Halasi Ujság, 1921 (3. évfolyam, 1-51. szám)

1921-03-23 / 24. szám

Hiszek egy istenben, hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök Igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában, amen. «ti. évfolyam 24. azám. Kiskunhalas, 1921. Szerda, március 23. ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egynegyed évre • ... 40 korona Egész evre........................160 „ E gyes szám ára 2 korona. Főszerkssztő: Dr.ttasypát Ferenc. ij Lapkiadó: Farkas Ára«. Megjelenik hetenként kétszer: szerdán ás szombaton reggel, Szerkesztéség és kiadóhivatal: Városháiépiilet. Hatjytöiecie. Mirtíettsi díjak: Garmond soronként . . 3 korona. A müveit olájok. Milyen Hitoman bessölnek a saőrös nyelvű „tanárok“. A nagyhét szomorú hangulata, amelyet a va lás oltott a hívők szi­vébe, néhány év óta külö­nösen harmonizál a magyar hazafiak bánatos érzésével, Csonka-Magyarország mély­séges gyászával. Ostorcsapásokat hallunk minden oldalon a demarkár ciós vonalak felől, köpdös- nek felénk a szerb oláj, cseh poroszlók, még volt „kedves" szövetségesünk az oszlrák is öltőgeti reánk a nyelvét. És khörusban kiál­tozzák ők Hunnia vérző alakja felé : — Feszisd meg ! Az antantnak nevezett Poncius Pilátust, nem keil nagyon biztatni, az nem is mossa a kezeit, mint a je- ruzsálemi helytartó, dőrén mondja ki Magyarországra a halálos ítéletet. Jézus Krisztusban csupán az ember tes et ölték meg, bár az is feltámadott dicső­ségesen, de isteni mivoltá­nak ártani annyit sem tud­tak, mint nem árt a nap ragyogó tányérának az, ha egy gombostű fejet tartunk eléje, hogy azt elsőtétsitsük. Az ezer éves Magyaror­szágot szétszaggatta 4nár sokszor az ellenség, a régi formájára már alig ismertek reá őseink, de ütött az óra, araikor ismét egységes lett Szent István birodalma, amely a ta;ár, török és né­met uralmak alatt a Oolgotha útját járta. A keresztyénség nagyhe­tében nemcsak az isteni Megváltó szenvedéseiből merítsünk erőt, hanem ha­zánk szenvedései is edzék meg lelkünket. Lelkünk tel­jes meggyőződésével és hi­tével mondjuk el imánkat: „Hiszek egy isteni igaz­ságban hiszek Mtgyaror- szág feltámadásában.“ Dr. K. A. Egy érdé yi menekült e hozta nekünk a Lúgoson megjelenő „Drapepul“ cimü oláj újság egyik számát, amJyben az ot­tani gimnázium oláj „tanári ka­ra" förmedvényt intéz a ma­gyarság ellen. Az olaj megszállás e ott ugyan­is állami főgimnázium volt Lú­goson, amelynek tanárait az oláj kormány kiutasította Erdélybő. az intézetből. „Iceni Coriotan Brediceán“ — A csinál nk lnteh- gens oktatók hiányában dászká! tanítóból, kicsapott oláj theoló- gusokból és félbemaradt prepa- randistákbó tákoltak Össze „ta­nári kart“. Eza jeles analfabéta banda most a maga abszolút műveletlen hangján a „Drape- pul“ cimíi oláj újságban epét •kád a magyar tanu'ő ifjúságra, mert azok nem iratkoztak be az oláj „középiskolába“. Sírnak a magyarok — nyilatkoznak a „tanáiok“ — akik eddig hallgattak; mint tök a fűben, (oh, mi­lyen finom ez a kifejezés! Szerk.) mivelhogy még re­ménykedtek Horihyban. Ma, Az igjfenes adók kiütése. A jcvedalam* ás vagyonadó t»ao—81. ivra sióló kivetés*, rőt külön ie«| intézkeatni a pénzügyminiszter. A földadó, házadó és az ezek u án járó álta ános jövedelmi pótadó 1921. évre szóló kiveté­séről már a múlt év végén in­tézkedett a pénzügyminisztérium A hivata es lap szombati számá­ban megjelent pénzlgyminiszteri körrendelet most az adóalanyok­nak és adótárgyaknak 1921. évre szóló összeírását, valamint — a jövedelemadó és vagyssadó kivételével — a többi egyenes adó kivetését rendeli el. A jöve­delem- és vagyonadónak az 1920. és 1921. évre szóló kivetéséről külön rendelet fog megjelenni. A most megjelent rende’et sze­rint az összeírás ápri is havában lesz és olyképen töriénik, hogy a városi adóhivatalok minden adóalanynak egy-egy összeirási ivet kézbesiteneK, amelynek a jövedelemre és vagyonra vonat­kozó részletes rovatait önmaga a valóságnak megíe e óén larto- zik kitölteni. Az adatok Ilyes­mikor már nincs több remé­nyük, nekirugaszkodnak és bekönyörgik magukat a ro­mán gimnáziumba. Bezzeg azelőtt azt állították, hogy a magyar tanulókkal rosszul bánnak, ami a bánásmódot illeti csak azt tudjuk, hogy mint bántak velünk annak idején és* nem fognak be!e- szaksdni a magyarok sem, ha fogalmat szereznek ma­guknak arról a bánásmód­ról, amelyben nekünk volt részünk. Szemet-szemért, aki­nek pedig nem tetszik, kU felé Magyarországba !„ A szőrös nye vft tanárok igy támadnak a magyar, ifjúságra Krassószörény vármegyében, amelynek 60000 magyar akosa s most már egy közép isko ája sincs . . . A kezünk ökölbe szorul. De miért nincsen fegyver a ke­zünkben ? Hol vagy Magyarok Is ene, hát már nincs villáin a ke zedben ? ségét ellenőrizni fogják és szük­ség esetén a valóságnak megfe­lelően helyesbítik. Az összeírás adatait felhaszná ják az összes kivetés alá eső adók megá lapi- tásánál, elsősorban a jövedelem- és vagyonadónál. Uzyancsak áprilisban követe ik be a IV. osztályú kerese i adóra, a toke- kamatadóra és a hadmentasségi díjra vonatkozó vallomásokat is. Izeket ápri is végéig kell be­nyújtani a városi adóhivatalnál A nyilvános számadásra kötele­zett vállalaték a kereseti adóra és a nyereség öbbletadóra vo­natkozó bevallásaikat júniusban adják. Ezzel a.cg időt nyernek 2rra, hogy mérlegeikkel elkészül­jenek. A fegyveradó kivetése augusztus havára marad. A rendelethez minden adó­nemre nézve hirdetményt meló keltek. Annakidején ezek alapján fogják részletesen közölni az érdeke t adózókkal a bevallásra vonatkozó kö e'ességeikef. Csonka Magyarország iwn országi Egész Magyarország - menyország! Fordulat a Kurucz csontok ügyében. A városi képviseld testü­let egyik leg ekintélyesebb tagja a következőket közölte velünk: — Teljes mértékben he­lyeslem a „Halasi Újság“ kegyeletes akcióját. amely­nek célja az. hotiy a minta­ker ben ládákban elraktáro­zott álli ólagos kuruczcsou- tokat mennél előbb el keil temetni. Én ugyan azt hi­szem, hogy nem egészen bizonyos az, hogy azok va­lóban kuruccsomok. Sőt Szilády Áron dr. nagyiiszte- letü ur véleménye élőit kell meghajolnom, aki leghatá­rozottabban kijelentette előt­tem, hogy ezek nem kuruc csontok, de úgy ő mint én szükségesnek i ártjuk már kegyeletből is — az evek óta hánykolódó csontok illő eltemetését, amiért is én először is mint városi kép­viselő járok el a tanácsnál, hogy szorgalmazzam az el­temetést s ha ez nem járna sikerrel, úgy a városi kép­viselő testükben indítok akciói a kiásott csontok eltemetése érdekében. Halálra ítélték Zubor Jucát és társait. A múlt esztendő augusz­tus havának 7. napján Du- gár Lajos 75 éves halasi fuvarost a Kőhid-atca 5. sz. ház istállójában Zubor Juca, Kovács Ferenc és Csapi Já- nts agyonltötíék, a holttes­tet a jánoshalmai ut mellett egy ku.ba dobták, miután az áldozatot kirabolták. Ezt a bűnügyet márc. 17- ikén tárgyalta a kalocsai kir. törvényszék, amely Zubor Jucát és Kovács Ferencet kőtél áliali halálra, Csapi Jánost pedig 8 évifegyházra Ítélte. A vádlottak megfel­lebbezték az Ítéletet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom