Halasi Ujság, 1920 (2. évfolyam, 1-104. szám)

1920-11-24 / 94. szám

4: oldal. HALASI ÚJSÁG 1920. november 24.' A hirdetések Arai: Garmond soronként 3 korona. Petit soronként ... 4 korona. Vastagabb betűkből szedett sorok __________mégegyszer annyi._______ H irdetések. A hirdetéseket, hogy a legközelebb számban megjelenhessenek, kérjük leg­később kedden és pénteken déli 11 óráig csakis a Nagytőzsdében leadni. Egy hasas kecske eladó Fő-utca 100 szám alatt. Két házhely eladó a város­házhoz közel, Mester-*. 1 szám alatt. 2—2 Juhász Vida Lajos-féle Eresztői erdőből a fa parcella számra 1920 dec. 8-án délelőtt 9 órakor a helyszínén önkéntes árverésen el fog adatni. A fa körülbelül 1200 méteról lehet. 2—3 Mákot és diót minden mennyiségben a legmagasabb napi áron veszünk. Az átköltö­zés miatt különféle ládák, |hor- dók, üvegek és kannák jutányo­sán eladók Kun Benő és Trsa cégnél ezelőtt Kohn Lipót utódai. A Halasi Hitelbank Rész­vénytársaságnál egy jól füthető cserépkályha eladó. Megtekint­hető annak helyiségében bár­mikor. Ugyanntt mindenféle ide­gen bélyeges pénzt beváltanak. Egy tanulót felveszek. Bővebbet Lippai István Vását- téi 16. szám alatt. ÉZGÁLICOT mérnem lehet íratni af , HANGYÁNÁL Tűzifa nanyban és kicsiny­ben kapható Fő-utca 68 és Ber- csényi-u 16. sz. alatti mészüz- letben. A Vörösmarthy-u. 75. sz. alatt egy darab éves hízott sertés eladó. 1—2 Idősebb magános embeit juhásznak azonnal felfogad Mül­ler Jenő Pirtón, A Move, helyi osztályá­nál kaphatók: gyermekcipők, férfi és női rnhaszövetek, bár- sonystrux. finom sifonok bar- chet és flanell köper női és gyermekharisnyák stb. és lószer­számok. STELLA-sUtöpor., 11-12 GUSTO vaniiin cukor a legjobb, Gyár: Budapest, VII., Rottenbilier-utca 46. szám alatt. Petróleum érkezett a Hangyában. Minden tag vásárol­hat tetszésszerinti mennyiséget, Pusztára cseiédleányt keresek. Farkas Áronné, Sza- badkai-pt 2. alatt, bővebb fel­világosítás nyerhető. __________ E ladó egy vontató széna. Érdeklődni lehet és megtekint­hető az Arany János vendéglőben. Egy igáskocsi jutányos áron eladó. Orbán vendéglő. \ MAKAI ANTAL vendéglőjébén kis- és nagymennyiségben rum, cognac és pálinka kap­ható. 2—2 Jeges József tudatja a nagyérdemű közönséggel, hogy cipőüzietét cipő és csizma készí­téssel kibővítette és ezentúl nem­csak gyári cipőket, hanem saját készítésű cipőket és csizmákat tart raktáron. Bármilyen megren­deléseket elvállal. Javításokat is eszközöl. Kéri a nagyérdemű közönség szives pártfogását. Rohoska örökösök elad­ják Csólyos pusztán a félegy­házi határban levő 15 hold erdő­birtokukat. Értekezni lehet özv, dr. Pázsit Pálnénál Kiskunhalas, Kossuth-u. 9. 3-3 özv. Gaál Sándorné a Szücs-féle lakóházát (Székely­utca 1 ), nádast és szőlőt örök­áron eladja. Értekezhetni lehet Török Ferenc megbízottnál Natkai utca 2. sz. alatt. A kiskunhalasi állami csipke-ipar telepen 14 éves ta nuló leányok sürgősen felvétet­nek 2C0 K. havi kezdő fizetés­sel. A gyakorlottak havi 780 K-t kapnak. — Atilla-utca 2. szám alatt 100 liter fehér bor eladó. Egy jókarban levő fes­tett orosz katona köppeny, 2 mázsa csöves kukoricáért elcse­rélhető Czurda gyógyszertárban. ________________________ 1-2 B ereczy Istvánné a mii utón felüli városi homok hordó mellett levő 12 kapa szőlőjét veteményesét és lakását eladja. Esetleg feléből is kiadja. Érte­kezni lehet a helyszínén. Pusztai István csöves tengerit, kölest, zabot, árpát, babot, mákot, napraforgó- és kendermagot minden mennyiség­ben a legmagasabb napiárért vásárol. 2—2* ÖnfUtős fürdőkádat 2 mé­teröl akácfáért elcserélnek Bem- utca 7. szám alatt. ' Üres ládák nagyobb mennyiségben kaphatóka Nagy­tőzsdében. ROZS vagy buzaszalmát keres megvételre a Hangya szö­vetkezet. IVÁN SÁNDOR (Rovó Mihály utóda) könyvkötészete Vári-féle ház, Gimnázium mellett. Elvállal a könyvkötészeti szak­mába előforduló összes könyv- kötészeti munkákat a legegysze­rűbbtől a legdíszesebbig. Szolid árak. Lelkismeretes munka. Nyomatott a kiskunhalasi „NEMZETI* ÉRTESÍTÉS! MAREK BÉLA mechanikus mechanikai műhelyét (a Gimnázium mellettj Hajnal-utca 3. sz. alatt megnagyobitotta. I/'Aq7Í|. Gramofonokhoz uj rVCoZ.ll. tengelyeket, fogaske­rekeket, a legrosszab gépekből ca- kozó és kézihajtásos tuggatus gépöt. A+qIqHJ’ Gramofon szabály- AlcUclIUl. zókat törhetetlen spirálrugósokká. Szabógópet cipészgőppé. Bármily rendszerű varró- Javll. gépet házaknál is, motorokat, kerékpárokat, vadász- fegyvereket, és mindennemű műszereket. 9891/kig. 1920. Hirdetmény. Értesittetnek azon gazdák, kik­nek teljesen ép testalkatú, négy évet betöltött ménjeik vannak és azokra tenyész igazolványt óhaj­tanak szerezni, hogy ménjeikkel jövő hó azaz december hó 16 án d. u fél 2 órakor a vásártéren (Gyugel vendéglő előtt) jelenje­nek meg. Minden engedélyezett mén után 200 K fizetendő le azonnal az engedélyért. Minden gazda hozza magával eddigi engedélyét s a fedeztetési jegyet melyből ménjének származása is meg lesz állapítható. Kiskunha­las, 1920. nov. 17-én. Dr. Thu- róczy h. polgármester. Nyúl, róka birka és bármi­lyen mennyiségben a legmaga­sabb napi áron vesz Hofstädter Mór Mélykuti-ut 1. [(Stern Pál- féle ház. 1—3 Vítéz-u. 6 szám alatt egy öntött vaskályha van eladó. Aláírási felhívás. A Halasi Takarékpénztár Rész­vénytársaság f. évi október hó 24-én tartott rendkívüli közgyű­lése elhatározta, hogy 400.000 korona alaptőkéjét 3000 darab uj részvény kibocsátása áltai 1,000.^00 koronára emeli fel a következő feltételek mellett ; 1. 2000 darabra elővételi jog­gal bírnak az intézet régi rész­vényesei, 10 korona részvényen, kénti költséggel együtt 380 Ko­rona árban — és pedig minden egyes régi részvény után egy részvényre mely jog át nem ru­házható. 2. A régi részvényesek által át nem vett, valamint a további 1000 darab részvényt korlátlan aláírásra bocsátja, részvényen­ként 10 korona költséggel együtt 430 korona árban. 3. Az elővételi jog f. évi no­vember hó 14-ig gyakorolható, — a részvényjegyzés egyébként f. évi november 30-ig eszközöl­hető. 4. A'részvények árából 200 korona a j gyzéskor, a többi pedig legkésőbb f, évi december hó 1-ig fizetendő be az intézet pénztárába. Késedelmes befizetésért 6°/tt kamat fizetendő. Aki f. évi de­cember hó 1-ig fizetési kötele" zettségének eleget nem tesz, az elveszti jogát a jegyzett rész­vényre és az esetleg már befi­zetett részlet az intézet tartalék- alapjához csatoltatik. 5. Az uj részvények már ré­szesednek az ez évi osztalékban. Részvények jegyezhetők az intézet pénztáránál. Kiskunhalas, 1920. okt. hó 24. Halasi Takarékpénztár Részvénytársaság. APOLLÓ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ. Ma, szerdán nov. 24-én, Gerhard Hauptmann viSághirü regénye CSAK FELNŐTTEKNEK! Bernd Róza erkölcs dráma OfeEv. FőszereplőHENNV PORTEN. Előadások kezdete fél 6 és fél 8 órakor.! Uradalmaknak, Szövetkezeteknek, Gazdáknak, Beszerzési csoportoknak legmegbízhatóbb S' munkásbakancsokat tiSZtYiselÖCipÖket és finom női cipőárukat szállít az évek éta megbízhatónak elismert MÜLLER L.K.ÉS TÁRSA Budapest, IV., jXároly-körut 4, I. emelet. Számtalan elismerőlevél állami intézetektől, szövetkezetektől, uradalmaktól. Kérje a 70. számú árjegyzékünket, melyet díjmentesen küldünk. 13—26 könyvnyomdában, Szabadkai-ut 2. szám,

Next

/
Oldalképek
Tartalom