Halasi Ujság, 1921 (3. évfolyam, 1-51. szám)

1921-01-01 / 1. szám

Hi seek egy Istenben, Hiszek egy Mezében, Hiszek egy Isteni örök Igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. ill*évfolyam 1. szám. KJskOnftetas, 1921. Szombat, Januári Főszerkesztő: Dr.Nagypil Ferenc. Lapkiadó: Farkas Árai». Megjelenik hetenként kétszer: szerdán is szombaton reggel. n«v:>í *ÍSF Sít’ ‘Anu^i nettet o Szerkesztőség és kiadóhivatal: Virosháiépblet. Nagytözsd«. Hirdetési dijak: Garmond soronként , . 3 korona. 1921. Egy újabb, titokzatos év küszöbére lépve kiváncsi sze­mekkel tekintünk a jövőbe: mit hoz nekünk az 1921. esztendő ? Soha annyi jogos kíván­sága nem volt a magyarnak, mint amenny t ennek az uj esztendőnek kellene bevál­tam. Uj évi ajándékul egyelőre koldusbotot és egy rongyos, üres tar sznyát kapott a ma­gyar. Nézzük meg ezt a koldus­botod lehet-e faragni belőle puskatust, kapa, vrsvi la vagy kaszanye et, meglehet-e varr­ni az üres tarisznyát s össze­gyűjteni bele csekély javain­kat, amelyeket még nem ra­boltak el tőlünk ? Becsüljük meg a koldus­botot és az üres tarisznyát, hátha mesebeli ajándék ez, amelyet a csodatündér adott a mesék hősének, akinek kezében aranyjogarrá válto­zott a koldusbot és kincses ládává a rongyos tarisznya. 1921. esztendő, végig kell-e téged járnunk ezzel a kol­dusbottal, ezzel az üres ta­risznyával, amelyet újévi ajándékul a nyakunkba akasz­tottál ? Halálra ítélt. népbiztosok. Magyar bíróság még nem mondott ki olyan igazságos i életet, mint a múlt kedden amikor négy népb ztost ha­lálra, többeket pedig élet­fogytiglani fegyházra Ítélt. Bár voltak közöttük kimon­dod kommunisták is, de ja­varészük „szociálistának“ mondotta magái, de az utób­biak bűne még nagyobb, mert ők voltak azok, akik annak idején fogházba zárt Kun (Kohn) és társainak ezüst tálon adták át' a kom­munista hatalmad ezeknek kellett hát példásan bűn­hődniük. A bíróság „A Magyar állam nevében !“ már ítélke­zett is felet ük; Vantus Károly, Haubrich József, Bokányi Dezső és Ágoston Pé er dr. halálra Bajáki Ferenc, Dovcsák An­tal, Nyisztor György. Kalmár Henrik, Kelen József és Sza­bados Sándor dr, pedig éle fogytiglani fegyházra let­tek elitélve. Kozics dr. temetése. Csütörtökön délután két órakor temették el nagy rész­vét meiiett Kozics Zolián dr. holttesté^, amelyet Budapest­ről Halasra szállítottak. A pályaudvaron Gulyás p ebá- nos szentelte be a koporsód amelyet nagyszámú gyászoló közönség állt körül. Ador heyettes főparancsnok ve­zetése alatt zenekarral vo­nult ki a város űzöl ósága, amelynek a boldogult főpa­rancsnoka volt. Babó Mihály dr. az ügyvédi kar nevében mondott búcsúbeszédet, a mely után a koporsót kíki- sérték a kath. temetőbe s a Kozics-csaiád sírból jában helyezték e'. Az özvegy nem jelent meg a temetésen, mert beteggé tette a nagy gyász, A meg­boldogult kis fia férfias ma­gatartásával növelte az iránta érzett részvétet. A gyászbaborult család a ha­lasi ügyvédi kar és a Halasi Takarékpénztár R.-T. az alábbi gyászjelentést adta ki Kozics ilr. elhunytáréi: özv. nemespodhragyi dr. Ko­zics Zoltánná Bosnják Erzsiké és egyetlen fia Zoltika a pótol­hatatlan veszteség fölött érzett fájdalomtól lesújtva tudatják, kegy a felejthetetlen, imádott férj és drága jó apa nemespodh­ragyi Dr. Kozics Zoltán köz- és váltó ügyvéd npf. főhadnagy a Halasi Takarékpénztvr f.-t, kgnésze; a Halasi ö. t. t. főpa­rancsnoka, a halasi Úri Kaszinó ügyésze f. hó 25-én, reggel 5 órakor 54 éves korában, 12 évi boldog házasság után Budapes­ten elhunyt. Drága halottunkat a Budapestről való hazaszállí­tása után a vasútállomástól fog­juk a rófli. kath. egyház szer­tartása szerint örök nyugvó helyére helyezni a r kath. teme­tőben levő családi sírboltba. A ritka szorgalomnak, a példás becsületességnek és páratlan szivjóságnak igaz emberét gyá­szoljuk benne. Legyen siri álma csendes az örök boldogság ho­nában. Kiskunhalas, 1920. dec. 27-én. Őzv. nemespodhragyi Kozics Istvánná anyja, nemes­podhragyi dr. Kozics Elemér testvére, özv. Bosnyák Jánosné Csihás Mária anyósa, özv. Strass- burger Antalné Bosnyák Margit, Schindler Henrikné Bosnyák Katica, dr. Kozics Elemérné’ Rezucfaa Lujza sógornői. A kiskunhalasi ügyvédi kar mély megilletődéssel tudatja, hogy a kar egyik közbeesőiéi­ben álló tagja dr. Kozics Zoltán ügyvéd, a Halasi Takarékpénz tár részvénytársaság és az Úri Kaszinó ügyésze folyó hó 25-én Budapesten elhunyt. Hivatását szeretettel, jóakarattal teljesítette, munkájával a köztiszteletet vívta ki. Emlékét kegyelettel őrizzük! A HalasiTa<arékpénztárRész­vénytársaság igazgatósága, Fel­ügyelő bizottsága és Tisztikara mély megilletődéssel tudatja, hogy érdemes és szeretett in­tézeti ügyésze dr. Kozics Zoltán ur folyó hó 25-én elhunyt. Tiszta emlékét szeretettel s kegyelettel őrizzük. Áldás poraira! Kiskun­halas, 1S20. december hó 27 én. Józsika mamája. Karácsony elölt a kis Józsika nagyon szomorúan ült az iskola padjában. A tanító bácsi meg is szólította: — Józsikám máskor min­dég olyan derült az arcod, most miért vagy olyan szo­morú. — Sírni szeretnék tanító bácsi, de nem merek. Meg- hai az édes anyám.-- Már hogy mondhatsz ilyent? Beteg talán? — Beteg bizony. Az édes apám már kifaragta a ke­resztfáját is és ráirta a ne­vét is, — Ne légy szomorú Jó­zsikám, majd meg segíti a jó Isten az édes anyádat, imádkozunk érte és meg­gyógyul. A taniíóbácsi felszólította a gyermekeket, hogy egy közös könyörgő ismát mond­janak el Józsika mamájának felgyógyulásáért. ügy is történt. Másnap vidámabb arccal jött Józsika az iskoába és örömmel jelentette; — Tanító bácsi, jobban van már az édes anyám, — Ugye. hogy nem hal meg ? — Kérdezte a tanító bácsi. — Nem. — Mit csináltatok sírke­reszttel? » — Az édes apám oda ad'a másnak, — volt a vá­lasz. * Karácsonykor a „Halasi Újság“ ajándékot küldött a kis Józsikának, amelyet a jó tanitó bácsi vitt ei a családi házhoz. Nincs veszélyben a pénze, ha „Hangya“ üzletrészt jegyez rajta. A „Hangya„-szövetkeze. vezetősége felkéri tagjait, hogy saját érdekükben felesleges pén­zükön üzletrészt jegyezzenek Egy -egy üzletrész ára 55 koron3 A Hangyánál elhelyezett pénzük után megkapják az 5 százalékaa kamatot és pénzük biztos helyen van. Uj pénzügyminiszterünk, Hegedűs Lóránt j is kijelentette, hogy a részvénytársaságuk tő­kéjét megdézsmálja, ellenben a szövetkezetektől semmit sem vesz el. '

Next

/
Oldalképek
Tartalom