelmi bánat. — „ Hősök söre “ a leg­nemesebb nyersanyagokból saját módszerünk szerint készült ezen idénysörfink első megjelenése összeesik a világháború idejével, melynek történetébe lángoló be­tűkkel ir ák be a magyar nevet a ini hős katonáink. Nincs elég tölgy a magyar erdő rengetegei­ben, hogy leveleikből koszorút fonhatnánk minden hős homlo­kára, akinek vi ézsége és önfel­áldozása soha el nem múló di­csőség fényévei vonta be a ma­gyar nemzet hírnevét. A Fővárosi Serfőző r. t. Kőbányán vitéz ka­tonáinkra gondolt amikor ezen gyártmányunknak azt a nevét adta „Hősök. söre“. — A házak vagyonvált- saga. Megbízható helyről szer­zett értesülés szerint a pénzügy- miniszter a házak vagyonvált- ságára vonatkozólag a legutolsó 3 évi nyers házbérjövedelmet akarja igénybe venni. a I Megnyílt Kiskunhalason Jósika-utca 1. sz. alatt j (Fekete uri-szabó házában) BERGER MIKSA'Oroguista Illatszer,- háztartási- ás betegápolási szaküzlete. Viszonteladóknak árengedmény! bt.: sszmaEssz a ® o e 1 r-~r-2~Sí-~?F"­IZZX. Goddloi RACZ PALI hírneves cigányprímás és zenekara délután a Sóstói vendéglőben, este a Városi Kávéház UjiynUC RQCMYP? kerthelyiségében nHNuVCnOCN I Cl Vasúti menetrend. Budapest — Kisszállás. Számú vonat Honnan 9Ö8a 907a 916 919 6915 6914 *5314a *5313a *5312 *5311 Budapestről indüT reggel Kiskunhalasról indul d. u. Kisszállásról indul d. u. Kiskunhalasról indul d. u, Budapestről indul d. u. Kiskunhalasról indul reg, Kiskunhalas Kiskunhalasról indul d. u.| 11301 6915 I Kkunfélegyházára érk. du. Kiskunfélegyházáról d. e. | 6|30| 6914 | Kiskunhalasra crk. d: e. Kiskunhalas — Jánoshalma. eo *<=j U CD CL­Számú vonat Hová ca C£ a_ 7 30 908a Kiskunhalasra érk. délután 12 59 1 09 Kisszállásra érk. délután 1 38 3 26 907a Kiskunhalasra érk. délután 3 57 4 17 Budapest k. p. érk. éjjel 10 — 4 20 916 Kiskunhalasra érk. éjjel 9 37 4 10 919 Budapest k. p. érk. d. e 9 — Kiskunfélegyháza. 4129 935 Kiskunhalasról indul d: u Jánoshalmáról indul d, u. Kiskunhalasról indul d. e. Jánoshalmáról indul d. e. 14 50 30l*. *5314a *5313a ■5312 *5311 Jánoshalmára érkezik d. u Kiskunhalasra érk. d. u, Jánoshalmára érkezik d. e, Kiskunhalasra érk. d. u. 16 51 46 17 * Az 5314a és 5313a számú vonatok hétfő, kedd, csütörtökön, az 5312 s 5311 számú vonatok szerda és pénteki napon közlekednek. Szombati és asárnapi napon a hév vonalakon közlekedés nincs. — A fővonalon vasárnap öztekedés nincs. A!/:^i...n4.AUo 1Q91 máin«* 91 All

Next

/
Oldalképek
Tartalom