Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1920 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1920-09-08 / 36. szám

Huszadik évfolyam. 86. szám. Kiskunhalas, 1920. szeptember 8. Kiskun-Hala Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben ... 56 kor. | Vidékre ... 72 kor. Egy szám ára 1 korona. Szerkeszti: A szerkesztő bizottság. Scs =----a--------------------1----------1-------------- —~ Hirdetmények dija: Egyem, magas soronként tyNjarmondbóI 4 korona . . - Petitből 5 korona. Nyilttér 1 cm. magas sor külön díj szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2.---------------------------------.-----------------------------------------------------------------------­Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületéiül^ Magán hirdetések. Kmeth Imre utódai tudatják, hogy felsőszállási birtokukra kölest cséplés végett bárki bármely meny- | nyiségben behordhat és ott össze- j hordás után egyszerre elcsépelik. Érdeklődni lehet a helyszínén. Németh B. Balázs Y. kér. Lo rag- utca 5. sz. lakóházát és Temyák szélmalom mellett levő egy drb szántóját eladja. Tuda­kozódhatni fenti lakásán. Egy különbejáratu 2 ágyas bútorozott szoba lehetőleg a Kérész- j tes vendéglő közelében azonnal bér­be kerestetik.. Ajánlatok a Keresz­tes vendéglőbe kéretnek. Mészáros Imréné az öreg szőlőkbe:) levő 3 hold szőlő és szántóját Botos András szomszéd- I ságában eladja. Tudakozódhatni VI. 1 kér. Huszár utca 2 sz. alatt. Két elveszett úszónadrágomat egy asszony a Szekér patika mellett megtalálta és a kosarába téve ma­gával vitte. Felszólítom, hogy a postahivatalhoz adja be. Csáki Imre Harka-kötönyi , 20 láucz szántó, szőlő, gyümől i esés és legelőből álló tanyás j birtokát Borbás József szomszéd- j ságában haszonbérbe kiadja. Ugyan- | ott kukoriczája van lábon hold ' számra, eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. Mesterséges keserű viz ki- tttnö hashajtó. Csakis a vevő üveg jében töltve kapható Bácz János gyógyszetárában. Kiss László esztergályos mester értesíti a közönséget, hogy Nagy-utca 21. sz. alatt műhelyet megnyitotta. Elvállal mindenféle esztergályos muuká^ és mindent a legjuláuyosabb árak* mellett készit, miért is kéri a t. közönség párt­fogását. Egy gyermek kocsi, egy 12 éves leánynak való teli és őszi ba­bát, két drb ezüst óra és egy fény­képező gép van eladó Posta-utca 2 sz. alatt. Farkas Vencel, ki már több évben ezer holdas gazdaságban mint önálló gazda működött, és jó bizonyítványokkal rendelkezik, gazdasági alkalmazást keres Vál­lalkozik majoros gazdának, béres gazdának, magtárosnak vagy ehez hasonló állást azonnal vagy október 1 tői kezdve elfogad Ajánlatokat a kiadóhivatalba kér. Tóth János örökösei Harka- Kötönyben és Füzesen a sarja ka szálasát és összehordását feliből kiadják. Tudakozódhatni Alsófehér- i tón és Kossuth-utca 27. sz. alatt. ' Vóber János az öreg szólók ben levő 4 és fél hold szőlőjét jó veteményessel és két jó lakóházzal egészben vagy több részletben el­adja, Tudakozódhatni a helyszínén őiv. Musa Ferencné szomszédságában. A Halasi Hitelbank tudatja, hogy betéteket 4% kamatozás mellett elfogad, folyósít váltó jelzálog j és folyószámla kölcsönöket mél- j tányos kamatláb mellett, vesz és j elad mindennemű idegen pénzeket. Egyúttal tudatja, hogy a bankjegy i fel bélyegzés alkalmával hozzá beszól gáltatott sérült bankjegyek ellenérté­két naponta a hivatalos órák alatt elismervény ellenében kifizeti. ifj. Murgács János mészáros tudatja, hogy marhát, birkát, bor­jut, bárányt és disznót a legma gasabb tolyó árért vési. Ajánlatokat kér üzletébe vagy a háznál Gazdasági bank mellett. Üzletében jó házi szappan kapható. Schneider Gyula a Mészöly- háznál téglát és meszet ad el. Tóth M. Antal az öreg szőlők­ben levő 900 íi öl homokját Tyu< os Illés szomszédságában eladja Tuda­kozódhatni Sárkány utcza 3 sz alatt szendén és vasárnap Dsorba Jánosnak János­halmán egy jókarban levő 18 soros vetőgépe, egy erős szekere éa egy szak ekéje van eladó. Megtekinthető a helyszínén Vásártér utcai lakásán. Babot és mákot a legmaga­sabb árban vesznek Stern Pál üzletében Mé!ykuti-ut 1. st. alatt. Egy asztalos műhelynek való helyiség bérbe kerestetik, meg­felel na udvari mellék • épület is. Ajánlatokat kérnek Bocskai-u'ca 1. sz. alá. Hajdú Mihály fehértói ta­nyájára egy nőtlen vagy magános embert azonnal felfogad Jelent­kezhetni a helyszínén vagy a piacon. Darált só kgja 12 korona a Hangyánál. Sót csak tagok vá­sárolhatnak. Háziszapan mosdószappan van mind a két Hangyában. Saját készítésű női és férfi czipők, úgyszintén színes czipők is a legjutáuyosabb árban kaphatók Kupa Lajos üzletében Eötvös utca 14, Halasi Kereskedelmi Bank el­fogad betéteket magas kamatozás mellett. Elad és vesz mindenféle idegen pénzeket, teljesít átutalásokat pénzküldést bel, és külföldre. Elfogad tőzsdei megbízásokat értékpapírok vételére és eladására. Folyósít váltó, jelzálog és folyószámla kölcsönöket. Mindennemű bankszerü ügyben szí­vesen ad felvilágosítást. Borszőlőt veszek bármilyen nagy mennyiségben vasúthoz szál litva. Bővebb felvilágosítást ad Bártfai Dezső cukrász. Horti Sándornak 6 drb süldője, 1 drb hasas disznója és 223 liter zabja van eladó Febórtón Samu János tanyáján. özv. Jakus Benőnének egy jókarban levő igás kocsija van eladó. Megtekinthető- II, kér Nagy-utca 15. sz. alatt. Dohányzsineg, mindenféle spárga-és kötélárú kapható a Hangya üzleteiben Egy jókarban levő szabónak vagy suszternek való varrógép van eladó IV. kér. Himző-utca 19 sz. alatt. Megtekinthető vasárnap vagy szerdai napokon. Egy intelligens 18 éves le­ány jobb varrónőhöz tanulónak fél évre ajánlkozik hol rendesen tanitva lenne. Tudakozódhatni II. kér. K'gó utca 1 sz. alatt a délelőtti órákbau. Négy polgári iskolát végzett úri leány gyakornoknak, felvétetik Erdélyi Lajos droguistánál Egy könnyű féderes stráf­koesi, egy cséza és 3 lóra való lószerszám olctó áron eladó, Kecr.olan Császártöltés-ut 250.es. alatt. 50—300 liter nagyságú üres hordók kifogástalan állapotban el­adók Petőfi utca 19. sz. alatt Szabados Sándor kovács mes tér tudatja, hogy orosz fogságból hazaérkezett. I. kér. Széchényi utca 45. sz. & levő műhelyét megnyitotta. Elvállal szakmájába vágó mindenféle kov cs munkát a legjobb kivitelben olcsó és pontos kiszolgálás mellett. Kéri a közönség szives pártfogását. Babot, mákot a legmagasabb napi áron vásárol a Hangya.. A Halasi Takarékpénztár r. t. az április 20-ig beszolgáltatott sérült bankjegyek ellenértékét a kiadott elismervények ellenében kifizeti és egyben tudatja, hogy üzleti órái d. e. 8 tót 12 ig és d. a. 3 tói 4 tg vannak, mely idő alatt mindenféle bankszerü ügyben készséggel ál) a közönség rendelkezésére. Forizs Imrénónek egyéves disznója van eladó özv. Szathmáry Sándorné tanyáján, hol a szeszfőző kazán van. Egy 7 hektós fenálló hordot Kellner Benő cserébe ad kukoricáért Felsönádor-utca 13 sz. alatt. Szeitner Jánosnak felsószál- lássi tanyáján Czinkóczi Béni szom­szédságában anyaszénája és sarju szénája van eladó. Megtekinthető a helyszínén. Cserébe adnám II. gimnázista fiamat Halasra, olyan fiú ellenében, ki Kiskunmajsáu polgári fiúiskolába járna. Sárvári Sándor lapszerkesztő Kiskunmajsa. Papp Sándor egy 1 szobás lakást keres október 26 ára, vagy ugyanolyan lakását megfelelőére elcserélné. Tndakozóbkalni II kér. Báthori utca 4. sz. alatt. Egy jó karban levő kerékpár eladó Györfi Józsefnél. Frommer Samu cipész (Piac­tér) ajánlja, dúsan felszerelt saját kószitményü férfi, női és gyermekcipő raktárát. Kéri a közönség pártfogását. István János felsőkisteleki 3 és 7| hold tanyás birtoka Juhász Ferencz tánctanár szomszédságában eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. Alsószálláson a 90-es számú őrháználö vontatóiarjuszéna vau elfdó. Női aranyóra láncczal és egy férfi aranyóra lánc eladó a Hangyában. Varrógép jó állapotban tűzi­fáért elcserélhető Kígyó uica 7 sz. a. Ugyanott *gy jókarban levő télikabát eladó. Pázsit Antal füzesi birtokára egy 2 lovu feles kertészt keres, aki a jövő évi fübére marhák őrzését elvállalja. Ugyanott őszi vetet alá földeket ad ki kisebb nagyobb rátákban feliből. Állandó alkalmazásra keresek üijsu czipósz segédet, aki javítási munkákat végezne és egy csizmadia segédet is jó fizetéssel felvesznek Jeges József ozípö üzletében. Lakodalmi és báli alkalomra szódavíz szükségletét szerezze be B ibó szikvizgyárában Kígyó utca 7. A Halasi Kereskedelmi Bank kötönyi borgazdasága számára nö­vendék marhát vasáról. Cserébe adnék egy öl (erdei öl) 3záraz puhafát egy mm. hazáért. Egy magános embert juhásznak felfogadok Dömötörre, iakabcwics Ernő Fő utca 26. anyakönyvi hí Tatai melle't. Két drb építő gerenda van eladó Hajnal utca 9 sz. alatt. Ugyanott egy magános embernek teljes ellátást adnak. Tudakozódhatni a déli órákban. Morava Ferencnek 70 drb báráuya és 2 drb csikója van eladó góhőljarási tanyáján. Ugyanott egy juhászt felfogad. Férfi czipők és gyermek kabátok eladók. Cím a kiadóhi. vatalban. Bédei János alsószállási 4 lánc szántó és kaszálóját Horvát Imre szomszédságában eladja. Tu dakozádhatni Jókai-utca 35 vagy a Topán féle tanyáján, bol befogni való sertései is vannak eladók. Egy sifonér és egy kredenc eladó III, kér. Vitéz-utca 4 sz. alatt. Vaszlavek József felső Teréz- halmi 10 hold tanyásbirtokát Hala on megfelelő házért elcserélné Tuda­kozódhatni fentnevezett tanyán. Egy mindenes leány ki esetleg főzni is tud keresteti« Czim a kiadóhivatalban. Bangó Rozália volt Lakos Imréné felsőkisteleki 1 és egy negyed hold szőlő és szántóföldjét lakóházzal eladja. Tudakozódhatni a tulajdonossal Caere József szom­szédságában Keller Vendel tanyáján. Egy lérfi szabó gép és egy ki­játszót^ hegedű eladó Szabadkai ut 14 sz. 'aiatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom