Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1920 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1920-03-03 / 9. szám

aaározivs 3. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE / 4 Csarnok. i veszedelmes ellenfél. 4 A két büntiri behatolt. Körilnó- sett: s két, nagy vasszekréuyre esett tekintetik. — Melyikhez fogunk ? — kér­dezte Erkó. — Mindegy, akár melyiket kezdjük ki. Mindenütt Mammon leheletét érezzik. Minden telve van itt va­gyonnal, amelyhez verejték tagad. Íz & szoba múzeum. Az emberek üeavedólyeit, nyomorúságát és éhsé­gét jelképezi. Itt van a gazdagság, amelyhez átok, szenny tapad. Rajta hát! Lássak el magunkat I E szavak után Tjeid munkához átott. A pénzszekrény gyorsan en­gedett; előttük volt a kívánt vagyon, pénz. Tjeid kezei reszkettek, homloka verejtékezett, amidőn elébe tárait a sok érték. — Szerencsénk van. Előttünk fek­szik annyi, amennyiből elláthatjuk magunkat egy időre. Ezzel kiürítették a szekrényt. Pénz: aranyból, papírból gyorsan eltűnt Tjeid hatalmas zsákjában. — Seggel nagy riadalom lesz a városban — mondotta Tjeid. A rend­őrségnek megint lesz munkája Ad­junk neki egy pár nyomot, amelyen haladhatnak. Itt van például nálam a „Frankfurter Zeitung“ egy példánya, amelyet tegnap a vasúton találtam. Egy kil földi utazó hagyhatta hátra. — Kérlek, adj egy kis vért Erkó. Majd leszorítom ezzel az újsággal. Véletlen sebesülés mellett szól az. Van azonkívül rajta egy ujjlenyomat ia, melyet egyik elhalt betegem ke­zéről vettem, juttattam az ujaágra. így, minden rendben van. Ezzel körülnézett. Eltávolított mindent. Aztán megindultak a fóajtó felé s elhagyták az épületet. Egy érával később már lakásokban voltak. Ott a rablott kínosét az asz­talra öntötték. Tjeid halálra fáradtan dőlt a patn- lagra. Mélyen, nehezen lélegzett. — Milyen különös Erkó — mondta, — milyen nyomasztó, nehéz érzés a gazdagság tudata. Erkó nem válaszolt. Csak olvasta szorgalmasan, magába mélyedve a pénzt. — Boldogabbak a szegények — folytatta Tjeid tovább. — Azok nyugodtak és bizalommal , nézhetnek az elkövetkezendők elé. És mi ? Ki tudja, mit hoz a jövő ? De hadjuk 1 Erkó nem szólt Csak olvasott tovább, nyugodtan. — Nos? — kérdezte Tjeid. — Mennyi ? — 450 ezer korona. Mondta a törpe ünnepélyesen. Se több, se kevesebb. Es ennek örömére, ürít­hetünk egy pér pohárral. IV. Bóva asszony nyugodtan, mintegy álmodozva feküdt párnái között. Igyil e volt azon nőknek, akik valósággal szenvolegnek abban, hogy életük mrtirium. Bánatban szomorú­ságban mintegy örömét lelte. Ezen tulajdonsága férjét beteggé tette. A szegén; ember élete nem állott más­ból, mint keserűségek, panaszok hal­latából. A csendes, mélyérzésü férfi nem tudta ezt elviseloi. Bóva Péter azok közé tartozott, akik két jellemtulajdonsággal rendel­keznek : a köteieiugtudás^al és a szépség iránti szeretettel. Azonban senki sem ertette meg; 8 otthon se hallott mást, mint folytonos panaszt s pénz után való vágyódást,, követe­lést. Magába-zárkozott, szófián lőtt ezért. (Folytatjuk.) ad. 76 kgy. sz. 1920. Árverési hirdetmény. Városi közgyám közhírré teszi, miszerint az árvaszéknek 181/1920. sz. határozata folytán távollevő Tö- mösközy Béla és György, valamint Tömösközv István egyenlő részbeni tulajdonát képező öregszőlőben 21 kapa szőlő, gyümölcsös és vetemé­nyesből álló ingatlanuknak eladá­sára nézve közig, próbaárverést tart. Bánatpénz czimén a kikiáltási ár 10%*» az árverés megkezdése előtt közgyámnál lefizetendő. Utóajánlat a leütött összegnek meg­felelő 10°/o többlettel — az árverés napjától számított 15 napon belül — tehető. Ezen feltételek mellett közgyám az árverést f. évi március hó 13 án sgombaton délelőtt 10 órakor a közgyám i hivatalban fogja meg­tartatni. Kiskunhalas, 1920 márezius 2-át. Gyenizse közgyám. f, SZEKULESZ JÓZSEF villanyszerelő IV. kér. Himző-utcza 5. Elvállal berendezéseket. IZZÓ LÁMPÁK, FÉL WATTOS LÁMPÁK, ZSEBLÁMPÁK ZSEB­LÁMPA ELEMEK és Vil­lamos f ,ő z ő edények / raktáron vannak. / szc DG J Gyökeres porbujtás szőlővesszőket az összes homoki talajra ajánlott fajokból, szóbeli­leg vagy levélileg előjegyezhetni Müller Jenő szőlőbirtokosnál Pirtón. Ugyanott szőlő alá való fordító­kat keres. Felelős szerkesztő: PRÄGER JÁNOS laptulajdonos: PRÄGER FERENCZ. NÉPESEDÉSI MOZGALOM. — feinsár 23. — mártzii* 1. — Seülettek : Szalai K. Antal és Kovács Teré­ziának Antal nevű fiuk. Dsczi Antal 6s Gusztos Juliánnán&k halva szüle­tett fiú gyermekök. Szabó Lajos és Csővári Erzsébetnek halva született leány gyermekök. Tóth Károly és Czvriek Katalinnak halra született fin gyermekök. Sütő Pál és Sáfár Erzsébetnek iker szülés Antal és Sándor nevű fiuk. Vas Sándor és Kovács Bozáliának Zsuzsánna nevű ieányik. ifj. Szőke Pál és Molnár K. Jnliánuának Sándor nevű fiuk. Dudás Mihály és Harkai Máriának József .Bálint nevű fiuk. Nagy Ferenez és linkli Katalinnak Katalin Krisztina isevfi leányuk. Mészáros Imre és Lakatos Eszternek Eszter nevű leá- ayik. Bagán József és Bálint Erzsé­betnek Viktória nevű leányuk. Záboji Bertalan József Sándor és Bépási Katalinnak Dezső Bertalan nevű fiuk. Kardos Imre és Brecska Rozáliának (iker szülés) Sándor és József nevű fiuk. Forgó Istváu és Bajesi Her- «innak István nevű fiuk. Jscueinák István és Hunyadi Juliánnának Ilona Juliánná nevű leányuk. Kováes M. József és Paor Juliánnának Juliánná nevű leányuk, ifj. Vizkeleti József és Miklós Illés Erzsébetnek Sándor nevű fiuk. Gyöngyi Imre és Gyöngyi Erzsébetnek Imre nevű fink. Bőrbe- nyi István és Bundzsák Veronának Zsófia nevű leányuk. Vincze József és Nagy Annának (iker szülés) Sándor nevű fiuk és Margit nevű leányuk. Német G. Imre és Szabó Cs. Zsuzsánnának Imre nevű fiuk. Hunyadi István és Apró Máriának Anna nevű leányuk. Juhász János es Hurton Viktóriának Sándor nevű fink. Meghaltak: Kolompár Lajos 62 éves korban. Nagy Gizella 1 napos, Hegyi Rozália 18 hónapos, Mészáros Erzsébet Ro­zália 2 éves, Egri Kálmánná Kovács Karolin 64 éves, Brecska Benő 7 hónapos, Brecska Antalné Hokki Eleonóra 18 éves, Palotás Páiné Kovács B. Juliánná 48 éves, Dózsa Ferenez 6 éves, Soós Mihály 77 éves, Tumbász Póterné Martin Elza 24 évei, özv. Budai Józsefné Sipos Erzsébet 90 éves, özv. Sepzei Já- no8nó Horvát T. Zsuzsánna 67 éves. Gusztos Imrénó Tóth Mária 34 éves korban. Kihirdetett jegyesek: Bozgonyi István Horváth Szép Eszterrel. Egyhekeltek : Urmös Mihály Krizsó Máriával. Meghívó. A halasi MÁV. alkalmazottai ja­nuár Sl-ére tervezett táncz- mulatságát márezius 6-án szom­bat este fél 6 órai kezdettel a Polgári Olvasókör nagytermében tartják meg A zenét Farkas testvérek zenekara szolgáltatja. Belópti dij személyen­ként 10 korona A mulatság reggel 4 éráig tart. Felülfizetéseket köszö­nettel fogad óa hirlapilag nyugtáz a rendezőség. Ingatlan eladások a városban. Forgó Imre és neje megvették Csendes Mihály és neje öregszőlőjét 16000 koronáért. Paprika Imre és neje megvették özv. Nagy Kolozsvári Jánosné öreg­szőlőjét 70000 koronáért. Husita József és neje megvették Suba Pál és ueje zsanai ingatlanát 15000 koronáért. Gyulai Győző és nej« megvették Varga András és neje balotai ingat­lanát 24000 koronáért. Fülöp Pálné megvette Kökény Tamás felsőkisteleki ingatlanát 1401 koronáért. _________ Magán hirdetések. Baksai Györgynek 8 drb vá­lasztási malaca van eladó a Kántor kaszáié mellett levő lakásán. Kis Gergelynek 10 méter öl akácztüzifája eladó Füzesen a Páter Kálmán lóle tanyán. Tudakozódhatni a helyszínén. Tegzes Balázs szabó Kertész utea 11 sz. lakóházát eladja. Egy jó családból való fiút tanoncnak felfogad. Tudakozódhatni fenti házánál vagy Fő utca 4 sz. üzletében. Babó László egy ingyenes la­kót keras, ki a háznál szolgálatot tenne. Három konvenciós mindenes embert fiával Szentgyörgynapra fel­fogad, ki nem katona. Oíinkóci Ferenc göböljárási 25 *at. hold tauyasbirtokát egészben vagy részletekben eladja. Kötönyi 30 holdas tanyásbirtoka szintén eladó. Tudakozódhatni göböljárási tanyáján, vagy Vadkerti ut 4 sz. lakásán. Nagyobb mennyiségű tehén trágya eladó Kossuth utca 25 sz. a. Paprika Benő egy piros-tarka lias tehenet ad el. Megtekinthető pirtói tanyáján. Két drb befogni való malac eladó Baross utea 1 sz. alatt. Zelei Antal göböljárási 20 hold tanyásbirtokát szőlővel eladja. Tuda­kozódhatni a helyszikén. A halasi esipketelepen 13—14 éves tanuló leányok havi 100 korona kezdő fizetéssel felvétetnek Központi iskola I. emelet. Mészáros Imrének III. kér. Vi­téz utea 8 sz házánál használt ajtók és ablakok vannak eladók. Tudako­zódhatni fenti házánál. Férfi, női és gyermekezipők állandóan kaphatók Jeges József üz­letében a Jóba névérek házában. Tóth András Felsőkisteleken 5 drbban fekvő ingatlanát és pedig 2 hold homokot, 3 hold homokot fél hold szőlővel, 10*/* hold akáczost 4 hold erdőt és 3*/» uold földet sző­lővel rajta levő épülettel Zsombóe Tóth Imre szomszédságában eladja Két fotel és egy díván eladó | Besnyei telepen Károly utca 15 sz. a. Dohonyi János az öregszőlők­ben levő 8 kapa szőlőjét eladja. Tu­dakozódhatni IV. kér. Baross utoze 2 sz. alatt, hol egy félévei süldője van eladó. özv. Tóth Sándorné Gimná­zium utcza 8 sz lakóháza és az öregszőlőkben levő 4 kapa szőlője Figura Zsuzsánna szomszédságában eladó. Tudakózódhatni Tóth Sándor megbízottnál Zrínyi utcza 17 sz. a. Hat vagy 8 drb. nyoloz hetes szép malacz 20—30 szál akáczfatörzs 7—8 méter hosszú közép vastag, drbja 70 korona, és vályúnak alkal­mas nyárfa eladó Jakabcsics Ernő göböljárási tanyáján. Tudakozódhatni a helyszínen vagy lakásán Fő uteza 26. anyakönyvi hivatal mellet. Gross Adolf Petőfi utca 27 as. házát Szép utca sarkán fekvő telkével együtt eladja. — Tudakozódhatni délelőttönként a Gazdasági Bankban. Molnár Kálmán göböljárási tanyájára két bentkosztos férfi cselé­det felfogad. Jelentkezhetni a hely­színén. ' Láng János Bessenyei telepen Gózon utcza 19 sz. lakóházát I ház­hellyel eladja. Tudakozódhatni a helyszínén. Molnár Kálmán göböljárási birtokos szép szegni való nádért tég­lát ad cserébe vagy készpénzért is megveszi. Tudakozódhatni a helszinén. Hajhullás és hajkorpásodás el­len Neumann spray kapható Bácz gyógyszertárában. ____________ Bájáé, 19*0. Myemats« Prégsr Fersnw k«BjTBfwní*jáki

Next

/
Oldalképek
Tartalom