Halasi Ujság, 1921 (3. évfolyam, 1-51. szám)

1921-05-25 / 42. szám

I 4 oldal. HALASI ÚJSÁG 1921. május 25 A hirdetések Arai: Garmond soronként 3 korona. Petit soronként ... 4 korona. Vastagabb betűkből szedett sorok _________mégegyszer annyi._________ H irdetések. A hirdetéseket, hogy a legközelebb számban megjelenhessenek, kérjük leg­később kedden és pénteken déli 10 óráig csakis a Nagytőzsdében leadni Pusztai istváh legmaga­sabb napiárért vesz búzát, ro- zso', árpát, zabot és tengerit. Ugyanott kapha‘ó kisebb-na gyobb mennyiségben bab, köles­kása, kölesdara és árpadara. Női ruhának való zefir. karton és festők 38 koronától 65 koronáig kaphatók Jeges Jó- zsef üzletében, Piac-tér. Uj tánctanfolyam úri gyermekek részére. Tisztelettel ériesitem Kiskunhalas és a kör­nyék előkelőségét, hogy a nyári szünidőben, mint minden évben- az idén is magasabb táncművé­szeti tanfolyamot lartok, hol a legújabb láncokon kívül a leg­szebb magyar láncok lesznek tanitva. Oktatás kizárólag délu­táni! órákban történik. Ismétlők és tisz‘viselők gyermekei tandij kedvezményben részesülnek. Be iratkozni lehet Kmett S.-utca 15 sz. alatt. Ok a ótanárok Juhász Ferenc és neje. ____________ H alász István rokkant vak katona kefekötő Kalocsáról Halasra költözve értesíti a n. é. közönséget, hogy lószőrt és si- kár gyökeret bástnilyen mennyi ségben legmagasabb árban vá­sáról esetleg kész áruért kicserél. Lakása Barna-telep 13 sz. Ezen­kívül szerdán és szombaton ér­tekezni lehet vele Körösi féle vendéglőben. A magyar tőkével alakult „Kisbirtokosok Biztositó Inté­zete“ kiskunhalasi főügynöksége (Fekete József szabó üzletében) köt .üz jégkár és betöréses lo­pás elleni, valam nt életbiztosí­tást a legjutányosabb feltételek mel ett. Karteien kivüii intézet. Minden magyar ember itt biztosit. Kékkő, raffia, permetező, hozzávaló alkatrészek, petroleu- mos vagy olajos hordó a perme­tezéshez legolcsóbb napi áron szerezhető be a Hangyánál. Nagy C. Pálnak kocsija, szántó- és kapálőekéje, ülése, vasboronája és permetezője van kiadó és jávi ásókat elfogad Baj- za-utca 6 szám. ” Barka Tamásnak jó*- karban levő igás és könnyű fé- deres kocsija eladó Vásártér 21 sz. házánál. Kartonok, zefir, szövet, posztó, vászon nagy választék­ban kapható a Hangya főüzleté­ben. Üvegek, porcellán és főző­edények eiadók dr. Hódosy ház Eötvös-uica 6 sz. alatt. PerswetezÖgéiseS, var­rógépet kerékpárokat és vadász­fegyvereket olcsón és szakszerűn javít Szabó géplakatos Szabad- kai-ut 36 szám. Iff. Murefáss János hen­tes és mészáros tudatja a közön­séggel, hogy üzletét vasárnap is nyitva tartja, hol mindenféle hús kapható azonkívül sajtoltó és háziszappan. A Népszigeti fürdő megnyi lot és naponta rendelke­zésére áll a közönségnek meleg fürdőiv.l Ugyancsak megnyílt a vendéglő is. Tetőcserép, fazsindely, mészhomokkőtégia. agyagtégla kapható a Hangyának Gyugel Kálmánnál levő telepén, Cement van mind a három Hangya bolt- barn________________________ T örtely gőzmalom Kis- kunmajsáról értesíti a t. őrlető közönséget, hogy a malom üzem­ben van, lehet jönni őrletni. Tüzelő anyagot nem kell vinni. Spárgát mindenféle vas­tagságban, kötélárut vásárolhat a Hangyánál, Baőenyecz es. Vilmos férfi-szabó tudatja a n. é. közön­séggel. hogy VII. kér. Szondi u. 5 sz. alatt szabó-műhelyt nyitott, kéri a közönség pártfogását. Keveset használt, jó álla­potban levő gyermekkocsi eladó Akácfa utca 13 sz. ______ V ili Lajosnak kis-sostói tanyáján 2 kocsi anyaszénája van eladó. Ugyano-t megtekint- hető. __________ Ú jság árusnak kiadó­hivatalunk felvesz o!y 16 20 é- ves fiatalember, vagy leányt, — esetleg asszonyt, ki más munka elvégzésére képteien. Jövedelmét magas jutalékkal szorgalma által biztosítja. Alka mazása állandó, KÁROLY LAJOS cipész tuda ja a n. é. közönséggé', hogy üz e é. Kigyó-tér 3 szám a á, a Gá-kúttá ízembe helyez e áK Bejára a Fürdő uícábó1. Készít jó anyagból mérték után női és férfi cipőket. Cipőja vitásokat olcsón és gyorsan eszközöl. Cipő tűzést ;s elvállal- Kéri a közönség pártfogását. ____ • •ATLAS“ £STBEST€icMENTPAt,£GVÁR Részvényfél saság Budapest, V., Dorottya—utca 6ja. IV-50. Telefon 179—60. Sürgönyeim : Palatlas. - Gyár : Büdafok. legkiválóbb ntinüsti <.ii i ATLAS-PALA! tetöietíé Eiiyegü" nak ősidéi szálul­Valódi ILsäi jftegteeucsEe. „Atias-palu“ „ATLAS“ __ jeftessel van dljjta. j N yomatott a kiskunhalasi „NEMZETI“ Permetezők javitásá a legjutányosabb és a legponto­sabb kiszolgálás mellett vá lalok. Minden fé e perme ező alkatré­szek, és a legjobb minőségű gummikat raktáron tartót kérem a tiszteit közönség pártfogását. Szarvas Imre szerelő és bádogos Árbád u ca 12. Csomagol! faszén van a Hangya üzleteiben. Lovassy Lajos ér esiti a közönséget, hogy egyik buda­pesti asztalos gyár képviseletét átvette. Kész üveg- és te'iajtók, valamin fosznitokos ablakok spa- lettával vagy anélkül is kapha­tók. Megrendelések minta után. Figyelem! Felhívjuk a közönség figyelmét arra, hogy gyászeset alkalmával et ne mulassza saját érde­kében megtekinteni dúsan felszerelt temetkezési intézetünket, hol temetke­zési szükségleteit pontosan és min­denkinél olcsóbban szolgáljuk ki bár­mily minőségben. Temetések, ex­humálások és szállítások pon­tosan és mélyen leszállított árak mel­lett eszközöltetnek. A n. é. közönség szives szolgála­tába ajánlva magunkat vagyunk kiváló tisztelettel ZiLAH és VANYSK temetkezési vállalkozók. Üzletünk a városi színházzal szem­ben van, hol a mélyen leszállított napi árak kirakatunkban állandóan megfi­gyelhetők. Vége a háborúnak Megjött a békebeli SÖRHULLÁM „HÚSÚK SÖRE“ j®"“*- „FÖSÖR“ világos kölönlegesság „Mátyás Király“ «, „NÁDOR“ SÖr (itönGbeai) „KIRÁLY“ sör „BAK“ sör (moo Gyártja: A Fővárosi Sörfőző R. T. kőbányán. Főraktár: IcrjcrlpíliíistiÉs. Lovasy Lajos Üvegen és képkeretezö. Leszál ito t árak mellett ké­szít mindenféle üveges mun­kát, képkeretezést és kész ablakok félárban kaphatók. Kéri a közönség pártfogását Piactéren, (a huscsarnok mellett) „Kéve szövetkezet w w fiékia: Kiskunhalas, Vanyurftlehöz Ficrvplpm! cm. sz^es batis^t 1 120 cm. széles hhér 160 K. selyem batszt 112 K. fehér vásznak, ba isztok, opálok. Gre- n dinok nágy választékban. Fehér ci­pők, harisnyák, koszorú, fátyol legolcsóbb árban. Keresztények gigák keresztény üzletben vásároljatok! *sj Gmamebww» & tmsaement.mmds» «r & cat «$ zsESSt^am APOLLÓ HOZQÓKÉPSIINMáZ. 3 «2 5 szerdán 25-én IHoina*3- ürns<»»0" AMEAiiCAS FILM ! A moutin rouge leánya egy táncosnő regénye 6 felv. Aj „S4CKD!$K“ nagy exklusiv drámája GUNNAR TOLHASS felléptével PROMETHEUS I. része, fantasz ikus dráma 5 felvonásban. I ',»j —..... j ....................... —............... » E lőadások keidet© 6 és 8 érakor. könyvnyomdában, SzabadkaVut 2, szám,

Next

/
Oldalképek
Tartalom